• Tartalom

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól

2023.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) – a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvényben meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezetként való működése mellett – országos illetékességgel a 2–4/A. §-ban meghatározott feladatokat látja el.

2. § Az NFK-nak az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásokkal kapcsolatos feladatai:

a) az eljárásokban részt vevő hatóságok és közreműködők feladatainak átfogó koordinálása, a megvalósítás folyamatos nyomon követése;

b) az eljárásokban közreműködők kiválasztása, illetve a nagyfelbontású ortofotók beszerzése érdekében a közbeszerzési eljárások lefolytatása és szerződések megkötése.

3. § Az NFK öntözési koordinációs feladatai:

a) az aszálykárok megelőzése és csökkentése érdekében az öntözéses gazdálkodás terjesztésében történő közreműködés;

b) a termelői öntözési szükségletek, vízigények elemzése, valamint javaslatok kidolgozása az öntözést akadályozó tényezők megszüntetése érdekében;

c) az öntözéses gazdálkodás területspecifikus feltételrendszerének (területorientált, területspecifikus növénytermesztés) kidolgozása;

d) a gazdaságosan ellátható öntözési körzetek és az öntözési közösségek mérethatékony területének meghatározása;

e) öntözési szaktanácsadás megszervezése, az öntözési közösségek szakmai támogatása;

f) nemzeti öntözési mintaprojektek üzemeltetése;

g) a harmadlagos művek üzemeltetése, fejlesztése, a harmadlagos művek öntözővíz-szolgáltatásának koordinálása;

h) öntözéses gazdálkodás alapadatait tartalmazó informatikai rendszer üzemeltetése, az öntözéses gazdálkodással összefüggő hazai (vízhasználat havi jelentése) és nemzetközi kötelezettségeknek megfelelő agrotechnikai alapadatok szolgáltatása;

i) részvétel az öntözési célú állami vízgazdálkodási fejlesztések előkészítésében, öntözésfejlesztéssel kapcsolatos uniós támogatási programok tervezésében.

j)2 a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel esetében országos illetékességgel vízügyi hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként jár el.

4. § (1) Az NFK erdészeti igazgatási feladatai:

a) a miniszter részére a kormányzati munka ellátásához szükséges, az erdészeti hatóság tevékenysége során keletkezett adatok, elemzések szolgáltatása;

b) az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása;

c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 43. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt közzétételi feladatok ellátása;

d)3 az erdő ökológiai állapotának és gazdasági erőforrásainak felmérését, változásának nyomon követését, az egészségi állapotának, az éghajlat-változás hatásainak, valamint az erdőt veszélyeztető szükséghelyzeti károsítók folyamatos figyelemmel kísérését, az erdészeti növényvédelmi előrejelzés készítését szolgáló, továbbá nemzeti, európai uniós és nemzetközi adatszolgáltatást is ellátó erdészeti mérő- és megfigyelőrendszer működtetése;

e)4 az Országos Erdőállomány Adattárhoz, erdőgazdálkodó nyilvántartáshoz, erdészeti szakirányító névjegyzékhez kapcsolódó informatikai állományok folyamatos karbantartásáról és fenntartásáról való gondoskodás;

f) az erdészeti hatóság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek működtetése és fejlesztése;

g) az Evt. 56. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetése;

h) jogszabály szerint előírt szakmai formanyomtatványok és az elektronikus bejelentések formátumának és adattartalmának kidolgozása és közzététele;

i) az általa működtetett nyilvántartások összhangjának megteremtése más közhiteles nyilvántartásokkal;

j)5 az erdészeti szakszemélyzet jogosulti alapképzésének és továbbképzésének, valamint a szakszemélyzeti tevékenységgel kapcsolatos jogszabályban előírt közzétételi feladatok ellátása;

k) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés b) és e) pontja szerinti feladatok ellátása;

l) az Evt. 33. § (1) bekezdése szerinti körzeti erdőtervezési feladatok ellátása.

(2) Az NFK erdészeti szakmai irányító tevékenysége keretében

a)6 a vármegyei kormányhivatalok számára szakmai képzést szervez;

b)7 a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal együttműködve informatikai szakrendszert biztosít a vármegyei kormányhivatalok feladatainak ellátásához;

c)8 kiadott szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak megfelelően végzik a vármegyei kormányhivatalok a szakmai tevékenységüket;

d)9 az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést kérhet a vármegyei kormányhivataloktól;

e)10 kiadott iratmintákat használják a vármegyei kormányhivatalok a szakmai feladatellátás során;

f)11 végrehajtott belső ellenőrzéseken, auditokon, szakterületi ellenőrzéseken tett ajánlások alapján a vármegyei kormányhivatalok a meghatározott intézkedéseket végrehajtják, közreműködnek nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon;

g)12 jelentést kérhet a vármegyei kormányhivataloktól az elvégzett feladataikról.

4/A. §13 Az NFK földügyi és agrárföldmérési, térinformatikai feladatai:

a) a Magyarország területére vonatkozó, a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges térképészeti és távérzékelt adatok beszerzése, kezelése és szolgáltatása;

b) az agrár-szakigazgatás területalapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és európai uniós feladatok végrehajtását szolgáló egységes földterület-nyilvántartási rendszer üzemeltetése, működtetése, karbantartása, fejlesztése, a távérzékelt adatok használatát támogató speciális, direkt terepi adatgyűjtési és kiértékelési feladatok ellátása, a támogatások távérzékeléses ellenőrzésének módszertani fejlesztése, meghatározott rendszerességgel a kijelölt mintaterületen és kiválasztott kérelmeken a területalapú agrártámogatások távérzékeléses ellenőrzése, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) üzemeltetése;

c) az agrár-szakigazgatáshoz kötődő tematikus információkat tartalmazó térinformatikai adatrendszerek működtetése;

d)14 a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (VINGIS) üzemeltetése, fejlesztése és az adatbázis frissítése a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, az Európai Unió vonatkozó rendeletében és a Bor Eredetvédelmi Tanácsban meghatározott feladatok alapján;

e) a szőlészeti-borászati ágazatra jutó közösségi támogatások ellenőrzéséhez szükséges tematikus rétegek kialakítása, frissítése és szabályozott nyilvánosságra hozatala, valamint a tematikus rétegekből származó eredményadatok és eredménytermékek elkészítése;

f) az a)–e) pontban foglaltakhoz kapcsolódó nemzetközi kötelezettségből származó feladatok ellátása;

g) a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos kutatási és műszaki fejlesztési feladatok ellátása;

h) a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatás támogatása a legkorszerűbb távérzékelési és térinformatikai megoldásokat integráló funkcionális nyilvántartások vezetésével és alkalmazások működtetésével.

5. § Az NFK elnöke – az adatvédelmi követelményeknek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől – a személyes adatok és védett adatok kivételével – adatokat, információkat kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba betekinthet, azokról másolatot kérhet.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2019. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdés l) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

Az 1. § a 220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 3. § j) pontját a 716/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

3

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a 29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a 29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdés j) pontja a 29/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdés e) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdés f) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (2) bekezdés g) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 295. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 4/A. §-t a 220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

14

A 4/A. § d) pontja a 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet 103. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére