• Tartalom

13/2019. (X. 4.) PM rendelet

a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjról

2019.10.12.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjat (a továbbiakban: díj) adományozhat a pénzügyi tudatosság fejlesztése során kimagasló tevékenységet végző, vagy kiemelkedő teljesítményt nyújtó, vagy kivételes, egyedi eredményeket elérő

a) tanuló vagy hallgató,

b) általános vagy középfokú iskolai pedagógus, valamint

c) általános vagy középfokú iskola (a továbbiakban: oktatási intézmény)

részére.

2. § A díj évente egy alkalommal kerül odaítélésre.

3. § A díjban részesülő személy, illetve oktatási intézmény oklevelet és pénzjutalmat kap. A díjhoz tartozó pénzjutalom összege tanuló vagy hallgató esetén 150 000 Ft, pedagógus esetén 500 000 Ft, oktatási intézmény esetén 2 000 000 Ft.

4. § A díj adományozására az oktatási intézmények fenntartói, az oktatási intézmények vezetői vagy az oktatási intézmények iskolai szintű szülői munkaközössége tehet javaslatot.

5. § (1) A díj adományozására irányuló javaslat tartalmi, valamint formai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A díj adományozására vonatkozó javaslatokat a miniszter által felkért legalább 5 fős bizottság értékeli, amelyről előterjesztést készít a miniszter számára.

(3) Az előterjesztés alapján a miniszter dönt a díj adományozásáról.

6. § A díjra jelölt az adományozásról szóló kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően tett, 2. melléklet szerinti nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.

7. § A díjakat ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott államtitkár, közigazgatási államtitkár adja át.

8. § A díjat ugyanaz a személy vagy oktatási intézmény 3 éven belül csak egyszer kaphatja meg, újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott díjat követően ért el.

9. § (1) Nem adományozható díj annak,

a) aki jogerős büntetőítélet vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,

b) aki ellen büntetőeljárás, fegyelmi eljárás vagy etikai eljárás van folyamatban,

c) aki etikai büntetésben részesült, az etikai büntetést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig.

(2) Aki az (1) bekezdésben foglaltak ellenére díjban részesült, attól a miniszter a díjat a tudomásszerzést követően azonnal visszavonja.

(3) A díj adományozásáról, visszavonásáról szóló miniszteri közleményt a Hivatalos Értesítőben történő közzétételt követően, az ott megjelent adattartalommal egyezően a Pénzügyminisztérium honlapján közzé kell tenni.

(4) A díj adományozásáról, visszavonásáról a Pénzügyminisztérium nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a díjban részesített nevét, tanuló vagy hallgató esetén az oktatási intézményt, pedagógus esetén munkahelyét, az átadás időpontját, valamint az esetleges visszavonás indokát és időpontját.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2019. (X. 4.) PM rendelethez

Javaslat
(természetes személy esetén)
a Pénzügyminiszternek
a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj adományozására:

A díj adományozására javasolt neve: ……………………………………………………………………………………………..

Születési helye: ……………………………………………………………………………………………………………………

Születési ideje (év, hó, nap): ………………………………………………………………………………………………………

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Iskolai végzettsége (pedagógus esetén): …………………………………………………………………………………………..

Jelenlegi munkahelye (pedagógus esetén): ………………………………………………………………………………………..

Oktatási intézmény (tanuló/hallgató esetén): ……………………………………………………………………………………..

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Értesítési telefonszáma és e-mail-címe: …………………………………………………………………………………………..

A jelölt korábban kapott kitüntetése, elismerése:

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

A javaslat indokolása (maximum 1000 karakter):

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dátum:

 

Javaslattevő aláírása: ………………………………………………………………………..………..

 

Javaslattevő neve: …………………………………………………………………………………….

 

Javaslattevő beosztása/munkaköre: …………………………………………………………………..

 

Javaslattevő munkahelye: …………………………………………………………………………….

 

Iskolai szintű szülői munkaközösség javaslata esetén a vezető aláírása: …………………………….

 

Iskolai szintű szülői munkaközösség vezetőjének neve: ……………………………………………..

Javaslat
(nem természetes személy esetén)
a Pénzügyminiszternek
a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj adományozására:

A díj adományozására javasolt intézmény neve: ………………………………………………………………………………….

Képviselője: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Székhelye/címe: …………………………………………………………………………………………………………………...

Értesítési címe: …………………………………………………………………………………………………………………….

Értesítési telefonszáma és e-mail-címe: …………………………………………………………………………………………...

A jelölt korábban kapott elismerése: ……………………………………………………………………………………………...

A javaslat indokolása (maximum 1000 karakter):………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dátum:

 

Javaslattevő aláírása: …………………………………………………………………………………

 

Javaslattevő neve: ……………………………………………………………………………………

 

Javaslattevő beosztása/munkaköre: ………………………………………………………………….

 

Javaslattevő munkahelye: ……………………………………………………………………………

2. melléklet a 13/2019. (X. 4.) PM rendelethez

Nyilatkozat

(természetes személy esetén)

Alulírott

1. hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj adományozását előkészítő eljárásban a Pénzügyminisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcímadataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat (iskolai végzettség, jelenlegi munkahely, oktatási intézmény, értesítési telefonszám, e-mail-cím) nyilvántartsa, és

2. kijelentem, hogy velem szemben a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjról szóló 13/2019. (X. 4.)PM rendelet 9. §-ában meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Dátum:

........................................................................................

a díjra jelölt / törvényes képviselő aláírása

Nyilatkozat

(nem természetes személy esetén)

Alulírott, mint a ……………………………………………………………………………………………………… képviselője,

hozzájárulok ahhoz, hogy a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj adományozását előkészítő eljárásban a Pénzügyminisztérium az általam képviselt ......................................................................................... (nem természetes személy) azonosító adatait (név, székhely vagy bejegyzett cím, elérhetőségek, képviselő neve) nyilvántartsa.

Képviseleti jogköröm alapja:

Dátum:

........................................................................................

a díjra jelölt képviselőjének aláírása

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére