• Tartalom

1585/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020–2021. évekre szóló intézkedési tervéről1

2021.09.18.

1. A bűnmegelőzési stratégiai dokumentumok Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) által elvégzett felülvizsgálatára és annak eredményeire figyelemmel a Kormány az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a 2020–2021. években végrehajtani szükséges új bűnmegelőzési intézkedési tervet, és egyetért az új intézkedések megvalósításának mérhető céljaival, a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek meghatározásával, valamint személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeivel.

2. Az 1. mellékletben meghatározott források a 2. mellékletben meghatározott prioritások és beavatkozási területek között szabadon átcsoportosíthatóak. A források átcsoportosításáról az NBT elnöke rendelkezik.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2022. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet az 1585/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtásának 2020–2021. évekre szóló intézkedési terve

1. Településbiztonság

A közbiztonság megteremtéséhez kiemelt figyelmet kell fordítani a települések biztonságának fenntartására, fokozására és folyamatos fejlesztésére. Ennek eszköze az építészeti eszközökkel történő bűnmegelőzés, valamint a különböző vagyonvédelmi rendszerek kiépítése, fejlesztése és az ezekhez kapcsolódó vagyonvédelmi ismeretek átadása. Mindezek mellett fontos a településeken kívül, a külterületeken élők biztonságának a fokozása is.

Forrás: évente 55 millió forint, NBT költségvetés

1.1. Ösztönözni kell a helyi önkormányzatokat, hogy dolgozzák ki saját közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájukat, illetve ha már rendelkeznek ilyennel, azt vizsgálják felül és korszerűsítsék.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

1.2. Az építészet a maga eszközeivel jelentősen befolyásolja az egyén és a közösség hangulatát, a szubjektív biztonságérzetet, valamint az életminőséget. Bűnmegelőzési szempontból fontos eszköz lehet a terület- és településrendezés, a közterek, az épületek és belső terek tervezése, amelyekhez szervesen kapcsolódik a forgalom-, a kert- és tájtervezés. A városépítészeten túl szintén közvetlen hatással van az emberi érzékelésre és viselkedésre az épületek tömeg- és téralakítása, az anyag- és színhasználat, a be- és megvilágítás mértéke, valamint a környezet általános állapota. A fentiekre tekintettel szükséges az építészeti bűnmegelőzés gyakorlatának megismertetése az érintett szakemberekkel, a nemzetközi új módszerek, jó gyakorlatok megismerése és terjesztése, valamint a gyakorlati végrehajtás ösztönzése.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

1.3. A vagyonvédelem vonatkozásában a felelősség sok szereplőt érint, ezért azonosításuk és elérésük a bűnmegelőzés kiemelt feladataként jelentkezik. A vagyonvédelmi programok keretében növelni szükséges a lakosság és valamennyi szereplő tulajdonosi felelősségérzetét, valamint tájékozottságukat a vagyontárgyaikat veszélyeztető cselekmények kapcsán, ezért szükséges olyan tájékoztató, felvilágosító programok, rendezvények és centrumok működtetése, védelmüket segítő rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, megszólításukat biztosító kampányok folytatása, kommunikációs csatornák kiépítése, amelyek csökkentik a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének lehetőségét.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

1.4. Az ország egyes területein az idegenforgalom alapvetően befolyásolja a bűnözés alakulását. Az idegenforgalmi szezonban az adott területen tartózkodók száma megsokszorozódik. Feltétlenül szükséges, hogy a vendégek megfelelő bűnmegelőzési tájékoztatást kapjanak az adott területen jellemző elkövetési szokásokról, felvilágosítás nélkül ugyanis könnyen válhatnak áldozattá. A Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó körüli települések biztonságának növelése a Somogy, Zala, Veszprém, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőr-főkapitányságok feladata. A Balatoni és a Tisza-tavi Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei rendőr-főkapitányság feladata a bűnmegelőzési tevékenységek és az ezekhez szükséges eszközök felmérése és beszerzése.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

2. Gyermek- és ifjúságvédelem

Az állam fontos feladata a gyermekek és a fiatalok nevelése annak érdekében, hogy a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. Ennek eléréséhez rendelkezniük kell megfelelő bűnmegelőzési ismeretekkel és kompetenciákkal, amelyek főleg projekteken, oktatási programokon keresztül juthatnak el hozzájuk.

Forrás: évente 110 millió forint, NBT költségvetés

2.1. Össze kell gyűjteni azon állami, egyházi és civil szervezeteket, amelyek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára működtetnek felzárkózási programokat, szolgáltatásokat. Meg kell vizsgálni, hogy az összegyűjtött (főképpen játszóházakban, Biztos Kezdet Gyerekházakban, tanodákban, közösségi tereken működtetett) programokba, illetve szolgáltatásokba a bűnmegelőzési (áldozattá és elkövetővé válást megelőző) ismeretek, szociális kompetenciafejlesztő játékok integrálhatók-e, ha igen, úgy ki kell dolgozni ennek módszertanát. A módszertan kidolgozását követően kiemelt figyelmet kell fordítani annak gyors és hatékony bevezetésére.

Felelős: NBT, Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI), Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM)

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

2.2. A nevelési-oktatási intézmények a gyermekek és a fiatalok szocializációjának kiemelt jelentőséggel bíró színterei. Az itt átadott értékek, információk, az elsajátított készségek, képességek alapjaiban határozzák meg a jövő generációjának felnőtt létét és viselkedését. A pedagógusok, nevelők, edzők értékközvetítő szerepe a fentiekre tekintettel fundamentumát képezi a bűnmegelőzési üzenetek átadásának, ezért elő kell segíteni az oktatási, nevelési intézményekben a gyermekek, tanulók nevelésében és oktatásában részt vevő személyek, a gyermekvédelmi felelősök, valamint a rendőrök bűnmegelőzési képzését, továbbképzését, hogy az általános iskolákban és a középiskolákban tevékenyen és minél hatékonyabban tudjanak hozzájárulni a bűnmegelőzési ismeretek tanulók részére történő eljuttatásához, a diákok tudatosságának fokozásához a prevenció területén.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

2.3. A család mint a társadalom legfontosabb építőeleme a szocializáció elsődleges színtere is. Kiemelt jelentősége van az értékközvetítésben, ezért fontos, hogy a családok védelmi funkcióját növeljük. Ehhez sok esetben szükségük van külső segítségre, amelyet leginkább azoktól a szervektől és szervezetektől kaphatnak meg, amelyek a helyi problémákkal és sajátosságokkal tisztában vannak. Ennek érdekében szükséges azoknak a szerveknek és szervezeteknek a kiválasztása, amelyek képesek a megfelelő tanácsokkal és segítséggel ellátni az arra rászoruló családokat.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

2.4. A fiatalok nagy része a felnőttektől kapott tanácsokat többnyire figyelmen kívül hagyja, és a serdülőkori lázadás időszakában sokkal inkább hallgat barátaira, kortársaira. A kortársak bűnmegelőzésbe történő bevonása ezért óriási lehetőségeket rejt magában, közreműködésükkel a bűnmegelőzés célravezetőbbé válhat. A prevenció során meg kell ragadni és ki kell aknázni e lehetőséget, ezért szükséges egy olyan kortárssegítő modellprogram kidolgozása, amelynek keretében trénereket és a felelősségteljes kortárs szerepkörét betölteni képes fiatalokat képeznek ki és vonnak be a bűnmegelőzésbe.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

2.5. A gyermekek és a fiatalok csoportja több szempontból is veszélyeztetett korosztály, tekintettel az életkorukból fakadó tapasztalatlanságra, a gyermeki naivitásra, illetve a kamaszkort jellemző, veszélyeket felmérni nem tudó serdülőkori kihíváskeresésre. A fiatal generációk megszólítása új kommunikációs csatornák azonosítását és alkalmazását, új kommunikációs módszerek, interaktív bemutatók rendszeresítését követeli meg.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése

A Kormány fontos célja az elkövetett bűncselekmények és áldozatok számának csökkentése, ezért a bűnmegelőzés során elsődlegesen az áldozattá válás megelőzésére kell fókuszálni. Emellett fontos, hogy a már áldozattá vált személyek megfelelő áldozatsegítő szolgáltatásokhoz jussanak hozzá, valamint megfelelő felkészítéssel elkerülhessék az újbóli áldozattá válást.

Forrás: évente 85 millió forint, NBT költségvetés

3.1. Az időskorúak jóhiszeműségükből fakadóan veszélyeztetett csoportot képeznek, így szükséges képzések szervezése az idősek ellátásában, védelmében érintett állami és civil szervezetek szakembereinek (rendőrség, ellátottjogi képviselők, jegyzők, intézményfenntartók, szociális munkások, egyházak képviselői, jelzőrendszeres diszpécserszolgálatokon dolgozók, falu- és tanyagondnokok, tanyasegítők), hogy képessé váljanak szakszerű, áldozattá válást megelőző információk átadására az időskorúak számára, továbbá hogy a már áldozattá vált idősek számára is biztosítani tudják a szabad panaszmechanizmus működését. A megszerzett tudás átadását kell szorgalmazni az idősek számára személyes gondoskodást biztosító intézményekben; az időskorúak védekezési képességének növelése érdekében előadások, foglalkozások tartása, az áldozattá váláshoz vezető körülmények, az elkövetési módszerek és a bűnmegelőzési lehetőségek megismertetése a célcsoport tagjaival.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

3.2. A fogyatékossággal élő emberek – a gyermekekhez és fiatalokhoz, valamint az idősekhez hasonlóan – kiemelten veszélyeztetett csoportot alkotnak, áldozattá válásuk esélye az ép emberekhez képest magasabb. Felkészítésük, prevenciós információkkal történő ellátásuk különleges szakértelmet, az általánostól eltérő metodikát igényel, ezért szükséges olyan modellprogramok kidolgozása és működtetése, amelyek figyelemmel vannak életkörülményeik sajátosságaira, az őket érintő bűncselekmények egyedi jellemzőire, és képesek őket e specifikumokra hangsúlyt fektetve a szükséges önvédelmi mechanizmusokkal felvértezni.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

3.3. Az internet kiváló lehetőséget nyújt az áruk gyors elérésére, és sok esetben segíti a munkakeresést is. Az internet által biztosított névtelenség adta lehetőségeket a bűnelkövetők észlelték, s az emberek jóhiszeműségét kihasználva károsítják meg áldozataikat. Cél a bűnös szándékok felismerése, az azok elkerüléséhez szükséges, óvatosságon alapuló önvédelmi mechanizmusok kialakítását segítő programok és kampányok folytatása.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

3.4. A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek és fiatalok speciális élethelyzetük miatt kiemelt figyelmet igényelnek, mivel a család védelmi funkciója esetükben kevésbé érvényesül. Helyzetük megköveteli egyedi bűnmegelőzési projektek végrehajtását, új eszközök alkalmazását, amelyeknek köszönhetően a célcsoport tagjai e speciális jellegre figyelemmel szólíthatóak meg.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

4. Bűnismétlés megelőzése

A Kormány büntetés-végrehajtással kapcsolatos központi célkitűzése a munkáltatás szélesebb fogvatartotti körre való kiterjesztése, amely a fogvatartottak munkaerőpiaci és társadalmi reintegrációját segíti elő, emellett fontos alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében.

Forrás: évente 45 millió forint, NBT költségvetés

4.1.2 A szabadságvesztés alatti reintegráció és a szabadulást követő reszocializáció elősegítése érdekében szükséges olyan programok végrehajtása, amelyek a fogvatartottak szociális kompetenciáinak fejlesztése révén csökkentik a visszaesések számát. A bűnismétlés megelőzését segítő művészetterápiás és kreatív programok (pl. börtönszínház, biblioterápia vagy irodalomterápia, képzőművészeti szakkörök, jobb agyféltekés rajzolás), valamint a különböző személyiség- és kompetenciafejlesztő módszerek segítségével a fogvatartottak személyisége, személyes kompetenciái, szociális képességei, empátiája, toleranciája, önbecsülése fejleszthető. Cél, hogy minden intézetben – ideértve a javítóintézeteket is – megvalósuljanak ezek a programok. Ehhez szükséges a fogvatartottakkal foglalkozók képzése, az új módszerek megismertetése az állománnyal.

Felelős: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP), Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF), Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NSZI)

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

4.2. A szabadulást követő időszak kritikus tényező az esetleges visszaesés szempontjából, hiszen a szabadságvesztését letöltő fogvatartott, a javítóintézeti növendék a közvetlen családi és egyéb társadalmi kapcsolatok, valamint a létfenntartást biztosító tartózkodási hely és munkahely hiányában nehezen képes a társadalomba történő visszailleszkedésre. Ahhoz, hogy egy büntetés-végrehajtásból szabaduló fogvatartott vagy javítóintézeti ellátásban részesült fiatal sikeresen vissza tudjon illeszkedni a társadalomba, szükséges a szabadulást követő céljainak még a szabadulás előtti megfogalmazása és fókuszba állítása, valamint társas kapcsolatainak helyreállítása, erősítése. Szükséges olyan hazai és nemzetközi gyakorlaton alapuló bűnmegelőzési, reszocializációs programok felkutatása és megvalósítása, amelyek lehetővé teszik a családi és bűnmentes, támogató szociális és fizikai környezet kialakítását.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

5. Horizontális intézkedések

Az ország közbiztonsági helyzetének pontosabb megismerése, a bűnmegelőzési munka finanszírozása vagy a bűnmegelőzésben érintett nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel horizontálisan érvényesülő feladatok, a hozzájuk kapcsolódó intézkedéseket külön indokolt megjeleníteni.

Forrás: évente 405 millió forint, NBT költségvetés

5.1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) bizonyos célkitűzései és az egyes bűnmegelőzési programok akkor nyernek értelmet, ha azok a helyi problémákra reagálva, az adott terület sajátosságait figyelembe véve kerülnek megvalósításra. Ennek hatékony módszere a bűnmegelőzési projektek támogatása, amelyek képesek közvetlenül kezelni az adott térségre jellemző problémákat. A projektek támogatása során az NBT kiemelt figyelmet fordít azon programokra, amelyek a bűnmegelőzési célok mellett külön prioritásként fogalmazzák meg a veszélyeztetett társadalmi csoportok segítését, felzárkóztatását. A fentiek mellett az NBT fontosnak tartja a szabadidő hasznos eltöltését segítő, a közösséghez tartozást erősítő, a szociális és egyéb kompetenciákat kiemelten fejlesztő projektek (pl. iskolakertek) támogatását.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

5.2. A büntetőpolitika és a bűnmegelőzés elvi megalapozását segítő vizsgálatokkal és módszertani tanulmányokkal támogatni kell a Kormány közbiztonsági célkitűzéseinek a megvalósítását. Ennek érdekében az NBT feladata kriminálpolitikai döntéseket megalapozó kérdésekben rendezvények szervezése, tanulmányok készítése. A társadalom széles körét foglalkoztató kérdések objektív, tudományos alapú vizsgálata és a közvéleménnyel való közérthető megismertetése érdekében konferenciákat kell szervezni vagy tanulmányokat kell készíteni.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

5.3. Az Európai Unió tagállamaiban a bűnmegelőzési tevékenységgel kapcsolatban jelentős tudás és tapasztalat halmozódott fel. Bár a problémák nem minden esetben fedik le teljes egészében egymást, azonban a már létező, akár tagállami, akár határokon átnyúló projektek szükség esetén legtöbbször hazai szinten is adaptálhatóak. Ugyanakkor az uniós szintű együttműködés és információcsere akkor működhet hatékonyan, ha hazai kezdeményezések is születnek, valamint ha a hazai szakértők is részt vesznek a releváns nemzetközi együttműködésekben. Biztosítani kell az Európai Bűnmegelőzési Hálózat tevékenységeiben való aktív részvételt, valamint elő kell segíteni a hálózat működésének folyamatos fejlesztését.

Felelős: BM, NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

5.4. A bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése érdekében elengedhetetlen a média bevonása és a közösségi fórumokon való megjelenés. Feltétlenül szükséges a média és a közösségi fórumok széles körű közvetítő erejének kihasználása, amely képes a prevenciós célokat gyorsan a társadalom számára elérhetővé tenni. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 83. § (1) bekezdés j) pontja alapján a közszolgálati médiaszolgáltatás célja az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése. Ez a rendelkezés kellő alapot biztosít ahhoz, hogy közszolgálati műsorokban térítésmentesen bemutatásra kerüljenek prevenciós törekvések, programok. Több európai uniós országban jól bevált gyakorlat, hogy a prevenciós műsorok megjelennek a kereskedelmi és állami televíziók saját gyártású sorozataiban. Hazánkban is több olyan televíziós sorozat szerepel a kínálatban, amelyek nagy nézettséggel bírnak, ezért a társadalmi tudatformálásban betöltött szerepük jelentős. Meg kell találni annak a módját, miként lehet a szükséges bűnmegelőzési tartalmakat a televíziós sorozatokban bemutatni.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

5.5. A bűnmegelőzés eredményességének alapja a társadalmi összefogás és minden érdekelt bevonása. Mindez akkor biztosítható, ha a szubszidiaritás elvének figyelembevételével a helyi problémákat helyi szinten kezeljük. A megyei bűnmegelőzési tanácsok decentralizált hálózata képes lehet ellátni a fenti feladatot, alkalmas lehet az adott megye bűnmegelőzésben érintett szereplőinek megszólítására, helyi szintű stratégiák kidolgozására, bűnmegelőzési programok koordinálására, a párhuzamosságok kiküszöbölésére, az együttműködés kialakítására és növelésére.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

5.6. Ahhoz, hogy a fiatalok és felnőttek a bűnmegelőzéshez szükséges szemléletet elsajátítsák, az ezzel kapcsolatos szociális kompetenciáik fejlődjenek, magas szintű módszertani munkára van szükség az eredmények folyamatos mérésével. A Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása magas színvonalra hivatott emelni a bűnmegelőzési munkát. Cél az oktatásokhoz állandó oktatóterem, valamint a szakmai műhelymunkához olyan szakemberek biztosítása, akiknek fő tevékenysége a bűnmegelőzési képzések magas szintű megszervezése és lebonyolítása, a programok mérésének folyamatos javítása, a módszertanok, indikátorok áttekintése és mérésük módszertanának áttekintése és javítása, új képzési és továbbképzési tematikák elkészítése, a szükséges akkreditációk megszerzése, ezzel is biztosítva a bűnmegelőzési szakmai tevékenységek minőségét.

Felelős: NBT

Határidő: 2021. december 31. napjáig folyamatos

2. melléklet az 1585/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz3

1. Településbiztonság

1.1. Közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia készítésének ösztönzése

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

Ösztönözni kell a helyi önkormányzatokat, hogy dolgozzák ki a közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájukat, illetve amennyiben már rendelkeznek stratégiával, azt vizsgálják felül és korszerűsítsék.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

helyi önkormányzati érdekképviseleti szervek, polgárőrség, rendőrség

 

4.

Eszköz:

módszertani ajánlás

 

5.

Határidő:

2021. december 31-ig folyamatos

 

6.

Indikátor:

bűnmegelőzési stratégiák száma

1.2. Az építészeti eszközökkel végzett bűnmegelőzés népszerűsítése

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

Az építészet a maga eszközeivel jelentősen képes befolyásolni az egyén és a közösség hangulatát, a szubjektív biztonságérzetet, valamint az életminőséget. Bűnmegelőzési szempontból fontos eszköz lehet a terület- és településrendezés, a közterek, az épületek és belső terek tervezése, amelyekhez szervesen kapcsolódik a forgalom-, a kert- és tájtervezés. A városépítészeten túl szintén közvetlen hatással van az emberi érzékelésre és viselkedésre az épületek tömeg- és téralakítása, az anyag- és színhasználat, a be- és megvilágítás mértéke, valamint a környezet általános állapota.
A fentiekre tekintettel szükséges az építészeti bűnmegelőzés gyakorlatának megismertetése a szakemberekkel, a nemzetközi új módszerek, jó gyakorlatok megismerése és terjesztése, valamint a gyakorlati végrehajtás ösztönzése.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

helyi önkormányzatok, rendőrség

 

4.

Eszköz:

képzések tartása, projektek végrehajtása

 

5.

Határidő:

2021. december 31-ig folyamatos

 

6.

Indikátor:

bevontak és projektek száma

1.3. Vagyonvédelmi programok működtetése és fejlesztése

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A vagyonvédelem vonatkozásában a felelősség sok szereplőt érint, ezért azonosításuk és elérésük a bűnmegelőzés kiemelt feladataként jelentkezik. A vagyonvédelmi programok keretében növelni kell a lakosság és valamennyi érintett tulajdonosi felelősségérzetét, valamint tájékozottságukat a vagyontárgyaikat veszélyeztető cselekmények kapcsán. Ezért szükséges olyan tájékoztató, felvilágosító programok, rendezvények és centrumok működtetése, védelmüket segítő rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, megszólításukat biztosító kampányok folytatása, kommunikációs csatornák kiépítése, amelyek csökkentik a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének lehetőségét.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

rendőrség, polgárőrség, helyi önkormányzatok

 

4.

Eszköz:

programok, rendezvények, centrumok létrehozása

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

a programok által elértek száma

1.4. Idegenforgalmi szezonban megnövekvő bűncselekmények visszaszorítása

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

Az ország egyes területein az idegenforgalom alapvetően befolyásolja a bűnözés alakulását. Az idegenforgalmi szezonban az adott területen tartózkodók száma megsokszorozódik. Feltétlenül szükséges, hogy a vendégek megfelelő bűnmegelőzési tájékoztatást kapjanak az adott területen jellemző elkövetési szokásokról, felvilágosítás nélkül ugyanis könnyebben válhatnak áldozattá. A Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó körüli települések biztonságának növelése a Somogy, Zala, Veszprém, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőr-főkapitányságok feladata. A Balatoni és a Tisza-tavi Közbiztonsági Koordinációs Bizottság soros elnöki tisztét ellátó megyei rendőr-főkapitányság feladata a bűnmegelőzési tevékenységek és az ezekhez szükséges eszközök felmérése és beszerzése.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

rendőrség, polgárőrség

 

4.

Eszköz:

bűnmegelőzési programok, tájékoztató eszközök

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

programok és elértek száma

2. Gyermek- és ifjúságvédelem

2.1. A bűnmegelőzési ismeretek integrálása már működő felzárkózási programokba

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

Össze kell gyűjteni azon állami, egyházi és civil szervezeteket, amelyek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára működtetnek felzárkózási programokat, szolgáltatásokat. Meg kell vizsgálni, hogy az összegyűjtött (főképpen játszóházakban, Biztos Kezdet Gyerekházakban tanodákban, közösségi tereken működtetett) programokba, illetve szolgáltatásokba a bűnmegelőzési (áldozattá és elkövetővé válást megelőző) ismeretek, szociális kompetenciafejlesztő játékok integrálhatók-e, amennyiben igen, úgy ki kell dolgozni ennek módszertanát. A módszertan kidolgozását követően kiemelt figyelmet kell fordítani annak gyors és hatékony bevezetésére.

 

2.

Felelős:

NBT, EMMI, BM

 

3.

Partner:

rendőrség, egyházak

 

4.

Eszköz:

jó gyakorlatok összegyűjtése, módszertan kidolgozása

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

az összegyűjtött programok száma, azon programok száma, amelyekben sikeresen integrálásra kerültek a bűnmegelőzési ismeretek, illetve szociális kompetenciafejlesztő játékok

2.2. Bűnmegelőzési képzést biztosító programok működtetése, szervezése, tananyagok készítése, aktualizálása

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A nevelési-oktatási intézmények a gyermek- és fiatalkorúak szocializációjának kiemelt jelentőséggel bíró színterei. Az itt átadott értékek, információk, az elsajátított készségek, képességek alapjaiban határozzák meg a jövő generációjának felnőtt létét és viselkedését. A pedagógusok, nevelők, edzők értékközvetítő szerepe a fentiekre tekintettel fundamentumát képezi a bűnmegelőzési üzenetek átadásának, ezért elő kell segíteni az oktatási, nevelési intézményekben a gyermekek, tanulók nevelésében és oktatásában részt vevő személyek, a gyermekvédelmi felelősök, valamint a rendőrök bűnmegelőzési képzését, továbbképzését, hogy az általános és középiskolákban tevékenyen és minél hatékonyabban tudjanak hozzájárulni a bűnmegelőzési ismeretek tanulók részére történő eljuttatásához, a diákok tudatosságának fokozásához a prevenció területén.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

BM, Innovációs és Technológiai Minisztérium, EMMI, Klebelsberg Központ, egyházak, civil iskolafenntartók, SZGYF, NSZI, rendőrség, tankerületi központok, nemzetiségi önkormányzatok

 

4.

Eszköz:

képzések tartása, tananyagírás, multiplikátorok képzése

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

megtartott képzések száma, további kiképzett oktatók száma, elkészített tananyag

2.3. A család védelmi funkciójának növelése

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A család mint a társadalom legfontosabb építőeleme a szocializáció elsődleges színtere is. Kiemelt jelentősége van az értékközvetítésben, ezért fontos, hogy a családok védelmi funkcióját növeljük. Ehhez sok esetben szükségük van külső segítségre, amelyet leginkább azoktól a szervektől és szervezetektől kaphatnak meg, amelyek a helyi problémákkal és sajátosságokkal tisztában vannak. Ennek érdekében szükséges azoknak a szerveknek és szervezeteknek a kiválasztása, amelyek képesek a megfelelő tanácsokkal és segítséggel ellátni az arra rászoruló családokat.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

EMMI, SZGYF, NSZI

 

4.

Eszköz:

képzések és programok

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

résztvevők száma

2.4. Kortárssegítő modellprogram működtetése

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A fiatalok nagy része a felnőttektől kapott tanácsokat többnyire figyelmen kívül hagyja, és a serdülőkori lázadás időszakában sokkal inkább hallgat barátaira, kortársaira. A kortársak bűnmegelőzésbe történő bevonása ezért óriási lehetőségeket rejt magában, közreműködésükkel a bűnmegelőzés célravezetőbbé válhat. A prevenció során meg kell ragadni és ki kell aknázni e lehetőséget, ezért szükséges egy olyan kortárssegítő modellprogram kidolgozása, amelynek keretében trénereket és a felelősségteljes kortárs szerepkörét betölteni képes fiatalokat képzünk ki és vonunk be a bűnmegelőzésbe.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

BM, Klebelsberg Központ, rendőrség

 

4.

Eszköz:

modellprogram működtetése

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

modellprogram, kiképzett trénerek, bevont kortársak száma

2.5. Gyermek- és ifjúságvédelmi kampányok folytatása

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A gyermekek és a fiatalok csoportja több szempontból is veszélyeztetett korosztály, tekintettel az életkorukból fakadó tapasztalatlanságra, a gyermeki naivitásra, illetve a kamaszkort jellemző, veszélyeket felmérni nem tudó serdülőkori kihíváskeresésre.
A fiatal generációk megszólítása új kommunikációs csatornák azonosítását és alkalmazását, új kommunikációs módszerek, interaktív bemutatók rendszeresítését követeli meg.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

EMMI, Klebelsberg Központ, rendőrség, polgárőrségek, hivatásos katasztrófavédelmi szerv, büntetés-végrehajtási szervezet

 

4.

Eszköz:

kampányok, online marketing

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

elért személyek és iskolák, gyermekvédelmi szakellátási intézmények és javítóintézetek száma

3. A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése

3.1. Időskorúak áldozattá válásának csökkentését célzó intézkedések

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

Az időskorúak jóhiszeműségükből fakadóan veszélyeztetett csoportot képeznek, így szükséges képzések szervezése az idősek ellátásában, védelmében érintett állami és civil szervezetek szakembereinek (rendőrség, szociális munkások, jelzőrendszeres diszpécserszolgálatokon dolgozók, tanyagondnokok), hogy képessé váljanak szakszerű, áldozattá válást megelőző információk átadására az időskorúak számára. A megszerzett tudás átadását kell szorgalmazni az idősek számára személyes gondoskodást biztosító intézményekben; az időskorúak védekezési képességének növelése érdekében előadások, foglalkozások tartása, a sértetté váláshoz vezető körülmények, az elkövetési módszerek és a megelőzési lehetőségek megismertetése a célcsoport tagjaival.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

rendőrség

 

4.

Eszköz:

képzések és programok

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

résztvevők száma

3.2. Esélyegyenlőségi modellprogram kidolgozása és működtetése fogyatékossággal élők számára az áldozattá válás megelőzése érdekében

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A fogyatékossággal élő emberek − a gyermekekhez és fiatalokhoz, valamint az idősekhez hasonlóan − kiemelten veszélyeztetett csoportot alkotnak, áldozattá válásuk esélye az ép emberekhez képest magasabb. Felkészítésük, prevenciós információkkal történő ellátásuk különleges szakértelmet, az általánostól eltérő metodikát igényel, ezért szükséges olyan modellprogramok kidolgozása és működtetése, amelyek figyelemmel vannak életkörülményeik sajátosságaira, az őket érintő bűncselekmények egyedi jellemzőire, és képesek őket e specifikumokra hangsúlyt fektetve a szükséges önvédelmi mechanizmusokkal felvértezni.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

a fogyatékossággal élőket segítő állami szervek és civil szervezetek

 

4.

Eszköz:

modellprogram kidolgozása, működtetése

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

modellprogram, megtartott képzések száma, a képzéseken részt vevők száma

3.3. Az online térben történő áldozattá válás megelőzését célzó programok működtetése és kampányok szervezése

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

Az internet kiváló lehetőséget nyújt az áruk gyors elérésére, és sok esetben segíti a munkakeresést is. Az internet által biztosított névtelenség adta lehetőségeket a bűnelkövetők észlelték, s az emberek jóhiszeműségét kihasználva károsítják meg áldozataikat. Cél a bűnös szándékok felismerése, az azok elkerüléséhez szükséges, óvatosságon alapuló önvédelmi mechanizmusok kialakítását segítő programok és kampányok folytatása.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

rendőrség, civil szervezetek, oktatási intézmények

 

4.

Eszköz:

programok és kampányok kidolgozása, működtetése

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

programok és bevontak száma, kampányok által elértek száma

3.4. A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek- és fiatalkorúak áldozattá válásának megelőzését célzó programok működtetése

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek- és fiatalkorúak speciális élethelyzetük miatt kiemelt figyelmet igényelnek, mivel a család védelmi funkciója esetükben kevésbé érvényesül. Helyzetük megköveteli egyedi bűnmegelőzési projektek végrehajtását, új eszközök alkalmazását, amelyeknek köszönhetően a célcsoport tagjai e speciális jellegre figyelemmel szólíthatóak meg.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

EMMI, SZGYF, NSZI, nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok, család- és gyermekjóléti szolgálatok, központok, családok és gyermekek átmeneti otthonai, civil szervezetek

 

4.

Eszköz:

programok kidolgozása, működtetése

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

programok és bevontak száma

4. Bűnismétlés megelőzése

4.1. A bűnismétlés megelőzését és a munkaerőpiaci reintegrációt segítő programok megvalósítása és működtetése

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A szabadságvesztés alatti reintegráció és a szabadulást követő reszocializáció elősegítése érdekében szükséges olyan programok végrehajtása, amelyek a fogvatartottak szociális kompetenciáinak fejlesztése révén csökkentik a visszaesések számát. A bűnismétlés megelőzését segítő művészetterápiás és kreatív programok (pl. börtönszínház, biblioterápia vagy irodalomterápia, képzőművészeti szakkörök, jobb agyféltekés rajzolás), valamint a különböző személyiség- és kompetenciafejlesztő módszerek segítségével a fogvatartottak személyisége, személyes kompetenciái, szociális képességei, empátiája, toleranciája, önbecsülése fejleszthető. Cél, hogy minden intézetben
– ideértve a javítóintézetet is – megvalósuljanak ilyen programok. Ehhez szükséges a fogvatartottakkal foglalkozók képzése, új módszerek megismertetése az állománnyal.

 

2.

Felelős:

BVOP, SZGYF, NSZI

 

3.

Partner:

NBT, civil és egyházi szervezetek, művészetterápiát, élményterápiát végző szakértői csoportok, szervezetek

 

4.

Eszköz:

képzések és programok

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

résztvevők száma

4.2. A fogvatartottak, javítóintézeti neveltek társadalmi kapcsolatait erősítő, fejlesztő programok megvalósítása

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A szabadulást követő időszak kritikus tényező a visszaesés alakulása szempontjából, hiszen a szabadságvesztését letöltő fogvatartott, a javítóintézeti növendék a közvetlen családi és egyéb társadalmi kapcsolatok, valamint a létfenntartást biztosító tartózkodási hely és munkahely hiányában nehezen képes a társadalomba történő visszailleszkedésre. Ahhoz, hogy egy büntetés-végrehajtásból szabaduló fogvatartott vagy javítóintézeti ellátásban részesült fiatal sikeresen vissza tudjon illeszkedni a társadalomba, szükséges a szabadulást követő céljainak még a szabadulás előtti megfogalmazása és fókuszba állítása, valamint társas kapcsolatainak helyreállítása, erősítése. Szükséges olyan hazai és nemzetközi gyakorlaton alapuló bűnmegelőzési, reszocializációs programok felkutatása és megvalósítása, amelyek lehetővé teszik a családi és bűnmentes, támogató szociális és fizikai környezet kialakítását.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

BVOP, EMMI, SZGYF, NSZI, civil és egyházi karitatív szervezetek

 

4.

Eszköz:

modellprogramok tesztelése, bevezetése, megvalósítása

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

a programban részt vevő szabadulók (fogvatartott/javítóintézeti növendék) száma

5. Horizontális intézkedések

5.1. Bűnmegelőzési projektek támogatása

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A Stratégia bizonyos célkitűzései és az egyes bűnmegelőzési programok akkor nyernek értelmet, ha azok a helyi problémákra reagálva, az adott terület sajátosságait figyelembe véve kerülnek megvalósításra. Ennek leghatékonyabb módszere a bűnmegelőzési projektek támogatása, amelyek képesek közvetlenül kezelni az adott térségre jellemző problémákat. A projektek támogatása során az NBT kiemelt figyelmet fordít azon programokra, amelyek a bűnmegelőzési célok mellett külön prioritásként fogalmazzák meg a veszélyeztetett társadalmi csoportok segítését, felzárkóztatását. A fentiek mellett az NBT fontosnak tartja a szabadidő hasznos eltöltését segítő, a közösséghez tartozást erősítő, szociális és egyéb kompetenciákat kiemelten fejlesztő projektek (pl. iskolakertek) támogatását. Lényeges cél továbbá a veszélyeztetett, a bántalmazott, a bűncselekmény áldozatává vált gyermekek meghallgatását, vizsgálatát, terápiáját biztosító szolgáltatások támogatása, fejlesztése.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

BM

 

4.

Eszköz:

projektek támogatása

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

támogatott projektek száma, támogatás összege

5.2. Kriminálpolitikai döntéseket megalapozó, illetve a társadalom széles körét foglalkoztató kérdésekben rendezvények szervezése, tanulmányok készítése

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A büntetőpolitika és a bűnmegelőzés elvi megalapozását segítő vizsgálatokkal és módszertani tanulmányokkal támogatni kell a Kormány közbiztonsági célkitűzéseinek a megvalósítását. Ennek érdekében az NBT feladata kriminálpolitikai döntéseket megalapozó kérdésekben rendezvények szervezése, tanulmányok készítése.
A társadalom széles körét foglalkoztató kérdések objektív, tudományos alapú vizsgálata és a közvéleménnyel való közérthető megismertetése érdekében konferenciákat kell szervezni vagy tanulmányokat kell készíteni.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

 

4.

Eszköz:

rendezvény, tanulmány

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

rendezvények, tanulmányok száma

5.3. Részvétel az EUCPN munkájában

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

Az Európai Unió tagállamaiban a bűnmegelőzési tevékenységgel kapcsolatban jelentős tudás és tapasztalat halmozódott fel. Bár a problémák nem minden esetben fedik le teljes egészében egymást, azonban a már létező, akár tagállami, akár határokon átnyúló projektek szükség esetén legtöbbször hazai szinten is adaptálhatóak. Ugyanakkor az uniós szintű együttműködés és információcsere akkor működhet hatékonyan, ha hazai kezdeményezések is születnek, illetve ha a hazai szakértők is részt vesznek a releváns nemzetközi együttműködésekben. Biztosítani kell az Európai Bűnmegelőzési Hálózat tevékenységeiben való aktív részvételt, valamint elő kell segíteni a hálózat működésének folyamatos fejlesztését.

 

2.

Felelős:

BM, NBT

 

3.

Partner:

 

4.

Eszköz:

aktív részvétel

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

munkacsoporti találkozók száma

5.4. Bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése a médiában

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A bűnmegelőzés-politikai célok megjelenítése érdekében elengedhetetlen a média bevonása és a közösségi fórumokon való megjelenés. Feltétlenül szükséges a média és a közösségi fórumok széles körű közvetítő erejének kihasználása, amely képes a prevenciós célokat gyorsan a társadalom számára elérhetővé tenni. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 83. § (1) bekezdés j) pontja alapján a közszolgálati médiaszolgáltatás célja az egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elősegítő ismeretek terjesztése. Ez a rendelkezés kellő alapot biztosít ahhoz, hogy közszolgálati műsorokban térítésmentesen bemutatásra kerüljenek prevenciós törekvések, programok. Több európai uniós országban jól bevált gyakorlat, hogy a prevenciós műsorok megjelennek a kereskedelmi és állami televíziók saját gyártású sorozataiban. Hazánkban is több olyan televíziós sorozat szerepel a kínálatban, amelyek nagy nézettséggel bírnak, ezért a társadalmi tudatformálásban betöltött szerepük jelentős. Meg kell találni annak a módját, miként lehet a szükséges bűnmegelőzési tartalmakat a televíziós sorozatokban bemutatni.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Miniszterelnökség, Igazságügyi Minisztérium, rendőrség, civil szervezetek, polgárőrség, egyházak

 

4.

Eszköz:

közszolgálati híradásokban és műsorokban történő megjelenés általánosan és konkrét ügyek kapcsán egyaránt, kereskedelmi műsorokban történő megjelenés

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

bűnmegelőzési célokat szolgáló módszerek megnövekedett ismertsége

5.5. A Megyei Bűnmegelőzési Tanácsok működtetése és szakmai koordinálása

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

A bűnmegelőzés eredményességének alapja a társadalmi összefogás és minden érdekelt bevonása. Mindez akkor biztosítható, ha a szubszidiaritás elvének figyelembe- vételével a helyi problémákat helyi szinten kezeljük. A megyei bűnmegelőzési tanácsok decentralizált hálózata képes lehet ellátni a fenti feladatot, alkalmas lehet az adott megye bűnmegelőzésben érintett szereplőinek megszólítására, helyi szintű stratégiák kidolgozására, bűnmegelőzési programok koordinálására, a párhuzamosságok kiküszöbölésére, az együttműködés kialakítására és növelésére.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

rendőrség, kormányhivatalok, civil szervezetek

 

4.

Eszköz:

tanácsok kialakítása, ülések, programok szervezése

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

megyei bűnmegelőzési tanácsok száma, megvalósított projektek száma

5.6. Bűnmegelőzési Módszertani Fejlesztési Centrum működtetése

 

 

A

B

 

1.

Intézkedés:

Ahhoz, hogy a fiatalok és felnőttek a bűnmegelőzéshez szükséges szemléletet elsajátítsák, az ezzel kapcsolatos szociális kompetenciáik fejlődjenek, magas szintű módszertani munkára van szükség az eredmények folyamatos mérésével. A Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása magas színvonalra hivatott emelni a bűnmegelőzési munkát. Cél az oktatásokhoz állandó oktatóterem, valamint a szakmai műhelymunkához olyan szakemberek biztosítása, akiknek fő tevékenysége a bűnmegelőzési képzések magas szintű megszervezése és lebonyolítása, a programok mérésének folyamatos javítása, a módszertanok, indikátorok áttekintése és mérésük módszertanának áttekintése és javítása, új képzési és továbbképzési tematikák elkészítése, a szükséges akkreditációk megszerzése, ezzel is biztosítva a bűnmegelőzési szakmai tevékenységek minőségét.

 

2.

Felelős:

NBT

 

3.

Partner:

rendőrség

 

4.

Eszköz:

Módszertani Fejlesztési Centrum kialakítása, új képzési és továbbképzési anyagok létrehozása, pedagógusakkreditációjuk megszerzése, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítása

 

5.

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

 

6.

Indikátor:

létrejött Módszertani Fejlesztési Centrum, akkreditált képzések száma, megtartott képzések és továbbképzések száma, a képzéseken részt vevők száma

1

A határozat a 3. pont alapján hatályát vesztette 2022. január 1. napjával.

2

Az 1. melléklet 4. alcím 4.1. pontja az 1948/2020. (XII. 18.) Korm. határozat 7. pont a) alpontja, az 1502/2021. (VII. 26.) Krom. határozat 7. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 2. melléklet az 1948/2020. (XII. 18.) Korm. határozat 7. pont b)–f) alpontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére