• Tartalom

1410/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

1410/2019. (VII. 9.) Korm. határozat

a gazdaság versenyképességének növelése érdekében végrehajtandó, a hazai szabályozott szakmák rendszerének felülvizsgálatáról és a szabályozott szakmák számának csökkentéséről

2019.07.09.

A Kormány

1. versenyképességi szempontból és az európai uniós jogi végrehajtási kötelezettségek teljesítése érdekében egyetért azzal, hogy egy adott képesítési követelményhez kötött tevékenység, munkakör (a továbbiakban együtt: szabályozott szakma) esetében akkor tartható meg a szabályozásbeli korlátozás szakmacsoportképzéstől függetlenül, ha a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: 2018/958 irányelv) is megfelelően:

a) érvényesül vonatkozásában a megkülönböztetés tilalma, azaz az előírt szabályozások sem közvetlenül, sem közvetve nem jelentenek hátrányos megkülönböztetést az állampolgárság vagy a lakóhely alapján,

b) érvényesül vonatkozásában a szükségesség elve, azaz közérdekű célt szolgál, és nem gazdasági jellegű vagy tisztán adminisztratív indokok alapján áll fenn, és

c) érvényesül vonatkozásában az arányosság elve, azaz alkalmas közérdekű céljának elérésére, és nem haladja meg az ahhoz szükséges mértéket, továbbá

elérhető volt Magyarországon 2017-ben és 2018-ban olyan jogszabályban meghatározott képzés, amellyel olyan szakmai képesítés szerezhető, amely az adott szakmai tevékenység ellátására képesíti a képzést sikeresen elvégzőt;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a minisztériumok között koordinálja a szabályozott szakmákhoz kapcsolódó feladatokat, valamint gondoskodjon az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által működtetett, tagállami szakmákat nyilvántartó rendszerbe Magyarország részéről feltöltött adatok ellenőrzéséről és érvényesítéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

3. felhívja valamennyi szabályozott szakma szabályozására hatáskörrel rendelkező minisztert (a továbbiakban: érintett miniszter), hogy jelöljön ki kapcsolattartóként helyettes államtitkárt a 2. pontban foglaltak megvalósításához szükséges együttműködés elősegítése érdekében;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: azonnal

4. felhívja valamennyi érintett minisztert a hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák tekintetében a Bizottság által működtetett, tagállami szakmákat nyilvántartó rendszerben való szerepeltetés vizsgálatára, továbbá a tagállami szakmákat nyilvántartó rendszerben nem szereplő szabályozott szakmák rendszerbeli feltöltésére, valamint a feltöltésre kerülő szabályozott szakmák tekintetében az adatok mindenkori aktualizálására;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

5. felhívja az érintett minisztereket, hogy

a) vizsgálják felül az 1. pont szerinti elvek alapján a szabályozott szakmák – ide nem értve a hatósági jellegű képzéseket – szabályozását, és 2020. január 1-jei hatállyal szüntessék meg azon szabályozott szakmákat, amelyek vonatkozásában az 1. pontban meghatározott elvek nem érvényesülnek maradéktalanul,

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2019. szeptember 30.

b) az a) alpont szerinti feladat elvégzését követően vizsgálják meg – ide nem értve a hatósági jellegű képzéseket – azon szabályozott szakmák tekintetében a további dereguláció lehetőségét, amely szabályozott szakmák gyakorlása a szolgáltatás igénybevevőjének vagy harmadik személynek az egészségére vagy biztonságára, vagy a szolgáltatás igénybevevőjének anyagi biztonságára közvetlen és kiemelt kockázat nem áll fenn,

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2020. január 1.

c) az 1. pont szerinti elvek alapján végrehajtott felülvizsgálatot követően tekintsék át a szabályozott szakmák körét, és azon szabályozott szakmák esetében, amelyeknél nem indokolt a felsőfokú végzettség előírása, gondoskodjanak a szabályozás módosításának kezdeményezéséről,

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2020. január 1.

d) az 1. pontban meghatározott elvek alapján mérjék fel a hatósági jellegű képzéseket, továbbá a felmérés eredményéről készítsenek összefoglalót az innovációért és technológiáért felelős miniszter részére;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2020. január 1.

6. felhívja az érintett minisztereket, hogy a szabályozott szakmák deregulációjához kapcsolódóan – szükség szerint és összhangban a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikkével, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvénynek a szakmai biztosítékra vonatkozó rendelkezéseivel – tegyenek javaslatot a szakmagyakorlók számára kötelező felelősségbiztosítás előírására azon deregulált szakmákban, amelyek esetében a szolgáltatás igénybevevőjének vagy harmadik személynek az egészségére vagy biztonságára, vagy a szolgáltatás igénybevevőjének anyagi biztonságára közvetlen és kiemelt kockázat megállapítható;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2020. január 1.

7. felhívja az érintett minisztereket, hogy a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelv (a továbbiakban: 2005/36/EK irányelv) 59. cikke alapján, az 5. pont szerinti deregulációt követően vizsgálják felül valamennyi, a hatáskörükbe tartozó szabályozott szakmát, és gondoskodjanak a Bizottság által működtetett, tagállami szakmákat nyilvántartó rendszerbe a szükséges információk feltöltéséről, ideértve a szabályozott szakmák 1. pont szerinti indokolását;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2020. január 31.

8. felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják felül azon szabályozott szakmákat, amelyek esetében a 2005/36/EK irányelv 7. cikk (4) bekezdése értelmében a képesítéseket előzetesen ellenőrizni kell, és minden érintett szabályozott szakma esetében gondoskodjanak a Bizottság által működtetett, tagállami szakmákat nyilvántartó rendszerbe a szükséges, alátámasztó indokok feltöltéséről;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

9. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2005/36/EK irányelv 59. cikk (5) bekezdés második mondatában meghatározottak szerint tegyenek eleget minden szabályozott szakma tekintetében a bevezetett új követelmények esetén a Bizottság részére történő értesítési kötelezettségnek;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

10. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2005/36/EK irányelv 59. cikk (6) bekezdése alapján készítsen kétévente jelentést az egyes szabályozott szakmák gyakorlásának megkezdése vagy gyakorlása vonatkozásában egy adott képesítés birtokosa számára korlátozó követelmények Magyarország általi eltörléséről vagy enyhítéséről, és gondoskodjon annak az Európai Bizottság részére történő megküldéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

11. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2005/36/EK irányelv 60. cikke alapján készítsen kétévente statisztikai jelentést az irányelv alkalmazásáról, és gondoskodjon annak a Bizottság részére történő megküldéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

12. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával koordinálja a 2018/958 irányelv hazai jogszabályi környezetbe való átültetését.

Felelős: az innovációért és technológiáért felelős miniszter koordinálásával minden érintett miniszter

Határidő: 2020. június 30.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére