• Tartalom

1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat

1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat

a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról

2019.10.28.

A Kormány,

figyelemmel a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség különjogainak biztosításáról szóló, 1992. november 6-án elfogadott Egyezményben (a továbbiakban: Egyezmény) foglaltakra,

méltányolva a Muravidéken őshonos magyar nemzeti közösség gazdasági alapjainak fejlesztését szlovén állami forrásból támogató programot, továbbá

figyelembe véve az Egyezmény végrehajtását felügyelő, a Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról szóló 1150/2018. (III. 26.) Korm. határozat 1. melléklet 17. pontjában foglalt ajánlást,

1. egyetért a Rába-vidéken élő szlovén nemzetiség számára gazdasági alapot teremtő, célzott, vissza nem térítendő költségvetési támogatást biztosító támogatási rendszer létrehozásával;

2. egyetért azzal, hogy a célzott támogatási rendszer alapját az Országos Szlovén Önkormányzat által 2018-ban elfogadott térségfejlesztési program képezze;

3. támogatja a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programban megjelölt, alábbi fejlesztési célok megvalósítását:

a) a helyi gazdaság versenyképességét javító fejlesztések, különösen az őstermelők, mikro- és kisvállalkozások együttműködését, közös piacra lépését célzó beruházások megvalósítása, valamint az eszközállományuk és termelési infrastruktúrájuk korszerűsítése,

b) helyi turisztikai attrakciók, termékek fejlesztése és a térségi marketing,

c) a hálózatos infrastruktúra (köz- és kerékpárutak, szennyvíz- és csatornahálózat, ár- és belvízvédelmi létesítmények) fejlesztésére irányuló beruházások előkészítése,

d) a helyi önkormányzatok és intézményeik közfeladat-ellátásának minőségét javító beruházások megvalósítása,

e) a szlovén nemzetiségi hagyomány, kultúra és nyelv megőrzését szolgáló, együttműködésen alapuló programok, a nemzetiségi önkormányzat és nemzetiségi civil szervezetek eszközbeszerzése;

4. a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program célterületét képező települések körét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Alsószölnök/Dolnji Senik,

b) Apátistvánfalva/Števanovci,

c) Felsőszölnök/Gornji Senik,

d) Kétvölgy/Verica-Ritkarovci,

e) Orfalu/Andovci,

f) Szakonyfalu/Sakalovci,

g) Szentgotthárd/Monošter;

5. egyetért a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programjának megvalósításához szükséges költségvetési támogatás biztosításával a 2020–2023 közötti időszakban, összesen legfeljebb 898 520 000 forint összegben;

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programnak az 1–5. pontban rögzítettek figyelembevételével történő megvalósítása érdekében gondoskodjon

a) a 2020. évben legfeljebb 224 630 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport javára,

b) a 2021–2023 közötti időszakban összesen 673 890 000 forint biztosításáról a XV. Pénzügyminisztérium fejezet javára, az alábbi éves bontásban:

ba) a 2021. évben 224 630 000 forint,

bb) a 2022. évben 224 630 000 forint,

bc) a 2023. évben 224 630 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy

a) az 5. pont szerinti költségvetési támogatás felhasználására dolgozza ki a hatékony és átlátható forrásfelhasználás szabályait, az irányítás és a végrehajtás szervezeti rendszerét, valamint a felhasználás ellenőrzését biztosító mechanizmust,

b) gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatási rendszer működtetéséről, és annak során biztosítsa a koordinációt a feladatkörükben érintett miniszterek és az Országos Szlovén Önkormányzat bevonásával;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2020. február 28.

a b) alpont tekintetében 2020. március 1-jétől folyamatos

8. felhívja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztost, hogy a pénzügyminiszter és a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg a 3. pont c) alpontja szerint előkészítendő beruházások Magyar Falu Program keretében történő megvalósításának lehetőségét;

Felelős: Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

pénzügyminiszter

feladatkörükben érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program végrehajtásának előrehaladásáról, esetleges folytatásának indokoltságáról és az e határozatban rögzített vissza nem térítendő költségvetési támogatás felhasználásáról készítsen szakmai beszámolót a Kormány részére az Országos Szlovén Önkormányzat bevonásával.

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2024. május 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére