• Tartalom

1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről

2020.12.21.

A Kormány – a Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggésben, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslata alapján, a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések megvalósításának támogatása keretében –

1. egyetért a budapesti Kőbányai út mentén megvalósítandó kulturális, sport- és szabadidős célú létesítmények egységes szemléletben történő fejlesztése és közlekedési kiszolgálásának javítása érdekében

a) a Népliget, a Józsefvárosi pályaudvar és az Északi Járműjavító területén megvalósítandó fejlesztések funkcionális szempontból összehangolt előkészítésének fontosságával, azzal, hogy

aa) a gyalogos-kerékpáros kapcsolatrendszer javítása érdekében indokolt egy, a területet kelet–nyugati irányban feltáró, a pesti belváros felé jobb eljutási lehetőségeket biztosító, színvonalas tájépítészeti megoldásokat felvonultató sétány kialakítása,

ab) törekedni kell a közterület-hálózat sűrítésére, a hiányzó keresztirányú (észak–déli) kapcsolatok kialakítására,

ac) szükséges a Népliget és az Északi Járműjavító fejlesztési területe közötti színvonalas gyalogos és kerékpáros közterületi kapcsolat megteremtése;

b) a 80a jelű (Keleti pályaudvar – Hatvan) és a 120a jelű (Keleti pályaudvar – Szolnok) vasútvonalon a Hungária körút keresztezésében létesítendő vasúti megállóhely koncepciójával, azzal, hogy

ba) a megállóhely mind műszaki, mind forgalmi szempontból alkalmas legyen az említett vasútvonalakon közlekedő valamennyi elővárosi viszonylatban közlekedő vonat fogadására,

bb) a megállóhely utasforgalmi létesítményeit a környezetében megvalósuló kulturális beruházásokhoz méltó építészeti megjelenéssel és funkcionalitással kell kialakítani,

bc) az érintett vasúti vonalszakaszokon előzetesen végzett egyéb beruházások műszaki tartalma tegye lehetővé a megállóhely optimális, egyben költségtakarékos módon történő megvalósítását;

c) a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállító- és telephelyének működéséhez szükséges, közvetlen fővonali kijárást biztosító vasúti vágánykapcsolatok kiépítésével;

d) a megállóhely és a múzeumi vágánykapcsolat kiépítése a 80a jelű vonalszakasz korszerűsítésére jelenleg folyó beruházás megvalósítását és ezáltal a megvalósításra elnyert európai uniós források lehívását nem veszélyeztetheti;

2.1 felhívja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Budapest főpolgármesterével és a területileg érintett Budapest VIII. és X. kerületek polgármestereivel együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) útján készüljön hatástanulmány, tervezési program, költség- és időkalkuláció, illetve történjen helyszínvizsgálat a Józsefvárosi pályaudvar és az Északi Járműjavító területére, illetve a Kőbányai út Hungária körút és Mázsa tér közötti szakaszára, figyelembe véve a területfejlesztési és településrendezési döntéseket;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2021. december 31.

3.2 a 2. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés c), e), f) és g) pontja szerinti előkészítési fázisokra összesen – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 30 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy a támogatott előkészítési fázisok végső teljesítési határideje 2021. december 31.;

4. az 1. pont szerinti fejlesztések előkészítésének kormányzati felelőseként a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki;

5.3 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a 2. pont szerinti feladat megvalósítása érdekében – elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 2. Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése jogcím javára 30 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszatérítési kötelezettséggel, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

A fel nem használt rész visszafizetése tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 3. pont szerinti határidőt követő 120 napon belül

6.4 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. pont a) alpontja szerinti beruházás előkészítésének folytatása kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2022. március 31.

7.5 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljárva a felhasználás és utólagos elszámolás feltételei, valamint a műszaki tartalom és az ütemezés rögzítésével az 5. pontban biztosított források terhére gondoskodjon támogatói okirat kibocsátásáról a 2. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

8.6 felhívja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró Miniszterelnökséget vezető minisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság és a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorcium útján tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 1. pont b), c) és d) alpontjára tekintettel valósuljon meg a Hungária körútnál létesítendő vasúti megállóhely építési engedélyeinek megszerzése, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése az IKOP-2.1.0-15-2017-00044 azonosító számú, Budapest–Hatvan elővárosi célú fejlesztések című támogatási szerződés terhére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. március 31.

1. melléklet az 1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XV. Pénzügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019

forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375739

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 000 000

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359151

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359151

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

30 000 000

 

30 000 000

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

1

A 2. pont az 1961/2020. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont az 1961/2020. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. pont az 1961/2020. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. pont az 1961/2020. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 7. pont az 1961/2020. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. pont az 1360/2020. (VII. 1.) Korm. határozat 4. pontja, az 1961/2020. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére