• Tartalom
Oldalmenü

1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozat

a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedésekről

2019.04.25.

A Kormány

1. egyetért a hazai jogalkotás színvonalának javítása, nemzetközi megalapozottságának és elismertségének növelése érdekében a hazai jogalkotási tevékenységet támogató nemzetközi összehasonlító jogi kutatások és elemzések készítésére, a jogszabályok hatályosulásának tudományos igényű vizsgálatára, valamint a nemzetközi összehasonlító jogtudományi kapcsolatok és együttműködés elősegítésére hivatott Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (a továbbiakban: Intézet) 2019. június 1-jei hatállyal az igazságügyi miniszter irányítása alatt álló központi hivatalként történő létrehozásával, és elkötelezett az Intézet hosszú távú működtetése iránt;

2. az igazságügyi miniszter javaslata alapján támogatja az Intézet Budapest, belterület, 7912/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanban, bérleti jogviszony keretében történő elhelyezését;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2019. június 1.

3. az 1. pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – 2019. június 1-jei fordulónappal – elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendjének a 2. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. június 1.

4. az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében, az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva felhívja a pénzügyminisztert, hogy az Intézet elhelyezési és 2019. évi működési költségeinek fedezetéül egyszeri átcsoportosítás útján biztosítson

a) 14 962 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára, valamint

b) 356 634 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

5. az 1. és 2. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon az Intézet elhelyezésével és működésével kapcsolatos kiadásoknak a 2020. évben és az azt követő években a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet költségvetésében a szükséges források tartós jellegű biztosításáról 746 442 000 forint összegben, az alábbiak szerint:

a) az 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára 29 732 000 forint beépülő jelleggel,

b) a 2. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet cím javára 716 710 000 forint beépülő jelleggel;

Felelős: pénzügyminiszter

igazságügyi miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az Intézet informatikai infrastruktúrájának kialakítása, működtetése és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátása érdekében

a) felhívja a pénzügyminisztert – a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter bevonásával –, hogy a 2019. évben egyszeri átcsoportosítás útján biztosítson 60 773 000 forint forrást a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára,

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

b) felhívja a pénzügyminisztert – a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter bevonásával –, hogy az Intézet hatékony működését segítő infokommunikációs szolgáltatások ellátása érdekében gondoskodjon a 2020. évtől – bázisba épülő jelleggel – 26 354 000 forint költségvetési forrás biztosításáról a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

igazságügyi miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

7. az Áht. 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az Intézet működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosításával, valamint a létesítményüzemeltetéssel összefüggő feladatok ellátása érdekében

a) felhívja a pénzügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a 2019. évben egyszeri átcsoportosítás útján biztosítson 179 598 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára,

Felelős: pénzügyminiszter

igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

b) felhívja a pénzügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy az Intézet hatékony működését segítő szolgáltatások tartós ellátása érdekében gondoskodjon a 2020. évtől – bázisba épülő jelleggel – 80 889 000 forint költségvetési forrás biztosításáról a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

igazságügyi miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

8. felhívja az igazságügyi minisztert, a belügyminisztert és a pénzügyminisztert az 1. és 2. pontban meghatározott célkitűzések megvalósításához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételére és beszerzések lefolytatására azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.

Felelős: igazságügyi miniszter

belügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos