• Tartalom

16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról

2019.04.24.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás az érintett 2018. december 31-én meglévő szabadságára terjed ki.

2. § Az 1. § alkalmazásában érintettnek minősül:

a) a Kit. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő,

b) a Kit. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervnél foglalkoztatott állami tisztviselő és állami ügykezelő,

c) a Kit. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tanácsadó, a Kit. 3. § (7) bekezdése szerinti szakmai felsővezető és a Kit. 3. § (8) bekezdése szerinti szakmai vezető és

d) az a munkavállaló, akinek a munkaviszonya a Kit. 285. § (10) bekezdése alapján kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.

3. § (1) Az 1. § alkalmazásában 2018. december 31-én meglévő szabadságnak minősül az az alap- és pótszabadság, amit az érintett 2019. január 1-jét megelőzően nem vett igénybe.

(2) A 2018. december 31-éig járó szabadságon felül igénybe vett szabadság az érintett által 2019 januárjában és februárjában igénybe vehető szabadságot csökkenti.

(3) Az 1. § szerinti szabadságmegváltás összegének számítása során a 2. § a)–c) pontja szerinti érintett esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131. § (5) bekezdése szerinti osztószámot, a 2. § d) pontja szerinti érintett esetében a 2018. december hónapban irányadó általános munkarend szerinti óraszámot kell figyelembe venni.

4. § (1) Az 1. § szerinti szabadságmegváltás során a 2018. december 31-én tartós külszolgálaton lévő érintett esetében a Kit. 283. § (5)–(9) bekezdése szerinti illetmény alatt a Kttv. alapján 2018. december 1-jén őt megillető belföldi illetményt kell érteni.

(2) Az 1. § szerinti szabadságmegváltás során a 2. § b) pontja alá tartozó érintett esetében az őt 2018. december 1-jén megillető illetménnyel kell számolni, azzal, hogy az illetmény tekintetében a Kit. 283. § (6)–(9) bekezdését alkalmazni kell.

(3) Az 1. § szerinti szabadságmegváltás során a 2. § d) pontja szerinti érintett esetében az őt 2018. december 1-jén megillető munkabérrel kell számolni, azzal, hogy ha az érintett munkaviszonya 2018. december 1. után jött létre, a munkaszerződése szerinti munkabért kell figyelembe venni.

5. § (1) A szabadságmegváltás összegét legkésőbb 2019. március 15-ig, egy összegben kell az érintett részére kifizetni.

(2) A szabadságmegváltás összegét – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az a kormányzati igazgatási szerv fizeti ki az érintett részére, amelyik az érintettet 2019. február 1-jén foglalkoztatja.

(3) Ha az érintett foglalkoztatása 2019. február 1-jén határozott idejű áthelyezés vagy kirendelés keretében történik, az a kormányzati igazgatási szerv fizeti ki a szabadságmegváltás összegét az érintett részére, amelyik az áthelyezésről vagy a kirendelésről szóló megállapodás szerint az illetményt biztosítja. Megállapodás hiányában a szabadságmegváltásra a (2) bekezdést kell alkalmazni.

(4) Ha az érintett kormányzati szolgálati jogviszonya 2018. december 31-ét követően megszűnt vagy megszüntetésre került, és 30 napon belül új kormányzati szolgálati jogviszonyt létesített – ideértve a végleges áthelyezést is –, a szabadságmegváltás összegét az a kormányzati igazgatási szerv fizeti ki az érintett részére, amelyiknél a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnt vagy megszüntetésre került.

6. § A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter, illetve a Kit. 51. § (4) bekezdése szerinti esetben a kormányzati igazgatási szerv vezetője 2019. június 30-ig elszámolást nyújt be az államháztartásért felelős miniszterhez a szabadságmegváltás jogcímén kifizetett összegekről. Az elszámolás formáját és tartalmát az államháztartásért felelős miniszter határozza meg.

7. § Ha a 2018. december 31-én szülési szabadságon vagy a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon lévő érintett a Kit. 289. § (4) bekezdés b) pontja alapján a szabadsága megváltását kéri, a szabadságmegváltásnak a Kit. 289. § (3) bekezdése alapján számított összegét az a kormányzati igazgatási szerv fizeti ki, amelyik az érintettet a kifizetés időpontjában foglalkoztatja.

7/A. §1 (1) A Kit. 71. § (11) bekezdésének alkalmazása során

a) kinevezési okmány alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot,

b) kinevezés módosítása alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okirat módosítását

kell érteni.

(2) A Kit. 285. § (2) bekezdésében a kinevezési okmány alatt a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratot kell érteni. A jogviszonynak a Kit. 285. § (1) bekezdése alapján történő átalakulásáról az érintetett a – Kit. 285. § (2) bekezdése alapján – a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratban kell tájékoztatni.

(3) A Kit. 3. § (7) bekezdés d) pontja és a Kit. 3. § (8) bekezdés a) pontja szerinti tisztségviselő jogviszonyának átalakulásáról az érintettet a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratban kell tájékoztatni.

7/B. §2 A munkáltatói jogkör gyakorlója a Kit. szerinti munkáltatói jogkörök gyakorlását – a Kit. 81. (3) bekezdésében meghatározott jogkörök kivételével – írásban átruházhatja a kormányzati igazgatási szerv államtitkárára.

7/C. §3

7/D. §4 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése tekintetében nem érinti a fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapját a jogviszonynak a Kit. 285. § (1) vagy (10) bekezdése alapján történő átalakulása vagy átalakítása.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére