• Tartalom

1177/2019. (IV. 2.) Korm. határozat

az Afrika stratégiáról

2019.10.28.

A Kormány

1. szubszaharai térséggel kapcsolatos külgazdasági és külpolitikájának alapvetése, hogy az onnan érkező migrációt az egyes országok gazdaságának fejlesztésével, munkahelyek teremtésével, a megélhetés helyben történő biztosításával lehet hatékonyan kezelni; ezért egyetért azzal, hogy új alapokra szükséges helyezni Magyarország külpolitikai és külgazdasági jelenlétét az afrikai kontinensen, különös tekintettel a szubszaharai régióra;

2. az 1. pontban foglalt céloknak megfelelően felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az érintett társtárcák bevonásával tekintse át Magyarország és a régió országai közötti – különösen szerződéses – kapcsolatokat, azok dinamizálása és bővítése érdekében;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.

3.1 felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával folytasson le vizsgálatot a szubszaharai régióba exportáló vagy beruházó, illetve ezt megcélzó hazai vállalkozások – különösen a Kiemelt Exportőr Partnerség Program résztvevői – körében arról, hogy milyen adminisztratív és technikai akadályokkal szembesülnek az export vagy beruházási tevékenységük során;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

4.2 a 3. pontban foglalt vizsgálat eredményei alapján felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az így azonosított akadályok lebontásáról az érintett kormányzatokkal egyeztetést folytasson le;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy évente dolgozzon ki és terjesszen elő koncepciót a Kormány számára Magyarország szubszaharai Afrikában megvalósítandó nemzetközi fejlesztési – így különösen a vízgazdálkodás, az infrastruktúra-fejlesztés, a biztonság, a kiberbiztonság, a mezőgazdaság, az egészségügy és az orvostechnológia ágazataiban megvalósítandó – projektjeire;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2020-tól minden év március 31.

6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vizsgálja meg a szubszaharai reláció vonatkozásában kötött segélyhitelprogramok indításának a lehetőségét – az előkészítés alatt álló kötött segélyhitel-koncepcióval összhangban –, és készítsen előterjesztést a kapcsolódó feladatok, valamint a várható költségek forrásigényének bemutatásával, különös tekintettel a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Eximbank) gazdálkodására vonatkozó hatásokra;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. május 31.

7. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vizsgálja meg a magyar vállalkozások szubszaharai befektetését támogató program elindításának szükségességét és annak forrásigényét, és készítsen előterjesztést a kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. június 30., majd ezt követően évente

8. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben mérje fel azokat a szakképzési, felnőttképzési és felsőoktatási kapacitásokat, melyek vállalati együttműködésben a szubszaharai régió felé felajánlhatók, és készítsen előterjesztést a kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. szeptember 30.

9. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével, az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, az agrárminiszterrel, továbbá a pénzügyminiszterrel együttműködésben dolgozzon ki egy olyan programot a Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatók és a hazai nagyvállalatok – különösen a Kiemelt Exportőr Partnerségi Programban részt vevő és együttműködésre nyitott vállalatok – között, mely biztosítja, hogy a Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatók megismerjék a tanulmányaik szempontjából releváns hazai vállalatokat, és készítsen előterjesztést a kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2019. szeptember 30.

10. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az agrárminiszterrel, az emberi erőforrások miniszterével, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve vizsgálja meg az Afrikába irányuló exporthoz kapcsolódó forgalomba hozatali engedélyeztetési, ellenőrzési és tanúsítási eljárások jogszabályi környezetét, valamint hatósági gyakorlatot, és amennyiben szükséges, tegyen javaslatot azok egyszerűsítésére;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

agrárminiszter

emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. június 30.

11. felhívja az agrárminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter és a pénzügyminiszter bevonásával készítsen előterjesztést a következő feladatok ellátásáról, a feladatok ütemezésének és forrásigényének bemutatásával

a) termékminták kijuttatásának támogatása,

b) magyar mintafarmok kialakítása,

c) akcelerátor központ létrehozása 2 helyszínen, legalább 3-3 vállalkozás piacra jutásának elősegítése céljából;

Felelős: agrárminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.

12. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az agrárminiszter, a honvédelmi miniszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja meg a térségbeli szakdiplomata- és diplomatahálózat bővítésének, különösen egy elefántcsontparti külgazdasági attasé álláshely létesítésének lehetőségét, mérje fel annak költségigényét, és készítsen előterjesztést a kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

agrárminiszter

honvédelmi miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.

13. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítse elő egy átfogó, közös kormányközi együttműködési bizottság létrehozását célzó megállapodás aláírását a Dél-afrikai Köztársasággal;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. december 31.

14. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, az agrárminiszter és a pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja meg a szubszaharai Afrika-tanulmányokkal foglalkozó magyarországi kutatóműhelyek, felsőoktatási képzések helyzetét, tegyen javaslatot az ilyen képzéseket támogató intézkedések megtételére, és készítsen előterjesztést a kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

agrárminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.

15. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vizsgálja meg, hogy a szubszaharai Afrikában hazánknál intenzívebb gazdasági jelenléttel és nagyobb helyismerettel bíró országokkal (így különösen Portugália, Németország, Marokkó, Egyiptom, Izrael, Törökország, Amerikai Egyesült Államok) és a szubszaharai országokkal milyen háromoldalú együttműködés alakítható ki, továbbá mely nemzetközi szervezetekkel tud Magyarország közösen, támogatóan fellépni a szubszaharai Afrikában, és a vizsgálat eredményéről készítsen jelentést a Kormány részére;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. augusztus 31.

16. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert annak vizsgálatára, hogy a 15. pontban jelzett országokban működő multinacionális vállalatokkal milyen beszállítói együttműködés alakítható ki, amely tovább növelné a közvetett exportot Afrikába, és a vizsgálat eredményéről jelentést készítsen a Kormány részére;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. augusztus 31.

17. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és a honvédelmi minisztert, hogy vizsgálják meg az afrikai szubszaharai béketámogató és képzési műveletekben, missziókban való magyar katonai részvétel lehetőségeit, és tegyenek javaslatot – Magyarország biztonságpolitikai és migrációval kapcsolatos álláspontjára figyelemmel – a magyar jelenlét erősítésének lehetőségeire, valamint – a vizsgálat eredményének függvényében – készítsenek előterjesztést a kapcsolódó feladatokról, ezek ütemezéséről és a jelentkező forrásigényekről;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

honvédelmi miniszter

Határidő: 2019. december 31.

18.3

19. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával vizsgálja meg, mely relációkban indokolt a hatékony vízgazdálkodási rendszerek kialakítása kapcsán a kétoldalú együttműködés erősítése, és készítsen erre vonatkozó koncepciót;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: 2019. december 31.

20. egyetért azzal, hogy a stratégia és Magyarország afrikai tevékenységének népszerűsítése érdekében kétévente kerüljön megrendezésre a Budapest Afrika Fórum (a továbbiakban: Fórum);

21. a 20. pontban foglaltak érdekében felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Fórummal kapcsolatos kiadásokat a 2020. évtől a 2020. évi központi költségvetés Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében megtervezze;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során, illetve kétévente a központi költségvetés tervezése során

22. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az üzleti, a tudományos, a civil és a közszféra illetékes képviselőinek meghívásával alakítsa meg a magyar–szubszaharai afrikai kapcsolatokkal foglalkozó – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá nem tartozó – tanácsadó csoportot.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. augusztus 31.

1

A 3. pont az 1619/2019. (X. 28.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. pont az 1619/2019. (X. 28.) Korm. határozat 6. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 18. pontot az 1619/2019. (X. 28.) Korm. határozat 1. pont d) alpontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére