• Tartalom
Oldalmenü

1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozat

a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról1

2019.07.08.

A Kormány

1. a részére bemutatott koncepció alapján egyetért a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése (a továbbiakban: fejlesztés) előkészítésével a 2. mellékletben foglaltak szerint;

2. egyetért a Budapest 36540 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 7. szám alatt található ingatlan és a Budapest 36549 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Puskin u. 6. szám alatt található ingatlan Magyar Állam részére történő per-, teher- és igénymentes megszerzésével és az Eötvös Loránd Tudományegyetem érdekében történő hasznosításával;

3. a fejlesztés és az annak keretében megvalósuló 4. és 11. pont szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

4. a fejlesztés a 2. mellékletben foglalt 1. sz. táblázat szerinti beruházásainak az ott megjelölt, a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdése szerinti, a 2019. évi pénzügyi teljesítéssel érintett előkészítési fázisaira összesen legfeljebb 577 851 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy a teljes előkészítést legkésőbb 2020. július 30. napjáig kell megvalósítani;

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások címet a 4. Programszerű magasépítési beruházások alcím, 2. Budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása és korszerűsítése jogcímcsoport, 1. Beruházás előkészítés jogcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 4. pont szerinti beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében összesen 577 851 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 4. Programszerű magasépítési beruházások alcím, 2. Budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása és korszerűsítése jogcímcsoport, 1. Beruházás előkészítés jogcím javára, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. december 31.

7. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 4. pont szerinti beruházás előkészítése érdekében az 5. pont szerinti kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettségek 2020. évre vonatkozó felső korlátját 577 851 000 forintban állapítja meg;

8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – indokolt esetben a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 2020. évi előkészítési szakaszok megvalósításához szükséges, a 7. pont szerint meghatározott összeg rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy

a) készítsen jelentést a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az előkészítés befejezését követő 30 napon belül

b) a beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a beruházás megvalósításáról a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon egyrészről a Budapest 36549 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Puskin u. 6. szám alatt található ingatlan legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott és elfogadott forgalmi értéken az állam javára történő megvásárlása érdekében szükséges intézkedések megtételéről, továbbá a Budapest 36540 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 7. szám alatt található ingatlan ingyenes vagy legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken az állam javára történő megszerzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

11. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával a 10. pont szerinti ingatlanok állami tulajdonba kerülését követően a Beruházás Előkészítési Alap terhére gondoskodjon

a) a Budapest 36549 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Puskin u. 6. szám alatt található ingatlan felújításának, illetve az ingatlan területén egy új kétszintes sportcsarnok építésének előkészítéséhez szükséges összesen 101 600 000 forint forrás, továbbá

b) a Budapest 36540 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 7. szám alatt található ingatlan komplex funkcionális felújításának előkészítése érdekében összesen 76 200 000 forint forrás átcsoportosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

12. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a 2. pontban meghatározott ingatlanok tulajdonjogának per-, teher- és igénymentes megszerzéséhez szükséges forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

13. egyetért azzal, hogy a 4. és 11. pont szerinti előkészítési fázisokat a Beruházási Ügynökség valósítsa meg.

1. melléklet az 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Programszerű magasépítési beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása és korszerűsítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380739

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Beruházás előkészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

577 851 000

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375739

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-577 851 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki.

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

577 851 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

577 851 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozathoz

1. sz. táblázat Beruházás Előkészítési Alap

A

B

C

D

E

F

G

Intézmény neve

Telephely irányító-
száma

Telephely címe

Telephely helyrajzi száma

Beruházás előkészítésének költsége
(bruttó Ft)

Korm. rendelet szerinti beruházási fázisok

Létrejövő vagyonelemek vagyonkezelői kijelölése

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

1146

Budapest,
Cházár András utca 10.

32745

178 000 000

g), n), o), p), e)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

1088

Budapest,
Trefort utca 6–8.

36539

80 000 000

g), n), o), p), e)

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

1053

Budapest,
Papnövelde utca 4–6.

24019

142 000 000

g), n), o), p), l), e)

ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola

1126

Budapest, Kiss János altábornagy utca 42–44.

7894

64 000 000

g), n), o), p) e)

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola

1071

Budapest,
Damjanich utca 41–43.

33458

191 000 000

g), n), o), p), e)

ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat

ELTE Lágymányosi Campus Északi épületben gyakorló óvoda és bölcsőde kialakítása

1117

Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a

 

31 750 000

g), n), o), p), e)

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium

1093

Budapest, Török Pál
utca 1.

37005

200 340 000

a), c), d), e), f), g), n), p)

Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium

1118

Budapest, Somlói út 9.

5367

30 000 000

a), c), d), e), f), g), n), p)

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium

1118

Budapest, Somlói út 26.

5085

40 000 000

a), c), d), e), f), g), n), p)

Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma

1145

Budapest,
Columbus utca 87–89.

29803/5

60 000 000

a), c), d), e), f), g), n), p)

Magyar Táncművészeti Egyetem

Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma

1145

Budapest,
Amerikai út 100.

29803/3

50 000 000

a), c), d), e), f), g), n), p)

Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye

1118

Budapest,
Villányi út 67.

4914/1

70 612 000

e), f), g), h), i), d), l), m), n), o), p)

Semmelweis Egyetem

Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium

1125

Budapest,
Diana utca 35–37.

8439/13

18 000 000

a), c), d), e), f), g), n), p)

Testnevelési Egyetem

Összesen

 

 

 

1 155 702 000

 

 

2. sz. táblázat Beruházás Előkészítési Alap Magyar Állam tulajdonszerzését követően

A

B

C

D

E

F

G

Intézmény neve

Telephely irányító-
száma

Telephely címe

Telephely helyrajzi száma

Beruházás előkészítésének költsége (bruttó Ft)

Korm. rendelet szerinti beruházási fázisok

Létrejövő vagyonelemek vagyonkezelői kijelölése

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

1088

Budapest,
Szentkirályi u. 7.

36540

76 200 000

a)–p)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

ELTE Trefort Belvárosi Campus új kétszintes sportcsarnok megvásárlása és építése

1088

Budapest, Puskin u. 6.

36549

101 600 000

a)–p)

Összesen

 

 

 

177 800 000

 

 

1

A határozatot az 1853/2020. (XI. 26.) Korm. határozat 2. pontja visszavonta 2020. november 26. napjával.