• Tartalom

1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú („Digitális kompetencia fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2019.07.27.

1. A Kormány egyetért

a) az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 3–5. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,

b) a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 3. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. október 15.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

a) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:12 mezőjében a „45,35” szövegrész helyébe a „46,35” szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat D:53 mezőjében a „45,35” szövegrész helyébe a „46,35” szöveg

lép.

1. melléklet az 1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt támogatás legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-3.2.4-16-
2016-00001

Digitális kompetencia fejlesztése

Klebelsberg Központ (konzorciumvezető),
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

45 350 000 000

1 000 000 000

46 350 000 000

A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához.
A projekt keretében tervezett tevékenységek:
1. korszerű informatikai infrastruktúra és vezeték nélküli hálózat biztosítása a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények számára,
2. a pedagógusok tanórai információs és kommunikációs technológiai (a továbbiakban: IKT) eszközök használatának támogatása IKT eszközök biztosításával,
3. a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése, különösen a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályákra való felkészüléshez szükséges keretek biztosítása,
4. korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása, a tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény vezeték nélküli interneteléréssel (WiFi) való lefedettségének biztosításával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére