• Tartalom

18/2019. (XII. 13.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet rádióforgalmi rendjének kialakításáról, az Egységes Digitális Rádiórendszer alkalmazásáról

2021.06.04.
A büntetés-végrehajtási szervezet belső szabályozási tevékenységéről szóló 2/2013. (IX. 13.) BVOP utasítás 7. pontja alapján – figyelemmel a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásaira, az általános Egységes Digitális Rádiórendszer használati szabályzatára, valamint az Egységes Digitális Rádiórendszer általános rendészeti VPN használati szabályzatára – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága rádióforgalmi rendjének kialakítása, az Egységes Digitális Rádiórendszer alkalmazása és a rádióforgalmazási szabályok egységes végrehajtása érdekében az alábbi utasítást adom ki:
I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA
1. Az utasítás hatálya
a) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP),
b) a büntetés-végrehajtási intézetek,
c) a büntetés-végrehajtási intézmények,
d) a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok
(a továbbiakban mind együtt: bv. szervek) személyi állományára terjed ki.
II. A RÁDIÓFORGALMAZÁS SZABÁLYAI
2.1 A rádióforgalmazás szabályaira a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet 19. §-a az irányadó.
3. A bv. szerv hívónév, hívószám táblázatát – a Rendészeti VPN Hívónév könyvnek megfelelően – az 1. melléklet2 tartalmazza, ettől eltérni tilos.
4. Az összeköttetés felvétele úgynevezett rövid csoporthívással történik, amelynek folyamata a következő:
a) Hívás: A hívott hívóneve kétszer ismételve: „Vételre jelentkezz!” felszólítással a hívó hívónevének közlésével;
b) Válasz: A hívott hívónevével azonosítja magát: „Vételen!”;
c) Befejezés: A közlemény végét a hívó: „Vége!” szóval fejezi be, a hívott: „Nyugta!” szóval azt tudomásul veszi.
5. Az Egységes Digitális Rádiórendszer (a továbbiakban: EDR) készülékeken az alapértelmezett forgalmazási mód a csoporthívás, egyéni hívást kezdeményezni csak különösen indokolt esetben, elsődlegesen a fogvatartás biztonságát veszélyeztető esemény észlelésekor, szolgálati érdekből lehet. Egyéni hívásnál a szűkös csatornakapacitás miatt törekedni kell arra, hogy a beszélgetés a lehető legrövidebb ideig tartson.
6. A VPN gazdaszervezet által jóváhagyott, az EDR alkalmazásáról szóló hatályos anyagot (Különös VPN Használati Szabályzat) a BVOP Informatikai Főosztálya (a továbbiakban: Informatikai Főosztály) a Tudástár/Informatika/EDR intranet oldalon publikálja.
III. AZ EDR HASZNÁLATA
7. Forgalmi csoportok:
a) Az elsődleges (hazai) csoport vonatkozásában a rádiókészülékek programozásánál ki kell jelölni a felhasználó részére az elsődlegesen használatos rádiócsoportot – hazai csoport – amelyet alapvetően valamelyik diszpécser munkaállomáson meg kell jeleníteni. A bv. szerv vezetője szabályozza a hazai csoportról más forgalmi csoportra történő váltás szabályait;
b) A belső és a külső együttműködési csoportok vonatkozásában a felhasználó szervezet vezetője szabályozza a belső és külső rádióforgalmi együttműködés szabályait, amely alapján a felhasználók rádiótermináljában, illetve a diszpécser állomásokon a szükséges csoportok programozása, DWS-en történő megjelenítése történik.
8. A vészhívás az EDR legmagasabb prioritású – hívásmegszakító jellegű – kommunikációja. A készenléti szolgálatoknál meghatározott hívószámú diszpécserállomásokon a legmagasabb prioritással biztosítani kell a segélyhívások fogadását, gondoskodni kell a segítségnyújtásra beállított diszpécserállomás folyamatos felügyeletéről és segítségkérés esetén az elsődleges intézkedés megtételéről. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik diszpécser-munkaállomással, csoportot vagy készüléket is be lehet állítani vészhelyzeti célként, de szabályozni kell a vészhívás kezelését és az arra teendő intézkedéseket. A VPN gazdaszervezet a felhasználó szervezetek tekintetében a felhasználó szervezet vezetőjének hatáskörébe utalja vészhelyzeti segélykérőhívás-fogadás módjának szabályozását. Lehetőség szerint valamely 24 órás ügyeletben lévő diszpécser-munkaállomáson használati joggal meg kell jeleníteni.
9.3 Vészhívás beérkezése esetén azonnal kapcsolatba kell lépni a hívást kezdeményező féllel. A kommunikáció létrejötte után (PTT gomb használata a vészhívás után) tisztázni kell, hogy milyen segítségre van szüksége, rögzíteni kell tartózkodási helyét, ennek megfelelően kell értesíteni a mentő-, rendőr, illetve katasztrófavédelmi szervezeteket. Kapcsolatmegszakadás esetén vissza kell hívni a rádiókészüléket, illetve sikertelen kapcsolatfelvétel esetén környezeti behallgatást kell – szükség esetén a Központi VPN menedzsernél – kezdeményezni a diszpécserkészülékről annak megállapítása érdekében, hogy az illető ténylegesen segítségre szorul-e.
10. A vészhelyzeti funkciógombot úgy kell programozni, hogy a gomb minimum 2 másodperces folyamatos nyomva tartása aktiválja a vészhelyzeti hívást, a kapcsolódó jelzési adási időt 15 másodpercre szükséges állítani. A vészhívás megjelenésének helyét a felhasználó szabályozza, azonban a fogadásról gondoskodni kell.
11. A rádióterminálba a vészhelyzeti célt minden esetben be kell programozni.
12. A szolgálatot teljesítő állomány a vezeték nélküli kommunikációt elsősorban EDR terminálokon keresztül folytatja, indokolt esetben szolgálati mobiltelefon használható.
13. A forgalmi struktúra egységességének, homogenitásának megőrzése és a szervek közötti együttműködési feladatok rádiókommunikációjának biztosítására új forgalmi csoportokat csak indokolt esetben, az Informatikai Főosztály engedélyével lehet létrehozni.
14. Az együttműködési feladatok rádiókommunikációs hátterének biztosítására meghatározott együttműködési csoport valamennyi rádióterminálon programozásra kerül.
15. A külső együttműködési csoportokban bonyolítható le az egyes események, kárhelyszínek, katasztrófahelyzetek kezeléséhez szükséges rádiókommunikáció. A csoportokban a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás között valósítható meg rádióforgalmazás.
16. Az együttműködési csatornák használatára csak indokolt esetben, elöljárói utasításra kerül sor.
17. Hálózati lefedettség esetén direkt üzemmód (DMO) használatára csak kivételesen, a hálózati rádiós lefedettség megszakadása esetén kerülhet sor, vagy akkor, ha az adott szolgálati feladat végrehajtása ezt indokolja.
18. Direkt üzemmód esetén a hálózaton működő készülékekkel nem létesíthető kapcsolat. A készülékek közötti kommunikációra nyílt terepen körülbelül 500–1000 méter hatókörzetben van lehetőség.
IV. AZ EDR ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
19. Az EDR terminálok működőképes állapotának fenntartásáért, a rendeltetésszerű használatért az eszköz használója, valamint a tárolásukkal megbízott személy anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.
20. A kézi EDR rádiókészülékek, valamint a tartozékok elosztására a BVOP Biztonsági Szolgálata által készített javaslat alapján kerül sor.
21. Az EDR rádiókészülékek kiadása történhet
a) névre szólóan: az érintett személy a készüléket személyesen veszi át az informatikai osztályról, annak rendeltetésszerű kezeléséért, állagmegóvásáért és tárolásáért egy személyben felelős;
b) szolgálati vagy őrhelyen, beosztáshoz kötötten: a rádió rendeltetésszerű kezeléséért, állagmegóvásáért és tárolásáért a szolgálatban lévő személyi állományi tag felelős. A terminál átadás-átvétele a szolgálatteljesítés helyén történik, váltáskor a készülék megléte, állapota átadás-átvétel tárgyát képezi;
c) feladatra: a rádiók meglétéért, állapotukért, töltöttségi szintjükért a tárolással megbízott a felelős. Átadás-átvételkor a működőképességet, állapotot ellenőrizni kell.
22. A kézi terminálok akkumulátorainak megfelelő töltöttségi szintjét folyamatosan biztosítani kell. A feladatra kiadott készülékek töltéséért a biztonsági tiszt, a beosztáshoz használt készülékek töltéséért a szolgálatban lévő személyi állományi tag, míg az egyéni használatra kiadott készülékek töltéséért a használó a felelős.
23. A kiadott EDR rádiókészüléket szolgálatban a felhasználó köteles folyamatosan bekapcsolt állapotban és a meghatározott csatornán tartani.
24. Az EDR rádiókészülékkel ellátott gépjármű igénybevétele esetén a gépjárművet igénybe vevő a bv. szerv területét csak a rádiókészülék bekapcsolt állapotában hagyhatja el.
25. Az EDR rádiókészülék terminál kezelése a szállítmányvezető feladata. Amennyiben nincs szállítmányvezető, a kezelés és a készüléken történő forgalmazás a gépjárművezető feladata.
26.4 A mobil (gépjármű) rádió kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a szolgálati gépjármű elhagyásakor illetéktelen személyek a csatornán történő forgalmazást ne hallják, a készülékhez ne férjenek hozzá. A rádiók csak biztonsági kóddal indulhatnak, ennek meglétét ellenőrizni kell a rádió kezelőjének, így meggátolva a jogosulatlan használatot.
27. Az EDR rádiókészülékek nyilvántartásáért, a javításra történő intézkedésért az informatikai osztályvezető a felelős. A rádiók nyilvántartása, az átadás-átvétel okmányainak tárolása az informatikai osztály feladata.
28. Az EDR rádiókészülék meghibásodását, elvesztését, eltulajdonítását a szolgálatban lévő biztonsági tisztnek szóban haladéktalanul jelenteni kell. Az észlelő köteles ezt írásos formában is rögzíteni a kártérítési, fegyelmi felelősség megállapítása érdekében.
A keletkezett sérülésről hivatali munkaidőben az informatikai osztályvezetőt szóban, illetve az írásos jelentés biztonsági osztályvezető útján történő átadásával, a következő munkanapon tájékoztatni kell.
29. Az EDR rádiókészülék elvesztése, eltűnése esetén a BVOP főügyeletes részére szóban és írásban jelentést kell tenni.
V. A RÁDIÓTERMINÁLOK PROGRAMOZÁSÁNAK RENDJE
30.5 Az EDR terminálhasználathoz az alapparaméter-beállítási paramétereket, a VPN Központi Menedzser Szervezet az egyes VPN gazdaszervezeteknek, illetve VPN menedzser szervezeteknek dedikáltan rendelkezésre bocsátja. A felhasználó szervezet vezetője és a terminálprogramozásra kijelölt személy köteles gondoskodni a programozói eszközök biztonságos tárolásáról úgy, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
31. A rádióterminálok programozása a készülék gyártója által biztosított programozó készlettel történik. A készülék programozását az Informatikai Főosztály arra kijelölt, kiképzett tagja végezheti. A programozáshoz szükséges hardverkulcsot, illetve programozó eszközöket névre szólóan kell nyilvántartani. A programozói eszközök meglétét, azok kezelését mind a Szolgáltató, mind a VPN gazdaszervezet kijelölt személye ellenőrzi. A rádióterminálokba történő programozás csak az országos parancsnok által jóváhagyott rend szerint történhet. A készülékekbe beprogramozott csoportokról nyilvántartást kell vezetni.
32.6 Az EDR rádiókészülékek megfelelő programozásához szükséges alapparamétereket a Szolgáltató biztosítja, ettől való eltérés szolgálgatói engedélyhez kötött. A szolgáltatások használatát, valamint a jogosultságok beállításának rendjét az országos parancsnok szabályozza. A Szolgáltató jogosult a paraméterek ellenőrzésére és korlátozására.
33.7 Az EDR forgalmi csoportok alapparamétereinek beállítási adatait a Szolgáltató biztosítja.
34. Az országos parancsnok szabályozza, hogy a rádióterminálokba milyen forgalmi csoportok programozhatók, és az adott csoportok milyen rendszerezési elv alapján kerülnek bele a készülék mappáiba. A nyilvántartásnak tartalmazni kell a programozás idejét, a felprogramozott készülékek TEI számát, a hozzárendelt EDR hívószámot (ITSI) és a beprogramozott forgalmi csoportokat, mappákat, valamint a szervezeti egységet, amelyikhez a terminál hozzárendelésre került az EDR-ben.
35. A büntetés-végrehajtási szervezeten (a továbbiakban: bv. szervezet) belül törekedni kell az egységes csoportprogramozásra.
VI. HANG- ÉS JELENTÉSTÁROLÓ RENDSZER
36. Az EDR lehetőséget biztosít a csoportkommunikáció és a diszpécser-munkaállomáson történt mindenfajta tevékenység (például csoportlétrehozás, jogosultságok adása, elvonása) dokumentálására a központi hangrögzítő rendszer (a továbbiakban: AR) segítségével. Az AR tetszőleges, a jogosult által berendezett csoport kommunikációját képes rögzíteni attól függetlenül, hogy a rögzítendő csoport bármely DWS-en meg lenne nyitva. Az AR a rögzített anyagokat felhasználói beállítástól függően, de alapesetben naponta továbbítja a felhasználókhoz telepített kliensek felé, ahol az anyagokat a felhasználók archiválhatják.
37. A Szolgáltató a rögzített hanganyag visszahallgatását, a megfelelő kliens telepítésével minden DWS-en biztosítja. A visszahallgatás jogosultságait a Felhasználó AR menedzsere állítja be.
38. A rendszerben a hangrögzítő és visszahallgató szolgáltatás igénybevétele jogosultsághoz kötött, ennek alapján kell a bv. szerv vezetőjének szabályozni az AR használatát, az adatok tárolásának idejét, a hozzáférést és azok jogosultsági szintjének szabályozását.
39. A felhasználó szervezet köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen szükségesek.
40. A bv. szervezet felelősséget vállal azért, hogy az adatok rögzítése és felhasználása során bármilyen egyéb módon tudomására jutott, illetve birtokába került adatokat a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át, és nem közli illetéktelen harmadik személlyel, nem hozza nyilvánosságra, valamint nem használhatja fel egyéb célokra. A felhasználó szervezet a titoktartási kötelezettségének megszegéséért a hatályos magyar vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartozik.
VII. MÁS SZERVEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS
41. A VPN alárendeltségébe tartozó, valamint a más VPN gazdaszervezet alá tartozó felhasználó szervezetek közötti együttműködést a VPN Központi Menedzser Szervezet által felügyelt 99 VPN-en keresztül a Nyílt EMŰ1 és a Nyílt EMŰ2 mappában lévő forgalmi csoportokkal kell megvalósítani, a területi illetékességnek megfelelően. Ettől való eltérés a VPN Központi Menedzser Szervezet engedélyével lehet. A felhasználó szervezeten belüli együttműködést az adott felhasználó szervezet vezetője szabályozza.
42. A felhasználó szervezeteknek ki kell jelölni és meg kell küldeni a VPN Központi Menedzser Szervezet részére azon kontaktszemélyek adatait, elérhetőségét, akik jogosultak a szervezetüket érintően más szervekkel való kommunikációs együttműködés elrendelésére, illetve szervezeten belüli és kívüli csoport összevonására és csoporttagság módosítására.
43. Az országos együttműködés érdekében létrehozott Együttműködési nyílt VPN (99) korlátozás nélkül biztosítja az EDR használó szervezetek közötti együttműködést.
44. Az országos együttműködés érdekében létrehozott VPN Központi Menedzser Szervezet által felügyelt Együttműködési operatív VPN (98), megfelelő jogosultságokkal biztosítja az EDR használó szervezetek közötti együttműködést, és kizárja az illetéktelen hozzáférést.
VIII. AZ EDR ESZKÖZÖK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK
45. Szolgálatátadás-átvételkor, kiadáskor és visszavételkor a felhasználók kötelesek ellenőrizni az eszköz működőképességét, a tartozékok meglétét.
46. Amennyiben ellenőrzés során a készüléken, annak tartozékain sérülés, működési rendellenesség vagy hiányosság tapasztalható – és arról nem készült jelentés – a készüléket utoljára átvevő személy felelősségét kell megállapítani.
47. Az eszközök meglétét, állapotát, működőképességét az informatikai osztályvezető a biztonsági osztályvezetővel évente ellenőrizni köteles. Az ellenőrzésről feljegyzést kell készíteni, amely alapján a készülék esetleges javításáról, árajánlat bekéréséről az informatikai osztályvezető gondoskodik.
IX. AZ EDR ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
48.8 Az EDR rádióterminálként használható készülékek (olyan rádiók, amelyeknek TEI száma van, illetve ISSI szám rendelhető hozzá) esetében törzslap kerül kiállításra, mely tartalmazza a készülék adatait, egyedi azonosítóit, valamint a tulajdonos és felhasználó szervezet adatait.
49. A készülék adataiban, egyedi azonosítóiban történő konfigurációs változtatást, illetve a készülék mozgását a törzslapra dátummal fel kell vezetni.
IX/A.9 AZ EDR ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK OKTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK
49/A. Az EDR eszközök használatának oktatását a biztonsági szakterület szervezi évente legalább egy alkalommal, melyhez az informatikai szakterület oktatót biztosít. Az oktatásokról jelenléti ívet kell vezetni. Új belépők esetén a biztonsági szakterület azonnal oktatást tart.
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
50. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
51. Az utasítás rendelkezéseit az érintett állománnyal ismertetni kell.
1

A 2. pont a 32/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. mellékletet az érintettek közvetlenül kapják meg.

3

A 9. pont a 32/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

4

A 26. pont a 32/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

5

A 30. pont a 32/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

6

A 32. pont a 32/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás 5. pontjával megállapított szöveg.

7

A 33. pont a 32/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás 5. pontjával megállapított szöveg.

8

A 48. pont a 32/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

9

A IX/A. fejezetet (49/A. pont) a 32/2021. (VI. 3.) BVOP utasítás 7. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére