• Tartalom

2019. évi XIV. törvény

2019. évi XIV. törvény

a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről1

2021.12.01.

Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, a magyar honosságú gazdasági társaságok nemzetközi piacra jutásának elősegítése céljából, a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenéshez szükséges nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes kiállítási pavilon létrehozásához, valamint Magyarországnak a Világkiállításon történő sikeres megjelenéséhez szükséges szervezési feladatok megvalósítása érdekében, továbbá figyelemmel Budapest főváros hosszú távú város-rehabilitációjával és a sport-, kulturális és szabadidős szolgáltatások színvonalának emelésével összefüggő célkitűzésekre, a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezése és megszervezése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § E törvény hatálya

a) kiterjed

aa) a 2019. évi World Urban Games sportesemény budapesti,

ab)2 a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság budapesti, szegedi, tatabányai és debreceni helyszíneken [az aa) és ab) alpont alattiak a továbbiakban együtt: rendezvények] történő megrendezése érdekében a Kormány által rendeletben kijelölt ingatlanokra, valamint az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások útján kialakított ingatlanokra és az ezen ingatlanokon a rendezvények megrendezéséhez szükséges, illetve azokkal összefüggő, azokat kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre – ideértve a közterületi és közmű beruházásokat is – (a továbbiakban: Beruházás), valamint a Beruházással és a rendezvények lebonyolításával és szervezésével összefüggő beszerzésekre, továbbá

b) kiterjed a 2020. évi Dubaji Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) történő sikeres magyar megjelenéshez szükséges, a világkiállítási pavilon (a továbbiakban: Pavilon) tervezésével, kialakításával, összeszerelésével, a Világkiállítás dubaji programját szolgáló beruházásokkal és szolgáltatásokkal, valamint a Kormány rendeletében megjelölt további, a Világkiállítással és a Pavilonnal kapcsolatos ügyekkel (a továbbiakban együtt: Projekt) összefüggő beszerzésekre, közigazgatási hatósági eljárásokra, vámigazgatási eljárásokra, valamint Magyarország Világkiállításon történő megjelenésének szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre.

c)3 kiterjed a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság által lefolytatandó gyorsasági motoros világbajnokság (a továbbiakban: Magyarországi MotoGP) megrendezésére irányuló vagyoni értékű jog megszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásokra.

2. §4 A Beruházás, valamint a Projekt megvalósítása, a Világkiállításon történő magyar megjelenés, a rendezvények lebonyolítása és szervezése, továbbá a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság által a Magyarországi MotoGP megrendezésére irányuló vagyoni értékű jog megszerzése kiemelkedően fontos közérdek, amelyek érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló szerződésnek tekintendőek, teljesítésükhöz kiemelkedően fontos közérdek fűződik.

3. § (1)5 A Beruházással, a rendezvények lebonyolításával és szervezésével, a Projekttel összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások, valamint a Magyarországi MotoGP megrendezésére irányuló vagyoni értékű jogok megszerzésével összefüggésben a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság által lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén

a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és

b) az ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy – a Kbt., illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg.

2. A Projekt megvalósításával kapcsolatos sajátos rendelkezések

4. § (1) A Projekt irányítója és lebonyolítója (a továbbiakban: projektlebonyolító szerv) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: turisztikai ügynökség). A Kormány rendeletében kijelölt gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalat) a projektlebonyolító szerv feladatait a Kormány rendeletében meghatározottak szerint részben vagy egészben a turisztikai ügynökség helyett elláthatja, e feladatok ellátása során a vállalatot a projektlebonyolító szervnek kell tekinteni.

(2) A projektlebonyolító szerv – ideértve a vállalatot is – jogosult a Projekt megvalósításához szükséges feladatok részletes meghatározására és azok végrehajtása érdekében beszerzési és szükség szerint egyéb tárgyú szerződések megkötésére.

5. § (1) A Projekttel összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások megindításához, az azzal összefüggő szerződések megkötéséhez és azok módosításához a közbeszerzésekért felelős miniszter engedélye nem szükséges, és azok szabályosságát a közbeszerzésekért felelős miniszter nem ellenőrzi.

(2) A Projekttel összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos ügyintézési határidő egy munkanap.

(3) A Projektre irányuló közbeszerzési eljárásoknál a projektlebonyolító szerv – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletre figyelemmel – indokolási kötelezettség nélkül dönthet olyan eljárási forma alkalmazásáról, amely keretében az építmény vagy a Kbt. 1. mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka tervezésére és kivitelezésére együtt kerül sor.

6. § (1) A Projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban és vámigazgatási eljárásokban az ügyintézési határidő – ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – tíz nap. A Kormány rendeletben határozza meg a Projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárások sajátos szabályait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban és vámigazgatási eljárásokban a szakhatósági eljárás ügyintézési határideje – ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – öt nap.

7. § A Kormány egyedi döntésében meghatározza a Pavilon főbb jellemzőire – így különösen méretére és szimbolikájára – vonatkozó követelményeket.

8. § (1) A Projekt tekintetében a turizmusért felelős miniszter által a Világkiállításon történő magyar megjelenés előmozdításával kapcsolatos diplomáciai feladatok ellátására kijelölt személy

a) kormányzati igazgatási szervtől,

b) bármely projektlebonyolító szervtől,

c) egyéb, állami tulajdonban álló gazdasági társaságtól, továbbá

d) a külpolitikáért felelős miniszter által irányított minisztérium útján, Magyarország Egyesült Arab Emírségekben található nagykövetségétől, konzulátusától

a Projekttel összefüggő ügyben tájékoztatást kérhet, illetve részére intézkedés megtételét javasolhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatáskérés, valamint intézkedés megtételére vonatkozó javaslat részletes szabályait, valamint az azokkal kapcsolatos álláspont közlésének szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

3. A Beruházás és a rendezvények megvalósításával kapcsolatos sajátos rendelkezések

9. § (1) A Beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) szerinti kiemelten közérdekű beruházásnak minősül.

(2) A Beruházás keretében a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság mérkőzéseinek budapesti helyszínéül szolgáló, a Kormány által rendeletben kijelölt ingatlanokon felépítendő új multifunkciós csarnok beruházást olyan módon szükséges előkészíteni és megvalósítani, hogy az új multifunkciós csarnok egy fővárosi sportegyesület vagyonkezelésébe kerüljön.

(3) A Kormány az Ngtv. 11/B. §-a szerinti követelményeket a (2) bekezdés szerinti beruházás esetében a (2) bekezdésben meghatározottakkal összhangban határozhatja meg.

(4)6 Az állami tulajdonban álló, Budapest IX. kerület, belterület 38295/2 és 38295/4 helyrajzi számú ingatlanokat (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanként kell nyilvántartásba venni a területnek multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnokként történő későbbi használata céljából. A művelés alól kivett terület elnevezése változásának átvezetésére irányuló eljárást a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság kérelmére az ingatlanügyi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le. A művelés alól kivett terület elnevezése változásának ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló kérelemben kizárólag e törvénynek a művelés alól kivett terület elnevezése változását, valamint az Ingatlanok helyrajzi számát tartalmazó rendelkezésére kell hivatkozni, további dokumentum benyújtása nem szükséges. Az ingatlanügyi hatóság ügyintézési határideje 15 nap.

10. § (1) A Beruházással, valamint a rendezvények lebonyolításával és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások esetében a Kbt. 80. § (5) bekezdésében, valamint 131. § (7) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(2) A Beruházással, valamint a rendezvények lebonyolításával és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások esetében, ha a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnöke a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdéséről a Hatóság részére megküldött iratok vizsgálata során megállapítja, hogy megalapozottan feltételezhető a közbeszerzésre, valamint a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, illetve alapelveinek megsértése, az iratok beérkezésétől számított három munkanapon belül kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított eljárását.

11. § A Beruházás tekintetében az Ngtv. 11/G. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Ngtv. 11/G. § (2) és (3) bekezdése szerinti tájékoztatás, valamint indokolással ellátott nyilatkozatban rögzített álláspont közlésének határideje a tájékoztatáskérés és az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt nap.

12. § A Beruházással összefüggő építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy a Beruházással összefüggésben keletkező hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához, illetve a Beruházás megvalósításához egyébként szükséges közterület-használati hozzájárulásra vonatkozó kérelem esetén a tulajdonos települési önkormányzat a közterület-használati hozzájárulás megadásáról az arra vonatkozó kérelem benyújtásától számított öt napon belül dönt, és a felek a közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő öt napon belül megkötik.

13. § (1) Az 1. § a) pont ab) alpontja szerinti beruházás vonatkozásában a települési önkormányzat fák és fás szárú növények védelmére vonatkozó rendeletének fapótlásra vonatkozó szabályai azzal az eltéréssel alkalmazhatóak, hogy

a) az építtető a fapótlást az érintett települési önkormányzattal (a továbbiakban: önkormányzat) a fás szárú növények pótlásáról szóló külön megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján az önkormányzat közigazgatási területén, a használatbavételi engedély véglegessé válását követő két éven belül teljesíti, oly módon, hogy a fapótlás mértéke nem lehet kisebb az önkormányzat rendeletében előírt mértéknél, valamint

b) a fakivágási engedélyben a fapótlásról nem kell rendelkezni.

(2) A megállapodás az 1. § a) pont ab) alpontja szerinti beruházás keretében megvalósuló épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának feltétele.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a Beruházás helyszínét, közvetlen környezetét és a rendezvények megrendezéséhez szükséges ingatlanok körét.7

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a Világkiállítással és a Pavilonnal kapcsolatos ügyeket, a 4. § (1) bekezdése szerinti vállalat kijelölését, valamint a 4. § (1) bekezdése szerinti feladatellátás részletes szabályait,8

b) a Pavilon létesítésének, elbontásának sajátos szabályait,9

c) a Projekttel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások sajátos szabályait,10

d) a Projekttel kapcsolatos tájékoztatáskérés, valamint intézkedés megtételére történő javaslattétel részletes szabályait, valamint az azokkal kapcsolatos álláspont közlésének szabályait.11

15. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. március 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. március 14. A törvényt a 2024. évi IX. törvény 35. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 1. napjával.

2

Az 1. § a) pont ab) alpontja a 2020: LXXXI. törvény 31. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontját a 2020: CLXXIII. törvény 55. §-a iktatta be.

4

A 2. § a 2021: XCIX. törvény 307. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2021: XCIX. törvény 308. §-ával megállapított szöveg.

6

A 9. § (4) bekezdését a 2021: CIII. törvény 31. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére