• Tartalom

12/2019. (IX. 20.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációjáról

2021.09.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre – a következő utasítást adom ki:

I. Általános szabályok

1. A büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációs feladatokat ellátó szervezete

1. A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) kommunikációs szervezeti egysége a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) Kommunikációs Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály), amely a bv. szervezet kommunikációs tevékenységének szakmai irányítását végzi.

2. A Főosztály vezetőjének szakmai irányításával a BVOP sajtószóvivője és szóvivő helyettese látja el a sajtószóvivői tevékenységet. Nyilatkozattételre az I. fejezet 5. alcímében foglalt személyi kör jogosult.

3. A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: bv. szerv) vezetői felelnek az adott bv. szerv kommunikációs tevékenységéért.

4. A bv. szerv kommunikációs feladatait a büntetés-végrehajtási intézetnél, intézménynél és a Bv. Holding Kft.-nél sajtóreferensi munkakört ellátó személyek végzik (a továbbiakban: sajtóreferens).

2. A Főosztály általános feladatai

5. Előkészíti a bv. szervezet kommunikációs tevékenységére irányadó belső normák szakmai tervezetét.

6. A BVOP sajtószóvivője és szóvivő helyettese által tájékoztatja a közvéleményt a bv. szervezetet érintő releváns eseményekről, programokról.

7. Szakmai iránymutatásokkal, kommunikációs protokollal biztosítja a bv. szervezet kommunikációjára vonatkozó egységes gyakorlat kialakítását.

8. Elemzi, értékeli és koordinálja valamennyi bv. szerv kommunikációs tevékenységét.

9. Javaslattételi, véleményezési jogot gyakorol a bv. szerv sajtóreferenseinek kiválasztásában.

10. Az országos parancsnoki döntéshez előkészíti a médiatartalom-szolgáltatókkal kapcsolatos sajtóügyeket.

11. Az országos médiatartalom-szolgáltatókkal kapcsolatot tart, valamint adatbankban rögzíti és naprakészen vezeti a médiatartalom-szolgáltatók, illetve azok munkatársainak nevét, elérhetőségét.

12. Valamennyi országos médiatartalom-szolgáltató büntetés-végrehajtással összefüggő közléseiből az elmúlt 24 órára vonatkozó központi médiafigyelést készít munkanapokon első alkalommal 08.30-ig, azt követően a szervezettel összefüggő közlésekből a megjelenést követően haladéktalanul.

13. A médiatartalom-szolgáltatók munkaszüneti és pihenőnapokon közzétett közléseit a munkaszüneti vagy pihenőnapot követő első munkanapon készített médiafigyelésnek kell tartalmaznia.


14. A médiafigyelés eredményét e-mailben továbbítja a meghatározott vezetői körnek, illetve a sajtóreferenseknek. A sajtóban megjelent, a bv. szervezetet érintő legfontosabb hírekről a Főosztály vezetője naponta a koordinációs vezetői értekezleten referál.

15. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor soron kívül megteszi az elsődleges kríziskommunikációs intézkedéseket. A Főosztály vezetője dönt arról, hogy a rendkívüli esemény kommunikációját magához vonja-e.

16. Szakmai szempontú korrekciót végez a bv. szervek által a honlapon megjeleníteni kívánt tájékoztatásokról.

17. Az egységes megjelenés érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az arculati elemek használatát, szükség esetén aktualizálja azokat.

18. A bv. szerv részére nyújtott szakmai irányítás keretében a Főosztály köteles a szolgálati út mellőzésével biztosítani a soron kívüli konzultáció lehetőségét a bv. szerv sajtóreferense számára.

3. A bv. szerv sajtóreferensének általános feladatai

19. Soron kívül továbbítja véleményezésre a Főosztály e-mail-címére a bv. szervhez beérkező sajtókérelmeket.

20. A helyi és megyei médiatartalom-szolgáltatók büntetés-végrehajtással összefüggő közléseiből médiafigyelést készít, amelyet munkanapokon első alkalommal 08.00-ig, azt követően pedig haladéktalanul a Főosztály részére a sajto@bv.gov.hu e-mail-címre küld meg.

21. A médiatartalom-szolgáltatók munkaszüneti és pihenőnapokon közzétett közléseit az azt követő első munkanapon 08.00-ig továbbítja a Főosztálynak.

22. A bv. szervezet intézeti aloldalára feltölti az aktuális híreket.

23. A helyi és megyei médiatartalom-szolgáltatókkal kapcsolatot tart, valamint adatbankban rögzíti és naprakészen vezeti a médiatartalom-szolgáltatók, illetve munkatársaik nevét és elérhetőségét, amelyről félévente – június 30-áig, illetve december 31-éig – adatot szolgáltat a Főosztály részére.

24. Az egységes rendészeti kommunikáció érdekében együttműködik a társszervek kommunikációs szerveivel, ismeri a társ rendvédelmi szervek sajtótevékenységéért felelős személyek nevét, elérhetőségét, valamint törekszik a szakmai kapcsolat kialakítására.

25. Köteles kiemelt figyelemmel kísérni a Belügyminisztérium, valamint a többi bv. szerv és a társszervek kommunikációját, indokolt esetben soron kívül egyeztetést kezdeményezni a Főosztállyal az esetleges ellentmondások feloldása érdekében.

26. A várhatóan médiaérdeklődést kiváltó események esetén haladéktalanul tájékoztatja a Főosztály vezetőjét, illetve utasítást követően felveszi a kapcsolatot az érintett társszervek kommunikációs felelősével.

27. Nyilvántartást vezet a bv. szerv kommunikációs tevékenységéről. Minden negyedévet követően, a következő hónap 10-éig köteles statisztikai adatot szolgáltatni az elmúlt időszak kommunikációs tevékenységéről. A jelentésnek tartalmaznia kell a személyi állománnyal, illetve fogvatartottakkal készített anyagok, sajtónyilvános események, sajtóközlemények számát, rövid leírását, valamint a bv. szervet közvetlenül érintő megjelenések számát médiumtípusra lebontva.

28. Félévente az általános tiltónyilatkozatot tevő fogvatartottak nyilatkozattételi szándékát felülvizsgálja, majd az új szándéknyilatkozatot a Főosztály részére megküldi (1. melléklet). Általános tiltónyilatkozattal rendelkező fogvatartott végleg történő átszállítása esetén tájékoztatja a célintézet sajtóreferensét.

4. A bv. szerv vezetője kötelezettségei

29. Biztosítja a sajtóreferens állandó (mobiltelefonos) elérhetőségét és azt, hogy a mobiltelefont a sajtóreferens munkaidőben is folyamatosan magánál tarthassa.

30. Intézkedik a feladatkör ellátásához szükséges technikai eszközökkel (mobiltelefon korlátlan internet elérhetőséget biztosító előfizetéssel, digitális fényképezőgép, digitális hangrögzítő eszköz) történő ellátásra, az elektronikus levelezési rendszer távoli elérhetőségének biztosítására, illetve a szükséges informatikai feltételek (hang- és videólejátszás, képszerkesztés) kialakítására.

31. Indokolt esetben biztosítja a kommunikációs tevékenység szempontjából releváns helyszínekre történő kijutás feltételeit.

32. Biztosítja a munkavégzéshez szükséges és elégséges adatbázisokhoz történő hozzáférést.

33. Biztosítja, hogy a sajtóreferens a vezetői értekezleteken állandó berendeltként vegyen részt.

34. Intézkedik arra, hogy a Főosztály vezetője haladéktalanul tájékoztatást kapjon a bv. szervvel kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó eseményekről.

35. Intézkedik a bv. szerv sajtóreferensének helyettesítéséről. Szabadság vagy egyéb tartós távollét esetén a sajtóreferens helyettesítését ellátó személy nevéről és elérhetőségéről a távollét megkezdése előtt írásban tájékoztatja a Főosztály vezetőjét.

5. A médiatartalom-szolgáltatók tájékoztatásával kapcsolatos általános kötelezettségek

36. A bv. szervezet sajtóközleményeinek kiadását az országos parancsnok, illetve helyettesei, a bv. szerv vezetője, valamint a Főosztály vezetője, továbbá a BVOP szóvivője kezdeményezheti.

37. A bv. szervezetet érintő ügyekben elsődlegesen az országos parancsnok, a BVOP sajtószóvivője, a Főosztály vezetője, illetve az országos parancsnok által kijelölt személyek tehetnek nyilatkozatot.

38. A médiatartalom-szolgáltatók számára a bv. szerv kizárólag a Főosztály közreműködésével adhat tájékoztatást a 39–42. pontban foglalt eljárásrend szerint.

39. A bv. szerv feladatkörét érintő ügyekben, a Főosztállyal történt előzetes egyeztetés alapján elsősorban a bv. szerv vezetője, illetve kijelölés alapján a bv. szerv sajtóreferense jogosult, illetve köteles nyilatkozni.

40. A Főosztály javaslatára a bv. szerv vezetőjének döntése alapján a megkeresés tárgya szerint érintett szakterület vezetője vagy munkatársa tehet nyilatkozatot.

41. A bv. szervet érintő sajtóközlemény-tervezetet a bv. szerv sajtóreferense készíti el, amely kizárólag a Főosztály jóváhagyását követően hozható nyilvánosságra.

42. A médiatartalom-szolgáltató részére adott nyilatkozat esetén a médiatartalom-szolgáltatótól kérni kell a közlés tervezetének megküldését, a hangfelvétel meghallgatásának vagy a képfelvétel megtekintésének lehetőségét, kivéve, ha ennek végrehajtása a közlés tervezett időpontjára tekintettel már nyilvánvalóan nem lehetséges. Amennyiben a tájékoztatás a médiatartalom-szolgáltató megkeresésére írásos válasz formájában történik, vagy sajtótájékoztatón, illetve egyéb sajtónyilvános eseményen hangzik el a nyilatkozat, a közzététel előtti bemutatás nem szükséges.

6. Sajtónyilvános események lebonyolítása

43. A bv. szerv területén vagy szervezésében zajló esemény sajtónyilvánosságát az országos parancsnok engedélyezheti. Az erre vonatkozó engedélyezést a Főosztály készíti elő.

44. Helyi szintű esemény esetén a sajtóreferens készíti el a sajtómeghívót, a sajtóanyagot, amelyeket jóváhagyásra megküld a Főosztály részére, valamint összeállítja a meghívni kívánt helyi médiatartalom-szolgáltatók listáját. A jóváhagyást követően tájékoztatja a helyi médiatartalom-szolgáltatókat. Az országos média meghívását a Főosztály végzi.

45. A sajtóreferens előkészíti az esemény helyszínét, eligazítja a részt vevő fogvatartottakat, és tájékoztatja a közreműködő személyi állományt, beszerzi a szükséges szándéknyilatkozatokat.

46. Országos parancsnoki, illetve minisztériumi szintű esemény esetén a kommunikációs feladatokat a Főosztály és a sajtóreferens közösen végzi.

47. A sajtónyilvános eseményeken készített felvételek közzétételéhez nem szükséges országos parancsnoki engedély. A központi koordinálás nélküli sajtónyilvános eseményeken történő nyilatkozattétel előkészítéséért, illetve a bv. szervezet kommunikációs irányelveivel megegyező nyilatkozatok, közlések tartalmáért és a rendezvény lebonyolításáért a sajtóreferens felel.

7. A bv. szervezet online kommunikációja

48. A bv. szervezet honlapja a w w w . b v. go v.h u címen található, az egyes bv. szervek weboldalai a honlap aloldalaiként jelennek meg.

49. Kiemelt cél, hogy a ww w . b v . go v .h u legyen a bv. szervezet elsődleges hírforrása, ezért az összes releváns tájékoztatót itt kell közzétenni.

50. A bv. szervezet főoldalát és az alá tartozó menüpontokat a Főosztály, a bv. szerv aloldalát és az alá tartozó menüpontokat a bv. szerv vezetője által kijelölt személy (a továbbiakban: honlapkezelő) tartja karban.

51. Az aloldal frissítéséért, az azon található információk naprakészségéért és hitelességéért a bv. szerv vezetője felelős. A bv. szerv híreinek létrehozása a honlapkezelő feladata.

52. A bv. szerv sajtóreferense a közlésre érdemes eseményekről köteles az eseményt követő munkanapon cikket közzétenni a bv. szerv honlapján. A cikkekhez feltöltött képek mérete 2000×1333 pixel, felbontása pedig minimum 72 dpi.

53. A büntetés-végrehajtási szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 3/2019. (III. 20.) BVOP utasításban (a továbbiakban: BVOP utasítás) foglaltak szerint a BVOP-ra vonatkozó közérdekű adatokat a Főosztály teszi közzé a főoldal Közérdekű adatok menüpontjában, a bv. szerv közérdekű adatait a honlapkezelő teszi közzé a bv. szerv aloldalának Közérdekű adatok menüpontjában.

54. A bv. szerv által közzéteendő közérdekű adatok listáját a BVOP utasítás 5. melléklete tartalmazza, azokat a honlapon a Főosztály által korábban megadott struktúrában, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott közlési és megőrzési időpontok szerint kell közzétenni.

55. A közösségi médiafelületeken kommunikációt csak a Főosztály folytathat.

8. A Főosztály által gondozott kiadványok

56. A Főosztály által készített, rendszeresen megjelenő kiadványok a Bv. Hírlevél, illetve a Börtönújság.

57. A személyi állomány tájékoztatására szolgál a Bv. Hírlevél című, kéthavonta megjelenő, ingyenes magazin. A kiadvány célja, hogy a munkatársak értesüljenek a legfontosabb eseményekről, intézkedésekről, megismerjék egymás munkáját, az eredményeket és a felmerülő problémákat.

58. A fogvatartottaknak szóló, szintén kéthavonta megjelenő, ingyenes Börtönújság bűnmegelőzési, reintegrációs céllal készül. Beszámol a börtönökben zajló programokról, képzésekről, jóvátételi kezdeményezésekről.

59. A Bv. Hírlevél és a Börtönújság szerkesztését a Főosztály végzi.

60. A bv. szerv sajtóreferense javaslataival, cikkekkel, fotókkal hozzájárul a kiadványok tartalmához. Kizárólag olyan személyi állományi tag, illetve fogvatartott szerepelhet felismerhetően a felvételeken, aki írásban hozzájárult képmása megjelenítéséhez (2. és 3. melléklet).

9. A bv. szervezet arculati szabályai

61. Az egységes megjelenést biztosító arculat a bv. szervezet társadalmi elfogadottságának erősítését, az állampolgárok közbizalmát hivatott erősíteni. Hozzájárul a rendvédelem egységességének megteremtéséhez, valamint fokozza a szervezeten belüli kohéziót.

62. A Főosztály által létrehozott egységes arculat használata minden bv. szerv számára kötelező érvényű, attól eltérni csak a Főosztállyal történt előzetes egyeztetést követően, az országos parancsnok jóváhagyásával lehet.

63. Az egységes arculat fő elemeit a Főosztály által létrehozott arculati kézikönyv tartalmazza, amely hozzáférhető az intranet felületen.

64. A kézikönyvben lévő arculati elemek használata kötelező minden olyan felületen, kiadványban, megjelenésben, amely a bv. szervezet külső-belső kommunikációját érinti. Az egyes elemek megváltoztatására nincs lehetőség.

65. Az egyes médiatartalom-szolgáltatók csak a Főosztály előzetes engedélye alapján használhatják a bv. szervezet arculati elemeit. Nem szükséges az engedély beszerzése a bv. szervezet által rendezett sajtónyilvános eseményen rögzített képi anyag közzététele esetén.

66. Az arculati elemeket az alábbi színkódokkal kell megjeleníteni: Lila: Pantone 2627c, Szürke: Pantone Cool gray 8, Pantone Cool gray 4, Ezüst: Pantone 877.

II. A bv. szervhez érkező sajtókérelmek ügyintézési rendje

10. A személyi állomány nyilatkozata

67. A személyi állomány tagjának sajtónak történő nyilatkozattételét a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet 14. §-a részletesen tartalmazza (4. melléklet és 5. melléklet).

11. A fogvatartottak nyilatkozata

68. Amennyiben egy médiatartalom-szolgáltató interjúkészítési kérelemmel fordul a bv. szervezethez, a Főosztály a kérelmet továbbítja az illetékes bv. szervnek a fogvatartott szándéknyilatkozatának beszerzése érdekében. A fogvatartottat nyilatkoztatni kell, hogy vállalja-e az interjút, és ha igen, milyen feltételekkel (1. melléklet).

69. Amennyiben a fogvatartott teljesen elzárkózik a médiának történő nyilatkozatoktól, általános tiltónyilatkozatot adhat ki, amelyről a Főosztályt értesíteni kell. A nyilatkozat a későbbiekben módosítható, visszavonható.

70. Amennyiben az érintett fogvatartott
a) jogerősen elítélt vagy elzárást tölt, akkor az országos parancsnok a fogvatartott szándéknyilatkozata és az intézetparancsnok véleménye alapján dönt az engedélyezésről;
b) letartóztatott vagy nem jogerősen elítélt, az országos parancsnok javaslatot tesz a rendelkezési jogkör gyakorlójának (ügyészség/bíróság), aki dönt a nyilatkozattétel engedélyezéséről.

71. A reintegrációs őrizetben lévő fogvatartott szándéknyilatkozatát a bv. pártfogó felügyelő segítségével szerzi be a bv. szerv.

72. A fogvatartott nyilatkozattételének szabályairól szóló tájékoztató (6. és 7. melléklet) egy aláírt példányát a fogvatartottnak kell átadni, egy példányát a fogvatartott reintegrációs anyagában kell megőrizni. A fogvatartott reintegrációs anyagában meg kell őrizni továbbá a fogvatartott írásbeli szándéknyilatkozatát is.

73. Letartóztatott és nem jogerősen elítélt fogvatartott esetében az országos parancsnok három munkanapon belül javaslatot készít, amely alapján vádemelés előtt az ügyész, vádemelés után a bíró döntést hoz a nyilatkozattétel engedélyezéséről vagy megtagadásáról. A jogorvoslati lehetőségeket a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 406. § (6) bekezdése tartalmazza.

74. A jogerős végzés kézhezvétele után az országos parancsnok dönt a nyilatkozattétel engedélyezéséről, amelyről a Főosztály értesíti a kérelmezőt.

75. A bv. szerv vezetője meghatározza az interjúkészítés időpontját és a bv. szerven belüli helyszínét. A sajtóreferens tájékoztatja a kérelmezőt a beléptetésre és a bv. szerv területén tartózkodásra vonatkozó előírásokról, beszerzi a beléptetéséhez szükséges adatokat, a stáb- és eszközlistát, valamint meggyőződik arról, hogy a belépést kérő a médiatartalom-szolgáltató megbízásából készíti az interjút. Előkészíti a forgatási helyszíneket, tájékoztatja a forgatásban közreműködő személyi állományt és a fogvatartottat.

76. Amennyiben a fogvatartott eláll a nyilatkozattételtől, azt írásban rögzíteni kell, amelyet a sajtóreferens megküld a Főosztály részére, aki erről tájékoztatja a kérelmezőt.

12. Fogvatartottak sajtókérelme

77. A fogvatartott a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 124. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi szándékát írásban jelezheti a médiatartalom-szolgáltató felé. Az erre vonatkozó, a konkrét sajtóorgánumnak szóló írásbeli megkeresését a levelezés rendjének megfelelően a reintegrációs tisztnek átadja. A megkeresést a bv. szerv biztonsági szempontból véleményezi, majd a sajtóreferens a Főosztályon keresztül felterjeszti az országos parancsnokhoz.

78. Letartóztatott esetén az eljárási rend kiegészül jelen utasítás 70. pont b) alpontjában foglaltakkal.

79. A Főosztály az országos parancsnok döntéséről tájékoztatja a bv. szerv vezetőjét és a fogvatartottat, engedélyezés esetén a fogvatartott megküldheti levelét a sajtóorgánumnak. Az engedélyező vagy az elutasító határozat egy fogvatartott által aláírt példányát a reintegrációs anyagban kell elhelyezni.

13. Közzétételi szabályok

80. Az elkészült anyagot annak közzététele előtt a Főosztály részére kell megküldeni engedélyeztetés céljából.

81. A személyi állománnyal és a fogvatartottakkal készített írás, kép- és/vagy hangfelvétel közzétételéhez országos parancsnoki engedély szükséges.

82. A közzététel megtagadásáról – a Főosztály szakmai, biztonsági, adatvédelmi szempontból készített véleménye alapján – az országos parancsnok írásbeli határozattal dönt.

14. A bv. szervről készített felvételek

83. Az egyes médiumok által közterületről készített felvételek közzététele nem tartozik az országos parancsnok engedélyezési hatáskörébe, mivel azok elkészítése – amennyiben nem veszélyezteti a bv. szerv törvényes működésének feltételeit – szabadon végezhető.

84. Amennyiben egy adott bv. szervet forgatási helyszínként kívánnak igénybe venni, úgy a Főosztály értesítése mellett a bv. szerv vezetőjének hatásköre annak eldöntése, hogy az adott bv. szerv szakmai leterheltsége, egyéb lehetőségei alkalmassá teszik-e a szervezeti egységet forgatási helyszínként. Generális elv, hogy a bv. szerv területén készített anyagok nem lehetnek ellentétesek a bv. szervezet szakmai elveivel, célkitűzéseivel, a közzétételre szánt anyag nem közvetíthet olyan tartalmat, amellyel a bv. szervezet nem tud azonosulni. A forgatócsoport a bv. szerv biztonsági szabályait köteles betartani.

II/A.1 A BV. SZERVEZET ÁLLOMÁNYÁBA TARTOZÁSRA VONATKOZÓ ADATOK INTERNETES FELÜLETEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK KORLÁTOZÁSA

84/A. A bv. szervezet személyi állománya tagja az internetes felületen magánszemélyként történő megnyilvánulásakor, magánvélemény kinyilvánításakor
a) a bv. szervezet állományába tartozásának tényét, továbbá az arra utaló képet és hangfelvételt,
b) a beosztását,
c) a rendfokozatát, valamint
d) a szolgálati és szolgálatteljesítési helyére vonatkozó adatokat
nem hozhatja nyilvánosságra.

84/B. Nyilvánosságra hozatalnak minősül a 84/A. pontban meghatározott adatok internetes felületen történő regisztráláskor vagy azt követően mások számára is hozzáférhető módon való rögzítése.

84/C. Ha a személyi állomány tagja a 84/A. pontban meghatározott adatokat internetes felületen már nyilvánosságra hozta, úgy azt köteles haladéktalanul törölni vagy mások számára hozzáférhetetlenné tenni.

84/D. Nem tartozik a 84/A. pontban meghatározott tilalom alá, ha a hivatásos állomány tagja magánszemélyként történő megnyilvánulására, magánvélemény kinyilvánítására
a) a szolgálati időn kívül végzett tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységével összefüggésben vagy
b) a bv. szervezet által szerkesztett és kiadott sajtótermékben vagy internetes felületen
kerül sor.

84/E. A személyi állomány tagja a 84/D. pontban meghatározott esetekben is köteles magánszemélyként úgy megnyilvánulni, magánvéleményét kinyilvánítani, hogy az összhangban legyen a jelen fejezetben megfogalmazott elvárásokkal.

III. Záró rendelkezések

85. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

86. A bv. szerveken belül az egységes arculat kialakításának, bevezetésének határideje jelen utasítás hatálybalépését követő hónap utolsó munkanapja.

87.2

1. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz


…………………………………
Bv. szerv neve

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………………………………………………, nytsz. ……………………………………
fogvatartott kijelentem, hogy a(z) ………………………………………… című műsornak/lapnak/sajtóorgánumnak

hajlandó vagyok / nem vagyok hajlandó

nyilatkozni

nevem közlésével / nevem közlése nélkül

arcom bemutatásával / arcom bemutatása nélkül

az alábbi témában:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

egyéb megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………………

Alulírott egyben nyilatkozom arról, hogy a sajtónyilatkozatomat érintő jogszabályi rendelkezésekről teljes körű tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem. Jelen nyilatkozatot mint akaratommal mindenben megegyezőt írom alá.

………………………, 20………………………


……………………………………
(fogvatartott)Tanúk:

név:    név:

aláírás:    aláírás:

2. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
képmás és/vagy hangfelvétel készítéséhez

Alulírott
Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………...
Nyilvántartási szám: ………………………………………………………………………………………………………………..
fogvatartott a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy rólam képmás (fotó vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön az alábbiak szerint:
Felvétel készítésének helye (bv. intézet megnevezése): …………………………………………………………………………...
Felvétel készítésének ideje: ………………………………………………………………………………………………………...

A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet vagy az általa megjelölt kiadó, internetes portál, médiatartalom-szolgáltató a rólam készült képmást és/vagy hangfelvételt felhasználja, nyilvánosságra hozza médiaszolgáltatás során valamely elektronikus hálózaton vagy bármely sajtótermékben nyomtatott formában vagy elektronikus hírközlő hálózaton keresztül, térítésmentesen, tér- és időbeli korlátozás nélkül a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítse, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ában rögzítettek szerint (különösen többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, átdolgozás, kiállítás útján) felhasználja.

Tudomásul veszem, hogy a nyilvánosságra hozott képmás és hangfelvétel a későbbiek során bármikor, bárki által megtekinthető, a felvétel elkészítéséhez ennek ismeretében is hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom visszavonása nem érinti a visszavonás előtti felhasználás jogszerűségét.

Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet a fent megjelölt személyes adataimat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban a képmás és/vagy hangfelvétel felhasználásával összefüggésben kezelje.

………………………, 20………………………


……………………………………
(fogvatartott)
Tanúk:

név:    név:

aláírás:    aláírás:

3. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz


…………………………………
Bv. szerv neve

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………, rendfokozat: …………………………………………..
kijelentem, hogy a BVOP Kommunikációs Főosztály részére

hajlandó vagyok / nem vagyok hajlandó

nyilatkozni

nevem közlésével / nevem közlése nélkül

arcom bemutatásával / arcom bemutatása nélkül

az alábbi témában:
a büntetés-végrehajtási szervezet valamennyi elektronikus, online és nyomtatott kiadványában történő
büntetés-végrehajtást népszerűsítő megjelenéshez

egyéb megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………………

Megjelenés előtt

igényt tartok / nem tartok igényt

az anyag bemutatására.


Alulírott egyben nyilatkozom arról, hogy a sajtónyilatkozatomat érintő jogszabályi rendelkezésekről teljes körű tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem. Jelen nyilatkozatot mint akaratommal mindenben megegyezőt írom alá.


………………………, 20………………………


…………………………………………
személyi állomány tagja

4. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz


…………………………………
Bv. szerv neve

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………, rendfokozat: …………………………………………..
kijelentem, hogy a(z) részére

hajlandó vagyok / nem vagyok hajlandó

nyilatkozni

nevem közlésével / nevem közlése nélkül

arcom bemutatásával / arcom bemutatása nélkül

az alábbi témában:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

egyéb megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………………

Megjelenés előtt

igényt tartok / nem tartok igényt

az anyag bemutatására.


Alulírott egyben nyilatkozom arról, hogy a sajtónyilatkozatomat érintő jogszabályi rendelkezésekről teljes körű tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem. Jelen nyilatkozatot mint akaratommal mindenben megegyezőt írom alá.


………………………, 20………………………


…………………………………………
személyi állomány tagja

5. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz


TÁJÉKOZTATÓ
a személyi állomány részére a sajtóval történő kapcsolattartásról és a közéleti szereplésről


A személyi állomány tagja
a)    a sajtó, a rádió, a televízió és egyéb tömegtájékoztató szervek megkeresése alapján a feladatkörébe tartozó szolgálati ügyről vagy rendkívüli eseményről csak az országos parancsnok, illetve az általa felhatalmazott vezetők engedélyével nyilatkozhat,
b)    kivételes esetben – a rendkívüli esemény helyszínén – tényközlő nyilatkozatot tehet, de azzal minősített adat védelmére vonatkozó követelményeket és személyhez fűződő jogokat nem sérthet, felelősség kérdésében állást nem foglalhat. Nyilatkozatáról utólag – az engedélyezésre jogosult részére – jelentést kell tennie,
c)    a büntetés-végrehajtás képviselőjeként, szakértőjeként a rádió és televízió műsoraiban, filmekben, a nyomtatott sajtóban és könyvben csak az országos parancsnok vagy helyettese előzetes hozzájárulásával szerepelhet, illetve nyilatkozhat. A bv. szervezethez való tartozásra utalás nélkül tartott tudományos, kulturális előadáshoz, ilyen irányú közszerepléshez (beleértve a rádiót és televíziót is) nem kell engedély,
d)    a büntetés-végrehajtás kiadványaiban a minősített adat védelmére vonatkozó szabályok betartásával engedély nélkül nyilatkozhat és publikálhat,
e)    büntetés-végrehajtási adatok és információk felhasználásával készített tanulmányt és irodalmi alkotást csak az országos parancsnok előzetes engedélyével jelentethet meg,
f)    szabadidejében részt vehet a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó, jogszerűen tartott rendezvényen, ahol egyenruhát nem viselhet. Ha a rendezvény feloszlatására kerül sor, a helyszínt azonnal köteles önként elhagyni.

Nyilvános közéleti szerepléshez – ha a személyi állomány tagjaként történik – az országos parancsnoktól engedélyt kell kérni. A személyi állomány tagjának közéleti szereplése során tartózkodnia kell a politikai nyilatkozatoktól, és a társadalmi szervezeteket illetően politikailag semleges magatartást kell tanúsítania.


A tájékoztató egy példányát átvettem.


………………………….……, 20………………… hó …… nap


………………………………………
személyi állomány tagja

6. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz


TÁJÉKOZTATÓ
jogerősen elítélt és elzárásra ítélt fogvatartottak részére, a sajtóval történő kapcsolattartásról

A nyilatkozattételt vagy a sajtóval való kapcsolatfelvételt a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka engedélyezheti.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 120. §-a alapján:
„(1) Az elítélt véleményét – ellenőrzés mellett az e törvényben meghatározott korlátozás kivételével – olyan formában nyilváníthatja ki, amely nem zavarja a bv. intézet rendjét és biztonságát.
(2) A vélemény nyilvánosságra hozatala
a) a nemzetbiztonság védelme,
b) a minősített adat közlésének megakadályozása,
c) a bűncselekmény közvetlen veszélyének fennállása esetén, annak megakadályozása,
d) a bv. intézet rendje és biztonsága,
e) a bűnöző életmód népszerűsítésének megakadályozása, valamint
f) az elítélt, vagy hozzátartozója számára a bűncselekménnyel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra hozatalából eredő vagyoni előny elérésének megakadályozása
érdekében korlátozható.”
A Bv. tv. 124. §-a alapján „(1) Az elítélt a 120. §-nak megfelelően jogosult nyilatkozatot tenni a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti műsorszámban vagy sajtótermékben, illetve az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő közzététellel.
(2) A nyilatkozattétel engedélyezéséről vagy megtagadásáról az országos parancsnok a kérelem benyújtásától számított három napon belül dönt. A nyilatkozattétel engedélyezése akkor tagadható meg, ha alapos okkal arra lehet következtetni, hogy a nyilatkozattétel a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét sértené vagy veszélyeztetné.
(3) Az országos parancsnok haladéktalanul értesíti a sajtó képviselőjét, ha az elítélt nyilatkozattételét engedélyezte, vagy e törvény szerint az engedélyt megadottnak kell tekinteni. Az értesítésben az országos parancsnok tájékoztatást ad a kapcsolatfelvétel részleteiről.
(4) Ha az országos parancsnok a nyilatkozattételt megtagadja, arról indokolt írásbeli határozattal dönt. A határozat minősített adatot nem tartalmazhat. A nyilatkozattétel megtagadásáról szóló határozat ellen az elítélt bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A kérelmet a bv. intézet haladéktalanul továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.
(5) A bv. intézet parancsnoka vagy az általa kijelölt személy a nyilatkozattételt – a 120. §-ban foglaltak megtartása érdekében – ellenőrzi. Ha a nyilatkozattétel a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét sérti vagy veszélyezteti, a nyilatkozattétel megszakítható, és az elítéltet figyelmeztetni kell a szabályok megtartására és arra, hogy azok be nem tartása esetén a nyilatkozat közzététele megtagadható.”
A Bv. tv. 125. §-a alapján „(1) Az elítélt – hozzájárulásával készített – nyilatkozattételét tartalmazó írás, kép-, hangfelvétel (a továbbiakban: közlésre szánt anyag) közzétételéhez az országos parancsnok engedélye szükséges.
(2) A közzététel engedélyezéséről vagy megtagadásáról az országos parancsnok a kérelem benyújtásától számított három napon belül dönt. Az engedély akkor tagadható meg, ha a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét sértené, vagy veszélyeztetné.
(3) Ha az országos parancsnok a közzétételt megtagadja, arról indokolt írásbeli határozattal dönt. A közzététel megtagadásáról szóló határozat ellen az elítélt bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A kérelmet a bv. intézet haladéktalanul továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.”
A Bv. tv. 275. § (6) bekezdése értelmében: „Az elzárásra ítélt a 120. §-nak megfelelően jogosult nyilatkozatot tenni a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti műsorszámban vagy sajtótermékben, vagy az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő közzététellel. A nyilatkozattétel korlátozására és engedélyezésére a 124–125. § rendelkezései az irányadók.”

Ön nem kötelezhető a nyilatkozattételre, szabad akaratnyilvánítását tiszteletben kell tartani. Jogosult eldönteni, hogy milyen feltételekkel vállalja az interjút.

Nyilatkozattétele a bv. intézet rendjét és biztonságát nem zavarhatja, nyilatkozata a nemzetbiztonság védelme, minősített adat közlésének megakadályozása, illetőleg bűncselekmény közvetlen veszélyének fennállása esetén, annak megakadályozása, a bűnöző életmód népszerűsítésének megakadályozása, valamint Ön vagy hozzátartozója számára a bűncselekménnyel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra hozatalából eredő vagyoni előny elérésének megakadályozása érdekében korlátozható.

A tájékoztatót egy példányban átvettem.


………………………….……, 20………………… hó …… nap


……………………………………………………
(fogvatartott, nyilvántartási száma)

Tanúk:

név:    név:


aláírás:    aláírás:

7. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz


TÁJÉKOZTATÓ
letartóztatott és nem jogerősen elítélt fogvatartottak részére
a sajtóval történő kapcsolattartásról

A nyilatkozattételt vagy a sajtóval való kapcsolatfelvételt a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka engedélyezheti a rendelkezési jogkör gyakorlójának (ügyészség vagy bíróság) végzése vagy határozata birtokában, amelyet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Kommunikációs Főosztálya szerez be. Ha a rendelkezési jogkör gyakorlója nem engedélyezi az interjút, akkor Ön vagy védője fellebbezhet a döntés ellen a végzés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 120. §-a alapján:
„(1) Az elítélt véleményét – ellenőrzés mellett az e törvényben meghatározott korlátozás kivételével – olyan formában nyilváníthatja ki, amely nem zavarja a bv. intézet rendjét és biztonságát.
(2) A vélemény nyilvánosságra hozatala
a) a nemzetbiztonság védelme,
b) a minősített adat közlésének megakadályozása,
c) a bűncselekmény közvetlen veszélyének fennállása esetén, annak megakadályozása,
d) a bv. intézet rendje és biztonsága,
e) a bűnöző életmód népszerűsítésének megakadályozása, valamint
f) az elítélt, vagy hozzátartozója számára a bűncselekménnyel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra hozatalából eredő vagyoni előny elérésének megakadályozása
érdekében korlátozható.”
A Bv. tv. 124. §-a alapján „(1) Az elítélt a 120. §-nak megfelelően jogosult nyilatkozatot tenni a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti műsorszámban vagy sajtótermékben, illetve az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő közzététellel.
(2) A nyilatkozattétel engedélyezéséről vagy megtagadásáról az országos parancsnok a kérelem benyújtásától számított három napon belül dönt. A nyilatkozattétel engedélyezése akkor tagadható meg, ha alapos okkal arra lehet következtetni, hogy a nyilatkozattétel a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét sértené vagy veszélyeztetné.
(3) Az országos parancsnok haladéktalanul értesíti a sajtó képviselőjét, ha az elítélt nyilatkozattételét engedélyezte, vagy e törvény szerint az engedélyt megadottnak kell tekinteni. Az értesítésben az országos parancsnok tájékoztatást ad a kapcsolatfelvétel részleteiről.
(4) Ha az országos parancsnok a nyilatkozattételt megtagadja, arról indokolt írásbeli határozattal dönt. A határozat minősített adatot nem tartalmazhat. A nyilatkozattétel megtagadásáról szóló határozat ellen az elítélt bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A kérelmet a bv. intézet haladéktalanul továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.
(5) A bv. intézet parancsnoka vagy az általa kijelölt személy a nyilatkozattételt – a 120. §-ban foglaltak megtartása érdekében – ellenőrzi. Ha a nyilatkozattétel a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét sérti vagy veszélyezteti, a nyilatkozattétel megszakítható, és az elítéltet figyelmeztetni kell a szabályok megtartására és arra, hogy azok be nem tartása esetén a nyilatkozat közzététele megtagadható.”
A Bv. tv. 125. §-a alapján „(1) Az elítélt – hozzájárulásával készített – nyilatkozattételét tartalmazó írás, kép-, hangfelvétel (a továbbiakban: közlésre szánt anyag) közzétételéhez az országos parancsnok engedélye szükséges.
(2) A közzététel engedélyezéséről vagy megtagadásáról az országos parancsnok a kérelem benyújtásától számított három napon belül dönt. Az engedély akkor tagadható meg, ha a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét sértené, vagy veszélyeztetné.
(3) Ha az országos parancsnok a közzétételt megtagadja, arról indokolt írásbeli határozattal dönt. A közzététel megtagadásáról szóló határozat ellen az elítélt bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A kérelmet a bv. intézet haladéktalanul továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.”
A letartóztatottak nyilatkozattétele a Bv. tv. 406. §-a alapján:
„(1) A letartóztatott jogosult nyilatkozatot tenni a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti műsorszámban vagy sajtótermékben, vagy az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő közzététellel.
(2) A nyilatkozattétel, vagy a közzététel engedélyezésére és megtagadására a 124–125. §-ban foglalt rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A letartóztatott nyilatkozattétele vagy nyilatkozatának közzététele a bv. intézet rendje és biztonsága, valamint a büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozható.
(4) Az országos parancsnok a 124. § (2) bekezdése szerinti kérelem benyújtásától számított három munkanapon belül javaslatot készít arról, hogy a nyilatkozattétel a (3) bekezdésben meghatározott érdekek valamelyikét sérti vagy veszélyezteti-e, és azt a kérelemmel együtt megküldi a vádirat benyújtásáig az ügyésznek, a vádirat benyújtását követően a bíróságnak.
(5) A kérelemről az iratoknak a hozzá érkezésétől számított három munkanapon belül az iratok alapján
a) a vádemelés előtt az ügyészség határozattal,
b) a vádemelés után a bíróság végzéssel
határoz.
(6) Az (5) bekezdés alapján hozott, a nyilatkozattétel megtagadásáról szóló határozat ellen a letartóztatott és védője, az (5) bekezdés b) pontja alapján hozott, a nyilatkozattételt engedélyező határozat ellen az ügyészség a határozat kézbesítésétől számított öt munkanapon belül fellebbezhet, a fellebbezést az iratokkal együtt haladéktalanul fel kell terjeszteni.
(7) A fellebbezést az iratok hozzá érkezését követően három munkanapon belül az (5) bekezdés a) pontja esetén a nyomozási bíró, az (5) bekezdés b) pontja esetén a törvényszék másodfokú tanácsa tanácsülésen bírálja el.
(8) Ha az országos parancsnok a (3) bekezdés alapján a közzététel megtagadására lát okot, akkor erről a 125. § (2) bekezdése szerinti kérelem benyújtásától számított három munkanapon belül javaslatot tesz, és azt a kérelemmel és a közlésre szánt anyaggal együtt megküldi a vádemelés előtt az ügyészségnek, a vádemelés után a bíróságnak. Az ügyészség vagy a bíróság eljárására az (5)–(7) bekezdést kell alkalmazni.
(9) Az ügyészség és a bíróság eljárására egyebekben a Be. szabályait kell alkalmazni.
(10) E § alkalmazásában a bv. intézet rendje és biztonsága alatt a fogva tartó intézet rendjét és biztonságát kell érteni.”

Ön nem kötelezhető a nyilatkozattételre, szabad akaratnyilvánítását tiszteletben kell tartani. Jogosult eldönteni, hogy milyen feltételekkel vállalja az interjút.

Nyilatkozattétele a bv. intézet rendjét és biztonságát nem zavarhatja, nyilatkozata a nemzetbiztonság védelme, minősített adat közlésének megakadályozása, illetőleg bűncselekmény közvetlen veszélyének fennállása esetén, annak megakadályozása, a bűnöző életmód népszerűsítésének megakadályozása, valamint Ön vagy hozzátartozója számára a bűncselekménnyel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra hozatalából eredő vagyoni előny elérésének megakadályozása érdekében korlátozható.


A tájékoztatót egy példányban átvettem.


………………………….……, 20………………… hó …… nap


……………………………………………………
(fogvatartott, nyilvántartási száma)


Tanúk:

név:    név:


aláírás:    aláírás:
1

A II/A. fejezetet (84/A–84/E. pont) a 36/2021. (VIII. 31.) BVOP utasítás 1. pontja iktatta be.

2

A 87. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére