• Tartalom

1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról

2020.12.09.

A Kormány

1. elfogadja a Digitális Jólét Program részeként bemutatott, a magyar polgárok, a szakmai és civil szervezetek, a digitális ökoszisztéma szereplői alkotó közreműködésével, széles körű összefogásával elkészült „Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját” (a továbbiakban: Stratégia), és felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Stratégiát a kormányzati portálon tegye közzé;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

2. célja a Stratégia végrehajtása során fenntartani a széles körű társadalmi párbeszéd fórumait, várja a magyar polgárok, valamint a szakmai, társadalmi és tudományos szervezetek és a piac szereplőinek javaslatait annak gazdagítására vonatkozóan;

3.1 a korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazásának elősegítése érdekében támogatja a mezőgazdasági termelők digitális kompetenciáinak és ismereteinek fejlesztését, ezért felhívja

a) az agrárminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával tekintse át az e célok megvalósulását támogató, szakképzési és kapcsolódó felnőttképzési („Okos Gazda”) programok indítását, valamint a digitális kompetenciák és ismeretek megszerzésének, fejlesztésének szakmai megalapozását és a mezőgazdaság digitális átalakulásához szükséges tudásbázis működtetését szolgáló Digitális Agrárakadémia működésének lehetőségét,

b) az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával tekintse át – az agrár-felsőoktatás hatékonyságának és színvonalának növelése érdekében – az agrár-felsőoktatási intézmények lehetőségeit a mezőgazdaság digitális átalakulásának elősegítése érdekében, továbbá tegyenek javaslatot a fejlesztéshez szükséges intézkedések megtételére, és terjesszék azt a Kormány elé;

Felelős: az a) alpont tekintetében: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

a b) alpont tekintetében: innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

Határidő: 2021. június 30.

4. az Országos Meteorológiai Szolgálat mezőgazdasági termelés során hasznosítható meteorológiai adatainak és információinak a mezőgazdasági termelők számára történő térítésmentes hozzáférhetővé tétele érdekében, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat földfelszíni mérőhálózatának megújítása, fejlesztése céljából felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;

Felelős: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2021. december 31.

5.2 a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adatainak mezőgazdasági termelők számára történő térítésmentes hozzáférhetővé tétele érdekében felhívja az érintett minisztereket, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket előkészítő projekt megvalósítása érdekében nyújtsanak be előterjesztést a Kormány számára;

Felelős: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2021. július 31.

6. a mezőgazdasági üzemi folyamatokat digitális eszközökkel térben és időben követő, adminisztratív terheket csökkentő, a digitális átállás versenyképességi hatásait vizsgáló rendszer („Okos Tesztüzemi Rendszer”) Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központban történő kialakítása érdekében felhívja az érintett minisztereket a megvalósításához szükséges intézkedések megtételére;

Felelős: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2021. december 31.

7.3 a nemzeti adatvagyonpolitika körében az agráriumban keletkezett adatállomány társadalmi hasznosulása, az ágazati adatintegráció kívánt mértékének elérése érdekében támogatja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek digitális nyomonkövethetőségét (a blockchain megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával), a kapcsolódó adatok gyűjtését, feldolgozását, és tudásbázis működtetését biztosító Nemzeti Élelmiszerlánc Adatszolgáltatási Központ létrehozását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bázisán, amely keretében felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;

Felelős: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2023. december 31.

8.4 támogatja a Digitális Élelmiszerlánc Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ létrehozását az Állatorvostudományi Egyetemen, amely élelmiszerlánc (állattartás, takarmány-előállítás, élelmiszeralapanyag-termesztés stb.) vizsgáló, adatelemző, oktató, kutató, fejlesztő és innovációs központként, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által működtetett élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszertől elkülönülten biztosítja az agrár- és élelmiszer-gazdaság szereplőinek gyakorlati támogatását, digitalizációs lehetőségeinek fejlesztését és az élelmiszerlánc szemléletű, digitális technológián alapuló komplex állatorvosképzést, amely érdekében felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések előkészítésére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. június 30.

9.5 szükségesnek tartja a hazai mezőgazdasági termékek értékesítését támogató, valamint az agráriumban keletkezett hulladékok újrahasznosítását segítő, digitális alapú elosztó és értékesítési sharing economy módszerek fejlesztését, a kereskedelmi láncok rövidítését (a blockchain megoldások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával), és támogatja e célok elérését segítő ajánlások kidolgozását, amely érdekében felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;

Felelős: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. június 30.

10.6 a mezőgazdasági termelők által használt precíziós technológiák alkalmazásának elősegítése érdekében egyetért a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által működtetett műholdas helymeghatározási szolgáltatás és referenciaállomás-hálózat korszerűsítésével (GNSS) és bővítésével, valamint a helymeghatározási szolgáltatás hozzáférhetőségének kiterjesztésével, támogatja annak ingyenessé tételét, amely keretében felhívja az érintett minisztereket, hogy az ehhez szükséges intézkedések megtétele érdekében nyújtsanak be előterjesztést a Kormány számára;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2022. július 31.

11.7 egyetért a felsőoktatás és a szaktanácsadás gyakorlati képzőhelyének létrehozása, a digitális kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység körülményeinek biztosítása, valamint az agrár digitális megoldások innovációs és módszertani tudásbázisának kialakítása érdekében a Digitális Agrár Innovációs Központ létrehozásával a Szent István Egyetemen, az Irinyi Terv alapján tervezett agrárgépgyártási, kutatási és fejlesztési központ és az Agrárinformatikai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ bevonásával, amely érdekében felhívja az érintett minisztereket az ehhez szükséges intézkedések megtételére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter agrárminiszter

Határidő: 2021. december 31.

12.8 felhívja az érintett minisztereket, hogy – a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos bevonásával – a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság mezőgazdasági gépek és technológiák, megoldások fejlesztésére, kipróbálására alkalmas tesztkörnyezetet is magába foglaló digitális agrár- mintagazdasággá történő fejlesztése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2021. június 30.

13.9 felhívja az agrárminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve – az élelmiszeripari érdekképviseletek bevonásával dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a Stratégiához szervesen kapcsolódó Digitális Élelmiszeripari Stratégiát, amely tartalmazza a szükséges költségvetési forrásokat és a végrehajtását támogató intézkedésekre tett javaslatokat;

Felelős: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. december 31.

14.10 felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az agrárminiszterrel és a pénzügyminiszterrel együttműködve a Stratégia végrehajtása érdekében készítsen részletes – az egyes részfeladatokat, a felelősöket, a határidőket, a végrehajtáshoz szükséges források európai uniós forrásokból vagy a hazai költségvetésből történő meghatározását és ütemezését is tartalmazó – intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv), és terjessze azt a Kormány elé;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2021. június 30.

15. felhívja az érintett minisztereket, hogy a jelen kormányhatározat végrehajtása során az intézkedési tervben foglaltak szerint járjanak el;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

16. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2020 utáni európai uniós költségvetési ciklus tervezése során legyenek tekintettel a 14. pontban foglaltakra;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: a tervezés ütemében

17. elrendeli

a) a Stratégia mérő- és értékelő-, valamint indikátorrendszerének folyamatos fejlesztését,

b)11 a Stratégia megvalósulásának figyelemmel kísérését, a Stratégia végrehajtásával kapcsolatos folyamatos társadalmi egyeztetést, a Stratégia kétévente történő értékelését és szükség szerinti felülvizsgálatát,

c) a Stratégia határon túli közösségek és vállalkozások számára történő kiterjesztésének és hozzáférhetővé tételének vizsgálatát.

Felelős: az a) alpont tekintetében: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

a b) alpont tekintetében: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

a c) alpont tekintetében: innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében: folyamatos

a b) alpont tekintetében: első alkalommal 2020. december 1., majd kétévente december 1.

a c) alpont tekintetében: 2020. január 31.

1

A 3. pont az 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat. 13. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 5. pont az 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat. 14. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. pont az 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat. 14. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 8. pont az 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat. 14. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 9. pont az 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat. 14. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 10. pont az 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat. 14. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 11. pont az 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat. 14. pont f) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 12. pont az 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat. 14. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 13. pont az 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat. 14. pont h) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 14. pont az 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat. 14. pont i) alpontja szerint módosított szöveg.

11

[Az 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat. 14. pont j) alpontjában foglalt módosítás, mely szerint a 17. pont b) alpontjában a „2020. december 1., majd kétévente december 1.” szövegrész helyébe a „2021. december 1., majd kétévente december 1.” szöveg lép, nem vezethető át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére