• Tartalom

18/2019. (V. 10.) BM rendelet

18/2019. (V. 10.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről1

2019.08.31.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A központi költségvetésről szóló törvénynek a Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti – felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése elsősorban az érintett fejezeti kezelésű előirányzaton érvényesíthető.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §2

1. melléklet a 18/2019. (V. 10.) BM rendelethez3

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
címcsop.

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támo-
gatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

 

Ágazati célfeladatok

4

237778

Energia-racionalizálás

Az előirányzat a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó költségvetési szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzatból pályázat útján– támogatói okirat alapján – visszatérítendő költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okirat hatály-
balépésétől számított legfeljebb hat év a vissza-
térítendő támogatás tekintetében. A fel nem használt támogatás tekintetében a támogatói okiratban meghatá-rozottak szerint.

5

374417

 

 

Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése

Az előirányzat célja forrás biztosítása az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között aláírt, az egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című kétoldalú Megállapodás 4. cikkében meghatározott közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere működtetéséhez, amely megfelelő információt szolgáltat a környezeti hatások vonatkozásában a kétoldalú tárgyalásokhoz.

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok

Az előirányzat terhére jogszabály, vagy – pályázati rendszeren kívül, támogatási kérelemre hozott – egyedi döntés alapján támogatói okirattal költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-átcsoportosí-
tással.

A támogatói okiratban meghatá-
rozottak szerint.

A támogatói okiratban biztosíték köthető ki az Ávr.
84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig.

6

256501

 

 

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Az előirányzat felhasználható
1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valaminta jégtörőflotta felújításának költségeit, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére;
2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására;
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.
Az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító vagy a középirányító szerv a védekezésben részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az önkormányzati tűzoltóságok az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére továbbadhatja.

Központi költségvetési szervek, vízitársulatok, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek.

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel
– támogatói okirat alapján –
költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki, a miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv kivételével.

7

229825

Közrendvédelmi bírság

Az előirányzaton a – központi költségvetést megillető – közrendvédelmi bírság címen befolyt bevételnek a Magyar Államkincstár felé történő továbbutalása történik.

Magyar Államkincstár

Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel.

8

229814

 

 

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. éviXXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.
Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történik.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy az egyes biztosító társaságok

Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel.

9

372128

 

 

Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

Az előirányzat a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint kijelölt központi szolgáltató

Egy összegben vagy részletekben, közszolgáltatási szerződés alapján.

10

347762

 

 

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

Az előirányzat célja, hogy a jogszabályokban közszolgáltatásként meghatározott informatikai szolgáltatások ellátásának finanszírozása biztosított legyen. Az előirányzat célja különösen

a)     az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és végrehajtási rendeletei szerinti szolgáltatások,

b)     a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

c)     a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

d)     az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet által központi szolgáltatóként kijelölt szervezetek által nyújtott közszolgáltatások,

e)     az állami foglalkoztatási szerv,a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.)Korm. rendelet alapján nyújtott közszolgáltatások,

f)     az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

g)     a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

h)     a helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

i)     az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

j)     a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

k)     egyéb, az elektronikus ügyintézéssel és a kormányzati és közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos közszolgáltatások és informatikai rendszerek fejlesztési és üzemeltetési feladatai

ellátásának finanszírozása. Az előirányzat a Kormány döntése alapján egyéb, a miniszter feladat és hatáskörébe utalt központosított kormányzati és közigazgatási infokommunikációval összefüggő feladatok biztosítására is felhasználható.

1. A jogszabályban kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatók, illetve központi szolgáltatók:

a)     NISZ Nemzeti Infokommuni-
kációs Szolgáltató Zrt.,

b)     Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.,

c)     IdomSoft Informatikai Zrt.,

d)     Magyar Posta Zrt.,

e)     Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,

f)     közszolgál-
tatások nyújtásával megbízott más gazdasági társaságok.

2. Központi költségvetési szervek.

A rendelkezésre bocsátás a G:10 mező 1. pontja szerinti esetekben teljesítés- arányosan, közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, egyszeri vagy többszöri előleg folyósítás mellett utólagos elszámolással vagy tényköltség alapján utólagos kifizetéssel történik a közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés keretében.
A rendelkezésre bocsátás a G:10 mező 2. pontja szerinti esetben előirányzat-
átcsoportosítással történhet.
Az előirányzat terhére előirányzat-átcsoportosítás hajtható végre.

 

11

374917

 

 

A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása

A kormányzati célú hálózatok további konszolidációja és kiterjesztése érdekében,a GINOP 2014–2020 kapcsolódó fejlesztéseivel összhangban, szükséges a megindított fejlesztések teljes körű befejezése, illetve új végpontok bekötése, így jelen előirányzat célja a hazai kiegészítő támogatás biztosítása.A támogatás a konzorciumi szerződés alapján a konzorciumi partnerek részére továbbadhatóa Kedvezményezett útján.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel
– támogatási szerződés alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben.

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

A kormányzati célú hálózatok további konszolidációja és kiterjesztése érdekében, a GINOP 2014–2020 kapcsolódó fejlesztéseivel összhangban, szükséges a megindított fejlesztések teljes körű befejezése érdekében, amennyibena feladatok elvégzéséhez szükséges az előirányzat terhére előirányzat-átcsoportosítás hajtható végre az érintett fejezet vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzata javára.

Az érintett fejezeti kezelésű előirányzat.

Az előirányzat terhére előirányzat-
átcsoportosítás hajtható végre az érintett fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Egy összegben előirányzatát-
csoportosítással.

-

12

370140

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
Az előirányzat az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokkal kapcsolatos pénzügytechnikai feladatok ellátását szolgálja.

Központi Maradvány-
elszámolási Alap

Egy összegben.

 

13

 

 

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

14

 

 

 

Társadalmi önszerveződések
támogatása

15

251212

 

 

 

Országos Polgárőr Szövetség

Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályában meghatározott feladatához kapcsolódó arányos működési költségeire használható fel, amely támogatást az Országos Polgárőr Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

Országos Polgárőr
Szövetség

Az előirányzat terhére támogatási kérelem alapján egyedi döntéssel –
támogatói okirat alapján –
költségvetési támogatás nyújtható.
Az előirányzat felhasználása a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény felhatalmazása alapján kiadott, a költségvetési támogatás elosztásának részletes szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.

Igen

Részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

16

029054

 

 

 

Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentő-
szervezetek támogatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.
Az előirányzat
1. az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására,
2. műszaki-technikai és informatikai fejlesztésre, valamint
3. az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek tagjainak oktatására használható fel.

BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

A BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére egyoldalú jognyilatkozattal átcsoportosított előirányzatbóla költségvetési támogatás pályázat útján vagy kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat vagy támogatási szerződés keretében kerül rendelkezésre-
bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Egy összegben előirányzat-
átcsoporto-
sítással.

17

302980

 

 

 

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

1. Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására
29,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói, valamint a belügyi nyugdíjasok, a szolgálati járandóságban részesülők és azok családtagjai részére szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok támogatása.
2. Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Polgári Védelmi Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.
3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására 50,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Tűzoltó Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás, a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladataira, és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.
4. Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amelyet az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetség és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás célja a két szövetségnek a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok, és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése.
5. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, továbbá a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő díjak támogatása.
6. Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokom-munikációs Országos Egyesület támogatására 35,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátása, különös tekintettel a dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.
7. Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel, amelyet a Magyar Rendészeti Sportszövetség továbbadhat a nyilvántartott tagjainak.
A költségvetési támogatás céljaaz alapszabályban meghatározott
feladatok végrehajtásának elősegítése, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.
8. Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás céljaa Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.

a) Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány;
b) Magyar Polgári Védelmi Szövetség;
c) Magyar Tűzoltó Szövetség;
d) Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége;
e) Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége;
f) Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége;
fa) Magyar Önkormányzatok Szövetsége;
fb) Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége;
fc) Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége;
fd) Magyar Faluszövetség;
fe) Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége;
ff) Budapesti Önkormányzatok Szövetsége;
fg) Megyei Jogú Városok Szövetsége;
g) Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület;
h) Magyar Rendészeti Sportszövetség;
i) Szertelen-kék Alapítvány

Az előirányzat terhére támogatási kérelem alapján egyedi döntéssel –
támogatói okirat alapján –
költségvetési támogatás nyújtható.

Igen, kivéve a G:17 mező
g) pont szerinti kedvez-
ményezett
esetében.

Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

18

371995

 

 

 

Személy-,
Vagyon-védelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása

Az előirányzatból a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara részesülhet támogatásban az egyes feladatainak ellátása érdekében.
A támogatást a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a megyei szervezetei részére továbbadhatja.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel
– támogatói okirat
alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

19

372084

 

 

 

Demokratikus
Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása

Az előirányzatból támogatás nyújtható a helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak bővítése és a nemzetközi „jó gyakorlatok” átültetése érdekében, valamint a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány működésének támogatása érdekében.

Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel
– támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

20

368395

 

Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.
Az előirányzat az önkormányzati tűzoltóságok
1. védőeszközeinek és tűzoltó- technikai és infokommunikációs eszközeinek fejlesztésére, valamint
2. tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltó technikai eszközeinek felújítására
használható fel.

BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

A BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére egyoldalú jognyilatkozattal átcsoportosított előirányzatból a költségvetési támogatás pályázat útján vagy kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat vagy támogatási szerződés keretében kerül rendelkezésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Egy összegben előirányzat-
átcsoporto-
sítással.

21

368406

 

Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.
Az előirányzat az önkormányzati tűzoltóságok a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő bérkiegészítésére használható fel.

BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

A BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére egyoldalú jognyilatkozattal átcsoportosított előirányzatbóla költségvetési támogatás kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat vagy támogatási szerződés keretében kerül rendelkezésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Egy összegben előirányzat-
átcsoporto-
sítással.

22

232061

 

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásával, működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az átvállalt feladattal arányban.

önkormányzati tűzoltóságok

A támogatás felhasználása a központi költségvetésről szóló törvény és az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet alapján történik.

Az előirányzat beruházási, felújítási célokra kizárólag abban az esetben
fordítható, ha a fenntartáshoz és működéshez kapcsolódó kiadások fedezete a normatív támogatás terhére teljes mértékben biztosított.

Az előirányzat felhasználásaa BM OKF kezdeményezése alapján történik, részletekben, időarányosan közvetlen kifizetéssel.
Az előirányzatból támogatott önkormányzati tűzoltóság az éves támogatás összegéből legalább 6,0 millió forintot az átvállalt feladathoz kapcsolódó működési, üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési feltételek biztosítására köteles fordítani.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

23

270756

 

Duna Művész Együttesek támogatása

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
Az előirányzat az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokkal kapcsolatos pénzügytechnikai feladatok ellátását szolgálja.

Központi Maradvány-
elszámolási Alap

Egy összegben.

24

358484

 

Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

Az előirányzat célja, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény(a továbbiakban: Hszt.) 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető legyen.

A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel – egyoldalú jognyilatkozattal – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoporto-
sítással.

25

359706

 

Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások

Az előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány tagjai részére elrendelt túlszolgálat ellentételezésének finanszírozására szolgál.
A Hszt. 350. § (4) bekezdése alapján
– a főszabálytól eltérően – 2019. december 31-ig a túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos állomány tagját – az állományilletékes és annál magasabb parancsnok kivételével – választása alapján szabadidő vagy díjazás illeti meg.
A túlszolgálatért annak időtartamával megegyező, ha pedig a túlszolgálatot a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő vagy díjazás jár.
A túlszolgálatért díjazásként annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésőbb a tárgyhónapot követő második hónapban kell kifizetni.

A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel – egyoldalú jognyilatkozattal – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoporto-
sítással.

26

359717

 

Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló állományának új, egységes és korszerű társasági egyenruházattal történő ellátását szolgálja, amely biztosítja az állomány egységes, méltó megjelenését.

A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel.

27

359840

 

Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

Az előirányzat a Hszt. 82/A-82/K. §-a szerinti rendvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadék, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/A–68/J. §-a szerinti honvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék biztosításának finanszírozására szolgál, megosztva.

A rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek, valamint a Honvédelmi Minisztérium

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel – egyoldalú jognyilatkozattal – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoporto-
sítással.

28

359851

 

Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsönkérelmek teljes összegének biztosításához szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek, valamint az Országgyűlési Őrség és az Információs Hivatal

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel – egyoldalú jognyilatkozattal – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoporto-
sítással.

29

342684

 

Magyar Rendvédelmi Kar

Az előirányzat célja a Magyar Rendvédelmi Kar működésének és szakmai köztestületi tevékenységének biztosítása, valamint alapszabályban foglalt egyéb feladatai ellátásának támogatása.

a) Magyar Rendvédelmi Kar
b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel – támogatói okirat vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A G:29 mező
a) pontja szerinti kedvezményezett esetében részletekben közvetlen kifizetéssel,
a G:29 mező
b) pontja szerinti szervek esetében, ha a költségvetési támogatás hatékony felhasználása céljából szükséges, a költségvetési támogatás a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő előirányzat-
átcsoporto-
sítással történik.

A G:29 mező a) pontja szerinti kedvez-ményezett esetében a támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

30

342695

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével – így különösen hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok, kommunikációs célú médiatartalom elkészíttetése, honlap üzemeltetése –, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilot- projektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati vagy egyedi támogatások nyújtására, továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról
(2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.)
Korm. határozatban és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozatban, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
2018–2019. évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1838/2017. (XI. 9.)Korm. határozatban meghatározott feladatok ellátására kerül felhasználásra.

a) BM Igazgatása

A forrás biztosítása előirányzat-
átcsoportosítás útján történik.

b) központi költségvetési szerv,
c) társadalmi szervezetek,
d) gazdaságitársaságok,
e) alapítvány,
f) köztestület,
g) polgári jogi társaság,
h) helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek,
i) nemzetiségi önkormányzatok és az általuk irányított költségvetési szervek,
j) bevett egyház, belső egyházi jogi személy
k) települési önkormányzati szövetség,
l) helyi önkormányzatok társulása és az általuk irányított költségvetési szervek,
m) nemzetközi
szervezetek.

Az előirányzat terhére, kérelemre, vagy pályázatra – támogatói okirat, költségvetési megállapodás, vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A G:30 mező b) pontja szerinti szervek esetében az előirányzat terhére a feladat-megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára előirányzat-átcsoporto-sítással történik a támogatás,forrás biztosítása előirányzat-átcsoporto-sításról szóló megállapodás megkötése,vagy előirányzat- átcsoporto-sításról szóló egyoldalú jognyilatkozat kibocsátása.
A G:30 mező c)–m) pontja szerinti kedvezményezettek esetében egy összegben vagy részletekben történő közvetlen kifizetés.
Az előirányzat felhasználása visszterhes polgári jogi szerződés megkötésével is történhet.

A G:30 mező
c)–m) pontja szerinti kedvez-ményezettek esetébena támogatói okiratban
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

31

359339

 

A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program

Az előirányzat felhasználható a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett „Magyarország felülvizsgált,2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” a BM vízügyi, vízvédelmi szakterületéhez tartozó intézkedési programjának végrehajtására, ezzel a 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak teljesítésére.

a) költségvetési szervek,
b) társadalmi szervezetek,
c) alapítvány
d) köztestület,
e) polgári jogi társaság,
f) helyi, települési önkormányzat, vagy települési önkormányzati szövetség, társulás

Az előirányzat terhére kérelemre vagy pályázat útján egyedi döntéssel – támogatói okirat vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A G:31 mező a) pont szerinti szervek esetében az előirányzat terhére a feladat-megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára egy összegben vagy részletekben előirányzat-átcsoportosítást lehet végrehajtani.
A G:31 mezőb)–f) pontja szerinti esetekben egy összegben vagy részletekben történőközvetlen kifizetés.

 

A G:31 mező b)–f) pontja szerinti kedvezményezettek esetében a támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték
köthető ki.

 

 

 

32

281912

 

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg.

Központi Maradvány-elszámolási Alap

Egy összegben.

33

031721

 

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg.

Központi Maradvány-elszámolási Alap

Egy összegben.

34

256489

 

Ivóvíz-minőség javító program

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg.

Központi Maradvány-elszámolási Alap

Egy összegben.

35

279289

 

Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg.

Központi Maradvány-elszámolási Alap

Egy összegben.

36

352228

 

Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg.

Központi Maradvány-elszámolási Alap

Egy összegben.

37

232698

 

Katasztrófa-
elhárítási célelőirányzatok

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a katasztrófaelhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre.
A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.

Központi költségvetési szervek vagy a peres eljárásban részt vevő közreműködő szervezetek

Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel.

38

333240

 

Technikai azonosító maradvány rendezéséhez

Az előirányzat célja a maradvány rendezésének technikai lebonyolítása.

39

 

 

Európai Uniós Fejlesztési
Programok

40

284756

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

A miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek
– beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályáztatáshoz, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához
1. likviditási támogatás nyújtható a kiadások megelőlegezésére;
2. vissza nem térítendő támogatás nyújtható
a) az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét, szabálytalanságból fakadó korrekció összegét, támogatási korlátok miatt el nem számolható összegeket, el nem számolható előkészítési, pályázatírási és -összeállítási, vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget),
b) az előírt önrész vagy saját erő biztosítására,
c) önkéntes hozzájárulás nyújtására.

a) BM Igazgatása

A forrás biztosítása előirányzat-átcsoporto-
sítással történik.

b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek
c) a Belügy-
minisztériummal megállapodást kötött szervezet
d) a nemzetközi kötelezettség-
vállalásból eredő feladatokat végrehajtó szerv, szervezet, együttműködési rendszer

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható – támogatói okirat alapján – a G:40 mező b)–d) pontjában foglalt kedvezmé-
nyezettek részére.

Igen

Egy összegben vagy részletekben közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-átcsoporto-
sítással.

A kifizetésben részesülő az 1. pont szerint (kiadások megelőle-
gezésére) kapott támogatást legkésőbba pályázatot kiíró fél által jóváhagyott záró kifizetési kérelem alapján átutalt egyenleg kifizetésétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni a támogató részére.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

41

 

 

 

Belügyi Alapok

42

342651

 

 

 

Belső Biztonsági Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra a külső határok igazgatását, a közös uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést, a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, valamint válságkezelést szolgáló tevékenység támogatására a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és a 2007/125/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 513/2014/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben és a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben meghatározottak szerint, valamint e rendeletek szerint a részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott, osztott finanszírozású projektek el nem számolható hozzájárulásának finanszírozására használható fel.

a) BM Igazgatása

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

b) egyesület a párt kivételével,
c) köztestület,
d) egyházi jogi személy,
e) alapítvány,
f) közalapítvány,
g) szövetkezet,
h) jogi személyiséggel
rendelkező egyéb szervezet,
i) helyi önkormányzat,
j) nemzetiségi önkormányzat,
k) önkormányzati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetköziszervezet,
n) kormányközi szervezet és
o) gazdasági társaság

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján – támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.Kiválasztási módok:
I. A támogatás támogatási igény alapján nyújtható:
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege vagya támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezetttevékenységet a támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.
3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy a támogatási szerződés megkötésének vagy a támogatói okirat kiadásának időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban rögzített uniós és hazai költségvetési támogatásösszegét megemelheti (többlet-
támogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.
4) Az 1)–3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projektkiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani a támogatási igényt, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem
állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.
II. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva
a) informatikai célú beruházás esetén3 évig,
b) eszköz-beszerzés esetén 5 évig,
c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén10 évig
a megvalósított beruházást üzemelteti.
A Felelős Hatóság üzemeltetési kötelezettséget írhat elő a nem beruházási célú projektben beszerzett, általa egyedileg megjelölt eszközre nézve.

Igen

A támogatási szerződés vagy támogatói okirat vagy egyedi döntés alapján egy összegben vagy részletekben.

A támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

43

342662

 

 

 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra a migrációs áramlások hatékony menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és a harmadik országbeli migránsok hatékony integrációjának támogatását, a hatékony visszatérési stratégiák erősítését szolgáló tevékenységhez használható fel a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 516/2014/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben meghatározottak szerint.

a) BM Igazgatása

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

b) egyesület a párt kivételével,
c) köztestület,
d) egyházi jogiszemély,
e) alapítvány,
f) közalapítvány,
g) szövetkezet,
h) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
i) helyi önkormányzat,
j) nemzetiségi önkormányzat,
k) önkormányzati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetközi szervezet,
n) kormányközi szervezet és
o) gazdasági társaság

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján –
támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján –
költségvetési támogatás nyújtható.
Kiválasztási módok:
I. A támogatás támogatási igény alapján nyújtható:
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységeta költségvetési támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.
3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy a támogatási szerződés megkötésének vagy a támogatási okirat kiadásának időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben vagy a támogatási okiratban rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esély-
egyenlőség biztosítása mellett.
4) Az 1)–3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projektkiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani a támogatási igényt, ha kizárólaga támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.
II. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva
a) informatikai célú beruházás esetén 3 évig,
b) eszköz-beszerzés esetén 5 évig,
c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén 10 éviga megvalósított beruházást a projekt céljaival összhangban üzemelteti.
A Felelős Hatóság üzemeltetési kötelezettséget írhat elő a nem beruházási célú projektben beszerzett, általa egyedileg megjelölt eszközre nézve.

Igen

A támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján egy összegben vagy részletekben.

A támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

44

342673

 

 

 

Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az előirányzat a 42–43. sorban meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet alapján.

a) BM Igazgatása

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

b) Audit Hatóság

Az előirányzatból támogatási igény alapján –
támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján –
költségvetési támogatás nyújtható.
Kiválasztási mód:Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységet a támogatás igénylője jog-szabályi felhatal-mazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.

Igen

A támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján egy összegben vagy részletekben.

45

 

 

 

Szolidaritási programok

46

277412

 

 

 

Külső Határok Alap

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott Alap
1. a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása,2. a külső határok egységeshatárellenőrzési rendszerének kialakítása,
3. a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentje kialakítása,4. a releváns közösségi jogi aktusokegységes alkalmazására irányuló tevékenység,5. a konzuli szolgálatok menedzsmentjefejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására használható fel.

költségvetési szervek

Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a Szolidaritási programok
BM rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel.

47

302946

 

 

 

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
Az előirányzat terhére finanszírozhatóak
a 46. sorban meghatározott pénzügyi alapokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és az árfolyamingadozásból adódó veszteségek.

a) Európai Bizottság
b) 46. sorban meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat

Az előirányzat felhasználása közvetlenül történik az Európai Bizottság fizetési felszólításának teljesítésével.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel.

48

355939

 

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó,
1. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építésével, telepítésével és üzemeltetésével összefüggésben felmerülő kiadások,
2. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítésével összefüggésben felmerülő kiadások, és
3. a menekültügyi és
idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő kiadások, valamint
4. egyéb kiadások finanszírozására.
A támogatást a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv az általa irányított, a tömeges bevándorlás kezelésében részt vevő költségvetési szervek részére továbbadhatja.

I. Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek
a) vállalják, hogy ha a központi költség-
vetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül –
a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján – határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,
b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéérta fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költség-
vetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a támogató felé egyetemlegesen felelnek,
c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,
d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogyaz előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván. A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a keretmegállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét, és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet szerződést a támogatóval. Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv minősül a költségvetési támogatás kedvezményezettjének, a fejezetet irányító szerv mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.
II. Azok a BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek
.

1. A fejezetet irányító szerv,a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján előleg nyújtható.
2. A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv kedvezményezett esetén az általuk együttesen benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

Igen

I. Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel történik
a) támogatói okirat kibocsátásával a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében; azzal, hogy amennyiben a költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a költségvetési szerv és a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján történik a rendelkezésre bocsátás,
b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben a támogatás kedvezménye-
zettje fejezetet irányító szerv.
II. A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés alapján.

 

 

 

 

 

49

359639

 

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelését, az ebben részt vevő szervek terrorellenes intézkedéseivel összefüggő költségek finanszírozását szolgálja.

1. Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek
a) vállalják, hogy – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,
b) vállalják, hogya tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hiteles-
ségéért a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költség-vetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a támogató felé egyetemlegesen felelnek,
c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,
d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósu-
lásának és az elszámolás szabály-szerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogyaz előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támoga-tásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezmé-nyezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a keretmegállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek. A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet szerződésta támogatóval. Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv minősül a költségvetési támogatás kedvezménye-
zettjének, a fejezetet irányító szerv mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.
2. Azok a BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogyaz előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.
3. A Kormány döntése alapján az egyéb jogi szervek, szervezetek.

1. A fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján előleg adható.

2. A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv kedvezményezett esetén az általuk együttesen benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

3. A G:49 mező 1–2. pontjába nem tartozó egyéb jogi szervek, szervezetek esetében a Kormány döntésének megfelelően.

Igen

1. Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel történik,
a) támogatói okirat kiadásával a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében, azzal, hogy amennyiben a költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a központi költségvetési szerv és a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján;
b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben a támogatás kedvezménye-
zettje fejezetet irányító szerv.
2. A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és leányvállalataik esetében egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés/szolgáltatási szerződés/egyéb polgári jogi szerződés alapján.
3. Az egyéb jogi szervek, szervezetek esetében egy összegben vagy részletekben a Kormány döntése alapján, támogatási szerződés megkötésével.

50

360395

 

Megszűnt intézmények technikai elszámolása

Az előirányzat a megszűnt intézmény számlaegyenlegének jogutód intézmény számlájára történő technikai átvezetésére szolgál.

51

211178

 

Fejezeti tartalék

Az előirányzat az év közben felmerülő egyéb kiadások forrásául szolgál.

A miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzat felhasználásáról a gazdasági helyettes államtitkár javaslatára a miniszter dönt.

Egy összegben vagy részletekben közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-átcsoportosí-
tással.

52

 

 

Társadalmi felzárkózást segítő programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

368506

 

 

Roma Szakkollégiumi Hálózat

Az előirányzatból támogatás nyújtható a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett roma szakkollégium részére.

Költségvetési szerv, egyházi jogi személy, civil szervezet

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítményarányosan, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

-

54

376095

 

 

Tanoda program

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a befogadásra került Tanoda szolgáltatás ellátása érdekében a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendeletben [a továbbiakban: 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet] meghatározottak szerint.

a) Civil szervezetek,
b) költségvetési szervek,
c) köztestületek,
d) egyházi jogi személyek,
e) gazdasági társaságok,
f) helyi önkormányzatok,
g) országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok,
h) az f)–g) pont szerinti jogi személyek társulásai,
i) egyéni vállalkozók,
j) jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb jogi szervezetek

Az előirányzat terhére pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Társadalmi Esély-
teremtési Főigazga-
tóság (a további-
akban: TEF)

2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt kezelő szervi díj biztosítására.

TEF

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

55

331673

 

 

Roma kultúra támogatása

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a roma kultúra és az alkotóközösségek tevékenységének támogatása érdekében.

Civil szervezetek, költségvetési szervek, egyházi jogi személyek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok

Az előirányzat terhére pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására.

Kijelölt lebonyolító szerv

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-átcsoportosítással.

56

331195

 

 

Társadalmi, gazdasági, területi hátrány-kiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

Az előirányzatból támogatás nyújtható
1. a hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében a nemzetiségi oktatás, nevelési intézmény, valamint egyéb szakkollégium működésének támogatására;
2. a romák társadalmi-gazdasági integrációjához;
3. közösségépítést és identitást erősítő projektekhez;
4. a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózásához, a hátrányos helyzetű településeken megjelenő etnikai, szociális társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez,
a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjához, életfeltételeinek javításához és a gyermekek esélytermetesét szolgáló projektekhez;
5. a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit középpontba állító gazdasági aktivizálásához, a kulturális autonómia intézményeinek megerősítéséhez;
6. az 1–5. pontokban rögzített célokhoz közvetlenül kapcsolódó járulékos tevékenységekhez.

Civil szervezetek, költségvetési szervek, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyéni vállalkozók, természetes személyek, határon túli természetes és jogi személyek és határon túli szervezetek

Az előirányzat terhére kérelemre vagy pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

7. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1-6. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására.

Kijelölt lebonyolító szerv

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

57

331206

 

 

Felzárkózás-politika koordinációja

Az előirányzatból támogatás biztosítható
1. az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítására;
2. az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2010–
2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz
(a továbbiakban: NTFS I.), valamint a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.,
Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája,
a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
(a továbbiakban: NTFS II.) kapcsolódó feladatok megvalósítására;
3. a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásban vállalt feladatok és intézkedések nyomon követésének, értékelésének, a monitorozásához szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztésének, a nemzetközi szakértői koordináció, kommunikáció, kutatás, a stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésének, terjesztésének támogatására;
4. a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia elkészítésére és megvalósítására;
5. az NTFS I. és NTFS II. társadalmasításával összefüggő feladatok ellátására;
6. a társadalom szemléletformálását és társadalmi érzékenyítését elősegítő programok támogatására;
7. a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, azokat megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatására, kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekében;
8. az 1–7. pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó közvetlen költségekre.

Civil szervezetek, költségvetési szervek, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyéni vállalkozók, természetes személyek, határon túli természetes és jogi személyek, határon túli szervezetek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

9. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1–8. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására.

Kijelölt lebonyolító szerv

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

58

297335

 

 

Roma ösztöndíj programok

1. Az előirányzatból támogatás biztosítható
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók iskolai sikerességének támogatására az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai keretében vagy esélyteremtést biztosító egyedi támogatás formájában.
2. Az előirányzatból támogatás biztosítható a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében az anyanyelvű és kétnyelvű roma nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, középiskolai tanulóknak.

Civil szervezetek, költségvetési szervek, nem állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyéni vállalkozók, természetes személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek

Az előirányzat terhére pályázat útján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítményarányosan, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

3. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására.

Kijelölt lebonyolító szerv

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

59

351973

 

 

Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ

Az előirányzatból támogatás biztosítható a Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ
(a továbbiakban: Központ) és annak hálózata működési költségeinek támogatására.
A Központ feladata a nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása, valamint a roma nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása fiatalabb korosztályoknak, a nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése, a közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.
A Központ részt vesz a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében,
az egész életen át tartó tanulást segítő programok és szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése érdekében,
a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatásában, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítésében, a társadalmi kohézió erősítésében.

A Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központtal kapcsolatos feladatokat ellátó gazdasági társaság

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

60

359451

 

 

Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

Az előirányzatból támogatás biztosítható
1. az olyan rendezvények, programok, informális oktatási alkalmak szervezésére, megtartására, amelyek a cigány nyelv ápolását, fejlesztését, továbbadását tűzik ki célul és a roma hagyományok megőrzését szolgálják a fiatalabb korosztályoknak;
2. a romák kulturális örökségeinek és múltjának megismertetését és elmélyítését (színház, zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet stb.) szolgáló programok támogatására;
3. a kulturális szervezetek szakmai támogatását, a hazai roma kulturális rendezvények szervezésében való részvételt, az egész életen át tartó tanulást segítő programok megrendezésére, a felzárkózást elősegítő szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának támogatására;
4. a roma kultúrát összefogó digitális archívum létrehozására a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központon belül.

Civil szervezetek, költségvetési szervek, nem állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói, köztestületek, gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

5. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az
1–4. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására.

Kijelölt lebonyolító szerv

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

61

375595

 

 

Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

1. Az előirányzatból támogatás biztosítható
a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására, roma nemzetiségi kulturális programok, kezdeményezések támogatására, gyermekek táboroztatásra, pedagógusképzések támogatására.

Civil szervezetek, költségvetési szervek, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyéni vállalkozók, természetes személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek

Az előirányzat terhére pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására.

Kijelölt lebonyolító szerv

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

62

019204

 

 

Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása

Az előirányzatból támogatás biztosítható az Országos Roma Önkormányzat működésére, közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására.

Az Országos Roma nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható a mindenkori költségvetési törvényben foglaltak szerint.

Igen

Részletekben időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

63

267367

 

 

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzatból támogatás biztosítható az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített közfeladati ellátására létrehozott intézmények támogatására.

Az Országos Roma nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható a mindenkori költségvetési törvényben foglaltak szerint.

Igen

Részletekben időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

64

 

 

Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

263301

 

 

„Útravaló” ösztöndíj program

1. Az előirányzatból támogatás biztosítható az „Útravaló” Ösztöndíjprogramhoz és annak alprogramjaihoz. Az „Útravaló” Ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók támogatására, valamint a természettudományok iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozására jött létre.
Az „Útravaló” Ösztöndíjprogram során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is ösztöndíjban részesülhet.

Civil szervezetek, költségvetési szervek, nem állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyéni vállalkozók, természetes személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek

Az előirányzat terhére kérelemre vagy pályázatra költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására.

Kijelölt lebonyolító szerv

Egy összegben vagy részletekben, közvetlen kifizetéssel.

66

380106

 

 

Biztos Kezdet Gyerekházak

1. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Biztos Kezdet Gyerekház program pályázati úton történő támogatása érdekében a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

a) Civil szervezetek,
b) költségvetési szervek,
c) köztestületek,
d) egyházi jogi személyek,
e) gazdasági társaságok,
f) helyi önkormányzatok,
g) országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok,
h) az f)–g) pont szerinti jogi személyek társulásai,
i) egyéni vállalkozó,
j) jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb jogi szervezetek

Az előirányzat terhére pályázat útján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Részletekben időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr.
84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

TEF

2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt kezelő szervi díj biztosítására.

TEF

Egy összegben vagy részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

67

380495

 

 

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása

Az előirányzatból támogatás biztosítható a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban meghatározott program megalapozásával összefüggő feladatok ellátásához. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak ellátásához, így a felzárkózó települések program koordinációjához, módszertani támogatásához és végrehajtásához, valamint a program megvalósításába bevont partnerszervezetekkel történő –
a feladat-végrehajtására,
a forrásfelhasználására, illetve
az elszámolás módjára is kiterjedő – külön megállapodások megkötéséhez.

a) civil szervezetek
b) költségvetési szervek
c) gazdasági társaságok
d) egyházi jogi személyek
e) helyi önkormányzatok
f) országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
g) e)–f) pont szerinti jogi személyek társulásai
h) egyéni vállalkozók
i) jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb jogi szervezet

Az előirányzat terhére kérelem útján, egyedi döntéssel
– támogatási szerződés alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

68

380506

 

 

A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása

1. Az előirányzat támogatási keretet biztosít a gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomag (a továbbiakban: Program) megvalósításához, valamint a települések diagnózis alapú fejlesztését szolgáló programelemek (pl. lakhatási, foglalkoztatási, szolgáltatásszervezési, közösségfejlesztési intézkedések) végrehajtásához. A Program célja, hogy a kedvezményezett térségekben a munkaerőpiaci és gazdasági szempontokat figyelembe véve kiválasztott településeken olyan gazdaságélénkítés valósuljon meg, amely hatással van a helyi gazdasági szereplők életére, valamint hozzájárul a helyi foglalkoztatás bővítéséhez.
2. Az előirányzatból a Program működtetésével kapcsolatban működési támogatás nyújtható.
3. Az előirányzat szolgál továbbá a Kormány egyedi határozatában meghatározott, egyes társadalmi felzárkózást elősegítő feladatok forrásaként.

a) civil szervezetek
b) költségvetési szervek
c) gazdasági társaságok
d) egyházi jogi személyek
e) helyi önkormányzatok
f) országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
g) e)–f) pont szerinti jogi személyek társulásai
h) egyéni vállalkozók
i) jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb jogi szervezet
j) fejezeti kezelésű előirányzatok.

Az előirányzat terhére, kérelemre vagy pályázati úton
– támogatói okirat vagy támogatási szerződés alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

igen

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan, közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

1

A rendeletet a 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2020. május 6. napjával.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 25/2019. (VI. 18.) BM rendelet 3. §-a, a 34/2019. (VIII. 30.) BM rendelet 1–2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére