• Tartalom

2/2019. (III. 29.) BM OKF utasítás

2/2019. (III. 29.) BM OKF utasítás

az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységéről

2023.04.04.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § i) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF) és az irányítása alá tartozó területi, helyi szervekre, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központra terjed ki.

2. § Ahhoz, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület (a továbbiakban: ÖTE) és a szakmai tevékenységének ellenőrzését végző hivatásos tűzoltóság (a továbbiakban: HTP) székhelye szerint illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság (a továbbiakban: KI) együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) kössön az ÖTE által végzett tűzoltási és műszaki mentési feladatok önálló ellátására, az ÖTE-nek teljesíteni kell a rendszerbeállító gyakorlatot.

3. § A rendszerbeállító gyakorlat végrehajtásának feltétele, hogy az ÖTE az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól szóló BM OKF utasításban meghatározott I. kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkezzen.

4. § A rendszerbeállító gyakorlat az ÖTE ellenőrzését végző HTP székhelye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK) által szervezett és vezetett olyan tűzoltási és műszaki mentési ellenőrző gyakorlat, amelyből megállapítható az ÖTE állományának szakmai felkészültsége, eszközeinek, felszereléseinek bevethetősége, valamint a beavatkozást irányító személyek tűzoltásvezetési feladatok ellátására vonatkozó alkalmassága.

5. § A rendszerbeállító gyakorlatot a KI ellenőrzi, értékeli és sikeres végrehajtását követően az 1. melléklet szerinti igazolást bocsát ki az ÖTE részére, amely érvényes a kiállítástól számított 12. hónap végéig.

6. § A rendszerbeállító gyakorlat sikeres végrehajtását követően a minősítés fenntartása érdekében, évente egy alkalommal – az előző gyakorlat érvényességi idejének lejártát megelőzően – a beavatkozó ÖTE végrehajtja a KvK által szervezett és vezetett minősítő gyakorlatot, amelyet a KI ellenőriz, értékel. A minősítő gyakorlat nem megfelelő értékelése esetén, a gyakorlatot negyedéven belül meg kell ismételni. A minősítő gyakorlat végrehajtásának feltétele és módszere megegyezik a 3–5. pontokban foglaltakkal. A sikeres minősítő gyakorlatról a KI igazolást ad ki, amelynek érvényességi ideje és formai elemei megegyeznek az 5. § szerint kiadott igazolással.

7. § Ha a beavatkozó ÖTE nem teljesítette sikeresen a megismételt minősítő gyakorlatot, akkor a sikertelen minősítő gyakorlatot követően legkorábban 1 év elteltével kérelmezheti újra a gyakorlat elvégzését.

8. § A rendszerbeállító és minősítő gyakorlatot megelőző 10 munkanapon belül az ÖTE ellenőrzését végző HTP köteles tételesen ellenőrizni az ÖTE személyi és technikai feltételeinek meglétét.

9. § Az ÖTE által vállalt készenléti óraszámtól függően – melyeknek legalább 50%-át az adott év első félévében kell teljesíteni – az önálló beavatkozási tevékenység két kategóriában végezhető:

a) beavatkozó I. kategória esetén a vállalt éves minimális készenléti óraszám 4500 óra,

b) beavatkozó II. kategória esetén a vállalt éves minimális készenléti óraszám 3000 óra.

10. § A beavatkozói kategória meghatározását a KI-vel kötött megállapodásban kell rögzíteni.

11. § Ha az önálló beavatkozói tevékenység megkezdése év közben történik, akkor az adott évből hátralévő időszak készenléti óraszámát időarányosan kell megállapítani.

12. § A KI a KAP-online rendszeren folyamatosan nyomon követi a beavatkozó ÖTE által teljesített készenléti óraszámot. A KI írásban felhívja a beavatkozó ÖTE figyelmét a készenléti idő fokozására, ha úgy ítéli meg, hogy a beavatkozó ÖTE által addig teljesített féléves vagy éves készenléti óraszám várhatóan nem éri el a megállapodásban rögzített készenléti óraszámot.

13. § Ha a beavatkozó ÖTE a megállapodásban rögzített féléves vagy éves készenléti óraszámot nem teljesíti, akkor a KI soron kívül jelentést tesz az országos tűzoltósági főfelügyelő (a továbbiakban: OTF) részére, melyben bemutatja az elmaradás okait, a tett intézkedéseket, továbbá javaslatot tesz a beavatkozó ÖTE további működésére vonatkozóan.

14. § A 13. § szerinti jelentést az OTF megvizsgálja és felterjeszti a BM OKF főigazgatója részére, aki döntést hoz arról, hogy a beavatkozó ÖTE milyen feltételek mellett folytathatja önálló beavatkozói tevékenységét. A döntésről az OTF írásban tájékoztatja a KI-t.

15. § A beavatkozó ÖTE a vállalt készenléti időszakon kívül mint közreműködő ÖTE részt vehet a megállapodásban rögzített területen bekövetkezett tűzoltási és műszaki mentési események felszámolásában.

16. § Az ÖTE-nek az önálló beavatkozó tevékenység ellátásához legalább a 2. mellékletben meghatározott egyéni védőeszközökkel és szakfelszerelésekkel kell rendelkeznie. Ezek meglétét a területi adottságok, a tűzoltó gépjármű kialakítása és az önálló beavatkozói feltétel elérésének figyelembevételével a KI egyénileg vizsgálja, és a 2. mellékletben foglaltaktól történő esetleges eltérést a megállapodásban rögzíti.

17. § Az ÖTE a KI-nek címzett és HTP-hez benyújtott 3. melléklet szerinti kérelemmel igényli azon tevékenységi terület kijelölését, ahol önálló beavatkozást kíván végrehajtani (a továbbiakban: beavatkozó TT).

18. § A kérelem benyújtását követően a KI tételesen ellenőrzi az önálló beavatkozási tevékenység végzéséhez szükséges feltételek teljes körű meglétét. Az ellenőrzést követően a KI jelentést terjeszt fel az OTF részére, melyben javaslatot tesz az ÖTE beavatkozó TT-jének kijelölésére.

19. § A megállapodás megkötése előtt az OTF megvizsgálja a felterjesztett javaslatot, szükség szerint ellenőrzést tart.

20. § Az OTF véleménye alapján a KI megköti az ÖTE-vel a 4. melléklet szerinti megállapodást, melyet az OTF felterjeszt a BM OKF főigazgatója részére, aki egyetértése esetén jóváhagyja azt.

21. § A megállapodás jóváhagyását követően az ÖTE önálló beavatkozási tevékenységet végezhet.

22. § Ha az ÖTE székhelye nem a megállapodást kötő KI illetékességi területén van, akkor a megállapodást az ÖTE székhelye szerinti KI egyetértésével kell megkötni.

23. § A megállapodás a felek közös megegyezésével módosítható. Amennyiben a megállapodás módosításának indoka a beavatkozó TT-ben, a vállalt készenléti óraszámban vagy a tűzoltó gépjármű típusában történő változás, akkor erről a KI a megállapodás módosítása előtt jelentést tesz az OTF-nek. Ebben az esetben a KI csak a BM OKF főigazgatójának jóváhagyása esetén kezdheti meg a megállapodás módosítását.

24. § A megállapodás felmondását a KI haladéktalanul jelenti az OTF-nek. A megállapodás megszüntetését követő naptól az ÖTE nem jogosult önálló beavatkozási tevékenység végzésére.

25. § A beavatkozó ÖTE-t a műveletirányító tervadatlapon (a továbbiakban: MT) tervezni kell. Az érintett MT módosítását a megállapodás jóváhagyását követő 3 napon belül a működési terület szerinti HTP elvégzi.

26. § A beavatkozó ÖTE-t a riasztási fokozat meghatározásánál figyelembe kell venni.

27. § A HTP parancsnokának javaslatára a KI igazgató a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek (önkéntes tűzoltóságok) tevékenységét támogató mentori rendszerről szóló BM OKF főigazgatói intézkedésben foglalt feltételek teljesítése esetén a beavatkozó ÖTE mentori feladatok ellátásával megbízza a HTP állományában szolgálatot teljesítő hivatásos tűzoltót. A megbízás során előnyt jelent, ha a tűzoltó az érintett beavatkozó ÖTE-ben tagsági viszonnyal rendelkezik.

28. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

29. §1

30. § Az utasítás hatálybalépésétől számított 15 napon belül a KI igazgató intézkedik a hatályos megállapodások – az utasítás mellékletei szerint meghatározott formában és tartalommal történő – módosításának kezdeményezésére. Amennyiben a módosítás hatályosulása az utasítás hatálybalépésétől számított 60 napon belül – az ÖTE ehhez szükséges nyilatkozatainak hiányában – nem valósul meg, az igazgató intézkedik az érintett megállapodás – a megállapodásban, ennek hiányában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott felmondási idő figyelembevételével történő – felmondására.

1. melléklet a 2/2019. (III. 29.) BM OKF utasításhoz


2. melléklet a 2/2019. (III. 29.) BM OKF utasításhoz


A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület által minimálisan kötelezően készenlétben tartandó
egyéni védőeszközök és felszerelések jegyzéke

I.

Egyéni védőeszközök

1.

tűzoltó védőkesztyű

4 db

2.

tűzoltó bevetési védőruha (kabát és nadrág)

4 db

3.

tűzoltó védősisak (arcvédővel)

4 db

4.

tűzoltó védőcsizma

4 db

5.

mászóöv tartozékokkal (kézi balta, tömlőtartó kötél)

3 dbII.
(készenlétben tartott tűzoltó gépjárművön elhelyezve)

A) Egyéni védőeszközök

1.

légzőkészülék

2 db

2.

tartalék palack

2 db

3.

légző álarc

4 db

4.

munkavédelmi védőkesztyű (műszaki mentéshez)

4 db

5.

gumikesztyű (olaj- és saválló)

2 pár

6.

gumicsizma (olajálló)

2 pár

7.

mentőkötél

2 db

8.

mentőálarc + tömlő

1 db

B) Tűzoltó készülékek

1.

hordozható ABC porral oltó (minimum 34A 183B, C)

2 db

2.

hordozható habbal oltó (minimum 13A 144B)

1 db

3.

puttonyfecskendő

1 db

C) Szívóoldali felszerelések

1.

szívótömlő A

8 m

2.

lábszelepes szűrő a szívótömlőhöz A

1 db

3.

szűrőkosár

1 db

4.

egyetemes kapocspárkulcs

2 db

5.

gyűjtő 2 B-A

1 db

6.

állványcső 2 B

1 db

7.

földalatti tűzcsapkulcs + tüske készlet

1 db

8.

föld feletti tűzcsapkulcs

1 db

9.

szívótömlő kötél (szelepkötél, kútkötél)

1-1 db

10.

sugárcső kötél

2 db

D) Nyomóoldali felszerelések

1.

nyomótömlő B-20-K

6 db

2.

nyomótömlő C-20-K

6 db

3.

osztó B-CBC

1 db

4.

kombinált sugárcső

2 db

5.

egyetemes kapocspárkulcs

2 db

6.

áttét A-B; B-C

1-1 db

7.

tömlőfoltbilincs B; C

4-4 db

8.

tömítőgyűrű A; B; C

4-4 db

9.

tömlőhíd 2B-2C

2 db

E) Egyéb kézi szerszámok és felszerelések

1.

ásólapát

2 db

2.

kapacs

2 db

3.

vasvilla

2 db

4.

biztonságiöv-vágó

1 db

5.

bontóbalta

1 db

6.

feszítővas

1 db

7.

csapszegvágó

1 db

8.

csáklya

1 db

9.

dugólétra készlet vagy kihúzós létra

1 db

10.

benzinmotoros láncfűrész

1 készlet

11.

terelőkúp

4 db

12.

kézilámpa

2 db

13.

EDR készülék (legalább az egyik GPS vevővel is ellátott)

2 db

14.

kordonszalag területlezáráshoz

50 m

15.

járműtartozékok a KRESZ-előírásoknak megfelelően

3. melléklet a 2/2019. (III. 29.) BM OKF utasításhoz


K É R E L E M

név, rf.
.......................... Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója részére


név, rf.
.......................... Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
parancsnoka
útján


Tisztelt Igazgató Úr!


......................................... Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: egyesület) képviselője kérem annak elbírálását, hogy az egyesületünk a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 4. § w) pontjában meghatározott beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületként működjön.

Az egyesület a(z) ........................ BM OKF utasításban foglalt feltételeknek teljeskörűen megfelel.

A rendszerbeállító gyakorlatot az egyesület ....... fővel, ...................................... (dátum/helyszín) sikeresen végrehajtotta, az erről szóló igazolás másolatát mellékelten megküldöm.

Az önálló beavatkozást az egyesület az alábbi településeken kívánja teljesíteni:
.........................................
......................................... települések felsorolása
.........................................

A kérelmünk elbírálása érdekében az egyesületünk személyi és technikai feltételeinek tételes ellenőrzéséhez hozzájárulok.Dátum: ...........................................

......................................................................
név
......................................... Önkéntes Tűzoltó Egyesület
képviseletére jogosult


P.H

4. melléklet a 2/2019. (III. 29.) BM OKF utasításhoz2


Jóváhagyom!

Budapest, .........................................


......................................................................
Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy
tűzoltósági főtanácsos
főigazgató


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(....... kategóriájú beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület),

amely létrejött a(z)


......................................... KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG,

valamint a(z)


......................................... ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

közöttAz Együttműködési Megállapodás létrejött

egyrészről:
................... Katasztrófavédelmi Igazgatóság
törzskönyvi azonosító szám:
képviseli:

másrészről:
................... Önkéntes Tűzoltó Egyesület
székhelye:
nyilvántartási száma:
adószáma:
képviseli:

(a továbbiakban együtt: Felek)

között.


PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint, a(z) ...................... Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) által önként vállalt tevékenységi területen bekövetkező tűzoltási és műszaki mentési feladatok önálló ellátása céljából, a Felek együttműködési megállapodást kötnek.


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely a Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1) Az ÖTE kijelenti, hogy működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

2) Az ÖTE az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól szóló BM OKF utasításban meghatározott I. kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkezik, melyet a(z) ....................... hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal kötött (1. függelék).

3) Az ÖTE sikeresen teljesítette a rendszerbeállító gyakorlatot, melyről a(z) ........................ Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: KI) igazolást állított ki (2. függelék).

4) A Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a kapcsolattartás ügyeleti rendszerükön keresztül, valamint a kapcsolattartók útján történik.

5) Az ÖTE vállalja, hogy
a) teljesíti éves szinten a(z) ........... minimális készenléti óraszámot (beavatkozó I. vagy II.) {a kategória száma a vállalt óraszámtól függ}, melynek legalább 50%-át az adott év első félévében teljesíti,
b) teljesíti a ....... évből hátralévő időszak készenléti óraszámát: ........
melyből az első félévben teljesítendő készenléti időszak: ..........
(csak abban az esetben kell megjeleníteni, ha az ÖTE önálló beavatkozói tevékenységének megkezdése év közben történik),
c) önálló beavatkozást a 3. függelékben meghatározott tevékenységi területen (a továbbiakban: beavatkozó TT) lát el,
d) kizárólag azon tagjai végeznek önálló beavatkozást, akik rendelkeznek tűzoltó alaptanfolyami szakmai végzettséggel, és részt vettek a rendszerbeállító, minősítő gyakorlaton vagy tűzoltó alaptanfolyamnál magasabb szakmai végzettséggel rendelkeznek (a továbbiakban együtt: beavatkozó önkéntes tűzoltó),
e) beavatkozó önkéntes tűzoltója a vállalt készenléti időszakban folyamatosan munkavégzésre képes állapotban végzi feladatát,
f) a készenléti időszakban a készenlétben tartott tűzoltó gépjármű és legalább 4 fő beavatkozó önkéntes tűzoltó vonultatásáról gondoskodik. A vonuló állomány tagjai közül legalább 1 fő rendelkezik tűzoltásvezetésre jogosító végzettséggel. A tűzoltó gépjármű vezetője rendelkezik érvényes PAV-I vizsgával, és a vonuló állomány tagjai közül legalább 1 fő (lehetőség szerint a gépjárművezető) rendelkezik az adott tűzoltó gépjárműre érvényes kezelői típusvizsgával. A beavatkozó önkéntes tűzoltók, valamint a tűzoltásvezetői feladatokat végző beavatkozó önkéntes tűzoltók névjegyzékét a 4. függelék tartalmazza,
g) az önálló beavatkozásra riasztható, készenlétben tartott tűzoltó gépjárművét naprakész állapotban tartja a KAP Online-on,
h) a készenlét vállalása előtt közvetlenül rádiópróbát kezdeményez a(z) .............................................. vármegyei/fővárosi műveletirányítási ügyelettel (a továbbiakban: Ügyelet). Amennyiben a rádiópróba sikeres volt, akkor a KAP Online-on átállítja a gépjárművének státuszát „rádión riasztható” állapotba,
i) a riaszthatóságának megfelelően a KAP Online-on folyamatosan aktualizálja a készenléti szer állapotát: a készenlét megkezdésekor „rádión riasztható” (sárga) állapotra állítja a készenléti szert, készenlét befejezését követően „riasztható, de nincs rá létszám” (szürke) állapotot jelöl meg, gépjármű-meghibásodás esetén „műszaki hiba” (fekete) helyzetet állít be,
j) amennyiben a káreset helyszínén hivatásos tűzoltóság (a továbbiakban: HTP) vagy önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) is beavatkozott, akkor a tűzoltói feladatvégrehajtást követően az ÖTE kitölti a SZER adatlapot. Ha a káreset helyszínén az ÖTE önállóan avatkozik be, akkor a SZER adatlapon túl, az ÖTE gondoskodik a Tűzeseti Műszaki Mentési Adatlap és az Erdő és Vegetációtűz Felviteli Adatlap kitöltéséről is. Az adatlapok jóváhagyását a HTP végzi,
k) gondoskodik arról, hogy a készenléti idő alatt 1 fő folyamatosan fogadja az EDR rádión érkező riasztást, aki intézkedik az ÖTE vonuló állományának riasztására,
l) a kijelölt csoportban fogadja az Ügyelettől kapott riasztást, és az egység ......... percen belül megkezdi a vonulást. A készenléti időszak alatt a beavatkozó önkéntes tűzoltóknak nem kötelező a szertárban tartózkodni, de a megállapodásban rögzített időn belül meg kell kezdeniük a vonulást,
m) a vonulás megkezdését és a vonuló létszámot jelenti az Ügyeletre, majd folyamatosan eleget tesz az előírt jelentési kötelezettségének,
n) a közvetlenül hozzá érkező, vonulást igénylő bejelentés esetén az ÖTE megkezdi a vonulásra történő felkészülést, és a bejelentés tényét haladéktalanul jelenti az Ügyeletnek, majd az onnan kapott utasítás szerint jár el,
o) ha a kárhelyszínre elsőként érkezik, vagy a jelzés értékelése alapján más egységet nem riasztottak a kárhelyszínre, akkor az ÖTE a saját tűzoltásvezetői jogkörrel rendelkező személyének utasítása szerint kezdi meg a káreset felszámolását. A helyszínen tapasztaltakról, valamint a káreseti beavatkozásról teljesíti a jelentési kötelezettségeit az Ügyeletnek, szükség szerint kezdeményezi további erők helyszínre rendelését,
p) azon beavatkozó önkéntes tűzoltó látja el a káreset helyszínén a tűzoltásvezetői jogokat és kötelezettségeket, aki rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló BM rendeletben foglalt tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettséggel,
q) ha önállóan végzi a káreset felszámolását, akkor annak befejezését jelenti az Ügyeletnek, amennyiben szükséges tűzvizsgálót kér a kárhelyszínre. Az ÖTE a kárhelyszínt az Ügyelet engedélyével hagyhatja el. A bevonulás megkezdését megelőzően gondoskodik a tűzeset helyszínén kötelezően gyűjtendő adatok (Tűzeseti Adatgyűjtőlap) felvételéről, továbbá legkésőbb az állomáshelyére érkezését követően intézkedik a kitöltött adatgyűjtő lap HTP-re történő megküldéséről,
r) amennyiben a kárhelyszínre HTP vagy ÖTP egység érkezik, akkor annak vezetője részére haladéktalanul átadja a tűzoltásvezetői feladatokat, és a továbbiakban az ÖTE egysége a HTP vagy ÖTP tűzoltásvezetője által meghatározott feladatokat látja el,
s) ha vonuló egységének kiérkezésekor a kárhelyszínen a HTP vagy ÖTP egysége már káreset felszámolást folytat, az ÖTE egysége a HTP vagy az ÖTP tűzoltásvezetőjének alárendeltségében, az általa meghatározott feladatot látja el,
t) betartja a BM OKF mint EDR VPN gazda szervezetnek az egységes digitális rádiótávközlő rendszer 52-es virtuális magánhálózat üzemeltetésének és használatának általános VPN szabályairól szóló BM OKF intézkedésben foglalt szabályokat,
u) a kárhelyszínen a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek belső szabályzóiban foglaltak szerint végzi a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét,
v) negyedévente legalább egyszer továbbképzést tart, mely tartalmaz elméleti és gyakorlati foglalkozásokat. A továbbképzés időpontját 5 munkanappal a végrehajtás előtt bejelenti a HTP-nek. A továbbképzéseken a beavatkozó önkéntes tűzoltók kötelezően részt vesznek. A képzésekről oktatási naplót vezet,
w) gondoskodik arról, hogy a beavatkozó önkéntes tűzoltó rendelkezzen a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgálat által kiállított, érvényes és „alkalmas” minősítésű igazolással,
x) felkészül és részt vesz a minősítő gyakorlatokon. A minősítő gyakorlatokról kapott igazolást jelen együttműködési megállapodáshoz csatolja,
y) megismeri a HTP-től kapott Tűzoltási Műszaki Mentési Tervet, melynek elektronikus vagy kinyomtatott példányát a vonuló tűzoltó gépjárművön elhelyezi,
z) az önálló beavatkozással kapcsolatban a szaktevékenységre vonatkozó BM OKF belső szabályozók kötelező hatályát elismeri magára nézve,
aa) egyéb, a helyi sajátosságok szerinti feltétel megjelenítése.

6) A KI vállalja, hogy
a) jelzés esetén az Ügyelet elküldi az ÖTE-nek az értesítési SMS-t, függetlenül attól, hogy az ÖTE a készenléti szerét milyen állapotba jelölte meg a KAP Online-on,
b) a beavatkozó TT-ről érkezett jelzés esetén, ha az ÖTE tűzoltó gépjárműve „rádión riasztható” (sárga) állapotban van, az Ügyelet az értesítési SMS elküldését követően EDR rádión riasztja az ÖTE-t,
c) amennyiben a körülmények nem teszik lehetővé az ÖTE EDR-en keresztüli riasztását, az Ügyelet az alábbiakban szabályozott módon ad riasztást:
(csak abban az esetben kell megjeleníteni ezt a pontot, ha ténylegesen szükség van rá),
d) amennyiben az ÖTE több mint 2 napig folyamatos készenlétet vállal, akkor a rádiópróbát az Ügyelet kezdeményezi naponta egyszer .............–.............. közötti időszakban,
e) az Ügyelet az ÖTE riasztásáról értesíti a működési terület szerinti HTP-t,
f) gondoskodik arról, hogy a működési terület szerinti HTP oktatást tartson a káreset befejezését követően keletkező adatlapok (Szer, Tűzoltási és Műszaki Mentési, Erdő és Vegetációtűz Felviteli Adatlapokat és a Tűzeseti Adatgyűjtőlap) szabályszerű kitöltéséről. Folyamatosan figyelemmel kíséri ezen kitöltött adatlapok szakmai színvonalát, és ha szükséges, rendkívüli oktatást tart a dokumentumok szabályszerű kitöltése érdekében,
g) gondoskodik arról, hogy a működési terület szerinti HTP fél évente tartson elméleti és gyakorlati továbbképzést az ÖTE állományának,
h) a minősítő gyakorlat idejéről és helyéről legalább 30 nappal a gyakorlat végrehajtása előtt értesítést küld az ÖTE-nek,
i) az üzemeltetés feltételeinek biztosítása esetén hozzáférési jogosultságot ad az ÖTE részére a KAP Online rendszerhez,
j) egyéb, az adott KI által vállalt feladatok megjelenítése.

7) A Felek az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységéről szóló 2/2019. (III. 29.) BM OKF utasításban foglalt feladataik ellátása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

8) A Felek évente, illetve szükség szerint (jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás, beavatkozó TT-ben történő változás) felülvizsgálják az együttműködési megállapodásban foglaltakat, és indokolt esetben írásban módosítják.

9) A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik meg egymással.

10) Az együttműködési megállapodást az ÖTE indokolással, írásban, úgy mondhatja fel, hogy az önálló beavatkozás vállalásának utolsó napja a felmondás hónapjának utolsó napjára essen.

11) A KI az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal akkor mondhatja fel, ha
a) az ÖTE nem felel meg a rendszerbeállításkor meglévő, a HTP-vel kötött I. kategóriás együttműködési megállapodásban foglalt személyi és technikai feltételeknek,
b) az ÖTE az éves minősítő gyakorlatra, és annak megismétlésére egyaránt nem megfelelő értékelést kap,
c) a beavatkozása során olyan súlyos szakmai hiányosságokat követ el, amelyek veszélyeztetik az emberi életet vagy az anyagi javakat,
d) a HTP-vel kötött I. kategóriás együttműködési megállapodást felmondják, vagy
e) az ÖTE jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat nem tartja be.

12) Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

13) Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek kijelentik és elismerik, hogy az abban foglaltakkal egyetértenek, és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


14) Kapcsolattartók és elérhetőségeik:

KI részéről:
név: … (név) tű. … (rendfokozat)
cím: …
telefonszám: …
e-mail: …


ÖTE részéről:
név: …
cím: …
telefonszám: …
e-mail: …


.................................... (szerződéskötés helye), .................................... (ideje, év, hó, nap)............................................................... ...............................................................
név név
.................................... Katasztrófavédelmi Igazgatóság .................................... Önkéntes Tűzoltó Egyesület
igazgató képviseletére jogosult
(csak abban az esetben kell megjeleníteni, ha az ÖTE székhelye nem abban a vármegyében vagy a fővárosban van, mint a KI székhelye)


Az együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetértek:


...............................................................
név
.................................... Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató
1

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 4. melléklet a 3/2023. (IV. 3.) BM OKF utasítás 13. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére