• Tartalom

2/2019. (I. 31.) IM rendelet

2/2019. (I. 31.) IM rendelet

a polgári peres és nemperes eljárásokban, a közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól

2023.12.24.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) a polgári peres és nemperes eljárás, valamint

b) a közigazgatási per és az egyéb közigazgatási bírósági eljárás

során elrendelt elővezetésre.

2. § (1)1 Az 1. § szerinti eljárásban elrendelt és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által foganatosított elővezetés során felmerült és igazolt költség összegének megállapítása, valamint megtérítése során az előállítás és az elővezetés végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek egyes tételeiről és mértékéről, valamint az elrendelő szerv részére történő igazolásáról és a költségek megtérítéséről szóló miniszteri rendelet elővezetésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(1a)2 Az elővezetés foganatosításával kapcsolatos költségeket a foganatosító szerv előlegezi. Az elővezetéssel felmerült költség összegének megállapításáról és megtérítéséről rendelkező jogerős határozatot a foganatosító szervnek vagy a foganatosító szerv – elrendelő szervnek címzett – felhívásában megjelölt szervnek kell megküldeni, és tájékoztatást kell adni a határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról.

(2) Ha a bíróság az államot kötelezi az elővezetés költségének viselésére, az elővezetés költségét az elővezetést elrendelő bíróság székhelye szerint illetékes bírósági gazdasági hivatal fizeti ki a jogosultnak.

2/A. §3 (1) A bíróság az elővezetéssel felmerült költség összegének megállapításáról és megtérítéséről rendelkező határozatban felhívja a kötelezettet arra, hogy a megállapított összeget a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szerv részére, a megjelölt számlaszámra, a megjelölt befizetést azonosító adatokra hivatkozással fizesse be. A határozat kézbesítésekor tájékoztatni kell a kötelezettet a foganatosító szerv – elrendelő szervnek címzett – felhívásában megjelölt számlaszámról és a befizetést azonosító adatokról.

(2) Az elővezetés során felmerült költség összege – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a foganatosító szerv székhelye szerint illetékes vármegyei vagy fővárosi rendőr-főkapitányság bevétele.

(3) Ha az elővezetés foganatosítását

a) a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve,

b) a rendőrség terrorizmust elhárító szerve,

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy

d) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetén belül a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján egyes feladatok ellátására törvényben vagy kormányrendeletben létrehozott más rendőri szerv

hajtja végre, a költségként felmerült összeg e szerv bevételét képezi.

(4) Az elővezetési költségként megállapított összeg önkéntes befizetésének elmulasztása esetén a költségek behajtása iránt – az ott tett megkülönböztetés szerint – a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szerv intézkedik.

3. § Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

4. § E rendeletet a hatálybalépést követően foganatosított elővezetés tekintetében kell alkalmazni.

5. §4

1

A 2. § (1) bekezdése a 15/2023. (X. 24.) IM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1a) bekezdését a 15/2023. (X. 24.) IM rendelet 15. §-a iktatta be.

3

A 2/A. §-t a 15/2023. (X. 24.) IM rendelet 16. §-a iktatta be.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére