• Tartalom

2019. évi CXXVI. törvény

2019. évi CXXVI. törvény

a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról1

2021.01.02.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

8. §9

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

4. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

5. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

6. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. § (1)60

(2)61

60. §62

61. § (1)63

(2)64

62. §65

8. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

63. §66

9. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

64. §67

65. §68

66. §69

67. §70

68. §71

69. §72

10. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

70. §73

71. §74

11. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

72. §75

73. §76

74. §77

75. §78

12. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

76. §79

13. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

77. §80

14. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

78. §81

79. §82

15. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

80. §83

81. §84

82. §85

83. §86

84. §87

85. §88

86. §89

87. §90

88. § (1)91

(2)92

89. §93

90. §94

16. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

91. §95

92. §96

17. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

93. §97

18. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

94. §98

95. §99

96. §100

19. Záró rendelkezések

97. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 37. §, a 39–40. §, a 43. §, a 45–46. § 2020. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 100. § (2) bekezdése 2020. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 48. és 49. §, az 53. és 54. §, az 56. és 57. §, az 59. § (1) bekezdése, a 60. §, a 61. § (2) bekezdése, a 62. § és a 93. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 38. §, a 41. és 42. §, a 44. §, a 86. és 87. §, a 88. § (2) bekezdése, 99. § (7) bekezdése 2020. július 30-án lép hatályba.

(6) A 70. és 71. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

98. § (1) A 76. § az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 77. § az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

99. § (1) A 26. § a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 26. §, a 30. § (3) bekezdése, a 31. § a) és b) pontja és a 100. § (1) bekezdése a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést valamint a a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 29. § (1) bekezdése és a 32. § a) pontja az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. március 9-i (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) A 29. § (2) és (3) bekezdése, 30. § (3) bekezdése az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg, a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2014. február 26-i 2014/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) A 29. § (2) és (3) bekezdése és a 100. § (1) bekezdése a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6) A 33. § a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és a tanács rendelet 12. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(7) A 38. §, a 41. §, a 42. § a 86. § és a 87. § a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8) A 80. § (2) bekezdése a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(9) A 82. § a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i (EU) 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

100. § (1)101

(2)102

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 59. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 61. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 61. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 88. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 88. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 100. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 100. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére