• Tartalom
Oldalmenü

2/2019. (I. 9.) ITM rendelet

az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

2019.01.17.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 38a. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságot (a továbbiakban: Útügyi Bizottság) működtet.

(2) Az Útügyi Bizottság

a) az útügyi műszaki előírások megalkotására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrendben kidolgozza és felülvizsgálja az útügyi műszaki előírásokat tartalmazó szakmai szabályokat;

b) az a) pontban hivatkozott jogszabályban meghatározott eljárásrendben a közút tervezésében, építésében vagy üzemeltetésében érintett természetes vagy jogi személy megkeresésére egyedi szakmai állásfoglalást alakít ki a megkereső által bemutatott, az útügyi műszaki előírásokban foglaltaktól eltérő műszaki megoldásokról;

c) javaslatot tehet az útügyi műszaki szabályozás jogszabályi környezetének kialakítására, módosítására;

d) a c) pontban meghatározott feladata ellátása érdekében közreműködik az útügyi műszaki szabályozással összefüggő jogszabálytervezetek előkészítésében és egyeztetésében, ennek keretében az előterjesztések közigazgatási egyeztetése során előmozdítja az útügyi szakterület civil és más szervezetei, a hatóságok, továbbá a feladatkörükben érintett miniszterek által vezetett minisztériumok szakterületi felelősei közötti szakmai párbeszédet.

2. § (1) Az Útügyi Bizottság tagja az Útügyi Bizottság elnöke, valamint a felkérése alapján

a) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,

b) az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter,

c) az építésgazdaságért felelős miniszter,

d) a környezetvédelemért felelős miniszter,

e) a gyorsforgalmi utak engedélyezéséért felelős közlekedési hatóság,

f) a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság,

g) a Magyar Mérnöki Kamara és

h) a Közlekedéstudományi Egyesület

által delegált személy.

(2) Az Útügyi Bizottság elnöke a miniszter által kijelölt – a miniszter által vezetett minisztérium közúti infrastruktúra-fejlesztési feladatainak ellátásában közreműködő – szakmai vezető.

(3) Az Útügyi Bizottság elnöke és tagjai az Útügyi Bizottságban végzett munkájukért díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek.

3. § (1) Az Útügyi Bizottság elnöke felkérésére a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság által delegált személy az Útügyi Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesz részt. A meghívott személy szavazati joggal nem rendelkezik.

(2) Az Útügyi Bizottság üléseire az Útügyi Bizottság elnöke más szakértőket is meghívhat. A meghívott szakértők szavazati joggal nem rendelkeznek.

4. § (1) Az Útügyi Bizottság akkor határozatképes, ha legalább a tagok fele részt vesz az Útügyi Bizottság ülésén.

(2) Az Útügyi Bizottság ülésén az Útügyi Bizottság elnökének akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott tag végzi az elnöki teendőket. Ez a megbízás egyszeri időtartamra szól.

(3) Az Útügyi Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg szavazás útján. Egyenlő számú szavazat esetén az Útügyi Bizottság elnökének szavazata dönt.

(4) Az Útügyi Bizottság ülésen kívül elektronikus úton szavazhat, és ülés tartása nélkül is határozhat (a továbbiakban: elektronikus határozathozatal).

(5) Az elektronikus határozathozatal során a szavazásban részt vevők személyének és a határozatképességnek hitelt érdemlően megállapíthatónak kell lennie.

(6) Az Útügyi Bizottság bármely tagja – legkésőbb a szavazás kezdő időpontját megelőzően – az ok megjelölésével javasolhatja elektronikus határozathozatal helyett az Útügyi Bizottság ülésének összehívását.

5. § (1) Az Útügyi Bizottság a tárgyévre vonatkozóan munkatervet fogad el.

(2) Az Útügyi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a szervezeti keretein belül látja el.

(3) Az Útügyi Bizottság ülését az Útügyi Bizottság elnöke – a titkársági feladatokat ellátó szerv útján – hívja össze. Az ülést igény szerint, de legalább félévente egyszer össze kell hívni.

(4) Az Útügyi Bizottság üléséről és az elektronikus határozathozatalról a titkársági feladatokat ellátó szerv jegyzőkönyvet készít.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

_