• Tartalom

18/2019. (V. 10.) AM rendelet

18/2019. (V. 10.) AM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról1

2019.05.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adag: egy tanuló részére egy tanítási napon kiosztandó termék mennyisége,

2. fenntartó: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 4. § 9. pontja szerinti, az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban – e rendelet szerint – végső kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartására jogosult természetes vagy jogi személy,

3. gyümölcslé: a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv I. melléklet I. fejezet 1. pont a) alpontjában meghatározott, hozzáadott cukrot és édesítőszert nem tartalmazó, a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 11. melléklet B rész 1.1. pontjában foglaltaknak megfelelő almából, körtéből, őszibarackból, kajszibarackból, meggyből, szilvából, homoktövisből, illetve paradicsomból készített, csomagolt és jelölt termék,

4. iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 23. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladatszámmal jelölt program,

5. köznevelési intézmény: a köznevelési törvény 21. § (1) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdés b), c) és j) pontjában meghatározott intézmény és annak a köznevelési törvény szerinti tagintézménye,

6. megyei kormányhivatal: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal,

7. tagintézmény: a köznevelési törvény 4. § 28. pontja szerinti intézményegység,

8. tanítási év: a köznevelési törvény 4. § 31. pontjában meghatározott időtartam,

9. tankerületi központ: a köznevelési törvényben, illetve az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott fenntartó,

10. társulás: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 156. cikke alapján létrejött termelői szervezetek társulása,

11. termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely az 1. melléklet szerinti, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet IX. részében meghatározott terméket állít elő,

12. termelői szervezet: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. és 154. cikkében meghatározott feltételekkel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet IX. részében felsorolt termékek tekintetében elismert szervezet,

13. zöldséglé: az 1. mellékletben felsorolt zöldségekből, céklából, illetve sütőtökből készített, csomagolt és jelölt termék,

14. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel ugyanezen rendelet 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra.

2. A támogatás jellege, kedvezményezettje és a program végső kedvezményezettje

2. § (1) Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: program) keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola, a köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1–6. évfolyamán,

b) a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 5. és 6. évfolyamán, továbbá

c) a 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az a) és b) pontban meghatározott nevelési-oktatási intézmények, továbbá a köznevelési törvény 11. §-a szerinti hat – nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7. és 8. évfolyamán

tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben, az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása, a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) által ellátott gyermekek tekintetében a 9. § (4) bekezdésében meghatározott kísérő intézkedés végrehajtása, továbbá a 18. § (3) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségei után.

(2) A program célja szerint a végső kedvezményezett a tanuló.

(3) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje a kérelmező.

3. Az egyes kérelmek és az intézményi változások bejelentésének benyújtására vonatkozó közös szabályok

3. § (1) A kérelmező

a) a 4. § (1) bekezdése szerinti, a programban történő részvételének előzetes jóváhagyása iránti kérelmét, a 10. § szerinti megállapodások vagy megállapodás-módosítások jóváhagyása iránti kérelmét, valamint a 17. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmét és azok mellékleteit a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon,

b) a 7. § szerinti kérelmeket, valamint a 17. § (6) bekezdése szerinti bejelentést és azok mellékleteit a Kincstár által a honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerint, a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen, szkennelt formában,

Ügyfélkapus azonosítást követően nyújtja be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmekhez és bejelentéshez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton kell csatolni.

(3) A megállapodás vagy megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem a 10. § (1) bekezdésében rögzített határidő végéig, a kifizetési kérelem annak benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a 17. § (1) bekezdésében meghatározott határidő végéig elektronikus úton módosítható. Módosítás esetén az utolsó kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.

(4) Az ügyfél vagy meghatalmazás esetén a meghatalmazott az elektronikus kérelemkitöltő felületen nyilatkozhat arról, hogy az eljárásban elektronikus kapcsolattartást választ.

(5) Elektronikus kapcsolattartás esetén a Kincstár az értesítéseket, a dokumentumokat és a döntéseit – amennyiben ennek a technikai feltételei fennállnak – elektronikus úton közli az ügyféllel vagy annak meghatalmazottjával.

(6) Az ügyfél vagy a meghatalmazott az elektronikus kapcsolattartásra irányuló nyilatkozatát visszavonhatja.

(7) Az ügyfél vagy a meghatalmazott által bejelentett kapcsolattartási forma megváltoztatása esetén a Kincstár a másik kapcsolattartási formára történő áttérés ügyfél általi bejelentését követő tíz napon belül készült dokumentumokat a korábbi kapcsolattartási formában is jogosult megküldeni az ügyfél vagy meghatalmazottja részére.

(8) Az ügyfél vagy a meghatalmazott a Kincstár részére teljesítendő, az e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele megalapozottságának megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint a hiánypótlásra és a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét – kivéve a jogorvoslati, a bírósági felülvizsgálati és a felügyeleti eljárásokat – Ügyfélkapu-azonosítást követően, kizárólag elektronikus úton teljesítheti.

4. A programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás

4. § (1) A programban az a kérelmező vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).

(2) Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező

a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen, vagy

b) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának évét megelőző második és harmadik évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség hasznosítási kódjára tekintettel támogatást kapott, vagy

c) – hatályos cégkivonata alapján – tulajdonosai kizárólag az a) és b) pontban felsoroltak legyenek.

(3) Az előzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a kérelmező az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozzon arról, hogy vállalja a köznevelési intézményekben tanuló gyermekeknek a program keretében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet) 6. cikkében előírt kötelezettségek teljesítését.

(4) A kérelmező az (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, Ügyfélkapun keresztül minden év március 1. és március 31. között a 3. §-ban foglaltak szerint nyújthatja be. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

(5) Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:

a) a kérelmező, illetve a benyújtó vagy képviselője azonosító adatai, ügyfél-azonosító száma;

b) kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe);

c) a (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező ugyanezen pont szerinti típusának megjelölése;

d) a (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelmező esetében a vállalkozás tulajdonosainak ügyfél-azonosítója és a (2) bekezdés a) pontja szerinti típusának megjelölése; és

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

ea) a program keretében finanszírozott terméket csak azon köznevelési intézmények tanulói által történő fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatkozásában támogatást igényel,

eb) a program keretében a kísérő intézkedésre megítélt támogatást a program céljainak megfelelően használja fel, és

ec) kijelenti, hogy a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról – az 5. § (7) bekezdése szerinti – nyilvántartást vezet.

(6) A Kincstár a jóváhagyási kérelmekről azok hiánytalan beérkezésétől számított tizenöt napon belül hoz döntést.

(7) A kérelmező programban történő részvételének a 2018/2019. tanítási év vagy az azt követő tanítási évek valamelyike szerinti előzetes jóváhagyása – külön kérelem benyújtása nélkül – az (1) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyásnak tekintendő, feltéve, hogy a kérelmező a (4) bekezdésben meghatározott kérelembenyújtási határidő első napján megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(8) A Kincstár a következő tanítási évre vonatkozóan előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezők listáját minden év április 30-áig a honlapján közzéteszi.

5. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás

5. § (1) A programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet a következő tanítási évtől kezdődően legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történő kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást.

(2) A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, ha a fenntartóval a Kincstár honlapján közzétett tartalmi elemű megállapodást köti meg.

(3) A tankerületi központtól eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.

(4) A tankerületi központ egy adott tanítási év vonatkozásában ugyanazon járásba tartozó köznevelési intézmények ellátására kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást.

(5) A több tanítási évre szóló megállapodásokat a soron következő tanítási évre vonatkozó teljesítési helyszínek, tanulólétszámok, szállítási gyakoriság, szállítás időtartamai, szállítási időszakok, szállítandó termékek, termékmennyiségek, a termékek kiosztásának tervezett időpontjai, a kísérő intézkedés alkalmainak száma, valamint a munkafüzet kiosztás vállalása meghatározásának érdekében módosítani kell.

(6) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás és az (5) bekezdés szerinti megállapodás-módosítás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló nyomtatványt a Kincstár a honlapján teszi közzé. Az (1) bekezdés szerinti megállapodás és az (5) bekezdés szerinti megállapodás-módosítás jóváhagyásának feltétele, hogy azok tartalmi elemei megfeleljenek a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványnak.

(7) A kérelmező köteles a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezetni, amelyben fel kell tüntetni a köznevelési intézmény és a feladatellátási hely adatait [név, cím, az Oktatási Hivatal által kiadott OM azonosító (a továbbiakban: OM azonosító)], valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét.

6. § (1) Egy járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több – megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó – kérelmező esetén a tankerületi központ járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt,

a) aki vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményekben, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb, a 21. § (9) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanítási évben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 13. §-ban meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni;

b) aki vagy amely tanulónként hetente több adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított terméket szállít; ezen szempont esetében a megállapodáskötési ajánlatban szereplő és a megállapodásban elfogadott, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében – Budapest esetében Pest megyében vagy Budapesten – termett, friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni; valamint

c) aki vagy amely a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanítási évben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, 9. § (4) bekezdése szerinti kísérő intézkedést valósított meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási év során megvalósított kísérő intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a kérelmező részére a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában jóváhagyott, a fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik vagy amelyek a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek az adott fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási év során megvalósított kísérő intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában jóváhagyott megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik vagy amelyek a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésére vonatkozó, a fenntartóhoz benyújtott ajánlatban szereplő kísérő intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a fenntartóhoz benyújtott, a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. A kísérő intézkedések száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkező kérelmezők esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő tanulók létszámának négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.

(3) A programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti ajánlatot az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezőnek a fenntartóhoz, a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési intézményenként kell benyújtania a fenntartó által közzétett módon és határidőben.

(4) A fenntartónak az (1) bekezdésben felsorolt szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb június 1-jéig kell megkötnie az 5. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel a tankerületi központ vagy a tankerületi központtól eltérő fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának, a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási láncok és a környezeti előnyök, valamint szükség esetén az érintett intézmények véleményének figyelembevételével kialakított, az (1) bekezdés szerinti ajánlatok benyújtását megelőzően közzétett szempontrendszer alapján, az 5. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmezők esetén a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezővel kell a megállapodást megkötni, ha nincs ilyen kérelmező, akkor kizárólag az érintett járás vagy a köznevelési intézmény vonatkozásában megállapodáskötési ajánlatot benyújtó kérelmezőt kell előnyben részesíteni.

7. § (1) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező a tanítási év közben az 5. § (1) bekezdése szerinti, adott tanítási évre vonatkozó, jóváhagyott megállapodását a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal, a Kincstár jóváhagyásával átruházhatja a 4. § szerint előzetesen jóváhagyott, a 6. § (4) bekezdése szerinti rangsorban következő kérelmezőre. A kérelmezőnek az átruházás jóváhagyására irányuló kérelmét, valamint az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen benyújtani. Ha az átruházás megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelmet annak beérkezésétől számított harminc napon belül jóváhagyja.

(2) A megállapodásban szereplő termékeket a tanítási év során legfeljebb két alkalommal, a Kincstár jóváhagyásával lehet úgy módosítani, hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek, amelyek tanulónkénti heti összértéke nem haladja meg a 10. § (6) bekezdése szerinti döntésben köznevelési intézményenként, időszakonként figyelembe vett termékek tanulónkénti heti jóváhagyott összértékét. A megállapodás módosításának tartalmaznia kell a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon szereplő, kötelező tartalmi elemeket. Ha e bekezdés szerinti kérelemben a termékek tanulónkénti heti összértéke meghaladná a 10. § (6) bekezdése szerinti döntésben köznevelési intézményenként, időszakonként figyelembe vett termékek tanulónkénti heti jóváhagyott összértékét, akkor a Kincstár az 1. mellékletben meghatározott, egy adagra jutó bruttó támogatás mértékét arányosan csökkenti. A megállapodás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet a kérelmezőnek legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus felületen benyújtani. Ha a termékek módosítása megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelmet annak beérkezésétől számított harminc napon belül jóváhagyja.

(3) A szállítások fenntartása érdekében a 22. § (4) bekezdésében szabályozott esetben azon megállapodások helyett, amelyek megkötése során a fenntartó nem tett eleget a 6. § szerinti kötelezettségeinek, a megállapodás jóváhagyását visszavonó határozat véglegessé válását vagy a megállapodás felmondását követően a fenntartó a 6. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok figyelembevételével, a megállapodás megkötését megelőzően meghatározott sorrendben első ranghelyre sorolt kérelmezővel az 5. §-ban meghatározott megállapodásokat a következő teljesítési időszaktól kezdődő szállítások vonatkozásában a szállítás időtartama, a termékek és a tanulónkénti heti mennyiségek tekintetében változatlan tartalommal, és legfeljebb az érintett megállapodásokban szereplő tanulólétszám erejéig kötheti meg. A kérelmezőnek az így megkötött megállapodás jóváhagyására irányuló, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott kérelmét legkésőbb a szállítások megkezdését megelőző nyolcadik napig kell elektronikus úton a Kincstár által rendszeresített elektronikus űrlapon benyújtania.

8. § A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles a nyilvántartásokat és a dokumentumokat a kiállításuktól számított öt évig megőrizni.

9. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók részére szállítandó termékmennyiséget a megállapodásban a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1–5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.

(2) A termékkel való ellátás első időszaka szeptember első tanítási napjától szeptember utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka szeptember utolsó vasárnapját követő hétfőtől december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési időszak), a termékkel való ellátás harmadik időszaka január második hétfőjétől március utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: harmadik teljesítési időszak), a termékkel való ellátás negyedik időszaka március utolsó vasárnapját követő hétfőtől április utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.

(3) Tanítási évenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani, és legalább tanulónként egy, a (4) bekezdésben meghatározott kísérő intézkedést kell végrehajtani. A tervezett kísérő intézkedést, annak megvalósítási dátumát, helyét (a köznevelési intézmény feladatellátási helyének neve, címe, azonosítója) a megvalósítást megelőző tizenötödik napig be kell jelenteni a Kincstár részére a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímen. Teljesítési időszakon belül legalább heti gyakorisággal és egész heteket lefedve kell szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani, amely alkalmazásában legalább négy tanítási napot magában foglaló hetek vehetőek figyelembe.

(4) A kóstoltatás mint a program során alkalmazható kísérő intézkedés végrehajtása esetében az alábbi követelményeket kell teljesíteni:

a) a kóstoltatást alkalmanként legalább négy friss termék biztosítása mellett, tanulónként, gyümölcs- és zöldségféleségenként a 2. mellékletben meghatározott mennyiségben kell végezni, valamint a termékeket a megállapodásban részletezett, fogyasztásra kész állapotban kell a köznevelési intézmény részére átadni,

b) a kóstoltatott termékek között nem szerepelhet az a termék, amely a program keretében az adott teljesítési időszak során, az adott köznevelési intézményben támogatott termékként kiosztásra kerül,

c) a kóstoltatás végezhető zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez szervezett tanulmányutak vagy a köznevelési intézmény által rendezett rendezvények, alkalmak keretében,

d) a kóstoltatást ki kell egészíteni a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek átadásával, pozitív példák bemutatásával,

e) a kóstoltatás keretében a tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében verseny, jutalomjáték szervezhető, pályázat írható ki.

10. § (1) A kérelmezőnek a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú, a következő tanítási évre vonatkozó megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét minden évben május 15. és június 15. között, a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell benyújtani a Kincstárhoz.

(2) A megállapodás vagy megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem az alábbi adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza:

a) a kérelmező vagy képviselőjének ügyfél-azonosító száma;

b) kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe);

c) a megállapodás, illetve a megállapodás-módosítás adatai;

d) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

(3) A megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a megállapodás vagy a módosított megállapodás egy példányát.

(4) A kérelmező a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyására – a 7. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével – tanítási évenként egy kérelmet nyújthat be.

(5) Ha a megállapodás jóváhagyása iránti kérelem vagy a megállapodás, valamint a módosított megállapodás hiányos, vagy a megállapodás, valamint a módosított megállapodás nem felel meg az e rendeletben előírtaknak, a Kincstár hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Ha a megállapodás vagy a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelem nem tartalmazza az abban feltüntetett valamennyi megállapodást, módosított megállapodást, akkor a hiányzó megállapodás, módosított megállapodás hiánypótlás keretében utólag már nem nyújtható be.

(6) A Kincstár a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek tárgyában minden év augusztus 15-éig döntést hoz. A Kincstár a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanítási évre fenntartónként és a 9. § (2) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás, a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint az azokra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a fenntartót tájékoztatni.

(7) A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodás, valamint módosított megállapodás alapján az egyes teljesítési időszakokban termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési időszakban fenntartónként és termékenként jóváhagyott mennyiség 20%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező intézményi létszámváltozásokat kiegyenlítse. A 20%-on felüli átcsoportosítással érintett termékmennyiségek tekintetében az 1. mellékletben az adott termékre meghatározott bruttó támogatási mértéknek megfelelő összeg jogosulatlan támogatásnak minősül.

6. A támogatás igénylői

11. § (1) A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti,

a) amelynek a programban történő részvételét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv előzetesen jóváhagyta, és

b) amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában kötött, és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által jóváhagyott megállapodással.

(2) Támogatást igényelhet az a 4. § (2) bekezdése szerinti kérelmező is, valamint a támogatás annak a 4. § (2) bekezdése szerinti kérelmezőnek is kifizetésre kerülhet, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

7. A támogatott termék

12. § (1) A program keretében – a Kincstár által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban meghatározott ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 13. §, valamint a 3. melléklet szerinti minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelő, az Európai Unióban megtermelt, 1. mellékletben meghatározott termék lehet.

(2) A támogatott termék elszámolási egysége: adag.

13. § (1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell felelnie az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt általános forgalmazási előírásoknak vagy amennyiben létezik, a termékspecifikus forgalmazási előírásokban meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a 3. mellékletben meghatározott méretűnek kell lennie.

(2) A földi eper, a cseresznye, a sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az esetben foglalható bele a megállapodásba, ha az fogyasztásra előkészített és az 1. mellékletben előírt adagban csomagolt áruként kerül szállításra.

(3) Ha a zöldség- és a gyümölcslé kettő vagy több gyümölcsből vagy zöldségből készül, akkor a legkisebb részarányú gyümölcs vagy zöldség arányának el kell érnie az 5%-ot.

(4) Gyümölcslé esetében a cukor mennyiségének a cukortartalom mérésére szolgáló Brix-skálán meghatározott legalább 10 Brix-fok értékűnek kell lennie.

(5) Ha a zöldség- és gyümölcslé nem felel meg a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a vonatkozó termékmennyiségek után támogatás nem fizethető.

8. A támogatott termék kiosztása

14. § (1) A tanulónként kiosztható termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek minősül. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.

(2) Ha a termék kiosztásának időpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévő, 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tanulók száma a tanuló távolléte folytán, vagy amiatt marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, mert a tervezett létszámhoz viszonyítva kevesebb tanuló iratkozott be az 1–6. évfolyamokba, a ki nem osztható mennyiség a 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a köznevelési intézmény döntésétől függően

a) a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tanulók között a napi adag vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével, vagy

b) a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bármely nevelési-oktatási intézmény 7–8. évfolyamának tanulói számára

osztható ki.

(3) A köznevelési intézmény a kiosztással érintett tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével, a tanulók osztályának és évfolyamának feltüntetésével, a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adatlap kitöltésével, hetente nyilvántartást vezet.

(4) A köznevelési intézmény selejtezési jegyzőkönyvet vezet azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,

b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,

c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,

d) a selejtezés oka,

e) a jegyzőkönyv készítőjének és a köznevelési intézmény vezetőjének cégszerű aláírása.

(5) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 12. és 13. §-ban foglaltaknak, akkor a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíti, és azt a szállító képviselőjével aláíratja, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadja. A szállító együttműködik a köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó értesíti a Kincstárt, és az értesítéshez mellékeli a jegyzőkönyv másolatát.

(6) A köznevelési intézmény a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől eltérő időpontban gondoskodik.

9. A támogatás forrása

15. § (1) A program támogatására az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 7. cikke alapján hozott bizottsági határozat szerinti támogatás összegéig az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.

(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a következő tanítási évre rendelkezésre álló támogatási keretről – a 18. § (1)–(3) bekezdése szerinti bontásban – minden év augusztus 5-éig értesíti a Kincstárt.

10. Visszaosztási eljárás

16. § (1) Ha a megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanítási év vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 15. § (2) bekezdése szerinti támogatási keretet, akkor a Kincstár meghatározza a 15. § (2) bekezdése szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. A Kincstár a megállapodás alapján az adott tanítási év vonatkozásában a szállítani kívánt termékek támogatási mértékének a fenti arányszámmal történő csökkentésével – a jóváhagyható megállapodások alapján – a kérelmezőnként igényelhető támogatás összegét arányosan csökkenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 14. § (1) és (2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 9. § (1) bekezdése szerinti számát nem érinti.

(3) Ha a Kincstár a megállapodást az (1) bekezdés szerinti arányos csökkentést követően hagyja jóvá, a kérelmező jogosult a szállítási időszak arányos csökkentésére.

11. A kifizetési kérelem

17. § (1) A támogatási összeg kifizetése iránti – a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, az adott szállítási időszakban kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszak végét követő harmadik hónap utolsó napjáig kell benyújtani. Egy kérelmező időszakonként és termékenként legfeljebb a 10. § (6) bekezdése szerint a részére jóváhagyott, összes mennyiségre vehet igénybe támogatást.

(2) A kifizetési kérelem az alábbi adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza:

a) a kérelmezőnek vagy képviselőjének azonosító adatai, ügyfél-azonosító száma;

b) kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe);

c) a kérelem alapadatai:

ca) a kérelemmel érintett szállítási időszak megnevezése,

cb) a megjelölt időszakban kiosztott támogatott termékek teljes mennyisége,

cc) a megjelölt időszakban kiosztott termékekre, a megvalósított kísérő intézkedésekre, az ajándékként kiosztott munkafüzetek nyomtatási költségére igényelt támogatás összege forintban;

d) a termékek adatai [termékenként a Magyarországról, illetve az Európai Unió más tagállamából származó mennyiségek (adag)];

e) az intézmények és fenntartóik adatai (név, cím, OM azonosító);

f) a számlák adatai [sorszám, teljesítési dátum, bruttó érték, termék megnevezése, mennyisége (adag), tételek bruttó értéke];

g) a kísérő intézkedések adatai (köznevelési intézmény feladatellátási helyének neve, címe, azonosítója, megvalósítás dátuma, részt vevő tanulók száma, kóstóltatott termékfélék megnevezése, kiosztott munkafüzetek darabszáma);

h) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy

ha) kijelenti, hogy a kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések – különösen az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet, a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet, valamint az e rendelet – által előírt valamennyi feltételt megismerte, és azoknak megfelel,

hb) kijelenti, hogy a kérelem alapját képező megállapodás vagy megállapodásokban vállalt kötelezettségeit teljesítette,

hc) kijelenti, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,

hd) hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a költségvetési törvény XIX. Uniós fejlesztések fejezetéből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.

(3) A negyedik teljesítési időszakra vonatkozó kifizetési kérelemnek – a (2) bekezdésben meghatározottakon felül – az alábbi adatokat kell tartalmaznia a teljes tanévre vonatkozóan:

a) a megvalósított kísérő intézkedések megnevezése és száma,

b) a kísérő intézkedések megvalósításába bevont intézmények és tanulók száma,

c) a kísérő intézkedésekre fordított kiadások bruttó összege.

(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra szóló elszámolást tartalmazó számlát vagy gyűjtőszámlát, amely darabszámban tartalmazza a kiszállított adagok mennyiségét;

b) a kifizetési kérelemmel érintett időszakban megvalósított kísérő intézkedések – ideértve a 18. § (3) bekezdése szerinti munkafüzetek kiosztásának – megvalósítását tanúsító, a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolást, amelyben fel kell tüntetni

ba) a kísérő intézkedést megvalósító kérelmező nevét,

bb) a részt vevő tanulók számát,

bc) a megvalósítás időpontját,

bd) a köznevelési intézmény OM azonosítóját,

be) a kóstoltatott termékek felsorolását,

bf) az átvett munkafüzetek darabszámát és

bg) a megvalósított kísérő intézkedésnek a 9. § (4) bekezdésében felsorolt feltételeknek való megfelelése bemutatását.

(5) A számlát vagy gyűjtőszámlát a fenntartó részére kell kiállítani. Ha a köznevelési intézmény a gazdálkodását önállóan végzi (önálló költségvetési szerv), és a megállapodásban, módosított megállapodásban rögzítésre került, akkor a számlát vagy gyűjtőszámlát a köznevelési intézmény részére kell kiállítani.

(6) A kérelmező legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtását megelőző tizedik napig a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon köteles értesíteni a Kincstárt a jóváhagyott megállapodásait érintő fenntartói jogok átadásáról és intézményi változásokról. Az egyes fenntartók kapcsán időszakonként és termékenként jóváhagyott mennyiségeket érintő fenntartói és intézményi változásokat illetően a Kincstár módosítja a 10. § (6) bekezdése szerinti döntését. A döntés módosítása során a kérelmező számára nem hagyható jóvá a 10. § (6) bekezdése szerinti, a kérelmező részére korábban időszakonként és termékenként jóváhagyott összes mennyiségen felüli mennyiség. Fenntartói jog átadása esetén a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány szerinti, az új fenntartó által kiállított nyilatkozatot is be kell nyújtani a Kincstár részére.

(7) Abban az esetben, ha a köznevelési intézmény vagy feladatellátási helye beolvad egy ugyanazon kérelmező által termékekkel ellátott másik köznevelési intézménybe, és a két intézmény részére az érintett szállítási időszakokban szállítani tervezett termékek köre és heti adagszáma eltérő, akkor a Kincstár a jogutód intézmény esetében jóváhagyott megállapodás vagy megállapodás-módosítás szerinti termékeket és heti adagszámokat hagyja jóvá.

(8) A (6) bekezdés szerinti fenntartói nyilatkozat az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a köznevelési intézmény OM azonosítója;

b) az új fenntartó azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma, OM azonosítója, képviselőjének neve);

c) a korábbi fenntartó azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma, OM azonosítója, képviselőjének neve);

d) a szállító azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma);

e) az új fenntartó nyilatkozatát arról, hogy

ea) az általa képviselt szervezet gyakorolja – az év/hónap/nap formátumban megadott időponttól – a fenntartói jogokat a köznevelési intézmény esetében,

eb) megismerte a korábbi fenntartó és a szállító között a köznevelési intézménybe járó gyermekek programban támogatott termékekkel történő ellátása céljából kötött megállapodást vagy megállapodás-módosítást,

ec) a köznevelési intézmény a tanítási év során továbbra is részt kíván venni a programban a megállapodásban vagy a megállapodás-módosításban megjelöltek szerint, valamint

ed) a program végrehajtását szabályozó európai uniós és nemzeti jogszabályokban foglaltakat megismerte.

(9) A Kincstár az egyes köznevelési intézményekbe ténylegesen beiratkozott, 1–6. évfolyamra járó tanulók létszáma alapján a 10. § (6) bekezdése szerinti döntését nem módosíthatja. A megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozások kiegyenlítése érdekében a 10. § (7) bekezdésében és a 14. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(10) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikk (5) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(11) A Kincstár a támogatás kifizetése iránt a kifizetési kérelem beérkezésének napját követő három hónapon belül intézkedik.

12. Az igényelhető támogatás mértéke

18. § (1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 12. és 13. §-ban foglaltaknak megfelelő termék – 1. mellékletben meghatározott – egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy hétre és egy főre számított támogatás összege legfeljebb bruttó kétszáz forint lehet. Ha a megállapodásban szereplő termékekre jutó – 1. mellékletben meghatározott – támogatás egy főre és egy hétre számított összege meghaladná a bruttó kétszáz forintot, akkor a Kincstár az adott megállapodás vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott, egy adagra jutó bruttó támogatás mértékét arányosan csökkenti.

(2) A 9. § (4) bekezdése szerinti, a tanítási év során megvalósított kísérő intézkedés végrehajtása céljából igényelhető támogatás összege tanulónként és alkalmanként bruttó hatvan forint, de tanulónként és tanítási évenként legfeljebb bruttó kettőszáznegyven forint. A kísérő intézkedés végrehajtása céljából igényelt támogatás nem vonatkozhat a kérelmező jóváhagyott megállapodásaiban vagy megállapodásainak módosításaiban szereplő tanulók összesített létszámát meghaladó számú tanuló ellátására, vagy olyan termékek kóstoltatására, amelyek nem fogyasztásra kész állapotban kerülnek a köznevelési intézmény részére átadásra.

(3) A 9. § (4) bekezdése szerinti kísérő intézkedéssel egyidejűleg a 2. § (1) bekezdése szerinti, minden egyes, a kérelmező által ellátott tanuló részére ajándékként kiosztott, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett mintának megfelelő munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhető támogatás összege munkafüzetenként bruttó negyven forint. Egy kérelmező legfeljebb az általa ellátott, a 2. § (1) bekezdése szerinti, 1–6. évfolyamra járó tanulók létszámát meg nem haladó számú munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhet támogatást.

13. A programot népszerűsítő kommunikáció

19. § A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12. cikkében és Mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátot a program teljes időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és a programban részt vevő feladatellátási helye főbejáratánál elhelyezze.

14. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

20. § (1) A Kincstár az adott tanítási évben a 10. § (1) bekezdésében meghatározott időszak után benyújtott megállapodás vagy módosított megállapodás jóváhagyása esetén a megállapodás vagy a módosított megállapodás alapján megállapítható támogatás bruttó összegét a benyújtási késedelem minden napja után 10%-kal csökkenti.

(2) Ha a fenntartó egy köznevelési intézmény vonatkozásában az adott tanítási év tekintetében – ugyanazon év benyújtási időszakában benyújtandó – több jóváhagyható megállapodást is kötött, akkor a Kincstár a fenntartó által – az 5. § (1) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül – a 10. § (1) bekezdésében meghatározott benyújtási időszak végét megelőző legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások esetén a 10. § (1) bekezdése szerinti, a Kincstárhoz korábban benyújtott kérelemben szereplő megállapodást kell figyelembe venni.

21. § (1) A 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. és 12. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a fenntartó által kötött megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését a Kincstár végzi úgy, hogy tanítási évenként legalább a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz.

(2) A Kincstár ellenőrzést végez minden olyan kérelmezőnél, amelynél az előző tanítási évre vonatkozóan meg nem felelést állapított meg.

(3) A Kincstár a szállítónál a 14. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések számába a (2) és (3) bekezdés szerinti ellenőrzések száma nem számítható be.

(5) A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles alávetni magát a Kincstár által hivatalból indított, e rendeletben, valamint a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a 14. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások, valamint a kérelmezők közötti sorrendállítás dokumentációjának részletes vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést.

(6) A Kincstár a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor az 5. § (4) bekezdésében, a 6. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. A Kincstár a kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzés során az 5. § (4) bekezdésében, a 6. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat, a kísérő intézkedés végrehajtását és a munkafüzetek kiosztását igazoló dokumentumokat, valamint az egyéb, az e rendeletben, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését jogosult ellenőrizni.

(7) Ha a Kincstár az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmező az e rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben előírt feltételeket, illetve a megállapodásban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, akkor a Kincstár

a) a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet a nemteljesítéssel érintett mennyiség tekintetében elutasítja, vagy

b) elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a nemteljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.

(8) Ha a kérelmező által a 9. § (2) bekezdésében meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége a kérelmezőnek felróható okból a Kincstár által az adott időszakra és az adott fenntartó kapcsán jóváhagyott mennyiség kevesebb mint 80%-a, akkor a leszállított mennyiségre eső bruttó támogatási összeget a Kincstár a le nem szállított mennyiségre eső – 1. melléklet szerinti, egy adagra meghatározott bruttó támogatási összeg szerint kiszámított – támogatás mértékével csökkenti.

(9) Ha a Kincstár vagy a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 13. §-ban foglalt feltételeknek, akkor a (7) bekezdés szerinti szankció megállapításán felül a nem megfelelő termék mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat a meg nem felelésről szóló végleges határozatát megküldi az érintett köznevelési intézmény fenntartójának és a Kincstárnak.

(10) Ha a tanítási év során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kiszállított termék nem felel meg a 13. §-ban foglalt feltételeknek, akkor a (9) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett a kérelmező részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és a Kincstár a 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelően a folyamatban lévő tanítási év végétől tizenkét hónapra felfüggeszti a kérelmező programban történő részvételre vonatkozó jóváhagyását.

22. § (1) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 14. § (6) bekezdésében, valamint a megállapodásban vállalt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a köznevelési intézménynél ki nem osztott vagy nem megfelelően kiosztott, támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 14. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elő, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott, támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a köznevelési intézmény nem tett eleget a 14. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 19. § szerinti kötelezettségeinek, akkor a fenntartó felelősségével kiosztott, támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 6. § szerinti kötelezettségeinek, akkor az érintett köznevelési intézmény megállapodására vonatkozó, 10. § szerinti jóváhagyást a 9. § (2) bekezdésében meghatározott, az ellenőrzés napján folyamatban lévő teljesítési időszakot követő teljesítési időszakok vonatkozásában vissza kell vonni. A Kincstár a visszavonásról szóló határozatot annak véglegessé válását követően az érintett fenntartó részére is megküldi.

(5) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek a jogszabályok kijátszásával történő, a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 60. cikke szerinti mesterséges megteremtése akkor áll fenn, ha bármely természetes vagy jogi személy a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával érte el a programban foglalt célokkal ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

(6) Ha az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének alkalmazásában az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek mesterséges megteremtését előidéző jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés fennállását az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja, akkor az így megszerzett előny az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan támogatásnak minősül.

15. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

24. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet,

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet és

d) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

25. §2

1. melléklet a 18/2019. (V. 10.) AM rendelethez

A támogatott termékek és a támogatás bruttó összege

1.

A

B

C

D

E

F

Termék megnevezése

Egy adagként kiosztandó mennyiség

A támogatás bruttó összege
(Ft/adag)

I. időszak

II. időszak

III. időszak

IV. időszak

2.

gyümölcs

2.1.

alma

egész

1 db

40

40

50

50

szeletelt

8 dkg

80

80

80

80

2.2.

körte

1 db

75

75

80

80

2.3.

őszibarack

1 db

75

2.4.

nektarin

1 db

75

2.5.

szilva

4 db

50

2.6.

földi eper (adagonként csomagolt)

8 dkg

80

2.7.

cseresznye (adagonként csomagolt)

8 dkg

80

2.8.

zöldség- és gyümölcslé

2 dl

100

100

100

100

3.

zöldség

3.1.

paradicsom

1 db

50

60

60

50

3.2.

sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb, golyó)

10 dkg

40

40

40

40

3.3.

étkezési paprika (tv vagy kápia)

1 db

25

25

50

50

3.4.

karalábé (adagonként csomagolt)

10 dkg

25

25

2. melléklet a 18/2019. (V. 10.) AM rendelethez

A kóstoltatásban szereplő gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó mennyiségi követelmények
1. táblázat

 

A

B

1.

Termék

Adag/fő

2.

Körte

1/4 vagy 1/6 db

3.

Meggy

3 dkg

4.

Cseresznye

3 dkg

5.

Kajszibarack

2 db

6.

Őszibarack

1/4 vagy 1/6 db

7.

Nektarin

1/4 vagy 1/6 db

8.

Szilva

2 db

9.

Piros ribiszke

3 dkg

10.

Fekete ribiszke

3 dkg

11.

Málna

3 dkg

12.

Szeder

3 dkg

13.

Földi eper

3 dkg

14.

Csemegeszőlő

3 dkg

15.

Sárgadinnye

1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő

16.

Görögdinnye

1 db (min. 3 kg)/30 fő

17.

Dió (héj nélkül)

3 dkg

18.

Mandula (héj nélkül)

3 dkg

2. táblázat

 

A

B

1.

Termék

Adag/fő

2.

Sárgarépa

3 dkg

3.

Zeller

3 dkg

4.

Hónapos retek

3 db

5.

Cékla

3 dkg

6.

Uborka

3 dkg

7.

Paradicsom

1/2 vagy 1/4 db

8.

Paprika (tv, kápia, kaliforniai)

tv és kápia – 1/4 db, kaliforniai – 1/4 vagy 1/6 db

9.

Saláta (fejes, jég)

1 fej/20 fő

10.

Karfiol

3 dkg

11.

Brokkoli

3 dkg

12.

Karalábé

1 db/8 fő

13.

Zöldborsó

3 dkg (szemes)

3. melléklet a 18/2019. (V. 10.) AM rendelethez

A támogatott termékek méretére vonatkozó követelmények
1. táblázat

 

A

B

1.

Termék

Minimum méret

2.

alma

65 mm

3.

körte

60 mm

4.

őszibarack

73 mm

5.

nektarin

67 mm

6.

szilva

28 mm

2. táblázat

 

A

B

1.

Termék

Minimum méret

2.

étkezési paprika

40 mm

3.

paradicsom

47 mm

3. táblázat

 

A

B

C

1.

A termékben található
élelmiszer-adalékanyag
jele

A termékben található
élelmiszer-adalékanyag megnevezése

A termékben található
élelmiszer-adalékanyag mennyisége

2.

E 300

aszkorbinsav

quantum satis

3.

E 301

nátrium-aszkorbát

quantum satis

4.

E 302

kalcium-aszkorbát

quantum satis

5.

E 330

citromsav

quantum satis

6.

E 331

nátrium-citrátok

quantum satis

7.

E 332

kálium-citrátok

quantum satis

8.

E 333

kalcium-citrátok

quantum satis

1

A rendeletet a 15/2021. (III. 31.) AM rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte 2021. április 1. napjával.

2

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére