• Tartalom
Oldalmenü

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2021.09.30.

1. A Kormány

a)1 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 19 980 892 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, pénzügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, emberi erőforrások minisztere, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Magyar Művészeti Akadémia elnöke, a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2019. december 31., a Bethlen Gábor Alap fejezet javára biztosított 2 500 000 000 forint tekintetében 2022. december 31., az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben levő Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára biztosított források tekintetében az egyes támogatási jogviszonyokban a támogató részére meghatározott beszámolási határidőt követően azonnal, de legkésőbb 2022. március 31., Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás jogcím javára biztosított 3 000 000 000 forint tekintetében 2021. június 30.

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 4 405 879 621 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 56 127 195 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

2.2

3.3

4.4

5.5

6.6

7. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 4. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára átcsoportosított 4 950 000 000 forintból 30 000 000 forint a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Alapkezelő működési költségei címen kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

1. melléklet az 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozathoz

1

Az 1. pont a) alpontja az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat 13. pontja, az 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat 4. pontja, a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 13. pontja, az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat 10. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.