• Tartalom
Oldalmenü

1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről

2020.07.10.

A Kormány

1. egyetért a 2019. június 27-én történt rendkívüli időjárási eseménnyel érintett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések esetében az egyházi, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előzetes felmérése szerinti lakhatatlanná vált természetes személyek tulajdonában álló ingatlanokban bekövetkezett, a biztosításból vagy más forrásból meg nem térülő károk állami forrásból történő enyhítésével, az alábbi szempontok figyelembevételével:

1.1. a támogatás az előzetes kárfelmérés alapján megsemmisült, károsodott, lakhatásra alkalmatlanná vált lakóépületek tulajdonosai, haszonélvezői, használati jogosultjai lakhatási feltételeinek megteremtésére használható fel – figyelembe véve az egyéb forrásból, különösen biztosításból, megtérülő károkat –, abban az esetben, ha a személy az adott ingatlanban életvitelszerűen lakott, vagy az ingatlan-nyilvántartás szerint az az állandó lakhelye vagy tartózkodási helye volt;

1.2. a támogatás a károsodott lakóingatlanok lakhatóvá tételét szolgálja; használt lakóingatlan vásárlására kizárólag abban az esetben nyújtható támogatás, ha a károsodott ingatlant igazoltan nem lehet lakhatóvá tenni, mert az költségesebb, mint egy hasonló tulajdonságú lakóingatlan helyi forgalmi értéke;

1.3. nem nyújtható támogatás

a) a lakóingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló építményekre (pl. gazdasági épületekre, garázsra, műhelyre, kerítésre),

b) a nem lakás céljára szolgáló egyéb építményre, illetve a tulajdonos vagy haszonélvező által nem életvitelszerűen lakott ingatlanra (pl. bérlakás céljára hasznosított lakóingatlanra),

c) annak a tulajdonosnak, akinek a lakcíme nem a károsodott ingatlan címére van bejelentve,

d) a lakhatás tényét nem befolyásoló tisztasági, esztétikai jellegű károkra;

1.4. a károsultnak a szerződés megkötését megelőzően nyilatkoznia szükséges arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása, továbbá arról, hogy ezek révén milyen összegű kártérítésben részesül, és mekkora a biztosítási önrész összege; a károsult köteles az önkormányzat felé a biztosítótól származó igazolást benyújtani;

2. a természetes személyek tulajdonában lévő károsodott ingatlanok tekintetében

2.1. elrendeli – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 41. Az egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos időjárás okozta lakossági károk enyhítése címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2.2. elrendeli, az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 69 494 109 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatási cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 41. Az egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím, 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2.3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2.2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott támogatási célra pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, 2019. december 31-ei felhasználási határidővel;

2.4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2.3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára;

2.5. felkéri az önkormányzatokat, hogy a támogatás felhasználása érdekében szükséges intézkedéseket tegyék meg;

3. az egyházi tulajdonú ingatlanok tekintetében

3.1.1 felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon az egyházi ingatlanokat 2019 júniusában ért károk enyhítése érdekében szükséges – a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjjal együtt – legfeljebb 181 689 652 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok támogatása jogcímen;

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök általános helyettese

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2020. január 31.

3.2.2 felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – legfeljebb 181 598 853 forint forrás terhére adjon ki – az egyházi épületekben okozott károk helyreállításának és a védekezési költségeknek a fenntartó egyházak pénzügyi teljesítőképességét meghaladó, más forrásból meg nem térülő költségek finanszírozása érdekében – támogatói okiratot a 3. melléklet szerinti egyházi ingatlanok vonatkozásában a kedvezményezettek részére, elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1. melléklet az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

Alcím szám

Alcím név

Lakhatatlanná vált ingatlanok száma

Cél

Támogatás összege
(Ft)

1.

Ajaki lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

3

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

9 109 000

2.

Dombrádi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

770 000

3.

Gemzsei lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

2

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

1 188 000

4.

Gyulaházai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

6

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

4 166 100

5.

Kántorjánosi településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

2

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

4 500 000

6.

Kisvárda településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

2 976 000

7.

Mátészalka településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

2

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

3 781 180

8.

Nyírkarász településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

9

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

16 311 000

9.

Nyírkáta településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

6

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

8 418 440

10.

Nyírmeggyesi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

2

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

1 450 139

11.

Pap településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

6 000 000

12.

Porcsalma településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

1 300 000

13.

Rétközberencsi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

9

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

7 488 250

14.

Szabolcsbákai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

1 500 000

15.

Tiszakanyári lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

486 000

16.

Vajai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

1

2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása

50 000

2. melléklet az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-69 494 109

 

 

 

381239

 

41

 

 

 

 

 

Az egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos időjárás okozta lakossági károk enyhítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381240

 

 

1

 

 

 

 

 

Ajaki lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

9 109 000

 

 

 

381251

 

 

2

 

 

 

 

 

Dombrádi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

770 000

 

 

 

381262

 

 

3

 

 

 

 

 

Gemzsei lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 188 000

 

 

 

381273

 

 

4

 

 

 

 

 

Gyulaházai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 166 100

 

 

 

381284

 

 

5

 

 

 

 

 

Kántorjánosi településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 500 000

 

 

 

381295

 

 

6

 

 

 

 

 

Kisvárda településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 976 000

 

 

 

381306

 

 

7

 

 

 

 

 

Mátészalka településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 781 180

 

 

 

381317

 

 

8

 

 

 

 

 

Nyírkarász településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

16 311 000

 

 

 

381328

 

 

9

 

 

 

 

 

Nyírkáta településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

8 418 440

 

 

 

381339

 

 

10

 

 

 

 

 

Nyírmeggyesi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 450 139

 

 

 

381340

 

 

11

 

 

 

 

 

Pap településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000 000

 

 

 

381351

 

 

12

 

 

 

 

 

Porcsalma településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 300 000

 

 

 

381362

 

 

13

 

 

 

 

 

Rétközberencsi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

7 488 250

 

 

 

381373

 

 

14

 

 

 

 

 

Szabolcsbákai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000

 

 

 

381384

 

 

15

 

 

 

 

 

Tiszakanyári lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

486 000

 

 

 

381395

 

 

16

 

 

 

 

 

Vajai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

egyéb: azonnal

69 494 109

 

 

69 494 109

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozathoz3

A 2019. június 27-én történt rendkívüli időjárási események következtében károsodott
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeken található egyházi tulajdonú építmények

Sorszám

Település

Károsult ingatlan címe
(utca, házszám)

Támogatási összeg
(forint)

Kedvezményezett megnevezése és székhelye (ha ez utóbbi eltér a károsult ingatlan címétől)

Támogatási cél

1.

Ajak

4524 Ajak,
Rákóczi u. 65.

8 262 000

Római Katolikus Egyházközség Ajak,
4524 Ajak, Rákóczi u. 65.

Nagyboldogasszony Templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

2.

Ajak

4524 Ajak,
Hajnal u. 11.

26 423 092

Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde
4524 Ajak, Hajnal u. 11.

Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde épületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

3.

Ajak

4524 Ajak,
Ady Endre út 8.

9 007 500

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Ajaki Görögkatolikus Egyházközség – régi iskola épületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

4.

Dombrád

4492 Dombrád, Kossuth út 41.

1 270 000

Dombrádi Református Egyházközség
4492 Dombrád, Kossuth út 25.

Dombrádi református templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

5.

Dombrád

4492 Dombrád, Kossuth út 25.

531 000

Dombrádi Református Egyházközség
4492 Dombrád,
Kossuth út 25.

Dombrádi református parókiában keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

6.

Dombrád

4492 Dombrád,
Esze Tamás út 2.

762 000

Dombrádi Református Egyházközség
4492 Dombrád,
Kossuth út 25.

Dombrádi Református Idősek Klubja épületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

7.

Dombrád

4492 Dombrád,
Kossuth út 41.

1 300 000

Dombrádi Református Egyházközség
4492 Dombrád, Kossuth út 25.

Dombrádi református gyülekezeti házban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

8.

Dombrád

4492 Dombrád,
Kossuth út 43.

6 500 000

Dombrádi Református Egyházközség
4492 Dombrád, Kossuth út 25.

Dombrádi Református Általános Iskola épületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

9.

Gyulaháza

4545 Gyulaháza, Petőfi út 17.

4 405 399

Gyulaházai Református Egyházközség

Gyulaházai református templomtoronyban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

10.

Hodász

4334 Hodász,
Sója Miklós u. 6.

112 500

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Urunk mennybemenetele –
görögkatolikus cigány templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

11.

Jármi

4337 Jármi,
Kossuth u. 26., 28., 29.

421 000

Jármi Református Egyházközség
4337 Jármi, Kossuth u. 28.

Református Templom, gyülekezeti terem, parókia épületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

12.

Kántorjánosi

4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos u. 45.

180 000

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Istenszülő születése –
görögkatolikus templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

13.

Kékcse

4494 Kékcse,
Szent István u. 1.

50 000

Római Katolikus Egyházközség Dombrád, 4492 Dombrád,
Kossuth u. 42.

Templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

14.

Kemecse

4501 Kemecse,
Béke tér 6.

legfeljebb 21 878 732

Kemecsei Református Egyházközség

Templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

15.

Kisvárda

4600 Kisvárda,
Flórián tér 3.

3 943 339

Kisvárda – Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda

Kisvárda – Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda épületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

16.

Kisvárda

4600 Kisvárda,
Flórián tér 16/A

750 000

Római Katolikus Egyházközség Kisvárda

Szent Péter és Szent Pál Templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

17.

Kisvárda

4600 Kisvárda,
Flórián tér 16/A

50 000

Római Katolikus Egyházközség Kisvárda

Szent Péter és Szent Pál Plébánia épületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

18.

Kisvárda

4600 Kisvárda,
Aradi vértanúk tér 1.

50 000

Római Katolikus Egyházközség Kisvárda

Alsóvárosi Kápolnában keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

19.

Kisvárda

4600 Kisvárda,
Várday út 19–21.

4 698 104

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola –
iskolaépületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

20.

Kisvárda

4600 Kisvárda,
Zrínyi tér 4.

Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola –
Óvoda

21.

Mátészalka

4700 Mátészalka, Széchenyi u. 7.

277 000

Mátészalka – Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

Mátészalka – Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda épületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

22.

Nagydobos

4823 Nagydobos,
Fő út 185.

9 875 817

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Nagydobosi Görögkatolikus Egyházközség –
parókiában keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

23.

Nagydobos

4823 Nagydobos,
Fő út 174.

18 573 555

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Nagy Szent Bazil főpap – görögkatolikus templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

24.

Nagyhalász

4485 Nagyhalász, Ibrányi u. 3.

225 000

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Szent Mihály főangyal –
görögkatolikus templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

25.

Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.

50 000

Nyíregyháza – Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyíregyháza – Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola épületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

26.

Nyírkarász

4544 Nyírkarász,
Fő u. 73.

50 000

Római Katolikus Egyházközség Nyírkarász

Templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

27.

Nyírkarász

4544 Nyírkarász,
Fő út 96.

15 637 477

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.

Urunk mennybemenetele –
görögkatolikus templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

28.

Nyírkarász

4546 Nyírkarász,
Fő út 17.

20 393 430

Nyírkarászi Református Egyházközség

Nyírkarászi református templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

29.

Nyírmada

4564 Nyírmada,
Ady u. 45.

50 000

Római Katolikus Egyházközség Pusztadobos,
4565 Pusztadobos, Petőfi u. 41.

Templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

30.

Nyírmada

4565 Nyírmada,
Ady u. 58.

50 000

Római Katolikus Egyházközség Pusztadobos,
4565 Pusztadobos, Petőfi u. 41.

Plébánia épületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

31.

Nyírmada

4564 Nyírmada,
Ady Endre út 104.

225 000

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Nyírmadai Görögkatolikus Egyházközség – parókia épületében keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

32.

Nyírmada

4564 Nyírmada,
Kálvin tér 19–21.

1 909 229

Nyírmadai Református Egyházközség
4565 Nyírmada,
Kálvin tér 19.

Templom, parókia, melléképület egyházi ingatlanban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

33.

Nyírparasznya

4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc u. 69.

348 000

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Nyírparasznyai Görögkatolikus Egyházközség –
parókiában keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

34.

Nyírparasznya

4822 Nyírparasznya, Rákóczi Ferenc u. 67.

131 143

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Szent Miklós püspök – görögkatolikus templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

35.

Ópályi

4821 Ópályi,
Bajcsy-Zs. u. 1.

16 221 962

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Istenszülő oltalma –
görögkatolikus templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

36.

Petneháza

4542 Petneháza,
Béke utca 23.

315 000

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.

Szent Mihály főangyal – görögkatolikus templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

37.

Pusztadobos

4566 Pusztadobos, Petőfi u. 41.

50 000

Római Katolikus Egyházközség Pusztadobos, 4565 Pusztadobos,
Petőfi u. 41.

Plébániaépületben keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

38.

Pusztadobos

4566 Pusztadobos, Petőfi u. 41.

50 000

Római Katolikus Egyházközség Pusztadobos, 4565 Pusztadobos,
Petőfi u. 41.

Karitászházban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

39.

Rétközberencs

4525 Rétközberencs,
Fő út 22.

4 516 815

Rétközberencsi Református Egyházközség

Rétközberencsi református templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

40.

Rohod

4563 Rohod,
Petőfi u. 7.

1 190 000

Rohodi Református Egyházközség

Református templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

41.

Timár

4466 Timár,
Szabadság út 63.

180 000

Nyíregyházi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 5.

Timári Görögkatolikus Egyházközség –
parókiában keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

42.

Tiszakanyár

4493 Tiszakanyár,
Dombrádi u. 6.

50 000

Római Katolikus Egyházközség Dombrád, 4492 Dombrád,
Kossuth u. 42.

Kápolnában keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

43.

Vásárosnamény

4804 Vásárosnamény,
Damjanich út 17.

634 759

Római Katolikus Egyházközség Vásárosnamény,
4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 19.

Vitka Templomban keletkezett kár helyreállítási költségeinek támogatása

1

A 3. pont 3.1. alpontja az 1713/2019. (XII. 11.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 3. pont 3.2. alpontja az 1713/2019. (XII. 11.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet az 1713/2019. (XII. 11.) Korm. határozat 2. pontjával megállapított, az 1390/2020. (VII. 10.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.