• Tartalom

16/2019. (XI. 14.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet jelentési és adatszolgáltatási rendjéről

2021.05.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 288/S. § (3) bekezdésére és 288/W. § (2) bekezdésére – kiadom a következő utasítást:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre, intézményekre (a továbbiakban: bv. intézet), a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott büntetés-végrehajtási gazdasági társaságokra (a továbbiakban: bv. gazdasági társaságok), mind együtt: bv. szervek.

2. A bv. szervek rendszeres jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeit az utasítás 1. melléklete tartalmazza.

3. Az utasításban meghatározottakon kívüli jelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget a bv. szervek részére jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve a belügyminiszter, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, helyettesei és – szakterületüket érintően – a szolgálatvezetők és főosztályvezetők, továbbá a bv. gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi joggyakorló írhatnak elő.

4. A büntetés-végrehajtásra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget és annak adatvédelmi előírásait külön jogszabályok tartalmazzák.

5. Eltérő rendelkezés hiányában a bv. szervek jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséért a bv. szerv vezetője felelős.

6. A bv. szervek helyi jelentési és adatszolgáltatási rendjének kialakítása, szabályozása és a működtetése az érintett bv. szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik.

7. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

8.1

1. melléklet a 16/2019. (XI. 14.) BVOP utasításhoz2

1. A bv. intézetek által a BVOP számára felterjesztendő jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek

Sorszám

Kötelezettség

Időpont

Kapja

Adatszolgáltatás módja

1.

Jelentés az éves munkáról az 1. függelékben meghatározottak szerint

Külön intézkedés
szerint

Részanyagok tekintetében szakterület,
Komm. Főo.

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

2.

Jelentés a bv. intézetek szervezésében
a következő hónapban megrendezésre kerülő megyei programok eseményeiről

Minden hónap 30-áig

Komm. Főo.

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

3.

Jelentés a szervezeti eseményekről [összefoglaló a következő hétre tervezett (ismert), valamint a tárgyhéten bekövetkezett szervezeti eseményekről]

Megrendezést követő munkanap
16 óráig,
illetve a hét utolsó munkanapjáig

Témában érintett szakterület, valamint e-mailben
a főügyeletes

Excel-táblázat és/vagy szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

4.

Jelentés az önálló vagy rendvédelmi szervekkel közös törzsfoglalkozásról, együttműködési vagy törzsvezetési gyakorlatról

Esemény előtt 8 munkanappal

BISZ

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

5.

Biztonsági Osztály létszámhelyzete
a 2. függelék szerint

Január 10-éig

BISZ

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

6.

Összefoglaló jelentés a kényszerítő eszközök alkalmazásáról (az előző év adataival történő összehasonlításban)
a 3. függelék szerint

Január 10-éig

BISZ

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

7.

A biztonságtechnikai eszközök
és EDR-készülékek készletnyilvántartása
a 4. függelék szerint, az új belépők EDR-használatra történő felkészítésének adatai

Január 10-éig,
valamint változás esetén

INFO

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

8.

Összefoglaló éves jelentés a bv. intézet (és amennyiben mellette működik, a gazdasági társaság) védelmi igazgatási
és (hon)védelmi felkészítési tevékenységéről, a mozgósítási anyagok, eszközök készletállományáról, annak állapotáról

Január 10-éig,
valamint változás esetén

BISZ

Szöveges jelentés
és teljes, tételes készletkimutatás
Excel-táblázat formájában
BvOrg-ra feltölthető

9.

Jelentés a bv. intézet (és amennyiben mellette működik, a gazdasági társaság) védelemgazdasági felkészültségének helyzetéről, a védelemgazdasági alaptervek pontosításáról (a módosított tervek felterjesztése)

Január 10-éig

BISZ

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

10.

Jelentés a fogvatartottak elmúlt tanévi oktatásáról, a következő tanévben indított évfolyamok tervezett létszámáról,
a létszám biztosításának módjáról

Július 31-éig

FÜSZ

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

11.

Jelentés az új tanévvel kapcsolatos beiskolázás adatairól,
az előző tanév utóvizsgáinak eredményéről (fogvatartottak esetében)

Október 15-éig

FÜSZ

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

12.

Adatszolgáltatás a fogvatartottaknak szervezett szakképzés indításáról, a beiskolázott létszámról, valamint a szakképzés befejezéséről

Esedékesség napja

FÜSZ

meghatározott nyilvántartó rendszeren keresztül

13.

Azon iratok felterjesztése, amelyekben a bv. ügyész vizsgálatot kért, és a bv. intézetben tett intézkedéseket, a kivizsgálás eredményét nem fogadta el

Ügyészi elutasító jelzést követő
3 munkanapon belül

FÜSZ

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

14.

Adatszolgáltatás teljesítése a civil szervezetek és az egyházak vonatkozásában kiépített kapcsolatrendszerről az 5. függelék szerint

Január 31-éig,
illetve a módosítást követő
10 munkanapon belül

FÜSZ

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

15.

Jelentés a fogvatartottak betegforgalmi mutatószámairól

Tárgyhónapot követő hónap 5-éig

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

16.

Jelentés a fogvatartottak körében végzett kábítószer-függőséget gyógyító kezelésről, kábítószer-használatot kezelő más ellátásról vagy megelőző felvilágosító szolgáltatásról
Teljesíti: a 4/2009. IRM utasításban a feladatra kijelölt intézet

Negyedévente a vonatkozó
BVOP utasítás szerint

EÜ, IMEI főigazgatója

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

17.

Jelentés foglalkozási megbetegedésről
vagy annak gyanújáról

Megbetegedés,
illetve annak gyanúja esetén külön rendelkezés szerint

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

18.

Értesítés a kiemelt figyelmet érdemlő fogvatartott egészségügyi ellátásával kapcsolatos kérelem benyújtásáról, illetve hivatalos szervtől érkező megkeresésről

Válaszadást/intézkedést megelőzően haladéktalanul, írásban, azonnali intézkedést igénylő esetben telefonon

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

19.

Tájékoztatás a külső egészségügyi intézményben a bv. intézet által biztosított őrzéssel kihelyezett fogvatartottakról
(várhatóan 30 napnál hosszabb időtartam esetében)

Azonnal

BISZ

Jelentés tétele szóban a BVOP Főügyelet részére

20.

Jelentés egészségügyi dolgozó
(orvos, fogorvos, gyógyszerész, klinikai szakpszichológus, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus), szakdolgozó, valamint pszichológus munkajogviszonyának létesítéséről, 6 hónapot meghaladó távollétről, visszatéréséről vagy a munkajogviszony megszűnéséről

Tárgyhónap 5-éig

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

21.

Fogvatartott boncjegyzőkönyvének megküldése

Kézhezvételt követő
24 órán belül

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

22.

Jelentés a büntetés-végrehajtás egészségügyi intézeteiben foglalkoztatott gyógyszer, gyógyászatisegédeszköz-
támogatással történő rendelésére jogosult orvosok adatainak változásáról a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által megadott szempontok szerint.
Teljesíti: Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ (Berettyóújfalu, Nagyfai Krónikus Utókezelő Részleg, Tököl telephely), IMEI

Tárgyhónapot
követő 5-éig

Összesített Excel-táblázattal nem váltható ki, azonban intézetenként
a táblázatos adatszolgáltatás javasolt
BvOrg-ra feltölthető

23.

Adatszolgáltatás a személyi állomány hónap 1-jei létszámáról, illetve december 31-ei tényleges létszámáról a HSZ által előírt formátum szerint

Minden hónap első munkanapja,
illetve december 31. vagy január első munkanapja

HSZ

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

24.

Adatszolgáltatás a bv. szerv személyi állományának fluktuációjáról a HSZ által előírt formátum szerint

Munkanapokon 10 óráig

HSZ

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

25.

Adatszolgáltatás a bv. szerv személyi állományi tagja 30 napot meghaladóan egészségügyi szabadságon lévő tagjairól

Minden hónap 5-éig

HSZ

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

26.

Adatszolgáltatás szolgálati jel elismerésben részesülőkről

Az esedékességet megelőző hónap 5-éig

HSZ

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

27.

Adatszolgáltatás a gazdasági társasághoz vezényelt hivatásos és kirendelt rendvédelmi igazgatási jogviszonyú személyi állományi tagjairól, valamint a polgári munkavállalókról

Minden hónap első munkanapján

HSZ

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

28.

Elemi költségvetés

Irányító szerv által meghatározott időpontban

KGFO

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

29.

A bv. intézetek éves költségvetési beszámolója, valamint negyedéves mérlegjelentése, havi költségvetési jelentése

Irányító szerv által meghatározott időpontban

KGFO

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

30.

Adatszolgáltatás a havi tartozás- és követelésállományról

Tárgyév elején meghatározottak alapján külön intézkedés szerint

KGFO

Szöveges jelentés és Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

31.

Adatszolgáltatás a létszám- és bérgazdálkodáshoz

Tárgyhónapot követő hónap 4-éig

KGFO

Szöveges jelentés és Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

32.

Előrejelzés adatszolgáltatás, tárcaprognózis

Március, június, szeptember, október, november, december hónapokban tárgyhó 5-éig

KGFO

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

33.

Adatszolgáltatás az előirányzat-változások havi alakulásáról

Tárgyhónapot követő hónap 11-éig

KGFO

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

34.

Illetményszámfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatások (változóbérek, távollét-elszámolások)

Munkaerővel és személyi juttatással történő gazdálkodásról, valamint a személyi juttatások kifizetésével kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló szabályzat szerint

KGFO

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

35.

Illetményszámfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatások
(nem rendszeres juttatások)

Havonta folyamatosan

KGFO

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

36.

Béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó változásjelentés
(pénztári módosulások, áthelyezések)

Havonta folyamatosan

KGFO

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

37.

Jelentés a bv. intézeteknél lévő kincstári vagyon tárgyév december 31-ei állapotáról

Április 15-éig

MEF

Alapadat-nyilvántartásból lekérdezhető, kinyerhető

38.

Jelentés a bv. intézet üzemeltetésében lévő szolgálati járművek időszakos futásteljesítmény és üzemeltetési költség adatairól a büntetés-végrehajtási szervezet gépjármű szabályzata vonatkozó mellékletei szerint

Minden hónap 10-éig

MEF

Alapadat-nyilvántartásból lekérdezhető, kinyerhető

39.

Jelentés a selejtezések időpontjáról és a selejtezendő
nagy és kis értékű tárgyi eszközökről

Selejtezés előtt 15 nappal

MEF

Alapadat-nyilvántartásból lekérdezhető, kinyerhető

40.

Jelentés a bv. intézet használatában lévő vagyonelem más
bv. intézet használatába történő átadásáról az előzetes hozzájárulás megszerzése érdekében

Haladéktalanul

MEF

Szöveges jelentés
Alapadat-nyilvántartásból lekérdezhető, kinyerhető

41.

Jelentés az állami vagyon nyilvántartási szabályai szerint tételesen nyilvántartandó vagyonelemekben a tárgyhónapban bekövetkezett változásokról (amennyiben nincs változás, az erről szóló jelentés)

Tárgynegyedévet követő hónap 10-éig

MEF

Szöveges jelentés
Alapadat-nyilvántartásból lekérdezhető, kinyerhető

42.

Jelentés a vagyonelem értékbecslése esetén a forgalmi értékről

Haladéktalanul

MEF

Szöveges jelentés
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

43.

Jelentés a bv. intézetek rendelkezése alatt álló lakásállomány tárgyév december 31-ei állapotáról

Január 15-éig

MEF

Excel-táblázat
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

44.

Jelentés a lakásigénylésekről

Tárgyhónap 10-éig

MEF

Szöveges jelentés
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

45.

Jelentés az ingatlangazdálkodással összefüggően tárgyévben tervezett intézkedésekről, valamennyi lényeges körülményről

Május 10-éig

MEF

Szöveges jelentés
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

46.

Ingatlan(rész) bérbeadása vagy egyéb hasznosítása esetén a bérleti (használati) szerződés feltöltése az MNV Zrt. honlapján elérhető alkalmazáson keresztül. Időpont: szerződéskötést követő 15 napon belül. Kapja: az MNV Zrt., amelyről a MEF-et értesíteni szükséges

Szerződéskötést követő 15 napon belül

MEF

Szöveges jelentés,
dokumentumok másolata Adatokat külön nem lehet megjeleníteni
BvOrg-ra feltölthető

47.

Jelentés a gépjármű azonosító adatokban bekövetkezett változásokról

Esemény bekövetkezését követő
3 munkanapon belül

MEF

Összesített Excel-táblázattal
nem váltható ki
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

48.

Jelentés a szolgálati gépjárművekkel kapcsolatos tárgyévi káreseményekről a büntetés-végrehajtási szervezet gépjármű szabályzata vonatkozó melléklete szerint

Tárgyfélévet követő hónap
25-éig

MEF

Szöveges jelentés
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

49.

Eseti és éves jelentés a rendkívüli események bekövetkezéséről a 4/2015. BM utasítás 40. §-a szerint

Esemény bekövetkezését követő
1 munkanapon belül,
illetve január 5-éig

MEF

Összesített Excel-táblázattal nem váltható ki, azonban intézetenként a táblázatos adatszolgáltatás javasolt Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

50.

Adatszolgáltatás tartós magáncélú gépjármű igénybevételéről a 20/2015. BM utasítás 6. melléklete szerint

Tárgynegyedévet követő
hónap 5-éig

MEF

Excel-táblázat
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

51.

Jelentés a bv. intézetek üzemeltetésében lévő szolgálati járművek tárgyévet megelőző évben bekövetkezett sajáthibás baleseteiről a 6. függelék szerint

Tárgyévet követő év április 15-éig

MEF

Excel-táblázat
Alapadat-nyilvántartásból lekérdezhető, kinyerhető

52.

Adatszolgáltatás a tárgyévet követő évre vonatkozó állományi munka- és védőruházat-termékigényekről

November 15-éig

MEF

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

53.

Kimutatás a tárgyévben elfogadott adományokról

Tárgyévet követő április 10-éig

MEF

Excel-táblázat
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

54.

Adatszolgáltatás a bv. intézetek havi élelmezési elszámolásáról

Tárgyhónapot követő hónap 10-éig

MEF

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

55.

Éves beszámoló a bv. intézetek munkavédelmi tevékenységéről

Január 15-éig

Munkavédelmi főfelügyelő

Szöveges jelentés
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

56.

Jelentés balesetekről

Tárgyhónapot követő hónap 5-éig

Munkavédelmi főfelügyelő

Szöveges jelentés
Ügykezelési rendszer útján vagy e-mailben továbbítandó

57.

Jelentés a bv. intézeteknél keletkezett tűzesetekről, műszaki mentésekről

Azonnal

Tűzvédelmi
vezető

Azonnali jelentés megtétele szóban, majd az intézkedés végrehajtása után szöveges jelentés szükséges
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

58.

Jelentés a bv. intézetek éves tűzvédelmi tevékenységéről

Január 10-éig

Tűzvédelmi
vezető

Szöveges jelentés, táblázatok mellékletként csatolásra kerülnek
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

59.

Összefoglaló éves jelentés a bv. intézet (és amennyiben mellette működik, gazdasági társaság) által a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a megyében található tűzoltóságokhoz tett bejelentéseinek tárgyáról, esetszámáról, a tett intézkedések eredményéről

Január 5-éig

BISZ, MEF

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

60.

Jelentés a bv. intézetek féléves és éves energiagazdálkodási
és környezetvédelmi tevékenységéről, helyzetéről
a 7. függelék szerint

Február 28-áig és
augusztus 31-éig

Energetikai és környezetvédelmi vezető

Összesített Excel-táblázattal nem váltható ki, azonban intézetenként a táblázatos adatszolgáltatás javasolt Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

61.

Jelentés új létesítmény műszaki átadás-átvételéről, valamint üzembe helyezéséről

-

Munkavédelmi főfelügyelő
Tűzvédelmi vezető
Energetikai és környezet-
védelmi vezető
MEF

Szöveges jelentés
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

62.

Megkülönböztető jelzést adó készülékek használatára jogosult szolgálati jármű műszaki vizsgáztatása, engedély hosszabbításának kezdeményezése

Eseményt követő 3 munkanapon belül

MEF

Szöveges jelentés
Alapadat-nyilvántartásból lekérdezhető, kinyerhető

63.

Adatszolgáltatás a bv. intézeteknél folyamatban lévő beruházások, felújítások helyzetéről, előrehaladásáról

Tárgyhót követő hónap 10-éig

MEF

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

64.

Adatszolgáltatás a foglalkoztatási adatokról, a munkáltatás alakulásáról és a meghatározott feladatok teljesítéséről, különösen a nem dolgozók munkáltatási lehetőségeinek felülvizsgálatáról és a foglalkoztatás növelése érdekében tett intézkedésekről

Minden hónap 5-éig

GTF

Szöveges jelentés
Alapadat-nyilvántartásból lekérdezhető, kinyerhető

65.

Adatszolgáltatás a tárgyi időszakban benyújtott fogvatartotti munkaügyi kérelmekről és azok rendezéséről
a 63/2014. BM rendelet 18. §-a szerint

Tárgynegyedévet követő hónap 5-éig

GTF

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

66.

A jegyzőkönyvek megküldésével éves jelentés a minősített adatok tételes kimutatásáról és a minősített adatok ügykezelésének ellenőrzéséről a 90/2010. Korm. rendelet
6. § (2) bekezdése szerint

Február 15-éig

Biztonsági vezető

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

67.

Adatszolgáltatás a bv. intézetek peres ügyeiről

Negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napjáig

Hivatal

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

68.

Jelentés a bv. intézetek által fogadott delegációk programjáról és a részt vevő személyekről, valamint a külföldi küldöttségek, vendégek fogadásáról, vendéglátásáról szóló
6/2021. (I. 28.) BVOP utasítás szerint

Folyamatosan

Hivatal

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

69.

A külföldi kiküldetésben részt vevő személyek úti jelentése
a 8. függelék szerint

Hazaérkezést követő
8 munkanapon belül

Hivatal

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

70.

Jelentés a bv. szerv vezetőjének megítélése szerint a szakmai tevékenység szempontjából jelentős külső ellenőrzésekről és azok eredményéről, a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről szóló 3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás 128. pontja szerint

Ellenőrzésről értesülést, illetve ellenőrzés lezárását követő nap

ESZ

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

71.

Jelentés a bv. intézetek által megkötött nemzetközi (bv. szerv szintű) együttműködési megállapodásokról

Változás esetén azonnal

Hivatal

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

72.

Jelentés a bv. intézetek által befogadott és onnan szabadult nem magyar állampolgárokról

Folyamatos

Hivatal

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

73.

A 168/2004. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére benyújtott közbeszerzési terv megküldése

Május 15-éig

KPF

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

74.

A 329/2019. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. részére benyújtott közbeszerzési terv megküldése

Szeptember 30-áig

KPF

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

75.

A 301/2018. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján
a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. részére benyújtott közbeszerzési terv megküldése

Szeptember 30-áig

KPF

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

76.

Adatszolgáltatás a bv. intézetek, intézmények tárgyévet követő évre tervezett azon közbeszerzési eljárásairól, amelyek lefolytatására a BVOP KPF kerül felkérésre

November 30-áig

KPF

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

77.

Adatszolgáltatás a vagyonkezelő elhelyezését szolgáló, valamint az általa ellátandó állami feladathoz használt épületek, épületrészek, helyiségek vonatkozásában

Január 20-áig

MEF

Szöveges jelentés
(MNV Zrt. honlapján elérhető alkalmazás)
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

78.

Adatszolgáltatás a vagyonkezelt állami vagyon hasznosítására vonatkozóan

Február 5-éig

MEF

Excel-táblázat
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

79.

Adatszolgáltatás a vagyonkezelő elhelyezését szolgáló, valamint az általa ellátandó állami feladathoz használt épületek, épületrészek, helyiségek vonatkozásában

Július 23-áig

MEF

Szöveges jelentés
(MNV Zrt. honlapján elérhető alkalmazás)
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

80.

Adatszolgáltatás a vagyonkezelt vagyon tekintetében következő évre tervezett – az elszámolt értékcsökkenés mértékét meghaladó, a vagyon értékét növelő – beruházási, felújítási munkálatokról

November 19-éig

MEF

Excel-táblázat
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

81.

Negyedéves adatszolgáltatás hitel kedvezmény igénybevételére jogosultságot szerző, munkáltatói kölcsönnel rendelkező dolgozókról

Negyedévet követő hónap
15. napja

MEF

Szöveges jelentés
Ügykezelési rendszer útján továbbítandó

82.

Jelentés a túlszolgálatról

Tárgyhónapot követő hónap 6-áig

KGFO

Excel-táblázat
Alapadat-nyilvántartásból lekérdezhető, kinyerhető

83.

Aktuális nevesített jegyzék a személyi állományról

Március 1-jétől
Folyamatos, változás esetén annak napján

HSZ

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

84.

Adatszolgáltatás a személyi állomány fegyelmi és büntetőügyeiről

Tárgyhónapot követő hónap 5-éig

HSZ

Excel-táblázat
e-mail

85.

Adatszolgáltatás a rendkívüli események kapcsán a személyes felelősség vizsgálatát felvető esetekben a feljelentés megtételéről, illetve parancsnoki nyomozás vagy fegyelmi eljárás elrendeléséről, annak főbb cselekményeiről és eredményéről

Folyamatos

HSZ

Szöveges jelentés
e-mail

86.

Negyedéves adatszolgáltatás belső ellenőrök részére

Április 15-éig, július 15-éig,
október 15-éig és tárgyévet követő január 31-éig

BEF

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

2. A gazdasági társaságok által a BVOP számára felterjesztendő jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek

Sorszám

Kötelezettség

Időpont

Kapja

Adatszolgáltatás módja

87.

Összefoglaló jelentés a gazdasági társaságok elmúlt évben végzett tevékenységéről a 9. függelék szerint

Külön intézkedés szerint

GTF

Szöveges jelentés és Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

88.

Jelentés a gazdasági társaság ellen indult felszámolási eljárásról, tevékenysége felfüggesztéséről, csődeljárásról, lejárt elítélti munkadíj tartozásról vagy 60 napnál régebben lejárt köztartozásról

Haladéktalanul

GTF

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

89.

Tájékoztató a gazdasági társaság törzsadataiban bekövetkezett változásról

Változástól számított 5 napon belül

GTF

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

90.

Az Ellenőrzött gazdasági társaságok jóváhagyott
és a Bv. Holding Kft. üzleti terve

Február 28-áig

GTF

Szöveges jelentés és Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

91.

Az Ellenőrzött gazdasági társaságok jóváhagyott éves beszámolójának és az Uralkodó tag beszámolójának megküldése

Május 20-áig

GTF

Szöveges jelentés és Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

92.

Adatszolgáltatás a tárgyi időszakban benyújtott fogvatartotti munkaügyi kérelmekről és azok rendezéséről
a 63/2014. BM rendelet 18. §-a szerint

Tárgynegyedévet követő hónap 10-éig

GTF

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

93.

Adatszolgáltatás a foglalkoztatási adatokról, a munkáltatás alakulásáról és a meghatározott feladatok teljesítéséről, különösen a nem dolgozók munkáltatási lehetőségeinek felülvizsgálatáról és a foglalkoztatás növelése érdekében tett intézkedésekről

Minden hónap 5-éig

GTF

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

94.

Adatszolgáltatás a kintlévőségekről (követelésállomány)
és a folyószámla-hitelkeret helyzetéről

Minden hónap 5-éig

GTF

Szöveges jelentés és Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

95.

Az Uralkodó tag adatszolgáltatása (monitoring jelentés) a vállalatcsoport tagjainak működéséről, gazdálkodásáról

Tárnegyedévet követő hó utolsó munkanapja

GTF

Szöveges jelentés és Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

96.

Éves beszámoló a gazdasági társaságok munkavédelmi tevékenységéről

Január 3-áig

Munkavédelmi főfelügyelő

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

97.

Jelentés a gazdasági társaságok féléves és éves energiagazdálkodási és környezetvédelmi tevékenységéről, helyzetéről a 7. függelék szerint

Február 28-áig és augusztus 31-éig

Energetikai és környezetvédelmi vezető

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

98.

Jelentés a gazdasági társaságoknál keletkezett tűzesetekről

Azonnal

Országos tűzvédelmi
vezető

Azonnali jelentés megtétele szóban, majd
az intézkedés végrehajtása után szöveges jelentés szükséges
BvOrg-ra feltölthető

99.

Jelentés a gazdasági társaságok éves tűzvédelmi tevékenységéről

Január 10-éig

Országos tűzvédelmi vezető

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

100.

Jelentés új beruházásokról, új felújításokról, új munkahely létesítéséről vagy a munkakörülmények, technológiák lényeges megváltozásáról

Munkák megkezdése, illetve a munkakörülmények, technológiák megváltoztatása előtt 30 nappal

Munkavédelmi
főfelügyelő
Országos tűzvédelmi vezető
Energetikai és környezetvédelmi vezető

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

101.

Jelentés új létesítmény műszaki átadás-átvételéről, valamint üzembe helyezéséről

Munkavédelmi főfelügyelő
Országos tűzvédelmi vezető
Energetikai és környezetvédelmi vezető

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

102.

A jegyzőkönyvek megküldésével éves jelentés az ügykezelés ellenőrzéséről

Január 10-éig

Hivatal

Szöveges jelentés
BvOrg-ra feltölthető

103.

Jelentés a gazdasági társaságok által fogadott delegációk programjáról és a részt vevő személyekről, valamint a megkötött nemzetközi (bv. szerv szintű) együttműködési megállapodásokról

Folyamatosan

Hivatal

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

104.

Jelentés a gazdasági társaságok által megkötött nemzetközi (bv. szerv szintű) együttműködési megállapodásokról

Változás esetén azonnal

Hivatal

Excel-táblázat
BvOrg-ra feltölthető

3. Jelentések a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 14/2011. (V. 23.) BM utasítás alapján

Sorszám

Kötelezettség

Időpont

Kapja

Előkészítő

Felterjesztő

Bv. intézet kötelezettségei

105.

A belső ellenőr tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési terve a 14/2011. (V. 23.) BM utasítás
3. § (4) bekezdése szerint

A BEF által meghatározott időpontig

BEF vezetője

Belső ellenőrzési vezető (belső ellenőr)

Költségvetési szerv vezetője

106.

A belső ellenőr éves ellenőrzési jelentése
a 14/2011. (V. 23.) BM utasítás 7. § (1) bekezdése szerint

A BEF által meghatározott időpontig

Országos parancsnok

Belső ellenőrzési vezető (belső ellenőr)

Költségvetési szerv vezetője

107.

A belső ellenőr által végzett ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanújának felmerüléséről készített tájékoztatás a 14/2011. (V. 23.) BM utasítás
5. § (4) bekezdése szerint

A gyanú felmerülését követően haladéktalanul

BEF vezetőjén keresztül a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetője

Belső ellenőrzési vezető (belső ellenőr)

Költségvetési szerv vezetője, érintettsége esetén a belső ellenőrzési vezető

108.

A külső ellenőrzések javaslatai alapján készített intézkedési tervek végrehajtásáról a 14/2011. (V. 23.) BM utasítás 6. § (3) bekezdésében foglaltak szerint

A BEF által meghatározott időpontig

Országos parancsnok

Költségvetési szerv vezetője által megbízott személy

Költségvetési szerv vezetője

109.

A 370/2011. Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető kinevezése, felmentése, áthelyezése esetén az országos parancsnok jóváhagyása

Kinevezést, felmentést, áthelyezést megelőzően

Országos parancsnok, BEF vezetője útján

Költségvetési szerv vezetője által megbízott személy

Költségvetési szerv vezetője

BVOP kötelezettségei

110.

A költségvetési szervek éves ellenőrzési tervei
és az azok alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési terv megküldése a 14/2011. (V. 23.)
BM utasítás 3. § (5) bekezdése szerint

Tárgyévet megelőző év október 31-éig

BM belső ellenőrzési vezetője

BEF vezetője

BEF vezetője

111.

Lezárt ellenőrzési jelentések megküldése
a 14/2011. (V. 23.) BM utasítás 5. § (2) bekezdése szerint

370/2011. Korm. rendelet 46. §-a szerinti folyamat lezárultát követően

BM belső ellenőrzési vezetője

BEF vezetője

BEF vezetője

112.

Véglegesített intézkedési tervek megküldése a 14/2011. (V. 23.) BM utasítás 6. § (2) bekezdése szerint

370/2011. Korm. rendelet 46. §-a szerinti folyamat lezárultát követően

BM Ellenőrzési Főosztályának vezetője

BEF vezetője

BEF vezetője

113.

Az intézkedési tervek teljesítésének állapotáról szóló tájékoztatása a 14/2011. (V. 23.) BM utasítás
6. § (2) bekezdése szerint

370/2011. Korm. rendelet 46. §-a szerinti folyamat lezárultát követően

BM Ellenőrzési Főosztályának vezetője

BEF vezetője

BEF vezetője

114.

A bv. intézetek, valamint a BVOP éves ellenőrzési jelentései és az azok alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentés megküldése a 14/2011. (V. 23.)
BM utasítás 7. § (2) bekezdése szerint,
a 370/2011. Korm. rendelet 49. § (1)–(2) bekezdése alapján

Tárgyévet követő év február 15-éig

BM belső ellenőrzési vezetője

BEF vezetője

Országos parancsnok

115.

Éves költségvetési beszámolók megbízhatósági ellenőrzéséről készült lezárt ellenőrzési jelentés megküldése a 14/2011. (V. 23.) BM utasítás
8. §-a szerint

Haladéktalanul

BM belső ellenőrzési vezetője

BEF vezetője

BEF vezetője

116.

A BVOP és a bv. intézetek által a külső ellenőrzések javaslatai alapján készített intézkedési tervek végrehajtásáról a 14/2011. (V. 23.) BM utasítás
6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint

Tárgyévet követő év január 31-éig

BM belső ellenőrzési vezetője

BEF vezetője

Országos parancsnok

117.

A 14/2011. (V. 23.) BM utasítás 2. § (4) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető kinevezése, felmentése, áthelyezése esetén a BM tájékoztatása

Kinevezést, felmentést, áthelyezést követően

BM Ellenőrzési Főosztályának vezetője

BEF vezetője

Országos parancsnok

118.

A BEF által végzett ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanújának felmerüléséről készített tájékoztatás a 14/2011. (V. 23.) BM utasítás
5. § (3) bekezdése szerint

A gyanú felmerülését követően haladéktalanul

BM Ellenőrzési Főosztályának vezetője

BEF vezetője

BEF vezetője

4. A BVOP és a bv. szervek által a BM számára felterjesztendő jelentések és adatszolgáltatások

Sorszám

Kötelezettség

Időpont

Kapja

Előkészítő

Felterjesztő

119.

Önértékelő éves jelentés a BVOP elmúlt évben végzett tevékenységéről a 10. függelék szerint

Külön intézkedés szerint

Belügyminiszter

GIH, BFH, OP közvetlen irányítása alá tartozó szolgálat-vezetők, osztályvezetők

Országos parancsnok

120.

Összefoglaló éves jelentés a bv. intézetek és gazdasági társaságok katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz, tűzoltóságokhoz – a tárgyévet megelőző évben – tett bejelentéseinek tárgyáról, esetszámáról, a tett intézkedések eredményéről és vizsgálati tapasztalatokról

Február 15-éig

BM Ellenőrzési Főosztály

BISZ, MEF

GIH

121.

Jelentés a bv. szervezet vezetője által, saját hatáskörben a következő évre tervezett értesítési és készenlétbe helyezési gyakorlatokról

December 15-éig

Belügyminiszter

BISZ

Országos parancsnok

122.

Éves összefoglaló jelentés a védelmi felkészítési és honvédelmi felkészítési tevékenységről, a különleges jogrendi feladatok és az értesítési és készenlétbe helyezési gyakorlatok végrehajtásáról

Január 31-éig

Belügyminiszter

BISZ

Országos parancsnok

123.

Jelentés a büntetés-végrehajtás személyzetének létszámáról, összetételéről a BM Személyügyi Főosztály által előírt formátum szerint

Minden hónap 10-éig

BM Személyügyi Főosztály

HSZ

HSZ

124.

Adatszolgáltatás a személyi állomány hónap 1-jei létszámáról, illetve december 31-ei tényleges létszámáról a BM Személyügyi Főosztály által előírt formátum szerint

Minden hónap 6. napján, illetve
ha az nem munkanap, a 6-át követő első munkanap 10 óráig

BM Belbiztonsági Államtitkárság

HSZ

HSZ

125.

Kimutatás a bv. szerv személyi állományának rendszeresített státuszairól, meglevő létszámról és hivatásos állományának fluktuációjáról a BM Személyügyi Főosztály által előírt formátum szerint

Minden hónap 6. napján, illetve
ha az nem munkanap, a 6-át követő első munkanap 10 óráig

BM Belbiztonsági Államtitkárság

HSZ

HSZ

126.

Adatszolgáltatás a bv. szervezet hivatásos állományának létszámalakulásáról (korfa, szolgálati idő, átlagilletmény, címzetes rendfokozat és iskolai végzettség foka)
a BM Személyügyi Főosztály által előírt formátum szerint

Január 10-éig és július 10-éig

BM Személyügyi Főosztály

HSZ

HSZ

127.

Értékelés a bv. személyi állományának fegyelmi helyzetéről

Január 31-éig

BM Személyügyi Főosztály

HSZ

Országos parancsnok

128.

Tájékoztató jelentés a BVOP által elmúlt évben végzett szakmai ellenőrzésekről

Február 28-áig

BM Ellenőrzési Főosztály

ESZ

Országos parancsnok

129.

A BVOP éves szakmai ellenőrzési terve

Január 31-éig vagy
a 9/2011. BM utasítás 9. pontja szerint

BM Ellenőrzési Főosztály

ESZ

Országos parancsnok

130.

A BVOP által végzett szakmai ellenőrzésekre vonatkozó átfogó és témavizsgálatokról készült összefoglaló jelentések megküldése a vizsgálat alapján meghatározott feladatokat tartalmazó dokumentumokkal együtt

A 9/2011. BM utasítás 9. pontja szerint

BM Ellenőrzési Főosztály

átfogó szakmai ellenőrzés: ESZ
témaellenőrzés:
ellenőrzést végző szakterület

Országos parancsnok

131.

A BVOP által végzett szakmai ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentések megküldése a vizsgálat alapján meghatározott feladatokat tartalmazó dokumentumokkal együtt

A 9/2011. BM utasítás 9. pontja szerint

BM belbiztonsági államtitkárság

ellenőrzést végző
szakterület

Országos parancsnok

132.

Az ellenőrzési szervek által végzett szakmai ellenőrzésekről készített, az ellenőrzési szakterület helyzetét bemutató országos értékelés megküldése

Január 15-éig és július 15-éig

BM Ellenőrzési Főosztály

ESZ

Országos parancsnok

133.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő rendszeres adatszolgáltatás

Irányító szerv által meghatározott időpont

BM Közgazdasági Főosztály

KGFO

KGFO

134.

Időközi mérlegjelentés

Irányító szerv által meghatározott időpont

BM Közgazdasági Főosztály

KGFO

GIH

135.

A büntetés-végrehajtás költségvetési beszámolója (elemi költségvetési beszámoló, éves költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás)

Irányító szerv által meghatározott időpont

BM Közgazdasági Főosztály

KGFO

GIH

136.

A büntetés-végrehajtás éves költségvetése (költségvetési javaslat, elemi költségvetés)

Irányító szerv által meghatározott időpont

BM Közgazdasági Főosztály

KGFO

GIH

137.

Adatszolgáltatás a havi tartozás- és követelésállományról

Minden hónap 10-éig

BM gazdasági helyettes államtitkár

KGFO

GIH

138.

Jelentés a bv. szervek elmúlt évi tűzvédelmi tevékenységéről

Február 15-éig

BM Műszaki Főosztály

Országos tűzvédelmi vezető

GIH

139.

Adatszolgáltatás a meglévő szolgálati járművek mennyiségéről a 20/2015. BM utasítás
11/a. és 11/b. melléklete szerint

Január 31-éig

BM Műszaki Főosztály

MEF

GIH

140.

Eseti és éves jelentés a rendkívüli események bekövetkezéséről a 4/2015. BM utasítás 40. §-a szerint

Az esemény bekövetkezését követő munkanap, illetve január 5-éig

BM Műszaki Főosztály

MEF

GIH

141.

Adatszolgáltatás a tartós, magáncélú szolgálati gépjármű igénybevételről a 20/2015. BM utasítás 6. melléklete szerint

Negyedévet követő hónap 15-éig

BM Műszaki Főosztály

MEF

GIH

142.

Adatszolgáltatás a bv. üzemeltetésében lévő szolgálati járművek tárgyévet megelőző évben bekövetkezett sajáthibás baleseteiről, a Casco-keret alakulásáról
a 6. függelék szerint

Tárgyévet követő év május 15-éig

BM Műszaki Főosztály

MEF

GIH

143.

Jelentés a bv. szervek elmúlt évi munkavédelmi tevékenységéről

Március 1-jéig

BM Személyügyi Főosztályvezető
BM Munkavédelmi Főfelügyelő

Munkavédelmi főfelügyelő

GIH

144.

Jelentés a bv. szervek elmúlt évi energiagazdálkodási
és környezetvédelmi tevékenységéről

Május 31-éig

BM gazdasági helyettes államtitkára

Energetikai és környezetvédelmi vezető

GIH

145.

Kimutatás a bv. szervezet elmúlt évben elfogadott adományairól

Tárgyévet követő április 30-áig

BM gazdasági helyettes államtitkára

MEF

GIH

146.

A bv. szervek nemzetközi együttműködésről szóló megállapodásai a 29/2015. BM utasítás szerint

Folyamatosan

BM európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár
BM belbiztonsági államtitkár

Hivatal

Hivatal

147.

Jelentés az Európai Unióban való tagállami működéshez a belügyi szakpolitika aktuális kérdéseihez kapcsolódó nemzetközi tevékenységről a 10/2015. BM utasítás szerint

Havonta

BM európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár

Hivatal

Hivatal

148.

Jelentés az éves kiutazási és vendégfogadási tervről a 29/2015. BM utasítás szerint

December 31-éig (tárgyév július 15-éig felülvizsgálni)

BM belbiztonsági államtitkár

Hivatal

Hivatal

149.

Úti jelentés a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka részvételével végrehajtott külföldi kiküldetésről a 29/2015. BM utasítás szerint

Hazaérkezéstől számított
8 munkanapon belül

BM belbiztonsági államtitkár

Hivatal

Hivatal

150.

Intézményi munkaterv a 38/2012. Korm. rendelet szerint

Január 15-éig

Belügyminiszter

Hivatal

Országos parancsnok

151.

Vagyonkezelési szerződés módosítása esetén a módosító megállapodás egy eredeti példányának megküldése

Megállapodás megkötését követő
30 napon belül

BM Műszaki Főosztály

MEF

MEF vezetője

152.

Az ingatlangazdálkodással összefüggően tárgyévben tervezett intézkedésekről, valamennyi lényeges körülményről szöveges összefoglaló jelentés

Május 31-éig

BM Műszaki Főosztály

MEF

MEF vezetője

153.

Ingatlan(rész) bérbeadása vagy egyéb hasznosítása esetén a bérleti (használati) szerződés másolati példányának megküldése

Szerződéskötést követő 30 napon belül

BM Műszaki Főosztály

MEF

MEF vezetője

154.

Szöveges összefoglaló jelentés az ingatlangazdálkodással összefüggően tárgyévben tervezett intézkedésekről, valamennyi lényeges körülményről

Május 31-éig

BM Műszaki Főosztály

MEF

MEF vezetője

155.

Az ingatlanokat érintő változásokra vonatkozó anyagok (megosztási vázrajz, telekalakítási, építési, használatbavételi engedély, földhivatali és önkormányzati határozatok, építésre, átalakításra vonatkozó tervrajzok stb.) megküldése a BM központi ingatlan-nyilvántartás dokumentációjának aktualizálásához

Változás bekövetkezését követő
30 napon belül

BM Műszaki Főosztály

MEF

MEF vezetője

156.

Adatszolgáltatás a bv. intézetek ingatlanjaiban és egyéb vagyontárgyaiban keletkezett, 1 millió forintot meghaladó becsült kárértékű eseményekről

Január 5-éig

BM Műszaki Főosztály

MEF

MEF vezetője

157.

Adatszolgáltatás a költségvetési évben a devizában történő várható kifizetésekről összesítve, az 500 millió forint feletti kifizetéseket egyedileg megjelölve

Tárgyhónap 23-áig

BM Közgazdasági Főosztály

KGFO

GIH

158.

A sajtó-helyreigazítási és személyiségi jogi per érdemi kérelmeinek és érdemi határozatainak felterjesztése

Folyamatos

Sajtófőnök

Komm. Főo.

Komm. Főo.

159.

Jelentés a bv. szervek elmúlt évi közegészségügyi
és rendvédelmi tisztiorvosi tevékenységéről

Március 1-jéig

BM személyügyi helyettes államtitkár

Bv. tisztiorvos

Országos parancsnok

160.

Jelentés az európai uniós, illetve nemzetközi forrásból megvalósított projektek állapotáról
az 5/2016. BM utasítás szerint

Tárgynegyedévet követő hónap 5-éig, illetve eseti jelleggel, feladatszabás alapján

BM Támogatás-koordinációs Főosztály

Érintett bv. szerv

Érintett bv. szerv,
KPF

5. A BVOP és a bv. szervek által a BM számára felterjesztendő és együttműködő szervek számára megküldendő, illetve kizárólag külső szervek számára
megküldendő jelentések és adatszolgáltatások

Sorszám

Kötelezettség

Időpont

Kapja

Előkészítő

Felterjesztő

161.

Jelentés a bv. szerveknél bekövetkezett jelentésköteles eseményekről

Munkanapokon

BM Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály;
TEK
BM Ügyeleti Osztály;
Legfőbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi, Felügyeleti és Jogvédelmi Osztály vezetője;
NVSZ Büntetés-végrehajtási Főosztály

BISZ

BISZ vezetője

162.

Jelentés a bv. szerveknél bekövetkezett jelentésköteles eseményekről (előző nap 00.00 órától 24.00 óráig terjedő időszakról)

Minden nap 4 óráig

TEK Központi Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Ügyeleti Főosztály
BM Ügyeleti Osztály

 

BISZ vezetője

163.

Jelentés a fegyverek beszerzéséről, illetve átadásáról, továbbá azok elvesztéséről, hatástalanításáról a fegyverek gyári számának megjelölésével

Változást követő 72 órán belül

BM nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár

BISZ

BISZ vezetője

164.

Társadalombiztosítási adatszolgáltatás a biztosítottakról, az egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról, illetve a TAJ számmal nem rendelkező fogvatartottakról

Együttműködési megállapodás szerint

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

KSZNYFO
(INFO)

KSZNYFO vezetője

165.

Éves és féléves jelentés a fogvatartottak létszámáról, összetételéről, forgalmáról

Június 30-áig (féléves),
december 31-éig (éves)

BM (külön elosztó szerint)
ORFK
Legfőbb Ügyészség
KSH (csak éveset)

KSZNYFO

KSZNYFO vezetője

166.

Értékelő éves jelentés a büntetés-végrehajtás egészségügyi tevékenységéről

Február 15-éig

EMMI országos tiszti főorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár

Országos parancsnok

167.

Adatszolgáltatás az európai börtönügyi statisztikához (SPACE-kérdőív)

Megkeresés alapján

Európa Tanács

Hivatal az érintett szakterületek közre-működésével

Hivatal

168.

Jelentés ingatlanértékesítés esetén az értékesítéséből származó tényleges bevételről, valamint a központi költségvetést megillető bevétel átutalásáról

A szerződést megkötését követő
30 napon belül

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály

KGFO

GIH

169.

Adatszolgáltatás a bv. intézetek tartozásállományának alakulásáról

Külön jogszabály szerint

Magyar Államkincstár

KGFO, bv. intézetek

KGFO vezetője

170.

Havi adóbevallás

Külön jogszabály szerint

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

KGFO, bv. intézetek

KGFO vezetője

171.

A fizetési számlák terhére kincstári körön kívülre irányuló tervezett átutalások

1–4 milliárd Ft közötti összegnél a terhelés időpontját megelőző
3 munkanap, e felett 5 munkanap

Magyar Államkincstár

KGFO

KGFO vezetője

172.

Adatszolgáltatás a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a 368/2011. Korm. rendelet 167. § (4) bekezdése szerint

Az intézkedés meghozatalát követő
5 munkanapon belül

Magyar Államkincstár

KGFO

KGFO vezetője

173.

Jelentés a kezelt vagyon súlyos környezeti veszélyeztetéséről, beavatkozást igénylő természeti és környezeti károkozásról

Haladéktalanul

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

MEF

MEF vezetője

174.

Jelentés a kincstári vagyon könyv szerinti nettó összértékében bekövetkezett – 15 százalékos mértéket meghaladó – csökkenésről

Haladéktalanul

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

MEF

MEF vezetője

175.

Jelentés az állami vagyon szabályai szerint tételesen nyilvántartandó vagyonelemek adataiban bekövetkezett változásokról

A változást követő 30 napon belül

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

MEF

MEF vezetője

176.

Jelentés a vagyonelem értékbecslése esetén a forgalmi értékről

Haladéktalanul

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

MEF

MEF vezetője

177.

Jelentés az állami vagyon nyilvántartási szabályai szerint tételesen nyilvántartandó, illetve nyilvántartott vagyonelem állami vagyonkörbe kerüléséről, onnan történő kikerüléséről, vagyonkezelői jogának megszerzéséről és átadásáról

A szerződés megkötését követő
30 napon belül

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

MEF

MEF vezetője

178.

Éves Közbeszerzési Terv a BVOP által tárgyévben tervezett közbeszerzésekről

Március 31-éig

Közbeszerzési Hatóság, BM

KPF

GIH

179.

Jelentés a kezelt kincstári vagyon tárgyév
december 31-ei állapotáról

Május 31-éig

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

MEF

GIH

180.

Jelentés ingatlan állami tulajdonba kerüléséről

Szerződéskötést követő 8 napon belül

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
BM Műszaki Főosztály

MEF

GIH

181.

Jelentés állami tulajdonba került ingatlanra vonatkozóan az állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről

Haladéktalanul

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

MEF

GIH

182.

Tájékoztatás gazdasági társaság ellen indult felszámolási eljárásról, tevékenysége felfüggesztéséről, csődeljárásról vagy 60 napnál régebben lejárt köztartozásról

Haladéktalanul

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

GTF

Országos parancsnok

183.

Tájékoztató gazdasági társaság törzsadataiban bekövetkezett változásról

5 napon belül

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

GTF

Országos parancsnok

184.

A gazdasági társaságok kötelező kontrolling adatszolgáltatása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján létrejött társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Gazdasági társaságok

Gazdasági társaságok ügyvezetője

185.

Tájékoztatás a közérdekű adatigénylések elutasításáról, annak indokairól

Január 31-éig

Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság

Hivatal

Hivatal

186.

A nemzeti minősített adatok tekintetében lefolytatott éves ellenőrzés eredményének és az előző évben a minősített adatot kezelő szervhez érkezett vagy ott készített nemzeti minősített adatok iratforgalmi statisztikájának megküldése a 90/2010. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint

Március 31-éig

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

Hivatal

Biztonsági vezető


Rövidítésjegyzék:

BEF

Belső Ellenőrzési Főosztály

BFH

Országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese

BISZ

Biztonsági Szolgálat

BM

Belügyminisztérium

ESZ

Ellenőrzési Szolgálat

Egészségügyi Főosztály

FÜSZ

Fogvatartási Ügyek Szolgálata

GIH

Országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese

GTF

Gazdasági Társaságok Főosztálya

Hivatal

BVOP Hivatal

HSZ

Humán Szolgálat

IMEI

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

INFO

Informatikai Főosztály

KEFO

Központi Ellátási Főosztály

KGFO

Közgazdasági Főosztály

Komm. Főo.

Kommunikációs Főosztály

KPF

Közbeszerzési és Projekt Főosztály

KSZNYFO

Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály

MEF

Műszaki és Ellátási Főosztály

168/2004. Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

90/2010. Korm. rendelet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

368/2011. Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

370/2011. Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

38/2012. Korm. rendelet

a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet

301/2018. Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

329/2019. Korm. rendelet

a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet

63/2014. BM rendelet

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet

9/2011. BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról szóló
9/2011. (IV. 15.) BM utasítás

4/2015. BM utasítás

a BM fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás

10/2015. BM utasítás

a BM-nek az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról szóló 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás

20/2015. BM utasítás

a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás

29/2015. BM utasítás

a BM két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről szóló 29/2015. (X. 21.) BM utasítás

5/2016. BM utasítás

az európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósított projektek monitoringjáról és egyes kapcsolódó feladatokról szóló
5/2016. (III. 23.) BM utasítás

4/2009. IRM utasítás

a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról szóló 4/2009. (III. 20.) IRM utasítás

1. függelék


SZEMPONTOK
AZ INTÉZETEK ÉVES JELENTÉSÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
(Az évértékelő jelentés – mellékletekkel együtt – 25 oldal terjedelmű lehet. Statisztikai adatok az elmúlt 3 év adataira mutathatnak vissza.)

I. Bevezetés

A bevezető részben röviden be kell mutatni az alapvető működési feltételrendszert (jogi, társadalmi környezet), valamint a szerv számára a vizsgált időszakra megfogalmazott stratégiai célokat.

II. A vezetés-irányítás

1. A szervezet struktúrájában és a vezetők személyében bekövetkezett esetleges változások, a szervezeti módosítás indoka és a működésre gyakorolt hatása.

2. A feladatmegosztás rendjében történt esetleges átalakulás, annak célja, oka, hatása.

3. A parancsnoki nevelő és irányító munka, a parancsnoki gondoskodás keretében tett intézkedések rövid bemutatása.

III. Büntetés-végrehajtási tevékenység
(Az alpontok a reintegrációs, körletfelügyeleti stb. tevékenység kifejtését segítik, tartalmilag a szövegben minden pont szerepeljen, de az alpontonkénti külön megjelölés mellőzendő.)

1. A fogvatartási szakterület tevékenységének általános, az előző év azonos időszakának adataival összevetve, lényegre törő értékelése.

2. A reintegrációs tevékenység.
2.1. A fogvatartottak kötelezettségeinek, jogainak érvényesülése.
2.2. A szabadidős tevékenységek (szakkör/fő adatai is).
2.3. A fogvatartási kockázatok csökkentésére irányuló tevékenységek értékelése (KEK program/fő adatai).
2.4. A foglalkoztatás (munkáltatás, munkaterápiás foglalkoztatás, a művelődés, oktatás, képzés, szakképzés) feltételei, a végrehajtás értékelése.
2.5. A fogvatartottak kapcsolattartásának helyzete.
2.6. Az egyes speciális fogvatartotti részlegek, csoportok helyzete (gyógyító-terápiás, átmeneti, EVSZ, felkészítő részleg, kábítószer-prevenciós stb.).
2.7. A bv. feladatokban közreműködő szervezetekkel való együttműködés értékelése.
2.8. A reintegrációs nyilvántartás értékelése.
2.9. A jutalmazási és fegyelmezési adatok.

3. A körletfelügyelet munkája.
3.1. A felügyelői állomány szolgálatának szervezése.
3.2. A biztonsági feladatok végrehajtása.

4. A bűnügyi nyilvántartási munka.
4.1. A befogadási és szabadítási adatok, a végrehajtás törvényessége.
4.2. A feltételes szabadságra bocsátással, a fokozatváltoztatással, a pártfogói felügyelet alá helyezéssel, a kegyelmi kérvénnyel, az ideiglenes intézetelhagyásokkal kapcsolatos adatok.

5. Az alapvető jogok biztosának vizsgálatai, az általa tett ajánlások végrehajtására tett intézkedések értékelése.

6. Alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panaszügyek és kártalanítási eljárások.

IV. Biztonsági tevékenység

Az objektum őrzése, be- és kiléptetés őrhelyek, védelmi építmények, személy- és gépjárműforgalom bemutatása, problémák és a megoldásukra tett intézkedések bemutatása.

1. A fogvatartotti körletek biztonsági helyzete (szolgálatteljesítés, fogvatartottak elhelyezése, elkülönítése, biztonsági kockázati besorolása, mozgatása, jelző-riasztó eszközök, biztonsági ajtók, zárak, rácsok).

2. A munkáltatás közbeni őrzés, felügyelet, ellenőrzés végrehajtása a költségvetési munkahelyeken.

3. Az előállítási és szállítási feladatok teljesítése.

4. Egyéb biztonsági feladatok teljesítésének értékelése (járőrszolgálat, szabadlevegőn tartózkodás, fogvatartotti programok és látogatásbiztosítás, veszélyes eszközök, anyagok tárolása).

5. Biztonsági intézkedések alkalmazása (biztonsági elkülönítés, biztonsági zárkára, körletre helyezés, mozgást korlátozó eszközök alkalmazása, személymotozás, biztonsági ellenőrzés, biztonsági vizsgálat, biztonsági szemle, átfogó biztonsági vizsgálat).

6. Kényszerítő eszközök alkalmazásának elemzése.

7. Szolgálati kutyák tartása, alkalmazásuk területei, az alkalmazás során szerzett tapasztalatok.

8. Hír-, biztonságtechnikai berendezések, eszközök, kör- és térvilágítás, aggregátor értékelése.

9. A biztonsági körülményeket lényegesen befolyásoló változások.

10. Az állomány biztonsági feladatokra felkészítésének értékelése (biztonságirendszer-leírás, riadó- és felszámolási tervek, riasztási rendszer, gyakorlatok, törzsfoglalkozások, akciócsoport, lövészetek, oktatás).

11. Védelmi tevékenység értékelése.

V. Egészségügyi tevékenység

1. Az intézet egészségügyi tevékenységének általános értékelése.

2. A fogvatartottak alap-, járó- és fekvőbeteg szakellátásának helyzete.

3. Az intézet közegészségügyi-járványügyi helyzete, infekciókontroll, munkahelyi kockázatkezelés.

4. A gyógyszerrendeléssel, gyógyszerellátással, gyógyszergazdálkodással összefüggő tevékenység ellátása.

VI. Személyügyi és szociális tevékenység

1. Az intézet létszámhelyzetének főbb jellemzői, az állományfegyelem betartása, az intézet állománymegtartó képessége, utánpótlásra tett intézkedések. A fluktuáció mértéke, a kezelésére tett intézkedések.

2. A személyi állomány szakmai felkészültsége, az oktatás, képzés, továbbképzés helyzete, értékelése.

3. A személyi állomány egészségügyi és pszichikai helyzete, az egészségügyi és pszichológiai ellátás értékelése, a fizikai felmérés tapasztalatai.

4. A személyi állomány anyagi, szociális helyzete (illetmény, elhelyezés, lakás, lakásépítési támogatás, üdültetés, segélyek, elismerések stb.).

VII. Fegyelmi, bűnügyi helyzet

1. A bűnügyi helyzet értékelése. A tárgyévben indult, tárgyévre áthúzódó, illetve tárgyévben befejeződött büntetőügyek száma, felfüggesztett, illetve a marasztalással zárult ügyek száma a büntetőügyek bűncselekmények (a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény különös részében nevesített büntetőjogi tényállások) szerinti csoportosításának megfelelően. Tendencia (növekedés, csökkenés). A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 710. §-a alapján fegyelmi eljárásra utalt ügyek száma, a kiszabott fenyítések.

2. Az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzetének értékelése, fegyelmi (szabálysértési), a méltatlansági eljárások (tárgyévben indult eljárások, tárgyévre áthúzódó, illetve tárgyévben befejeződött eljárások, megszüntetett eljárások száma és neme, méltatlanság megállapításával zárult esetek, fegyelmi eljárásban alkalmazott figyelmeztetések száma, fegyelmi eljárás elrendelése és fenyítés kiszabása nélkül alkalmazott figyelmeztetések száma, a jogorvoslati eljárások eredménye: panasz, becsületbíróság, bírósági út).

3. A szolgálati rend, fegyelem megerősítésére, fenntartására irányuló parancsnoki munka színvonala.

VIII. Gazdálkodás, ellátás, technikai erőforrás gazdálkodás

1. A költségvetési gazdálkodás helyzete: a költségvetési eszközök felhasználásának elemzése [a jóváhagyott költségvetés főbb számai terv és ténybontásban, (bevétel-kiadás), abszolút számban és százalékban].

2. A saját hatáskörben hozott takarékossági intézkedések, ezek gazdasági hatása számszerűsítve és elemezve.

3. Épületek, technikai eszközök állagának minősítése, az alaptevékenységnek, illetve a szakterületi igényeknek való megfelelésük.

4. A saját és központi forrásból megvalósított beruházási és felújítási tevékenység felsorolása a műszaki tartalom leírásával és a ráfordított pénzügyi felhasználás kimutatásával. A karbantartásra fordított teljes pénzügyi keretösszeg kimutatása, a 100 000 Ft feletti karbantartási munkák felsorolása.

5. A fogvatartottak elhelyezése és ellátása (zárkák berendezettsége, egyéb helyiségek színvonala, ruházat, élelmezés, öltöző, fürdő, kulturális helyiségek).

6. A fogvatartotti kártérítések száma, összege, megtérülése, átjelentése, leírása.

7. Az állomány munkavédelmi helyzetének értékelése.

8. Az informatikai infrastruktúra, járműállomány, eszközpark helyzete.

IX. Ellenőrzési tevékenység

1. A tárgyévben az ellenőrzési terv szerint és a terven felül lefolytatott ellenőrzések száma típus szerinti (átfogó, téma, cél, utó, mobil és állományvédelmi ellenőrzések) bontásban.

2. Az éves ellenőrzési tervben meghatározott, valamint azon felül elrendelt ellenőrzések megállapításainak rövid bemutatása.

3. A vezetői ellenőrzések végrehajtásának értékelése.

4. Az illetékességi területen a külső ellenőrzések (ÁSZ, NAV, AJBH, BM, ügyészi), valamint a BVOP Ellenőrzési Szolgálat, Költségvetési Ellenőrzési Főosztály és más szakterületek által lefolytatott ellenőrzések alapján tett intézkedések (fegyelmi, büntetőeljárás indítása és annak eredménye, oktatás lefolytatása, illetve normamódosítás).

5. A panaszkezelési tevékenység kapcsán az ügyforgalmi adatok. A vizsgálatok főbb tapasztalatai (visszatérő panasz okok).

X. Együttműködés
(Az egyes pontok nem minden szerv esetében értelmezhetők, az adott tárgykör értelemszerűen csak ilyen tevékenység esetén szerepeltethető az évértékelő jelentésben, a III. 2.7. szempontban írtakat már nem kell feltüntetni.)

1. Az intézet külső kapcsolatainak hazai és nemzetközi együttműködése.
1.1. Az együttműködési megállapodásokban vállaltak megvalósulásának értékelése.
1.2. A nemzetközi büntetés-végrehajtási együttműködés jellemzése.
1.3. Együttműködés az ügyészi szervezettel.
1.4. A más rendvédelmi és nemzetbiztonsági társszervekkel való munkakapcsolat, gyakorlatok.
1.5. A civil szervezetekkel történő együttműködés értékelése.

XI. A kommunikációs tevékenység

1. A külső kommunikáció szervezeten belüli helyzete, szerepe.

2. A büntetés-végrehajtási tevékenység megjelenése a médiában.

3. A büntetés-végrehajtási szervezet honlapján történő megjelenés.

4. Statisztikai adatok a havi statisztika elkészítéséhez használt táblázat felhasználásával (sajtóesemények, megkeresések és írásos válaszok, nyilatkozatok, közlemények és felhívások száma).

XII. Titkársági, hivatali (jogi, ügyviteli) tevékenység

1. A belső normaalkotás és a deregulációs tevékenység értékelése.

2. Az adatvédelmi tevékenység helyzete.

3. A minősített adatvédelmi és ügykezelési tevékenység helyzete (ügyiratforgalmi statisztika).

XIII. Célkitűzések

Összegzésként indokolt bemutatni az értékelt időszak főbb célkitűzéseinek megvalósítását, a tendenciákat a változások okainak magyarázatával, a hatékonyabb munkát gátló, akadályozó körülmények megszüntetésére tett intézkedéseket, jövőbeni terveket, a következő időszakra vonatkozó főbb célkitűzéseket.

2. függelék9R05631_0

A BIZTONSÁGI OSZTÁLY

…… év

állománytábla szerint engedélyezett létszáma (fő)

betöltött státuszainak száma

ténylegesen szolgálatot teljesítő beosztottainak létszáma1 (fő)

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Éves átlag


1 Az adatszolgáltatás szempontjából ténylegesen szolgálatot teljesítőnek az a beosztott számít, akinek a tényleges szolgálatteljesítési ideje az adott hónapban a törvényes óraszámának legalább 75%-át elérte.

3. függelék


KIMUTATÁS KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZ ALKALMAZÁSÁRÓL
…… ÉV

Alkalmazott kényszerítő eszköz

eset/fő

testi kényszer

testi kényszer + bilincs

gumibot

könnygáz

szolgálati
kutya

lőfegyver

/

 

 

 

 

 

 A kényszerítő eszköz alkalmazását kiváltó okok

eset/fő

utasítás végrehajtásának
megtagadása

felügyelet megtámadása

intézkedéssel szembeni
ellenszegülés

dühöngő, ön- és
közveszélyes magatartás

önkárosító magatartás

ellenszegülés + támadás
elhárítása

verekedés megszüntetése

fogvatartott-társ
bántalmazása

zárkatorlaszolás

szökés megakadályozása

szökevény elfogása

támadás tárgyaláson

rongálás

intézet rendjét veszélyeztető
magatartás

gyújtogatás

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egyéb adatok 1.

eset/fő

Sérülések

Elkövetők neme

Biztonsági kockázati besorolás

nincs

8 napon belül gyógyuló

8 napon túl gyógyuló

felnőtt korú férfi

felnőtt korú nő

fiatalkorú férfi

fiatalkorú nő

magas

közepes

alacsony

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egyéb adatok 2.

9R05632_3

eset/fő

Helyszín

Bv. fokozat

parancsnok általi minősítés

panasszal élt

ügyészi kifogás (szövegszerűen mellékelni)

felnőtt korú

fiatalkorú

zárka

folyosó

magánzárka

más helyiség

intézeten kívül

előzetes

fegyház

börtön

fogház

előzetes

börtön

fogház

jogszerű

jogszerűtlen

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. függelék


a bv. intézet megnevezése

K I M U T A T Á S
a bv. intézet hír- és biztonságtechnikai eszközeinek …… év készletállományáról

EDR készülékek, eszközök

Kivitel

Gyártmány

Mennyiség

Idegen vagy saját eszköz

kézi

 

asztali

 

mobil (gk.)

 

repeater (jelismétlő)

 

gateway (átjáró)

 

Fémkereső eszközök

Kivitel

Gyártmányok, átlagos használati időtartamok (év)

Mennyiség

kézi

kapukeretes (egy zónás)

kapukeretes (több zónás)

Csomagvizsgáló berendezések

Kivitel

Gyártmányok, átlagos használati időtartamok (év)

Mennyiség

asztali

egyéb

 

 

 

Mobiltelefon felderítő

Kivitel

Gyártmányok, átlagos használati időtartamok (év)

Mennyiség

hordozható

 

 

telepített

 

 

Elektromos alkoholteszter

Kivitel

Gyártmányok, átlagos használati időtartamok (év)

Mennyiség

analóg

digitális

5. függelék

ADATSZOLGÁLTATÁS
a civil szervezetek és az egyházak vonatkozásában kiépített kapcsolatrendszerről

Bv. intézet

Együttműködő partner, szervezet neve

Mire irányul?
(az együttműködési megállapodás rövid, maximum 2 mondatos összefoglalása)

Mióta hatályos?

Felülvizsgálatát
tervezik-e?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. függelék


ADATSZOLGÁLTATÁS
a bv. szerv üzemeltetésében lévő szolgálati járművek tárgyévet megelőző évben bekövetkezett sajáthibás baleseteiről, a cascokeret alakulásáról

Cascoval nem rendelkező gépjárművek

Adatok

Összes gépjármű száma (db)

Sajáthibás gépjárműkárok száma, totálkáros és ellopott nélkül (db)

Totálkáros gépjárművek száma (db)

Ellopott és meg nem került gépjárművek száma (db)

Sajáthibás jármű károk javítási munkáira fordított összes kiadás (bruttó Ft)

Totálkáros gépjárművek káresemény előtti értéke (Ft)

Ellopott és meg nem került gépjárművek értéke (Ft)

A 2018. évi sajáthibás káresemények tekintetében a 2018. évben befolyt kártérítések összege (Ft)

A 2018. évet megelőző évek sajáthibás káreseményei tekintetében a 2018. évben befolyt kártérítések
összege (Ft)

Totálkáros gépjármű értékesítéséből származó bevétel (Ft)


Cascoval rendelkező gépjárművek

Adatok

Összes gépjármű száma (db)

Casco káresetek száma, totálkáros és ellopott nélkül (db)

Totálkáros gépjárművek száma (db)

Ellopott és meg nem került gépjárművek száma (db)

A 2018. évi káreseménnyel kapcsolatosan a 2018. évben a biztosító által kifizetett kárösszeg,
kivéve a totálkár és az ellopott gépjárművek utáni kifizetést (Ft)

A 2018. évi káreseménnyel kapcsolatosan a 2018. évben a biztosító által kifizetett kárösszeg
a totálkár után (Ft)

A 2018. évi káreseménnyel kapcsolatosan a 2018. évben a biztosító által kifizetett kárösszeg
az ellopott gépjárművek után (Ft)

A 2018. évet megelőző évek káreseményeivel kapcsolatosan a 2018. évben a biztosító által kifizetett kárösszeg, kivéve a totálkár és az ellopott gépjárművek utáni kifizetést (Ft)

A 2018. évet megelőző évek káreseményeivel kapcsolatosan a 2018. évben a biztosító által kifizetett kárösszeg a totálkár után (Ft)

A 2018. évet megelőző évek káreseményeivel kapcsolatosan a 2018. évben a biztosító által kifizetett kárösszeg az ellopott gépjárművek után (Ft)

Ellopott és meg nem került gépjárművek értéke (Ft)

 

 

Kitöltő szerv neve:

Kitöltő szerv nevének rövidítése:

Kitöltő személy neve:

Kitöltő személy telefonszáma:

Kitöltő személy e-mail-címe:

 

7. függelék

AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉSÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATTÁBLÁK

Energiagazdálkodás

Adatlap 1 – Vásárolt és továbbadott energiahordozók adatai:

9R05636_0

 

(büntetés-végrehajtási szerv megnevezése)

 

(objektum megnevezése)

 

(energiahordozó felhasználás időszaka)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10a

10b

11

ÁFA mértéke

Energiahordozók

Mérték-
egység

Tárgyévi/tárgyfélévi energiahordozó felhasználás

Előző tárgyévi/
tárgyfélévi energiahordozó felhasználás [MJ]

Felhasználás indexe [%]

Tárgyévi / tárgyfélévi energiahordozó felhasználás költsége

 

Felhasználási célonként

Összesen

Összesen [MJ]

Fűtés

Alaptevé-
kenység

Egyéb

[nettó Ft]

[bruttó Ft]

villamos energia

[kWh]

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

továbbadott villamos energia

[kWh]

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

szén

[t]

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

tüzifa

[t]

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

benzin (üzemanyag)

[l]

 

 

0

0

 

 

 

 

 

gázolaj (üzemanyag)

[l]

 

 

0

0

 

 

 

 

 

PB-gáz

[kg]

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

földgáz

[m3]

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

továbbadott földgáz

[m3]

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

hőenergia (távhő)

[MJ]

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

továbbadott hőenergia (távhő)

[MJ]

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

0

0

 

0

0

 

fűtött alapterület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2

fűtött légtér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m3

belmagasság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

 

(név, rendfokozat)
(beosztás)

(helységnév)

(dátum)

 

 

 Adatlap 2 – Megújuló energiaforrások adatai:

9R05636_1

 

(büntetés-végrehajtási szerv megnevezése)

 

(objektum megnevezése)

 

(energiahordozó előállítás időszaka)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10a

10b

11

 

Megújuló energiaforrást hasznosító rendszer megnevezése

Mérték-egység

Tárgyévi/tárgyfélévi energiahordozó felhasználás

Előző tárgyévi/
tárgyfélévi energiahordozó előállítás [MJ]

Energia előállítás indexe [%]

Előző tárgyévi/
tárgyfélévi energiahordozó előállítás [kWh]

 

 

Alapterület

Energia-előállítás mennyisége

Teljesítmény [kW]

Összesen

Összesen [MJ]

napkollektoros rendszer

[m2]

 

 

[MJ]

 

0

0

 

 

 

napelemes rendszer

[m2]

 

 

 

[kWh]

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

 

(név, rendfokozat)
(beosztás)

 

(helységnév)

(dátum)

 

 

 

 Adatlap 3 – Ivóvíz és szennyvíz adatok:

9R05636_2

 

(büntetés-végrehajtási szerv megnevezése)

 

(objektum megnevezése)

 

(energiahordozó felhasználás időszaka)

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10a

10b

11

ÁFA mértéke

Energiahordozók

Mérték-
egység

Tárgyévi/tárgyfélévi energiahordozó felhasználás

Előző tárgyévi/
tárgyfélévi energiahordozó felhasználás [m3]

Felhasználás indexe [%]

Tárgyévi/tárgyfélévi energiahordozó költsége

 

 

 

Összesen [m3]

 

 

felhasznált mennyiség

[nettó Ft]

[bruttó Ft]

ivóvíz

[m3]

 

 

0

 

 

 

 

 

továbbadott ivóvvíz

[m3]

 

 

0

 

 

 

 

 

saját kútból kitermelt víz

[m3]

 

 

0

 

 

 

 

 

saját szennyvíztisztítás

[m3]

 

 

0

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

 

(név, rendfokozat)
(beosztás)

 

(helységnév)

(dátum)

 

 

 

 Környezetvédelem

Keletkezett veszélyes anyagok:

9R05636_3

 

(büntetés-végrehajtási szerv megnevezése)

 

(keletkezés időszaka)

 

sor-
szám

megnevezés

EWC kód

veszélyes hulladék - keletkezett mennyiség [kg]

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

 

(név, rendfokozat)
(beosztás)

 

 

(helységnév)

(dátum)

 

 

 

 

 Ártalmatlanítási díj:

9R05636_4

 

(büntetés-végrehajtási szerv megnevezése)

 

(keletkezés időszaka)

 

sor-
szám

megnevezés

EWC kód

veszélyes hulladék – fizetett ártalmatlanítási díj [nettó Ft]

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

 

(név, rendfokozat)
(beosztás)

 

 

(helységnév)

(dátum)

 

 

 

 

 Egyéb költségek

9R05636_5

 

(büntetés-végrehajtási szerv megnevezése)

 

(keletkezés időszaka)

 

sor-
szám

megnevezés

EWC kód

veszélyes hulladék - egyéb költségek (pl. szállítás, göngyöleg, …) [nettó Ft]

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:

 

(név, rendfokozat)
(beosztás)

 

 

(helységnév)

(dátum)

 

 

 

 

 

8. függelék


ÚTI JELENTÉS
(tárgya)

I. A jóváhagyott előterjesztés ügyiratszáma, tervben szereplő esemény esetén sorszáma: 0

II. Vezetői összefoglaló (1 oldal):

elért szakmai célok,
elért eredmények és előnyök,
ténylegesen felmerült költségek.

III. Helyszín, időpont, résztvevők (név, szervezet, beosztás):

IV. A kiküldetés programja (időrendben):

V. A bv. szervezet szempontjából hasznos tapasztalatok, információk:


(amennyiben a kiküldetés intézetlátogatást is magában foglal)
az intézetlátogatás időpontja,
a meglátogatott intézet, intézetek általános jellemzői, leírása,
a kiutazó szakterület, szakterületek által megismert, szakmailag releváns információk, tényadatok;

(amennyiben a kiküldetés konferencián történő részvétel céljából történik, vagy azt magában foglalja)
a konferencia, rendezvény időpontja,
a konferencia, rendezvény napirendje, programja,
a kiutazó szakterület, szakterületek által megismert, szakmailag releváns információk, tényadatok;

(amennyiben a kiküldetés nem a fenti két célból történik, vagy egyéb tevékenységet is magában foglal)
a program, tevékenység időpontja,
a kiküldetés során lebonyolított programok, a végzett tevékenység ismertetése,
a kiutazó szakterület, szakterületek által megismert, szakmailag releváns információk, tényadatok.

VI. Újabb találkozó, esetleges meghívás és annak tervezett időpontja:

VII. A kiküldetésen történő részvételből adódó feladatok (határidő és felelős megnevezésével):

VIII. Átadott/átvett/aláírt dokumentumok:

IX. A kapcsolatok, az együttműködés továbbfejlesztésére vonatkozó elképzelések:

X. Jaasolt címzettek (BVOP szolgálatvezetők és főosztályvezetők):

XI. Mellékletek felsorolása:Kelt:

kiutazó delegáció vezetője

Formai követelmények:
terjedelem:     maximum 5 oldal
betűtípus:     Times New Roman
betűméret:     12
sorköz:     1

Mellékletek:
szakmai szempontok alapján elkészített fotók (az intézetről vagy a konferencia résztvevőiről),
program (amennyiben rendelkezésre áll),
egyéb releváns anyagok (amennyiben rendelkezésre állnak).

9. függelék

SZEMPONTOK

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉVES JELENTÉSÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1. A gazdasági társaság várható gazdálkodási eredménye a jóváhagyott Üzleti tervvel összehasonlítva („A” típusú eredménykimutatás szerint).

2. A foglalkoztatott fogvatartottak átlagos állományi, dolgozói létszáma.

3. A foglalkoztatott fogvatartottak átlagmunkadíja (átlagos állományi és dolgozói létszámra vonatkoztatva).

4. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói létszám alakulása.

5. A gazdasági társaság munkahelyeinek biztonsága.

5.1. A feladatok ellátásának feltételei (személyi, szolgálatteljesítési helyek tárgyi ellátottsága).

5.2. A biztonsági feladatok szabályozottsága (intézkedések, őr- és szolgálati utasítások, munkaköri leírások, valamint azok biztonsági mellékletei).

5.3. Alkalmazott szolgálati rend, a munkáltatás biztonsági felügyeletének tervezése, szervezése, túlszolgálatok alakulása, kompenzálás formája.

5.4. Az egyes munkáltatási helyek biztonsági helyzete (munkahelyek biztonsági kategóriába sorolása, bástyafal, biztonsági kerítés, biztonsági ajtók, zárak, rácsozatok, világítástechnika berendezések, jelző-riasztó eszközök, hír-összeköttetés), a munkáltatási felügyelők felszerelése.

5.5. A fogvatartottak munkáltatási helyekre történő mozgatása.

5.6. Biztonsági intézkedések tapasztalatai (biztonsági ellenőrzés, vizsgálat, szemle, átfogó biztonsági vizsgálat, személymotozás).

5.7. A biztonságra veszélyes szerszámok, anyagok eszközök kezelése, nyilvántartása.

5.8. A munkáltatás biztonságára irányuló ellenőrzések tapasztalatai.

5.9. A biztonsági körülményeket lényegesen befolyásoló változások (személyi, tárgyi, szabályozásai).

5.10. A biztonság fenntartása, fokozása érdekében soron kívül megoldásra váró feladatok.

10. függelék

SZEMPONTOK

A BVOP ÖNÉRTÉKELŐ JELENTÉSÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1. Az országos parancsnok által felügyelt szakterületek, vezetői közvetlenek tevékenysége.

2. Az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese által felügyelt szakterületek tevékenysége.

3. Az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese által felügyelt szakterületek tevékenysége.

4. A következő év főbb irányai, a legfontosabb feladatok meghatározása.

1

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 22/2021. (IV. 23.) BVOP utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére