• Tartalom

2/2019. (III. 28.) PM rendelet

2/2019. (III. 28.) PM rendelet

a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról

2019.07.02.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 438. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) befektetési egység vételi árfolyama: az eszközalap nettó eszközértékének és az adott eszközalaphoz kötött befektetési egységek – a szerződési feltételekben foglaltak szerint korrigált – számának hányadosa,

b) eszközalap nettó eszközértéke: az eszközalaphoz tartozó befektetett eszközök értékének és az eszközalapot terhelő költségeknek, így különösen az alapkezelési díjaknak a különbözete,

c) számla: a biztosítási szerződés valamennyi befektetési egységének összesített nyilvántartása.

(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakat a biztosítási tevékenységéről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezései szerint kell értelmezni.

(3) A nem eszközalaphoz kapcsolódó befektetési egységekre vonatkozó tájékoztatásra az e rendelet rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

(4) E rendelet rendelkezései nem alkalmazhatók az eszközalap-felfüggesztés esetén a felfüggesztett eszközalap tekintetében.

(5) A biztosító az e rendelet szerinti tájékoztatás előállítása során

a) aktuális adatként a legutolsó rendelkezésre álló adatot, valamint

b) a tájékoztatással érintett időszak vonatkozásában

ba) a szerződéskötést követő első tájékoztatás esetén a szerződéskötés időpontja, vagy

bb) – a ba) alpontban foglalt eset kivételével – az előző tájékoztatásban figyelembe vett adat keletkezésének időpontja

és az aktuális tájékoztatás előállításakor rendelkezésre álló legutolsó adat keletkezési időpontja közötti adatokat

veszi figyelembe.

2. § (1) A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén a biztosító a szerződő részére évente legalább egy alkalommal – azonos naptári napra vonatkoztatva – díjmentesen, az ügyféllel kötött megállapodása szerinti tartós adathordozón tájékoztatást nyújt

a) a biztosítási szerződés számlájának helyzetéről,

b) a biztosítási szerződésre beérkezett biztosítási díjakról,

c) a biztosítási szerződéssel kapcsolatos költségekről,

d) a szerződő által a biztosítási szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások és maradékjogok értékéről,

e) az eszközalapok között a szerződő utasítására végrehajtott átcsoportosítás időpontjáról és arányáról,

f) a befektetési egységek árfolyamáról,

g) a biztosítási szerződés szolgáltatási értékéről (értékeiről) és visszavásárlási értékéről; abban az esetben, ha a szerződés többlethozam-visszatérítést is tartalmaz, ennek értékéről,

h) az (5) bekezdés szerinti tájékoztatási lehetőségről,

i) a szerződő által választott, a szerződéshez kapcsolódó eszközalapok nevéről,

j) a 4. § (1) bekezdése szerinti nyilvános tájékoztatások elérhetőségéről és

k) a szerződő biztosításközvetítőjének nevéről és elérhetőségéről, vagy a biztosító azon egységének megnevezéséről és elérhetőségéről, amelytől a szerződő a biztosítási szerződésével kapcsolatban részletes tájékoztatást kaphat.

(2) A biztosító az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az (1) bekezdés szerinti naptári napot követő 15 napon belül megküldi a szerződőnek.

(3) Az 1. § (5) bekezdés a) pontja szerinti adat keletkezési időpontját a tájékoztatáson fel kell tüntetni.

(4) A biztosítási szerződés megszűnése esetén a biztosító a szerződés megkötésétől vagy az (1) bekezdés szerinti utolsó tájékoztatás időpontjától a megszűnés időpontjáig terjedő időszakra – a biztosítási szerződés megszűnését követő 15 napon belül – az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást nyújt a szerződő részére. Ha a biztosítási szerződés a díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következtében szűnik meg, a biztosító az e bekezdés szerinti tájékoztatást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:449. § (1) bekezdése szerinti póthatáridő leteltét követő 15 napon belül küldi meg a szerződőnek. Ha a biztosítási szerződésben a szerződő fél és a biztosított ugyanaz a személy, és a biztosítási szerződés e személy halála miatt szűnik meg, az e bekezdés szerinti tájékoztatást a biztosító a kedvezményezettnek küldi meg, a kedvezményezett személyének igazolását követő 15 napon belül.

(5) Az (1) bekezdés szerinti rendszeres tájékoztatáson kívül a szerződő írásban vagy egyéb azonosításra alkalmas módon benyújtott kérelmére a biztosító 15 napon belül, az (1) bekezdés szerinti részletezettséggel, az ügyféllel kötött megállapodása szerinti formában tájékoztatja a szerződőt. A tájékoztatás előállítása során a biztosító az 1. § (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza azzal, hogy a kérelemben megjelölt időszakra vonatkozó tájékoztató előállítása során az időszak első és utolsó rendelkezésre álló adata közötti időszak adatait veszi figyelembe. A biztosító ezért a szolgáltatásért külön költséget számolhat fel.

3. § (1) A biztosító a számla helyzetét úgy részletezi, hogy a befektetési egységek számát eszközalaponként külön feltünteti, és a befektetési egységek értékét az 1. § (5) bekezdés a) pontja szerinti nap árfolyamai, valamint egyéb véglegesített adatai alapján mutatja be.

(2) A biztosítási díjak ismertetésekor a biztosító elkülönítve mutatja ki a beérkezett rendszeres és eseti díjakat, valamint ezek beérkezési és befektetési dátumát.

(3) A biztosító a biztosítási szerződést terhelő valamennyi, előjegyzett vagy ténylegesen érvényesített költséget, illetve levonást jogcímenként részletezve mutatja be.

(4) A biztosítási szerződés alapján a biztosító által teljesített kifizetéseket a tájékoztatásban a biztosító jogcímenként részletezve tünteti fel.

(5) A kifizetések értéke mellett a biztosító kimutatja a kifizetés teljesítése során levont költségeket.

(6) Ha a szerződés részét képező általános szerződési feltételek vételi árfolyam meghatározását tartalmazzák, a biztosító az e rendelet szerinti valamennyi tájékoztatást ennek figyelembevételével teljesíti.

(7) A biztosító a szerződő által igénybe vett kötvénykölcsön – ha van ilyen – értékét mint a szerződő számláját terhelő adósságot mutatja ki.

4. § (1) A biztosító minden munkanapon nyilvános tájékoztatást ad a befektetési egységekhez kötött életbiztosításaihoz kapcsolódó befektetési egységek árfolyamáról és az eszközalapok nettó eszközértékéről

a) a biztosító internetes honlapján napi frissítéssel történő megjelentetéssel,

b) a biztosító telefonszámán munkaidőben elérhető információszolgáltatással és

c) a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, munkaidőben elérhető információszolgáltatással.

(2) A biztosító eszközalapjainak összetételét a befektetési formák (részvény, kötvény, készpénz, egyéb) arányaiban az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási formák mindegyikén havi frissítéssel ismerteti.

5. § (1) Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti tájékoztatási követelményeket a 2019. július 1-jét megelőzően megkötött szerződések esetében a 2019. június 30. napját követő tájékoztatásokra kell alkalmazni.

6. §1

1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére