• Tartalom
Oldalmenü

193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről

2019.07.31.

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az 1. mellékletben kijelölt gazdasági társaságot, az ott meghatározott termékek és szolgáltatás tekintetében ellátási kötelezettség terheli

a) a honvédelmi szervezetek,

b) a rendvédelmi szervek,

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és

d) a magyar állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaság fegyveres biztonsági őrsége

vonatkozásában.

2. § Az 1. § a)–c) pontjában meghatározott szervek irányítását ellátó miniszter és az 1. § d) pontjában meghatározott gazdasági társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló (a továbbiakban együtt: irányító kormánytag) minden év július 30-ig írásban tájékoztatja a Nemzetbiztonsági Kabinetet (a továbbiakban: Kabinet) az 1. melléklet szerinti termékeket és szolgáltatást érintő, következő évre tervezett, valamint a beszerzés évét követő két év vonatkozásában előre jelezhető – a termék vagy szolgáltatás főbb műszaki jellemzőit is tartalmazó – igényeiről.

3. § Az 1. mellékletben kijelölt gazdasági társaság felett tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter (a továbbiakban: miniszter) a 2. §-ban foglaltak ismeretében, minden év szeptember 30-ig tájékoztatást ad a Kabinet részére az 1. melléklet szerinti termékek és szolgáltatás tekintetében a következő év vonatkozásában fennálló gyártási kapacitásokról, tartozékok és szolgáltatás elérhetőségéről, valamint a tervezett egységárakról.

4. § Az irányító kormánytag a 3. §-ban foglaltak ismeretében, minden év november 30-ig tájékoztatja a minisztert az 1. melléklet szerinti termékekre és szolgáltatásra vonatkozó következő évi tényleges beszerzési igényekről.

5. § Az irányító kormánytag a 4. §-ban foglalt beszerzési igényt meghaladóan, év közben felmerülő, az 1. melléklet szerinti termékekre és szolgáltatásra vonatkozó esetleges többletigényről tájékoztatja a minisztert, aki intézkedik az igénynek az 1. mellékletben kijelölt gazdasági társaság általi teljesíthetőségének megvizsgálásáról, és a vizsgálat eredményéről 10 munkanapon belül tájékoztatja az irányító kormánytagot.

6. § Az 1. § a)–d) pontjában meghatározott szervek az 1. melléklet szerinti termékek és szolgáltatás megrendelése során megvizsgálják az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. cikke szerinti feltételek fennállását.

7. § A Kormány az 1. mellékletben kijelölt gazdasági társaságot rendvédelmi szervvel szemben fennálló ellátási kötelezettsége alól a Kabinet előterjesztése alapján mentesítheti.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Az irányító kormánytag

a) az 1. melléklet szerinti termékek és szolgáltatások tekintetében a 2019. évre fennálló igényekről, szervezetenkénti bontásban, valamint

b) az 1. melléklet szerinti termékek rendszeresítésének és alkalmazásba vételének feltételeiről

az e rendelet hatálybalépését követő 30. napig tájékoztatót nyújt be a Kabinet részére.

1. melléklet a 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez

Az ellátási kötelezettség hatálya alá eső termékek és szolgáltatások, valamint az ellátási kötelezettséggel terhelt gazdasági társaság

 

A

B

Termékek és szolgáltatás megnevezése

Gazdasági társaság megnevezése

1.

CZ Bren2 gépkarabély változatai és
a hozzá rendelhető tartozékai

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10

2.

SCORPION géppisztoly változatai és
a hozzá rendelhető tartozékai

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10

3.

CZ P07 szolgálati pisztoly változatai és
a hozzá rendelhető tartozékai

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10

4.

CZ P09 szolgálati pisztoly változatai és
a hozzá rendelhető tartozékai

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10

5.

Az A:1–A:4 mezőben foglalt termékekhez
kapcsolódó gyári nagyjavítási szolgáltatás

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. Pf. 10