• Tartalom

13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet

13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről

2023.01.01.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (4) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a víziközmű-szolgáltatókra és

b) az ellátásért felelősökre

[az a)–b) pont a továbbiakban együtt: adatszolgáltató] terjed ki.

(2) Az e rendeletben szereplő fogalmakat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénnyel (a továbbiakban: Vksztv.) és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokkal összhangban kell értelmezni.

2. Az adatszolgáltatás szabályai

2. § (1) A víziközmű-szolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége a részére kiadott víziközmű-szolgáltatói engedély véglegessé válásának napján kezdődik, és a víziközmű-szolgáltatói engedély hatályának megszűnéséig terjedő időtartamra terjed ki.

(2) Az ellátásért felelős rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége az üzemeltetési szerződés hatálybalépése napján kezdődik, és az ellátásért felelősi minőségének megszűnéséig terjedő időtartamra terjed ki.

3. § (1) Az e rendeletben előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség során szolgáltatandó adatköröket, az adatszolgáltatás gyakoriságát, az adatszolgáltatás teljesítésének határidejét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben, a Vksztv. 5/D. § (2) bekezdésében, 18. § (5) bekezdésében és 61/B. § (8) bekezdésében előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton teljesíti.

(3) Az adatszolgáltató az eseti adatszolgáltatási kötelezettséget a Hivatal határozatában foglaltak szerint teljesíti.

4. § Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési határidejének lejártakor a Hivatalnál fennálló rendszerhiba esetén, a hiba elhárítását követő 3 napon belül benyújtott adatszolgáltatás határidőben teljesítettnek minősül. A rendszerhiba fennállása és elhárításának napja tekintetében a Hivatal honlapján kihelyezett tájékoztatás az irányadó.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelethez1

A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség adatkörei, teljesítésének gyakorisága, beküldési határideje

A

B

C

1.

Adatkör megnevezése

Gyakorisága

Az adatszolgáltatás határideje

2.

Műszaki és aggregált fogyasztóvédelmi adatok

Évenkénti

tárgyévet követő év március 20.

3.

Díjelőkészítést megalapozó gazdasági adatok

Évenkénti

tárgyévet követő év június 20.

4.

Ágazati elemzést megalapozó gazdasági adatok

Negyedévenkénti

a tárgyi negyedévet követő hónap 25. napja

5.

Ágazati műszaki alapadatok

Havi

a tárgyhónapot követő második hónap 10. napja

1

Az 1. melléklet a 17/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére