• Tartalom
Oldalmenü

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2021.09.30.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

aa) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 39. Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő támogatása címmel,

ab) X. Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendjének a 21. Központi kezelésű előirányzatok címmel, valamint azon belül az 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek alcímmel, 1. Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoporttal,

ac) XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímének a 2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoporttal, továbbá

ad) XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének a 24. Babaváró támogatás banki költségtérítés címmel, a 25. Babaváró támogatás tartozások elengedése címmel és a 26. Babaváró támogatás kamattámogatása címmel, továbbá a 36. Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai címen belül a 4. Az NBB magyarországi székhelyének létesítésével kapcsolatos tőkeemelés alcímmel

történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 5. pont a) és d) alpontjában szereplő beruházások megvalósítása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai cím terhére 2 661 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 39. Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

c) felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a b) alpont szerinti költségvetési forrás terhére a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 101/A. §-a hatálya alá tartozó – vissza nem térítendő egyedi költségvetési támogatás nyújtásáról, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a b) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően támogatási előlegként folyósítsa a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat számára;

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 9 074 820 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése előirányzat javára történő átcsoportosítás esetében 2019. augusztus 1.

f) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 47 832 972 069 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

g) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 212 271 600 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

h)1 az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 64 123 027 231 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el – elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel – a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 4. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2020. június 30., a Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 4 950 000 000 forint tekintetében 2022. december 31.

i) az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 867 907 732 forint, a XII. Agrárminisztérium fejezetnél keletkezett 4 929 851 667 forint, a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 57 719 541 680 forint, a XV. Pénzügyminisztérium fejezetnél keletkezett 16 769 283 897 forint, valamint a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetnél keletkezett 5 247 473 000 forint összegű, 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2019. június 30-át követő, változatlan célú felhasználását;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

j)2

k)3

2.4

3.5

4.6

5.7

6.8

1. melléklet az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz


9K05377_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359028

 

3

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 661 000 000

 

 

 

380906

 

39

 

 

 

 

 

Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 661 000 000

 

 

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360239

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 598 620 000

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381406

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

6 598 620 000

 

 

 

 

XLII.

 

 

 

 

 

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295991

 

 

 

1

 

 

 

 

 

IBRD alaptőkeemelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 546 100 000

 

 

 

346739

 

 

 

2

 

 

 

 

 

IFC tőkeemelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

-930 100 000

 

 

 

379628

 

 

4

 

 

 

 

 

Az NBB magyarországi székhelyének létesítésével kapcsolatos tőkeemelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 476 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360239

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 598 620 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

11 735 820 000

 

 

11 735 820 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

1

Az 1. pont h) alpontja az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat 11. pontja, az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat 9. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. pont j) alpontját az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat 14. pont b) alpontja visszavonta.

3

Az 1. pont k) alpontját az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat 14. pont b) alpontja visszavonta.

4

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás