• Tartalom

135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet

a szakképzési megállapodásról1

2019.06.13.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakképzési megállapodás célja és megkötésének feltételei

1. § (1) A szakképzési megállapodás a nem állami fenntartású szakképző iskola fenntartója (a továbbiakban: fenntartó) számára három tanév időtartamra biztosítja az állam által finanszírozott szakképzésben való részvételre jogosult tanulók számára szervezett képzések költségvetési hozzájárulás terhére történő elindításának lehetőségét azzal, hogy az ezen időtartamon belül elindult képzés esetében az állam a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (11) bekezdése alapján a képzés teljes időtartamára biztosítja a költségvetési hozzájárulást.

(2) A szakképzési megállapodás kizárólag olyan képzési formára, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítésre, valamint ágazati szakgimnáziumi képzésre köthető, amelyre vonatkozóan a fenntartó szakképző iskolája működési engedéllyel rendelkezik.

(3) A fenntartó szakképző iskolájában folyó felnőttoktatásban részt vevők létszáma az Szt. 34/A. § (2) bekezdése alapján csak akkor haladhatja meg a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók létszámát, ha

a) a képzés megvalósítása a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) a 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján kialakított szakmai álláspontja szerint indokolt,

b) a fenntartó szakképző iskolájában a képzésben részt vevők létszámát tekintve legalább 20%-ban olyan képzés folyik, amely kizárólag érettségi utáni kétéves képzés keretében valósítható meg, vagy

c) a beiskolázás büntetés-végrehajtási intézetben történik.

(4) A fenntartó szakképző iskolája államilag támogatott szakképzést akkor hirdethet, valamint a felvételi eljárásba akkor kapcsolódhat be, ha a fenntartója rá vonatkozóan hatályos szakképzési megállapodással rendelkezik, és a meghirdetett szakképzés ágazata vagy a szakképesítés megnevezése a tervezett beiskolázással érintett tanévre vonatkozóan szerepel a szakképzési megállapodásban.

2. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a fenntartóval megyénként és a fővárosra vonatkozóan köt szakképzési megállapodást.

(2) A szakképzési megállapodást legkésőbb a költségvetési hozzájárulás terhére legkorábban indítani tervezett képzés kezdő tanévét megelőző tanév október 15-éig kell megkötni.

3. § (1) A szakképzési megállapodás megkötését a fenntartó az egyes megyékben és a fővárosban fenntartott szakképző iskolái tekintetében a (2) bekezdésben meghatározott adattartalomnak megfelelően kitöltött adatlap és csatolandó dokumentumok (a továbbiakban együtt: adatlap) benyújtásával kezdeményezheti. A fenntartónak az adatlapot legkésőbb a 2. § (2) bekezdése szerinti határidő naptári évének május 15-éig kell benyújtania elektronikus úton a miniszter felé.

(2) Az adatlapnak – a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett részletezettség szerint – tartalmaznia kell:

a) a fenntartó adatait,

b) a szakképző iskolával összefüggő adatokat és

c) a képzéssel összefüggő adatokat.

(3) Az adatlaphoz csatolni kell:

a) a 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott szempontra vonatkozó hivatalos dokumentumot vagy ennek hiányában a fenntartó, illetve a szakképző iskola nyilatkozatát,

b) a képzés vonatkozásában fennálló oktatási tapasztalat meglétét és a megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állását alátámasztó dokumentumot,

c) felnőttoktatáshoz kapcsolódó, 1. § (3) bekezdés b) és c) pontjában rögzített feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat,

d) a fenntartó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát,

e) a szakképző iskola alapító okiratát és

f) az 1. § (2) bekezdése szerinti működési engedélyét.

4. § (1) A miniszter formai szempontból ellenőrzi a beérkezett adatlapot. Hiányos adatlap esetén az adatlap beérkezésétől számított tíz napon belül – legfeljebb nyolc napos határidővel – hiánypótlásra szólítja fel a fenntartót. A hiánypótlási határidő jogvesztő, hiányos adatlap alapján szakképzési megállapodás nem köthető.

(2) A miniszter az adatlap beérkezését vagy a hiánypótlás teljesítését követő nyolc napon belül elektronikus úton – az adatlap megküldése mellett – bekéri az NSZFH, a fenntartó szakképző iskolája székhelye szerint illetékes települési önkormányzat, a területi gazdasági kamara, ennek hiányában a szakmai kamara, és az agrárágazatba tartozó képzések esetében az agrárkamara (a továbbiakban együtt: véleményező szervezetek) szakképzési megállapodás megkötésének indokoltságára vonatkozó szakmai véleményét.

(3) A véleményező szervezeteknek szakmai véleményük kialakítása során különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venniük:

a) az NSZFH-nak a képzés megvalósításának indokoltságát;

b) a települési önkormányzatnak

ba) a képzésnek a gazdasági igények, a munkaerőpiaci kereslet és a beiskolázott tanulói létszám alapján felmért indokoltságát,

bb) a szakképző iskola területi szakképzésben betöltött szerepét, az önkormányzati szakképzési programokban tanúsított szakmai együttműködését,

bc) a fenntartó vagy a szakképző iskola önkormányzati támogatási programban tanúsított együttműködését, különös tekintettel a támogatás felhasználásával vagy elszámolásával összefüggésben esetlegesen feltárt jogi vagy pénzügyi jellegű szabálytalanságokra;

c) a területi gazdasági kamarának és az OKJ-ban az agrárágazatba tartozó képzések esetében az agrárkamarának, ezek hiányában a szakmai kamarának

ca) a b) pont ba) alpontjában meghatározott szempontokat,

cb) a közreműködésével megvalósult állami támogatásokkal összefüggő programban a fenntartó vagy a szakképző iskola együttműködését, különös tekintettel a támogatás felhasználásával vagy elszámolásával összefüggésben esetlegesen megállapított jogi vagy pénzügyi jellegű szabálytalanságokra,

cc) a gyakorlati képzés duális képzés formájában történő tényleges megvalósításának lehetőségét.

(4) Ha a véleményező szervezetek közül – az adatlap véleményező szervezethez történő megérkezésétől számított – tizenöt napon belül valamely szervezet nem ad véleményt, a szakképzési megállapodás megkötésére vonatkozó támogató véleményt megadottnak kell tekinteni.

2. A szakképzési megállapodás megkötése és tartalma

5. § (1) A miniszter a véleményező szervezetek szakmai véleményének beérkezését, vagy a 4. § (4) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő harminc napon belül dönt a szakképzési megállapodás megkötéséről.

(2) Amennyiben a szakképzési megállapodás az OKJ-ban meghatározott Agrár-, Egészségügy- vagy Egészségügyi technika ágazatba tartozó képzésre vonatkozik, és a miniszter a szakképzési megállapodás megkötésével egyetért, a szakképzési megállapodás tervezetét a miniszter megküldi az Szt. 84. § (6) bekezdése alapján egyetértési jogot gyakorló, az Szt. 4/A. § (2) és (2b) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban: egyetértési jogot gyakorló miniszter) részére.

(3) Az egyetértési jogot gyakorló miniszter a szakképzési megállapodás kézhezvételtől számított tizenöt napon belül értesíti a minisztert a szakképzési megállapodás megkötésére vonatkozó támogató vagy elutasító álláspontjáról.

(4) Ha valamelyik véleményező szervezet szakmai véleménye szerint egy adott fenntartóval a szakképzési megállapodás megkötése nem indokolt, az érintett véleményező szervezet és a fenntartó részvételével a miniszter – a szakképzési megállapodás megkötésére vonatkozó döntését megelőzően – egyeztetést kezdeményez.

6. § (1) A miniszter, ha a megállapodás megkötésével

a) egyetért – és azt az egyetértési jogot gyakorló miniszter is támogatja –, elkészíti a szakképzési megállapodást négy példányban,

b) nem ért egyet – vagy az egyetértési jogot gyakorló miniszter nem támogatta –, e tárgyban elkészíti az értesítést három példányban,

és megküldi a fenntartó részére.

(2) A fenntartó az általa aláírt szakképzési megállapodást tíz napon belül megküldi a miniszter részére. A miniszter a fenntartó által aláírt szakképzési megállapodást tizenöt napon belül aláírja, és egy példányát megküldi a fenntartó, a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv és – az 5. § (2) bekezdése esetén – az egyetértési jogot gyakorló miniszter részére.

(3) A miniszter a megkötött szakképzési megállapodásokról nyilvántartást vezet.

(4) A miniszter a megkötött szakképzési megállapodásokat – a közérdekből nem nyilvános személyes adatok kivételével – az általa vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságra hozza.

7. § A szakképzési megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat,

b) a szakképzési megállapodás módosítására és megszüntetésére vonatkozó feltételeket,

c) a fenntartó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy

ca) a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerbe bekapcsolódik és működteti,

cb) a miniszter megkeresése alapján az iskolai rendszerű állami szakképzési feladatok tervezéséhez és ellátásához szükséges adatot szolgáltat, a közérdekből nem nyilvános személyes adatok kivételével,

d) az egyetértési jogot gyakorló miniszter által javasolt, az 5. § (2) bekezdésében meghatározott ágazatokba tartozó képzésekre vonatkozó egyéb rendelkezéseket, valamint

e) a hatálybalépésének időpontját.

3. A szakképzési megállapodás felülvizsgálata, módosítása és megszűnése

8. § (1) A fenntartó köteles a szakképzési megállapodás felülvizsgálatát kezdeményezni, ha

a) az abban rögzített adatokban – a tanulói létszám változása kivételével – vagy a szakképzési megállapodás megkötésének alapjául szolgáló valamely feltétel tekintetében változás következett be, a változás bekövetkeztétől vagy

b) a szakképző iskolának a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti, szakképzést érintő átszervezéséről dönt, a döntéstől

számított tizenöt napon belül.

(2) A fenntartó az 1. § (1) bekezdésben meghatározott hároméves időtartam alatt kezdeményezheti a szakképzési megállapodás felülvizsgálatát, ha

a) a szakképzési megállapodásban a képzésre tervezett létszámnál magasabb tanulói létszám igénye lenne,

b) az elindításra még nem került képzés helyett más képzést kíván indítani, vagy

c) az elindult képzés mellett új képzést kíván indítani.

9. § (1) A 8. § (1) bekezdése és a 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezett felülvizsgálatot a fenntartó a változás alapjául szolgáló dokumentumok csatolásával kezdeményezi a miniszter felé. Ha a felülvizsgálat alapján a szakképzési megállapodást módosítani kell, akkor az 5. § (1)–(3) bekezdésében és a 6. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A szakképzési megállapodás 8. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján történő felülvizsgálatának kezdeményezése esetén a 3. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fenntartónak az adatlapot a képzés elindításának tanévét megelőző tanév május 30-áig kell benyújtania. Ha a szakképzési megállapodást a benyújtott adatlap alapján módosítani kell, a szakképzési megállapodás módosítására a 4. §-ban, az 5. §-ban és a 6. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

10. § (1) Amennyiben a fenntartó nem kezdeményezi a 8. § (1) bekezdése alapján a szakképzési megállapodás felülvizsgálatát, a miniszter

a) a fenntartót a 4. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlásra szólítja fel, és ennek teljesítése esetén a szakképzési megállapodást módosítja, vagy

b) a szakképzési megállapodást megszünteti.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a miniszter tíz napon belül értesíti a szakképzési megállapodás megszűnéséről a fenntartót, a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet és – az 5. § (2) bekezdése esetén – az egyetértési jogot gyakorló minisztert.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § (1) A 2019/2020. tanévben induló képzésekre e rendelet alapján szakképzési megállapodás kizárólag a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 2. és 4. mellékletében meghatározott nem állami fenntartókkal, az engedélyezett keretszám erejéig köthető.

(2) Az (1) bekezdés alapján megkötésre kerülő szakképzési megállapodások esetében e rendelet rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a szakképzési megállapodást 2019. augusztus 31-ig kell megkötni,

b) a fenntartónak a 2019/2020. tanévben és – az 1. § (1) bekezdése alapján – az ezt követő két tanévben induló képzésekre vonatkozóan a 3. § alapján kitöltött adatlapot legkésőbb 2019. június 15-éig kell benyújtania,

c) a b) pont alapján benyújtott adatlapot nem kell megküldeni a 4. § (2) bekezdése szerinti véleményező szervezetek részére.

13. §2

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 139. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére