• Tartalom

2/2019. (III. 1.) MvM utasítás

2/2019. (III. 1.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról1

2019.03.01.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás 1. melléklete (a továbbiakban: SzMSz) az 1. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Az SzMSz 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.

(2) Az SzMSz 2. függeléke a 2. függelék szerint módosul.

(3) Az SzMSz 3. függeléke helyébe a 3. függelék lép.

(4) Az SzMSz 4. függeléke helyébe a 4. függelék lép.

(5) Az SzMSz 5. függeléke helyébe az 5. függelék lép.

(6) Az SzMSz 6. függeléke helyébe a 6. függelék lép.

3. § Ez az utasítás 2019. március 1-jén 17 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 2/2019. (III. 1.) MvM utasításhoz


1. § (1) Az SzMSz 1. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Miniszterelnökség alapadatai a következők:)
„6. alapításáról rendelkező jogszabály: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény;
minisztériumi jogállását megállapította a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény;”
(2) Az SzMSz 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Miniszterelnökség alapadatai a következők:)
„7. hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kelte és száma: 2018. július 27., KIHAT/766/3/2018.,”
(3) Az SzMSz 1. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Miniszterelnökség alapadatai a következők:)
„9. irányító szerve: a Kormány;”
(4) Az SzMSz 1. § (1) bekezdés 13. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(telephelye:)
b) 1016 Budapest, Naphegy tér 1.”
(5) Az SzMSz 1. § (1) bekezdés 13. pontja a következő l)–q) alponttal egészül ki:
(telephelye:)
l) 1062 Budapest, Andrássy út 70.,
m) 1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.,
n) 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.,
o) 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 11.,
p) 1027 Budapest, Horvát utca 12–26.,
q) 1014 Budapest, Színház utca 1–9.”
(6) Az SzMSz 1. § (1) bekezdés 25. pontja a következő bd) és be) alponttal egészül ki:
(államháztartási szakágazati besorolása:
kormányzati funkció szerinti besorolás:)
bd) 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
be) 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés”

2. § Az SzMSz 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Miniszterelnökség alaptevékenységét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Statútum határozza meg.”

3. § Az SzMSz 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A miniszterelnök-helyettes, valamint a miniszter által irányított, felügyelt háttérintézményeket, a háttérintézményekkel kapcsolatban a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró államtitkárai, illetve szakmai felsővezetői, kormánybiztos megnevezését, továbbá azon alapítványokat és közalapítványokat, valamint gazdasági társaságokat, amelyek felett a miniszterelnök-helyettes, a miniszter, valamint a tárca nélküli miniszter vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró felsővezető, kormánybiztos jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy megállapodás alapján tulajdonosi jogot gyakorol, a 4. függelék határozza meg. A 4. függelékben foglalt „I. Költségvetési szervek” megjelölésű táblázatban kijelölt állami vezető a költségvetési szervek vezetői tekintetében gyakorolja a szabadság kiadására, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetők tekintetében a teljesítményértékelésre és minősítésre vonatkozó munkáltatói jogokat is.
(7) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló rendelkezéseket az 5. függelék tartalmazza.”

4. § Az SzMSz 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszterelnök-helyettes a Statútum III. Fejezetében foglaltak szerinti felelősségi körében a miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti a miniszterelnököt, és felelős a Statútum 31. § és 38. §-ában foglalt feladatok ellátásáért.”

5. § Az SzMSz 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A minisztert akadályoztatása esetén – a Kit. 21. §-ában meghatározottaknak megfelelően – a miniszter utasításai szerint eljárva, a parlamenti és stratégiai államtitkár helyettesíti.”

6. § Az SzMSz 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
8. § A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) felelős a Statútum 151. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért, ennek keretében különösen:
a) közreműködik a kapacitás-fenntartáshoz kapcsolódó teljes megvalósítási folyamatban, és biztosítja a kormányzati koordinációt az érintett hatóságok között, valamint az érintett hatóságok és a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság között,
b) kapcsolatot tart a kapacitás-fenntartást érintően a nemzetközi szervezetekkel, továbbá képviseli a Paks II. Projekttel (a továbbiakban: Projekt) kapcsolatos kormányzati álláspontot az európai uniós, bilaterális és multilaterális tárgyalásokon,
c) ellátja a feladat- és hatáskörébe tartozó megvalósulási megállapodások megkötésének, módosításának, végrehajtásának szakmai irányítását és koordinációját,
d) kialakítja és jóváhagyja az orosz fővállalkozóval folytatott tárgyalások mandátumát, különös tekintettel azok műszaki, üzleti és jogi kérdéseire,
e) szükség esetén részt vesz az orosz fővállalkozóval folytatott felsőszintű – a megvalósítási folyamat egészével kapcsolatos átfogó kérdéseket érintő – tárgyalásokon,
f) vezeti a Projekttel kapcsolatos kiégett üzemanyag kezelési stratégia kialakítására vonatkozó tárgyalásokat, valamint – a feladatkörükben érintett minisztériumokkal együttműködve – biztosítja a Projekttel kapcsolatos kormányzati érdekek képviseletét a kiégett fűtőelemek kezelését és elhelyezését meghatározó nemzeti politika és program megvalósítása során,
g) ellátja a kapacitás-fenntartással kapcsolatos hazai és nemzetközi kormányzati szintű kommunikációs tevékenységet,
h) – az irányítása alá nem tartozó előirányzatok tekintetében miniszter által átruházott hatáskörben – kötelezettségvállalásra jogosult a szakmai feladataival kapcsolatos visszterhes- és támogatási szerződések, támogatói okiratok valamint egyéb megállapodások tekintetében, – ide nem értve a személyi jellegű kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat –,
i) – mint a fejezetet irányító szerv vezetője – az irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13. § (3a) bekezdése szerinti szabályzat előkészítéséért,
j) felelős a feladatköréhez kapcsolódó előirányzatok költségvetésének tervezéséért és végrehajtásáért, valamint a beszámolási, zárszámadási feladatok elkészítéséért.”

7. § Az SzMSz 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
9. § A tárca nélküli miniszter közvetlenül irányítja
a) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár,
b) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár,
c) a PTNM Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya vezetőjének,
d) a PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály vezetőjének, valamint
e) a PTNM Szabályozási és Koordinációs Főosztály vezetőjének
tevékenységét.”

8. § Az SzMSz 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
10. § (1) A tárca nélküli miniszter munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik.
(2) A tárca nélküli miniszter közvetlenül irányítja a kabinetfőnöke tevékenységét.
(3) A tárca nélküli miniszter kabinetfőnökének a tevékenységére a 139. §-ban foglaltak az irányadók azzal, hogy, Miniszteri Kabinet alatt a Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinetet kell érteni.
(4) A kizárólag a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében a munkáltatói jogokat a tárca nélküli miniszter kabinetfőnöke gyakorolja.”

9. § (1) Az SzMSz 19. § (2) bekezdés h)–o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A nemzetpolitikáért felelős államtitkár)
h) ellátja a Bethlen Gábor Alap vonatkozásában a számára jogszabályban megállapított, valamint a miniszterelnök, illetve a miniszterelnök-helyettes által meghatározott műveleteket,
gyakorolja a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi és irányítási jogokat,
i) ellátja a Magyar Állandó Értekezlet (a továbbiakban: MÁÉRT) és a Magyar Diaszpóra Tanács (a továbbiakban: MDT) titkári teendőit,
j) részt vesz a Nemzetpolitikai Kabinet munkájában,
k) ellátja a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közvetlen szakmai felügyeletét,
l) javaslatot készít és kezdeményezi a külhoni magyarok állami kitüntetésre történő felterjesztését,
m) jogszabályban meghatározottak szerint javaslati joggal közreműködik a Külhoni Magyarságért Díj adományozásában,
n) gondoskodik a megfelelő létszámú delegálható tag kijelöléséről – vonatkozó jogszabályi felhatalmazás alapján – a Bethlen Gábor Alap Kollégiumába, a Rómer Flóris Bizottságba, a Határtalanul Bizottságba, a Hungarikum Bizottságba, a Földrajzinév-Bizottságba, a Határ-menti Gazdaságfejlesztési programok irányító testületébe, az egyházi ingatlan felújítási és közösségi pályázatok döntéshozatali testületeibe, és minden egyéb más bizottságba, szakmai kollégiumba és testületbe, ahol a nemzetpolitikai érdekek megjelenítése szükséges,
o) a Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait.”
(2) Az SzMSz 19. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nemzetpolitikáért felelős államtitkár az irányítása alá tartozó hivatali egységek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: hivatali egységek) összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében]
a) meghatározza a hivatali egységek munkatervét és ügyrendjét, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi és ügyrendi műveletek teljesítését, továbbá összehangolja a hivatali egységek munkatervhez és ügyrendhez tett javaslatainak az előkészítését,”

10. § Az SzMSz 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
20. § A nemzetpolitikáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet,
b) a Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály,
c) a Diaszpóra és Délvidéki Főosztály,
d) az Erdélyi és Csángó Főosztály,
e) a Felvidéki Főosztály,
f) Kárpátaljai Főosztály, valamint
g) a Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.”

11. § Az SzMSz 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a nemzetiségpolitika körében
a) rendszeres kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a magyarországi nemzetiségi közösségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel és azok képviselőivel, ennek során közreműködik a sajátos nemzetiségi igények felmérésében,
b) összehangolja az állami szervek, valamint a hazai nemzetiségek közötti kapcsolattartást, ellátja az ezzel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
c) előkészíti a miniszter nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseit, intézkedéseit,
d) irányítja a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai javaslatának kidolgozását,
e) felügyeli a magyarországi nemzetiségek kormányzati támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok hatékonyságát és átláthatóságát,
f) dönt a hatáskörébe utalt nemzetiségi támogatások felhasználásáról, valamint a nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának megállapítása során tett/benyújtott észrevételekről,
g) intézkedik a nemzetiségi pályázati felhívások, továbbá a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj, a Nemzetiségekért Díj és a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj pályázati felhívásainak közzétételéről, továbbá a Nemzetiségekért Díj esetében a Hazai Nemzetiségi Bizottság, a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj esetében a szakmai javaslattevő bíráló bizottság összehívásáról,
h) előzetes hozzájárulás megadása a helyi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat megállapodása alapján a köznevelési intézmény vagy a kulturális intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenesen az országos nemzetiségi önkormányzat tulajdonába kerüléséhez [a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. § (5) bekezdése alapján],
i) előzetes hozzájárulás kiadmányozása a helyi önkormányzati vagyon nemzetiségi önkormányzat részére ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodáshoz [a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. § (5) bekezdése alapján],
j) javaslatot készít a magyarországi nemzetiségi közösségek, illetve azokhoz tartozó személyek állami kitüntetésére, illetve véleményezi az erre vonatkozóan tett kezdeményezéseket,
k) koordinálja a nemzetiségi jogok és sajátos nemzetiségi érdekek felmérését,
l) felügyeli az Európa Tanács Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában, továbbá az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott Kisebbségvédelmi Keretegyezményében foglaltak teljesítését.”

12. § Az SzMSz 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közigazgatási államtitkár vezeti a Miniszterelnökség hivatali szervezetét, ennek keretében gyakorolja Kit. 25. § (1) bekezdése szerinti – a Miniszterelnökség szervezetéhez tartozó, a Kit. hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszonyban állók, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalók feletti igazgatási irányítás gyakorlásával összefüggő – hatásköröket.”

13. § (1) Az SzMSz 32. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár a Miniszterelnökség hivatali egységei tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében)
j) jóváhagyja a Miniszterelnökség féléves utazási tervét, és az abban nem szereplő külföldi kiküldetéseket,”
(2) Az SzMSz 32. § m)–o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A közigazgatási államtitkár a Miniszterelnökség hivatali egységei tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében)
m) kialakítja, működteti és fejleszti a Miniszterelnökség integritás irányítási, valamint integrált kockázatkezelési rendszerét, amelynek keretében irányítja az integritás tanácsadó tevékenységét,
n) gondoskodik a Miniszterelnökség elektronikus információs rendszereinek, valamint az azokban kezelt adatok védelméről a közszolgálatért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó elektronikus információs rendszerek kivételével,
o) gyakorolja a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. és a DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. feletti tulajdonosi és irányítási jogokat.”

14. § Az SzMSz 36/A. § (2) bekezdése a következő e)–h) ponttal egészül ki:
(Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár)
e) gyakorolja a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti tulajdonosi jogokat,
f) szakhatóságként részt vesz a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 2/A. § szerinti eljárásokban, melyekben szakhatósági állásfoglalást bocsát ki,
g) a más országok humanitárius ügynökségeivel történő nemzetközi stratégiai együttműködés keretében végzett munkája során együttműködik a Magyarország humanitárius segítségnyújtása nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével összefüggő feladatok ellátására kinevezett miniszteri biztossal,
h) a Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait.”

15. § (1) Az SzMSz 41. § (1) bekezdés n) és o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közszolgálatért felelős államtitkár a Statútum 23–29. §-ában foglaltak alapján)
n) ellátja a településfejlesztési, a településrendezési és területrendezési, valamint a kulturális örökségvédelmi és világörökségi feladatok összehangolását, és biztosítja a terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési és településképi dokumentumok tervezésének és nyilvántartásának térinformatikai módszereikkel történő fejlesztését,
o) a miniszter által átruházott hatáskörben felügyeli a Lechner Tudásközpont útján működtetett Országos Építésügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) és a Nyilvántartás működését segítő elektronikus alkalmazások működtetését, fenntartását és fejlesztését, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetését, fenntartását és fejlesztését, valamint a területrendezési információs (TEIR) rendszert, gyakorolja a tulajdonosi jogokat a közigazgatási államtitkár útján, ellátja a NÖF Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi és irányítási jogokat”
(2) Az SzMSz 41. § (1) bekezdése a következő q)–r) ponttal egészül ki:
(A közszolgálatért felelős államtitkár a Statútum 23–29. §-ában foglaltak alapján)
q) közreműködik az Okos Város fejlesztések kidolgozási, végrehajtási, ellenőrzési és szabályozási követelményeinek meghatározásában,
r) a Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait.”
(3) Az SzMSz 41. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A közszolgálatért felelős államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a járási (fővárosi kerületi) hivatal hivatalvezetője felett mindazon munkáltatói jogokat, amelyeket a Kit. 255. §-ában meghatározott rendelkezések a miniszternek címeznek.
(5) A közszolgálatért felelős államtitkár a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak felett a Kit. 207. § (1) bekezdésében meghatározott, a miniszternek címzett munkáltatói jogok közül a szabadság kiadására vonatkozó munkáltatói jogokat.”

16. § Az SzMSz 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
45. § Az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár
a) gondoskodik a Kormány európai uniós politikájának előkészítéséről, koordinációjáról és végrehajtásának nyomon követéséről,
b) ellátja az európai uniós tagsággal kapcsolatos kormányzati tevékenység általános koordinációját,
c) képviseli a Kormányt az Európai Unió intézményei előtt, a tagállamok és harmadik országok irányában,
d) képviseli a Kormányt az Általános Ügyek Tanácsa ülésein, valamint részt vesz az Európai Tanács ülésein,
e) az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárral együttműködésben ellátja az európai uniós kormányülések teljeskörű szakmai előkészítését, illetve a feladat- és hatáskörrel rendelkező kormányzati szervekkel együttműködve közreműködik az európai uniós kormányülések technikai előkészítésében,
f) felelős a Kormány európai uniós politikájáért, az európai uniós tagsággal összefüggő feladatokért, az Európai Unió döntéshozatali eljárásában képviselendő tárgyalási álláspont kialakításáért és koordinációjáért, az EKTB működtetéséért, továbbá a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó uniós politikákkal kapcsolatos ügyekért,
g) az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárral együttműködésben
irányítja és szakmailag felügyeli Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletét (a továbbiakban: Állandó Képviselet), és részt vesz az Állandó Képviselet Közös Kül- és Biztonságpolitikai Hivatala (PSC) irányításában,
h) az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárral együttműködésben
részt vesz az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályok előkészítésében,
i) az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár és európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó főosztályvezetők és kabinetfőnökök háttéregyeztetéseket folytatnak valamint napi szinten, szorosan együttműködnek egymással az információk hatékony áramoltatása, becsatornázása és az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár és az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár feladatainak segítése érdekében,
j) feladat- és hatáskörében kapcsolatot tart az európai uniós intézményekkel, illetve a tagállamok kormányzati képviselőivel,
k) képviseli a Kormányt a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance, a továbbiakban: IHRA) ülésein, koordinálja a tagságból eredő feladatokat.”

17. § Az SzMSz 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
49. § Az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár
a) felel az európai uniós vonatkozású magyar kormányzati állásponttal összefüggő kapcsolatok kialakításáért és kapcsolattartásért az Európai Unió intézményeivel és egyéb szerveivel,
b) képviseli a Kormányt az Európai Unió intézményei előtt, a tagállamok és harmadik országok irányában,
c) képviseli a Kormányt az Általános Ügyek Tanácsa ülésein az Európai Parlament által kezdeményezett, magyar jogállamisági eljárással kapcsolatban, valamint a Tanács Általános Ügyek Munkacsoportjának feladat- és hatáskörébe tartozó mindenkori ügyekben, valamint részt vesz az Európai Tanács ülésein,
d) képviseli a Kormányt a fő felelős európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár akadályoztatása esetén az Általános Ügyek Tanácsa ülésein,
e) együttműködik az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkárral az uniós kormányülések előkészítésében,
f) ellátja az európai uniós relevanciájú külkapcsolati kérdésekkel összefüggő feladatokat,
g) elősegíti az európai uniós döntésekben érintett magyar társadalmi és gazdasági szereplők magyar kormányzati állásponttal összeegyeztethető érdekeinek képviseletét az európai uniós intézményi döntéshozatalban,
h) összehangolja, illetve ellátja az európai uniós ügyekben folytatott regionális együttműködésekkel összefüggő feladatokat,
i) részt vesz az európai uniós ügyek kommunikációjában és a nemzetközi sajtókapcsolatok fejlesztésében.”

18. § Az SzMSz 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
53. § (1) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár felelős a Statútum 14. § (1) bekezdés 3. pontjában és 17. §-ában foglaltak ellátásáért.
(2) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár irányítja a Kormány egységes budapesti városfejlesztési tevékenységét, gondoskodik a kapcsolódó előkészítő, koordinációs és felügyeleti feladatok végrehajtásáról.
(3) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár irányítja a budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és megrendezésével kapcsolatos, a miniszter feladatkörébe tartozó kormányzati feladatok végrehajtását.
(4) A 4. függelék alapján a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében a miniszter helyett és nevében eljárva gyakorolja a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket, valamint dönt a gazdasági társaságok létesítő okiratai és szabályzatai tekintetében minden olyan kérdésben, melyet jogszabályok, vagy a gazdasági társaságok létesítő okiratai alapító hatáskörébe utalnak. A Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait.
(5) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár az alárendelt szervezeti egységein keresztül kapcsolatot tart a Miniszterelnökség szervezeti egységeivel, a szakminisztériumokkal, a szakminisztériumok háttérintézményeivel, illetve a Statútum 17. §-ában részletezett személyekkel és intézményekkel.”

19. § Az SzMSz 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
57. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár
a) a Statútum 151. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátásában szakmai támogatást nyújt a kapacitás-fenntartás kerítésen belüli feladatai vonatkozásában a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszternek (ezen alcím alkalmazásában, a továbbiakban: tárca nélküli miniszter), melynek során
aa) szakmai támogatást nyújt a Megvalósítási Megállapodások végrehajtásához,
ab) a tárca nélküli miniszter képviseletében vezeti a kiégett üzemanyag kezelési szerződés létrehozásával kapcsolatos tárgyalásokat,
ac) közreműködik az orosz fővállalkozóval folytatott felsőszintű tárgyalásokhoz szükséges mandátum kialakításában, valamint
ad) közreműködik a Megvalósítási Megállapodások végrehajtásával kapcsolatos, a nemzetközi szervezetek és az Európai Unió intézményeivel folytatott szakmai tárgyalásokhoz szükséges mandátum kialakításában,
b) a Statútum 151. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában véleményezi az előterjesztéseket, illetve részt vesz azok közigazgatási egyeztetésében, továbbá – szükség esetén – javaslatot készít a tárca nélküli miniszter részére a Projektet érintő szakági szabályozás vonatkozásában,
c) a Statútum 151. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában gondoskodik a Paksi Atomerőmű két új blokkjának (5-6. blokkok) megvalósításához szükséges feltételek megteremtéséről; e feladat ellátása érdekében közreműködik az engedélyezési folyamathoz kapcsolódó kormányzati koordinációban,
d) előkészíti a Kormány féléves rendszerességű tájékoztatásához szükséges előterjesztést a feladatkörébe tartozó feladatok előrehaladásáról,
e) a Statútum 151. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában előkészíti az Európai Bizottság irányában történő monitoring jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges részanyagokat,
f) szakmai támogatást nyújt a tárca nélküli miniszternek a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti tulajdonosi joggyakorlása során,
g) részt vesz a Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében radioizotópok előállítására irányuló együttműködés, illetve ipari, orvosi és mezőgazdasági célú felhasználásra történő javaslat kidolgozásában, továbbá az atomenergia békés célú felhasználását célzó alap- és alkalmazott kutatás programjának kidolgozásában és megvalósításában.”

20. § Az SzMSz 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
58. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály, és
b) a PTNM Engedélyezési és Elemzési Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.”

21. § Az SzMSz 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
60. § A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkárt akadályoztatása esetén – ha nem a tárca nélküli minisztert helyettesítő jogkörében jár el – az általa kijelölt főosztályvezető helyettesíti.”

22. § Az SzMSz 66. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az államtitkár kabinetfőnöke)
b) vezeti az államtitkár kabinetjét,
c) – ha a Szabályzat alapján az államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik – az államtitkár utasításainak megfelelően irányítja az államtitkár titkársága vezetőjének a tevékenységét,”

23. § Az SzMSz 69. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár egyházi szakmai kérdésekben)
g) határozatot hoz a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben meghatározott, bevett egyházak és azok belső egyházi jogi személyei nyilvántartásba vételéről, a bejelentett adatváltozásról, valamint a nyilvántartásból való törléséről,”

24. § (1) Az SzMSz 90. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja a Miniszterelnökség működésével kapcsolatos jogi szolgáltatási, személyügyi és gazdálkodási, továbbá – a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tulajdonosi jogok gyakorlói és szakmai felügyeleti jogköröket nem érintve – a Miniszterelnökség egyes háttérintézményeinek igazgatási szempontú felügyeletével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében)
„3. koordinálja a Miniszterelnökség fejezet költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési és a Miniszterelnökség igazgatása cím tekintetében a vagyongazdálkodási (vagyonkezelői, illetve -használói) tevékenységet,”
(2) Az SzMSz 90. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja a Miniszterelnökség működésével kapcsolatos jogi szolgáltatási, személyügyi és gazdálkodási, továbbá – a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tulajdonosi jogok gyakorlói és szakmai felügyeleti jogköröket nem érintve – a Miniszterelnökség egyes háttérintézményeinek igazgatási szempontú felügyeletével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében)
„18. előkészíti mindazon személyügyi műveleteket, amelyeket jogszabály a miniszter hatáskörébe utal azon, a Miniszterelnökség szervezeti keretei között működő kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok, miniszterelnöki megbízottak, a miniszter által kinevezett miniszteri biztosok vonatkozásában, akik tekintetében a miniszter munkáltatói, illetve kinevezési jogkört gyakorol,”
(3) Az SzMSz 90. § 19–25. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő 26–28. ponttal egészül ki:
(A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár ellátja a Miniszterelnökség működésével kapcsolatos jogi szolgáltatási, személyügyi és gazdálkodási, továbbá – a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tulajdonosi jogok gyakorlói és szakmai felügyeleti jogköröket nem érintve – a Miniszterelnökség egyes háttérintézményeinek igazgatási szempontú felügyeletével kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében)
„19. a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja az Állandó Képviseleten külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők vonatkozásában a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet végrehajtásából eredő azon munkáltatói jogokat, amelyeket a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) rendelkezései a miniszternek címeznek,
20. a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja az Állandó Képviseleten külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők diplomáciai rangban történő soros előléptetésével kapcsolatos mindazon munkáltatói intézkedéseket, amelyeket a Külszoltv. rendelkezései a miniszternek címeznek,
21. a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja az Állandó Képviseleten külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők álláshelyi elismerésével, valamint szolgálati elismerésével kapcsolatos mindazon munkáltatói intézkedéseket, amelyeket a Kit. rendelkezései a miniszternek címeznek,
22. ellátja a miniszter irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodási feladatait,
23. közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére jogszabályban meghatározott feladatok ellátásában,
24. részt vesz a Kormány közigazgatási tárgyú személyügyi döntéseinek kidolgozásában,
25. együttműködik a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal a közszolgálati életpálya megvalósítása és működtetése érdekében, javaslatot tesz az életpályát megalapozó jogszabályok kidolgozására,
26. a nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár titkársága közreműködésével, minisztériumi szinten összefogja a vezetők külföldi hivatalos utazásaira vonatkozó adatbázis elkészítését és aktualizálását,
27. a Miniszterelnökség gazdasági vezetője.”

25. § Az SzMSz 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
91. § A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) az Intézményi és Külképviseleti Főosztály,
b) a Biztosi Titkársági Főosztály,
c) a Pénzügyi és Számviteli Főosztály,
d) a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály,
e) a Jogi Szolgáltatási Főosztály, valamint
f) a Humánpolitikai Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.”

26. § Az SzMSz 93. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
93. § A gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkárt a szakterületükhöz tartozó feladatok tekintetében az általa irányított főosztályvezetők, egyéb ügyekben a titkárságvezető helyettesíti.”

27. § Az SzMSz 99. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
99. § A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Közpolitikai Elemzési Főosztály,
b) a Nemzetközi Elemzési Főosztály
vezetőjének tevékenységét.”

28. § Az SzMSz 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
101. § A stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a Nemzetközi Elemzési Főosztály főosztályvezetője, illetve a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár által esetileg kijelölt, az irányítása alá tartozó kormánytisztviselő helyettesíti.”

29. § Az SzMSz 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
111. § Az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Közigazgatási Programok Irányítási és Támogatási Főosztály,
b) a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály,
c) a Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály,
d) a Közigazgatási Programok Pénzügyi és Monitoring Főosztály
vezetőjének tevékenységét.”

30. § Az SzMSz 114. § (1) bekezdése a következő t)–v) ponttal egészül ki:
(Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár segíti a közszolgálatért felelős államtitkárt a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi, településfejlesztési, településrendezési, területrendezési és településképvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozó feladatai ellátásában, amelynek keretében)
t) közreműködik a településképi szempontból kiemelten meghatározó területre vonatkozó egyedi településképi arculati kézikönyv készítésében,
u) közreműködik a területrendezési tervek, a településrendezési tervek, településfejlesztési és településképi dokumentumok tervezésének és nyilvántartásának térinformatikai módszereikkel történő fejlesztésében és előkészíti az arra vonatkozó szabályozást,
v) ellátja feladatkörét érintően az Okos Város fejlesztések kidolgozásának, végrehajtásának, ellenőrzésének feladatait, és előkészíti a vonatkozó jogszabályi követelményeket.”

31. § Az SzMSz 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) az Építészeti Főosztály,
b) a Településtervezési és Területrendezési Főosztály,
c) az Építésügyi Szabályozási és Hatósági Főosztály, valamint
d) a Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály
vezetőjének tevékenységét.”

32. § Az SzMSz 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
117. § Az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár segíti a közszolgálatért felelős államtitkárt a Miniszterelnökség örökségvédelmi feladat- és hatáskörébe tartozó feladatai ellátásában, amelynek keretében
a) gyakorolja az örökségvédelmi hatóság feletti felügyeleti hatáskört, kiadmányozza a keletkezett iratokat,
b) kiadmányozza az örökségvédelmi témában hozzá érkező megkeresésekre, levelekre, panaszokra készített választ,
c) ellátja a miniszter világörökségi, valamint a világörökségi várományos területekkel kapcsolatos, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben és azok végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatait,
d) gondoskodik a világörökségi és világörökségi várományos területek közhiteles hatósági nyilvántartásának vezetéséről,
e) kapcsolatot tart a hazai világörökségi helyszínek világörökségi gondnokságaival,
f) kapcsolatot tart a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal a feladatkörébe tartozó költségvetés-tervezési feladatok vonatkozásában, gondoskodik a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatokról,
g) gondoskodik a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokról a hazai világörökségi helyszínek megóvása, fenntartása és kezelése érdekében,
h) gondoskodik az UNESCO Világörökség Központtal történő kapcsolattartásról és együttműködésről, képviseli Magyarországot, mint részes államot a Világörökség Bizottság ülésein és egyéb nemzetközi világörökségi fórumokon,
i) ellátja az UNESCO és egyéb kulturális örökségvédelmi tárgyú nemzetközi egyezmény végrehajtásából fakadó, feladatkörébe tartozó hazai feladatokat,
j) ellátja a Kormány által a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt kiemelt kulturális fejlesztéspolitikai, beruházási és ezekkel összefüggő egyéb feladatokat,
k) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről és nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,
l) előkészíti a műemléki értékek védetté nyilvánításáról, illetve annak megszüntetéséről szóló döntéseket, gondoskodik a műemléki értékek és a védelem alá vont területek védelméről, megőrzéséről és nyilvántartásáról,
m) ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok HU07 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program tekintetében a program operátor tevékenységéhez fűződő feladatokat,
n) a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja
na) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, 61/D. § (1) bekezdés a), b), d), e) és g) pontja szerinti, valamint 61/O. §-a jogkört,
nb) az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti jogkört,
nc) a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben a miniszternek címzett jogköröket, kivéve a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására – ingatlanok esetében – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (3) bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt örökségvédelmi szervi feladat- és hatáskör gyakorlását, valamint az örökségvédelmi tanácsadó testületek tagjainak felkérését, a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti jogköröket,
o) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza
oa) a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és igazolásokat,
ob) a kulturális örökség védelméről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott nyilvántartási hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és iratokat,
oc) a szabályzatban meghatározott örökségvédelmi hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és iratokat.”

33. § (1) Az SzMSz 121. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár)
e) ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tekintetében a közbeszerzésekért felelős miniszter részére jogszabályban meghatározott feladatokat,”
(2) Az SzMSz 121. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár)
i) a 4. függelék alapján a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság tekintetében a miniszter helyett és nevében eljárva gyakorolja a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket, dönt a gazdasági társaság létesítő okirata és szabályzatai tekintetében,
j) a 4. függelék alapján a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társasággal kapcsolatban
ja) véleményezi a gazdasági társasággal kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat,
jb) véleményezi a gazdasági társaságot érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
jc) a Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait.”

34. § Az SzMSz 125. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő g) ponttal egészül ki:
(Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár)
f) feladat- és hatáskörében kapcsolatot tart az európai uniós intézményekkel, illetve a tagállamok kormányzati képviselőivel,
g) feladat- és hatáskörében kapcsolatot tart a külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel és a hazánkba akkreditált külképviseletekkel.”

35. § Az SzMSz 37. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár
133. § (1) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár felel a Kormány egységes budapesti városfejlesztési, valamint a budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és megrendezésével összefüggő stratégia kialakításáért és megvalósításáért.
(2) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár felel a Kormány egységes budapesti városfejlesztési tevékenységével, továbbá a budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és megrendezésével kapcsolatos kormányzati feladatokkal összefüggő szakértői, valamint a kapcsolódó horizontális koordinációs feladatok végrehajtásáért és ellenőrzéséért, ennek keretében különösen
a) a 4. függelék alapján a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatban
aa) véleményezi a gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat,
ab) véleményezi a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
ac) a Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály részére adatot szolgáltat a vagyongazdálkodási feladatok elvégzéséhez és ellátja a tulajdonosi részesedések év végi értékelési feladatait,
b) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár iránymutatásai alapján irányítja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok, felhasználásának végrehajtását,
c) szervezi, előkészíti, lebonyolítja a Miniszterelnökség szervezeti egységeivel, a szakminisztériumokkal, a szakminisztériumok háttérintézményeivel, illetve a Statútum 17. §-ában részletezett személyekkel és intézményekkel kapcsolatos konzultációt,
d) gondoskodik a Statútum 17. §-ában részletezett együttműködés és kapcsolattartás eredményeinek érvényesítéséről a kormányzati döntéshozatali folyamatban,
e) koordinálja és szervezi a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekkel, valamint állami-kormányzati városfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos stratégia kialakítását, azok összehangolásával, felügyeletével és irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtását,
f) közreműködik a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó fejlesztésekkel, beruházásokkal, valamint egyéb feladatokkal összefüggő közbeszerzési vagy más beszerzési eljárások előkészítésében,
g) felelős a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár által irányított terület tárcaközi kapcsolatainak működtetéséért és a más szervezeti egységekkel való kapcsolattartásért, a területet érintő stratégiai és a költségvetési intézkedések kidolgozásában történő közreműködésért,
h) feladat- és hatáskörében közreműködik a Miniszterelnökségen folyó egyes, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő folyamatokban, és részt vesz a kapcsolódó egyeztetéseken,
i) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben felelős a kapcsolódó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért, a Kormány-előterjesztések elkészítéséért, továbbá a más terület által előkészített tervezeteket előzetesen véleményezi,
j) közreműködik a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó fejlesztésekkel és beruházásokkal, valamint a budapesti kiemelt nemzetközi sporteseményekkel kapcsolatos pályázati tevékenység előkészítésében,
k) feladat- és hatáskörében véleményezi a beruházási és a fejlesztéspolitikai koncepciókat,
l) a Miniszterelnökség más szervezeti egységeivel együttműködve elősegíti a feladat- és hatáskörével összefüggő tájékoztatási és társadalmi részvétel biztosítására vonatkozó feladatok ellátását.
134. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja
a) a Koordinációs és Monitoring Főosztály,
b) a Társaságfelügyeleti és Támogatáskezelési Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.
135. § (1) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár munkájának segítése és feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.
(2) A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.
136. § A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása esetén a kijelölt főosztályvezető, illetve titkárságvezető helyettesíti.”

36. § (1) Az SzMSz 140. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetfőnöke)
b) a parlamenti és stratégiai államtitkár utasításainak megfelelően vezeti a parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetjét, a kabinet és a titkárság minden munkatársa számára közvetlenül utasítást adhat,”
(2) Az SzMSz 140. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A parlamenti és stratégiai államtitkár kabinetfőnöke)
e) a parlamenti és stratégiai államtitkár utasításainak megfelelően irányítja a parlamenti és stratégiai államtitkár titkársága vezetőjének a tevékenységét,
f) feladatai hatékony végrehajtása érdekében közvetlen utasítást adhat a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár, valamint a parlamenti és stratégiai államtitkár alárendeltségében működő szervezeti egységek vezetői és munkatársai részére,”

37. § Az SzMSz 146. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
146. § A főosztály (kabinet, titkárság) vezetőjét a főosztály ügyrendjében kijelölt osztályvezető, valamint ha a főosztály osztályokra nem tagozódik vagy a főosztály kizárólag a főosztályvezető által közvetlenül vezetett osztályokra tagozódik, a főosztályvezetőt az általa írásban kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.”

38. § Az SzMSz 161. §-t követően a következő 49/A. alcímmel egészül ki:
„49/A. Az Országgyűléssel, az országgyűlési képviselőkkel való kapcsolattartás
161/A. § (1) Az Országgyűléssel, annak hivatalával, a parlamenti bizottságokkal, továbbá szükség esetén az egyéni képviselőkkel való kapcsolattartás a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya és a Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály feladata. A törvényjavaslatok benyújtását az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseire, a minisztérium vezetői és szervezeti egységei, valamint az országgyűlés közötti koordinációt a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály – szükség esetén a Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály bevonásával – végzi.
(2) A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya segíti a parlamenti államtitkárt az Országgyűlés működésével kapcsolatos, illetve a miniszter Országgyűlésen történő helyettesítéséből következő feladatainak ellátása során.
(3) A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya az országgyűlési bizottságok üléseinek előkészítése érdekében
a) tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező helyettes államtitkárt és titkárságát vagy közvetlen államtitkári irányítás alatt álló szakmai területek esetében a hatáskörrel rendelkező államtitkárt és titkárságát a feladatkörébe eső bizottsági ülések napirendjéről,
b) szervezi az országgyűlési bizottságok ülésein történő részvételt.
161/B. § (1) A minisztérium bármely szervezeti egysége részéről a parlamenti frakciókkal való kapcsolatfelvétel, az országgyűlési képviselők, a bizottságok és az Országgyűlés elnöke részére írásbeli tájékoztatás a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály egyidejű tájékoztatásával történik. A tájékoztatás előkészítését a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály koordinálja.
(2) Az interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre, írásbeli kérdésre adandó válasz tervezetét a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya készíti el, szükség esetén megkereséssel élhet a kérdéssel érintett szakterület felett irányítást gyakorló helyettes államtitkár vagy államtitkár felé.
(3) A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya gondoskodik arról, hogy az interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre, írásbeli kérdésekre adandó válasz az előírt formában és határidőn belül elkészüljön, továbbá gondoskodik a válasz parlamenti és stratégiai államtitkár általi jóváhagyásáról.
161/C. § (1) A minisztérium törvényjavaslatainak az Országgyűléshez történő benyújtásáról, az indítványokhoz kapcsolódó esetleges módosító javaslatok elkészítéséről a hatáskörrel rendelkező szakfőosztályok és a Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály közreműködésével a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya gondoskodik.
(2) A hatáskörrel rendelkező szakfőosztályok jelzik az Országgyűlés és a Parlamenti Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya felé meghatározott határidőn belül az esetleges módosító javaslatokat. A felmerült módosító javaslatokat a Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály jogi szempontból megvizsgálja, a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya által meghatározott határidőn belül visszajelzést küld a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya számára, hogy a módosító javaslat a Kormány és a minisztérium jogalkotási céljainak megfelel-e. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 33. pontja szerinti előterjesztések elkészítését a Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztálya koordinálja.
(3) A törvényjavaslat expozéjának tervezetét a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya készíti el, szükség szerint a törvényjavaslattal érintett szakterület felett irányítást gyakorló helyettes államtitkár vagy államtitkár bevonásával.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni a törvényjavaslat zárszavának elkészítésére is.
(5) A Kormány nevében a miniszter által benyújtott törvényjavaslat egységes javaslattervezetének, előterjesztői tájékoztatásának, zárószavazást előkészítő módosító javaslatának, az elfogadott törvény kihirdetésre kerülő, egységes szerkezetű szövegjavaslatának a Házszabályban foglalt határidőre történő elkészítését, címzettekhez történő eljuttatását a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya koordinálja.”

39. § Az SzMSz. 182. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ügyrendet az önálló szervezeti egység vezetőjének javaslatára az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító felsővezető írja alá, majd az ügyrendet jóváhagyásra – a Humánpolitikai Főosztályon keresztül – a közigazgatási államtitkár elé terjeszti.”

40. § Az SzMSz
1. 4. § (2) bekezdésében a „Széchenyi-díj” szövegrész helyébe a „Széchenyi-díj Bizottság” szöveg,
2. 6. § (7) bekezdésében a „Ksztv. 37. §” szövegrész helyébe a „Kit. 21. §” szöveg,
3. 19. § (1) bekezdésében az „a Ksztv. 35. §” szövegrész helyébe a „Kit. 20. §” szöveg,
4. 19. § (2) bekezdés f) pontjában az „érdek-képviseleti” szövegrész helyébe az „érdekképviseleti” szöveg,
5. 32. § a) pontjában a „miniszterelnökségi” szövegrész helyébe a „minisztériumi” szöveg,
6. 33. § (2) bekezdés d) pontjában a „Társaságfelügyeleti Főosztály” szövegrész helyébe a „Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály” szöveg,
7. 41. § (1) bekezdés o) pontjában az „a területrendezési információs” szövegrész helyébe az „az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer” szöveg,
8. 42. § (1) bekezdés d) pontjában a „helyettes államtitkár,” szövegrész helyébe a „helyettes államtitkár, valamint” szöveg,
9. 57. § a) pontjában a „Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszternek” szövegrész helyébe a „Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszternek (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: tárca nélküli miniszter)” szöveg,
10. 57. § e) pontjában a „miniszter” szövegrészek helyébe a „tárca nélküli miniszter” szöveg,
11. 60. §-ában a „Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert” szövegrész helyébe a „tárca nélküli minisztert” szöveg,
12. 65. §-ában a „Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert” szövegrész helyébe a „tárca nélküli minisztert” szöveg,
13. 72. §-ában az „egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárt” szövegrész helyébe az „egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt” szöveg,
14. 89. §-ában a „Modern Városok Programmal összefüggő feladatok tekintetében a Modern Városok Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály vezetője, a Modern Települések Fejlesztésével összefüggő feladatok tekintetében pedig a Modern Térségek Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály” szövegrész helyébe az „az általa kijelölt főosztály” szöveg,
15. 90. § nyitó szövegrészében a „portfóliójának kezelésével megbízott miniszteri biztos feladat- és hatáskörét” szövegrész helyébe a „tulajdonosi jogok gyakorlói és szakmai felügyeleti jogköröket” szöveg,
16. 90. § 11. pontjában a „béralapot” szövegrész helyébe a „személyi juttatás előirányzatot” szöveg,
17. 97. §-ában a „helyettsítő” szövegrész helyébe a „helyettesítő” szöveg,
18. 114. § (1) bekezdés i) pont ie) alpontjában az „építésfelügyeleti, területrendezési” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti, örökségvédelmi, területrendezési” szöveg,
19. 121. § (1) bekezdés c) pontjában a „szerződés alapján központi költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „szerződés alapján a Kormány tagja, központi költségvetési szerv” szöveg,
20. 121. § (2) bekezdés e) pontjában az „az Általános Támogató Főosztály” szövegrész helyébe az „ a Közbeszerzési Szakmai Koordinációs Főosztály” szöveg,
21. 129. §-ában az „Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkári Kabinettel” szövegrész helyébe az „európai uniós ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkárral” szöveg,
22. 139. § (2) bekezdésében a „helyettsíti” szövegrész helyébe a „helyettesíti” szöveg,
23. 149. § j) pontjában a „Kttv.” szövegrész helyébe a „Kit.” szöveg,
24. 170. § (2) bekezdésében a „társadalmi” szövegrész helyébe a „civil és egyéb” szöveg
lép.

41. § Hatályát veszti az SzMSz
a) 1. § (2) bekezdésében az „és XIX. Uniós fejlesztések fejezete.” szövegrész,
i) 116. §-át követő „33. Az örökségvédelmi ügyekért felelős helyettes államtitkár” alcím címe,
k) 122. § (1) bekezdésében az „az Informatikai Támogató Főosztályt az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésével és fejlesztésével összefüggő megrendelések és azok átvétele, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer közvetlen üzemeltetését és fenntartását ellátó társaság tevékenységének szakmai felügyelete és ellenőrzése körében” szövegrész,

1. függelék a 2/2019. (III. 1.) MvM utasításhoz

2. függelék a 2/2019. (III. 1.) MvM utasításhoz


1. Az SzMSz 2. függelék 6.1.1. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő m) és n) alponttal egészül ki:
(A Modern Városok Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály:)
l) véleményezi, előkészíti a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és más jogi aktusok tervezeteit,
m) jogi támogatást biztosít a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak ellátásához,
n) ellátja a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár által közvetlenül meghatározott feladatokat.”

2. Az SzMSz 2. függelék 6.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2.1. A Modern Térségek Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály:
a) előkészíti a Magyar Falu Programmal, valamint a Kisvárosok Programmal összefüggő véleményezésre megküldött előterjesztésekkel, tervezetekkel és jelentésekkel kapcsolatos szakmai álláspontot,
b) kapcsolatot tart és egyeztet a települések önkormányzataival, a minisztériumokkal, valamint egyéb állami és nem állami szervekkel, hatóságokkal, intézményekkel és szervezetekkel,
c) részt vesz a feladatköréhez tartozó szakmai egyeztetéseken, ahol képviseli a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkárt,
d) ellátja az előterjesztésekkel, tervezetekkel és jelentésekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat,
e) részt vesz a Magyar Falu Program keretében, a miniszter által kiírt pályázatok lebonyolításában,
f) koordinálja a Magyar Falu Program elemeinek végrehajtását, lebonyolítását,
g) ellátja a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkár által közvetlenül meghatározott feladatokat.”

3. Az SzMSz 2. függelék 7.1.1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet:)
a) ellátja a tárca nélküli miniszter által meghatározott feladatokat,”

4. Az SzMSz 2. függelék 7.1.3. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabineten osztályként működő Sajtókapcsolatok, Külügyi és Protokoll Osztály:)
a) koordinálja a paksi kapacitás-fenntartással kapcsolatos hazai és nemzetközi kommunikációt, támogatja a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságkommunikációs tevékenységét, közreműködik annak tartalmi és szakmai kialakításában,
b) közreműködik a tárca nélküli miniszterhez, a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó államtitkárokhoz, valamint a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz és a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz címzett közérdekű adatigénylések kezelésében,”

5. Az SzMSz 2. függeléke a következő 7.2–7.4. alcímmel és 7.2.1–7.4.1. ponttal egészül ki:
„7.2. PTNM Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya
7.2.1. A PTNM Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya:
a) a Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkár egyidejű bevonásával ellátja a tárca nélküli miniszter – mint fejezetet irányító szerv vezetője – irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzattal, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzattal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységek körben felmerülő előkészítési és koordinációs tevékenységet,
b) kapcsolattartóként közreműködik a belső és külső ellenőrzések során,
c) a központi költségvetésnek az állami vagyonnal kapcsolatos éves költségvetése, középtávú irányszámai, zárszámadása tekintetében a hozzá tartozó feladatkörben:
ca) közreműködik a költségvetés és a zárszámadás elkészítésében, részt vesz e feladatok módszertanának a vagyonelemek sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában,
cb) a költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek tekintetében koordinálja és egyezteti a feladatkörébe tartozó előirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását, a normaszöveg javaslatot, az összefoglaló számításokat, elkészíti a szöveges és számszaki indoklásokat,
cc) közreműködik a feladatkörébe tartozó előirányzatokat, azok szabályozását érintő munkákban,
cd) közreműködik a tárca nélküli miniszter feladatkörébe tartozó előirányzat-átcsoportosításokkal, kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában,
d) közreműködik a tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tevékenységét érintő utasítások előkészítésében,
e) részt vesz a tárca nélküli miniszter előterjesztéseinek pénzügyi, költségvetési megalapozásában, gazdaságossági szempontú alátámasztásában,
f) véleményezi a tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok előterjesztéseit azok gazdaságossági, pénzügyi megalapozottsága szempontjából,
g) közreműködik az 1. melléklet 8. § h) pontja szerinti kötelezettségvállalások előkészítésében.
7.3. PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály
7.3.1. A PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály felelős a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó:
a) közbeszerzési és a versenyeztetési eljárásokban történő közreműködésért,
b) közreműködik az 1. melléklet 8. § h) pontjában meghatározott szerződések és megállapodások előkészítésében,
c) felelős a tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt állóállami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatosan felmerülő, tulajdonosi döntést igénylő társasági jogi dokumentumok, szabályzatok előkészítéséért, véleményezéséért.

7.3.2. A PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály:
a) részt vesz a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő jogalkotási feladatokban,
b) ellátja a tárca nélküli miniszter feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok vezetői munkaszerződések, azok módosításának, illetve megszüntetésének véleményezését,
c) közreműködik a tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tevékenységét érintő utasítások előkészítésében,
d) jogi tanácsadást nyújt a tárca nélküli miniszter valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egységek részére, a szervezeti egységek megkeresésére jogi véleményt ad,
e) részt vesz a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintő közérdekű adatigénylésekkel, képviselői kérdésekkel kapcsolatos jogi feladatok ellátásában,
f) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a tárca nélküli miniszter álláspontját.
7.4. PTNM Szabályozási és Koordinációs Főosztály
7.4.1. A PTNM Szabályozási és Koordinációs Főosztály:
a) előkészíti a tárca nélküli miniszter szervezeti egységeivel együttműködve a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, különös tekintettel a tárca nélküli miniszter – mint a fejezetet irányító szerv vezetője – által az irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében kiadandó miniszteri rendeletet,
b) véleményezi a tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörével kapcsolatos jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
c) feladatkörében eljárva – a jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár útján – részt vesz a közigazgatási koordinációban, így különösen kapcsolatot tart minisztériumokkal, a Miniszterelnöki Kormányirodával, egyéb állami és nem állami szervekkel,
d) az érintett szakmai szervezeti egységekkel együtt részt vesz a jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések egyeztetésén,
e) feladatkörében eljárva jogi-kodifikációs támogatást biztosít a tárca nélküli miniszter szervezeti egységeinek,
f) közreműködik a tárca nélküli miniszterhez érkező megkeresésekre adott választervezetek előkészítésében,
g) felelős a több főosztály feladatkörét érintő szakkérdésben a koordinált álláspont kialakításáért,
h) közreműködik a tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tevékenységet érintő utasítások előkészítésében.”

6. Az SzMSz 2. függelék 8.2.2. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(A Belső Ellenőrzési Főosztály funkcionális feladatai körében:)
k) összefogja a külső ellenőrzések intézkedési terveinek nyilvántartását.”

7. Az SzMSz 2. függelék 8.3. alcím 8.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és az alcím a következő 8.3.2. ponttal egészül ki:
„8.3.1. A Szervezetbiztonsági Főosztály kodifikációs feladatai körében:
a) előkészíti az ágazati honvédelmi feladatokkal, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzési kötelezettségek meghatározásával kapcsolatos jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
b) közreműködik a rendészeti tárgyú előterjesztések véleményezésében,
c) előkészíti a Miniszterelnökség Biztonsági Szabályzatát.

8.3.2. A Szervezetbiztonsági Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) gondoskodik a Miniszterelnökség minősített adatvédelmével kapcsolatos személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feladatai valamint rejtjeltevékenysége ellátásáról, kidolgozza az ehhez szükséges követelményrendszereket és biztonsági szabályzókat,
b) ellátja a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályokban meghatározott biztonsági vezetői feladatokat,
c) működteti a Miniszterelnökség Nyilvántartóját,a felhasználók körében ellátja a minősített adatkezelés felügyeletét,
d) gondoskodik a Miniszterelnökségen meghatározott személyi biztonsági követelmények betartásáról (nemzeti személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek, titoktartási nyilatkozatok kiállítása, NATO, EU személyi biztonsági tanúsítványok beszerzése és ezek nyilvántartása, kezelése és tárolása),
e) ellátja a szervezeti egységeket minősített ügykezelési segédletekkel (hitelesített iktató-, belső és külső átadó könyvek),
f) előkészíti és koordinálja a Nyilvántartóban őrzött minősített adathordozók minősítésének felülvizsgálatát,
g) rendszeresen ellenőrzi a minősített iratok kezelését a szervezeti egységeknél,
h) kidolgozza és döntésre előterjeszti az informatikai biztonság kialakítására, annak megfelelő elérésére, illetve fenntartására vonatkozó irányelveket, terveket és szabályokat,
i) informatikai biztonsági szempontból véleményezi a Miniszterelnökség információs rendszereit érintő szerződéseit, nyomon követi a fejlesztések és egyes projektek megvalósulását, valamint érvényesíti az ezekhez köthető informatikai biztonsági szempontokat,
j) gondoskodik a Miniszterelnökség informatikai biztonsági irányítási rendszere kialakításáról és működtetéséről,
k) ellátja a Miniszterelnökség által üzemeltetett, illetve a Miniszterelnökség adatait feldolgozó, elektronikus információs rendszerek informatikai biztonságával összefüggő felügyeleti tevékenységet, ellenőrzi az informatikai biztonsági előírások betartását,
l) gondoskodik a Miniszterelnökség munkatársainak informatikai biztonsági képzéséről,
m) ellátja a Miniszterelnökség különleges jogrenddel összefüggő honvédelmi és katasztrófavédelmi tervezési feladatait,
n) gondoskodik a Miniszterelnökség és háttérintézményei munkatársainak jogszabályokban meghatározott honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítéséről és oktatásának szervezéséről,
o) a Miniszterelnökség kapcsolattartó pontjaként működteti a honvédelmi, katasztrófavédelmi és objektumvédelmi feladatokat ellátó biztonsági ügyeletét,
p) gondoskodik a kormányügyeleti rendszerben ügyeletesi feladatokat ellátó felsővezető szakmai támogatásáról,
q) ellátja a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos előkészítő és ügyviteli feladatokat,
r) kiadja a jogszabályban meghatározott politikai és szakmai felsővezetői igazolványokat, valamint a hatáskörébe tartozó, a Miniszterelnökség épületeibe és a Karmelita Kolostorba belépésre jogosító igazolványokat, gondoskodik a jogosultságok kezeléséről, ellátja a kapcsolódó nyilvántartási rendszerek alkalmazásgazdai feladatait,
s) együttműködik a Miniszterelnökség épületeinek őrzés-védelmét biztosító szervezetekkel,
t) biztonsági szempontból véleményezi a Miniszterelnökség biztonsági helyzetét érintő előterjesztéseket, szabályozási és fejlesztési javaslatokat, koordinálja azok végrehajtását, részt vesz az ilyen tárgyú fejlesztési programok megvalósításának ellenőrzésében,
u) ellátja az integritás tanácsadói feladatokat,
v) ellátja a GDPR 37. cikke alapján a hivatali szervezet vezetőjének felelősségi körébe tartozó adatvédelmi tisztviselő tevékenységet, tájékoztatást és szakmai tanácsot nyújt a Miniszterelnökség adatkezeléseiben részt vevők részére,
w) kezdeményezi a hivatali szervezet vezetőjénél a személyes adatok kezelésével összefüggő bejelentések és adatvédelemmel összefüggő incidensek kivizsgálását, megválaszolását és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé történő bejelentését, amely felé kapcsolattartó pontként működik,
x) koordinálja a személyes adatok megfelelő védelmi szintjének kialakítására, fenntartására vonatkozó irányelvek, belső szabályozók, nyilvántartás(ok), valamint adattérkép kidolgozását, véleményezi a tervezett adatkezelési műveleteket és kapcsolódó szerződéseket,
y) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályoknak való megfelelést, részt vesz az adatkezelést érintő döntések meghozatalában, az érintettek joggyakorlásának biztosításában,
z) szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését.”

8. Az SzMSz 2. függelék 8.5. alcím cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.5. Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály”

9. Az SzMSz 2. függelék 8.5.1. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.5.1. A Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály funkcionális feladatai körében a miniszter és a közigazgatási államtitkár útján a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tekintetében:”

10. Az SzMSz 2. függelék 8.5.1. pontja a következő o)–s) alponttal egészül ki:
(A Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály funkcionális feladatai körében a miniszter és a közigazgatási államtitkár útján a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok tekintetében:)
o) ellátja, összefogja és koordinálja a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá eső társaságainak vagyongazdálkodási feladatait, így különösen a szabályozás kialakítását, a 4. függelékében foglalt a „III. Gazdasági társaságok” megnevezésű táblázatban meghatározott tulajdonosi joggyakorló politikai felsővezetők, illetve szakmai felsővezetők adatszolgáltatásai alapján elkészíti és vezeti a vagyon-nyilvántartást,
p) elkészíti és az MNV Zrt. részére megküldi a vagyonkataszteri jelentést, és eleget tesz az egyéb adatszolgáltatásoknak,
q) a miniszter és a közigazgatási államtitkár tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában az éves beszámoló összeállításához az irányadó szabályzat szerint minden év június 15-éig értékeli a társasági részesedéseket, a megállapított értékről június 20-ig adatot szolgáltat a Pénzügyi és Számviteli Főosztály részére,
r) a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló valamennyi társaság vonatkozásában az éves beszámoló elkészítéséhez június 20-ig összegyűjti és megküldi a részesedések megállapított értékét a Pénzügyi és Számviteli Főosztály részére,
s) összefogja és koordinálja a Miniszterelnökség, mint tulajdonosi joggyakorló szervezetre vonatkozó külső-belső ellenőrzéseket.”
„8.5.2. A Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály koordinációs feladatai körében a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló – de a 8.5.1. pont alá nem tartozó – gazdasági társaságok tekintetében:
a) figyelemmel kíséri a Miniszterelnökség portfolió-kezelési politikáját érintő döntések érvényesülését,
b) nyomon követi a gazdasági társaságokkal kapcsolatban a Miniszterelnökség és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között megkötött szerződésekkel kapcsolatos döntéseket, szükség esetén a tulajdonosi joggyakorló felé intézkedési javaslatokat tesz,
c) összefogja, koordinálja a gazdasági társaságok gazdálkodásával kapcsolatosan a tulajdonosi joggyakorló feladatkörébe tartozó adatszolgáltatási, elemzési, külső vagy belső ellenőrzési és nyilvántartási feladatokat, valamint szükség esetén intézkedik az adatok továbbításáról az illetékes szerv felé,
d) a közigazgatási államtitkár egyedi döntése alapján
da) a gazdasági társaságok tevékenységével, működésével összefüggésben elemzéseket, hatásvizsgálatokat készít a vezetői döntések megalapozása érdekében, szükség esetén az érintett szervezeti egységek bevonásával,
db) a tulajdonosi joggyakorlóval, illetve szakmai felügyeletet ellátóval együttműködve előkészíti közigazgatási államtitkár feladatkörébe tartozó előirányzat-átcsoportosításokkal, kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kezdeményezéseket, valamint a gazdálkodásért és személyügyekért felelős helyettes államtitkár részére küldendő javaslatot,
e) közreműködik a gazdasági társaságokat érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek véleményezésében.”

12. Az SzMSz 2. függelék 9.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.1.1. A Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság ellátja az 1. melléklet 141. §-ában rögzített titkársági feladatokat, valamint a Szervezetellátási és Logisztikai Osztály útján:
a) ellátja a kapcsolattartói feladatokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel,
b) a Miniszterelnökségen felmerülő szolgáltatási igénylések szabályosságát, indokoltságát ellenőrzi és a jóváhagyott igényeket eljuttatja az Ügyfélszolgálathoz,
c) felelős a Miniszterelnökség ellátással, szolgáltatással kapcsolatos igényeinek nyomon követéséért, azok teljesüléséért,
d) képviseli a Miniszterelnökség álláspontját az informatikai és telekommunikációs-, valamint az egyéb ellátási feladatokkal kapcsolatos bizottságokban, értekezleteken,
e) végzi az alapellátási szinten felüli informatikai és telekommunikációs igények, direkt finanszírozás keretében történő beszerzések egyeztetését, engedélyeztetését, kezdeményezi a szerződések megkötését,
f) végzi a Miniszterelnökség elhelyezésével kapcsolatos tervezést, előkészítést, az ehhez kapcsolódó költöztetéseket nyomon követi, azok végrehajtását ellenőrzi,
g) koordinálja a Miniszterelnökség szervezeti egységei részére a munkavégzéshez szükséges eszköz-, készlet- és szolgáltatási igényeket,
h) támogatja, illetve végzi a Miniszteri Kabinet és a közigazgatási államtitkár alá tartozó szervezetek sürgős irat és személyszállítási feladatait,
h) felelős a hatáskörébe tartozó erőforrások szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért és működtetéséért,
i) támogatja a tárgyi eszközök mozgásának dokumentálását, nyomon követését és az éves leltározását.”

13. Az SzMSz 2. függelék 9.2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.2. Intézményi és Külképviseleti Főosztály
9.2.1. Az Intézményi és Külképviseleti Főosztály kodifikációs feladatai körében:
a) előkészíti a miniszter által adományozható elismerésekkel kapcsolatos jogszabályokat,
b) közreműködik az Állandó Képviselet diplomatái és szakdiplomatái jogállásáról, valamint jogviszonyuk egyéb kérdéseiről szóló jogszabályok előkészítésében, valamint
c) közreműködik a miniszter irányítása alatt működő intézmények közalkalmazottainak jogviszonyát érintő jogszabályok tervezetének, illetve a módosítási javaslatainak előkészítésében.

9.2.2. Az Intézményi és Külképviseleti Főosztály személyügyi feladatai körében:
a) ellátja a Miniszterelnökség szervezeti keretei között működő politikai és szakmai felső vezetők, kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és megbízottak, valamint a miniszter által kinevezett miniszteri biztosok jogviszonyával kapcsolatos előkészítő, koordinációs, szervezési és személyügyi műveleteket, akik tekintetében a miniszter vagy a közigazgatási államtitkár munkáltatói jogkört gyakorol,
b) ellátja a miniszter adományozási jogkörébe tartozó elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, gondoskodik a kitüntetések közzétételéről,
c) ellátja a miniszter által felterjesztett, illetve átadandó állami kitüntetésekkel kapcsolatos előkészítő feladatokat,
d) ellátja a miniszter javaslatára kiállított szolgálati és diplomata-útlevelekkel kapcsolatos feladatokat, biztosítja az útlevelek rendeltetésszerű felhasználást, gondoskodik azok biztonságos őrzéséről és nyilvántartásáról,
e) ellátja az Állandó Képviseleten külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők, valamint munkavállalók kormányzati szolgálati jogviszonyával, munkaviszonyával és külszolgálatával összefüggő személyügyi műveleteket,
f) külön megállapodás alapján ellátja a Miniszterelnökség új alapítású intézményeinél felmerülő személyügyi feladatokat,
g) ellátja a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatban meghatározottak szerint benyújtott továbbfoglalkoztatási kérelmek kormánydöntésre történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
h) ellátja a Miniszterelnökség irányítása alá tartozó kormányzati főhivatalok, központi hivatalok, költségvetési szervek vezetőinek, vezető helyetteseinek és gazdasági vezetőinek, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottainak, főigazgatóinak és gazdasági vezetőinek, valamint a járási hivatalok vezetőinek kinevezésével, felmentésével és – jogszabály ilyen irányú rendelkezése esetén – jogviszonyának egyéb kérdéseivel kapcsolatos személyügyi műveleteket,
i) a tulajdonosi jogokat gyakoroló szakterületekkel együttműködve előkészíti miniszterelnök-helyettes, a miniszter és a tárca nélküli minisztertulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok vezetői munkajogviszonyának létesítésével, módosításával és megszűnésével kapcsolatos szerződéseket,
j) gondoskodik a Miniszterelnökség felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézményekkel kapcsolatos, személyügyi kérdéseket érintő nyilvántartások vezetéséről,
k) humánpolitikai szempontból véleményezi miniszterelnök-helyettes, a miniszter és a tárca nélküli miniszterfelügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények és társaságok működését szabályozó dokumentumokat, így különösen azok alapító okiratait, a szervezeti és működési szabályzatokat, a közszolgálati szabályzatokat, valamint egyéb intézményi dokumentumokat,
l) humánpolitikai kérdésekben szakmai támogatást nyújt miniszterelnök-helyettes és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó intézmények vezetői részére feladataik megfelelő ellátásához,
m) ellátja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben a Miniszterelnökség szervezeti keretei között működő politikai és szakmai felsővezetők, kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és miniszterelnöki megbízottak, a miniszteri biztosok, továbbá a miniszterelnök-helyettes, a miniszter és a tárca nélküli miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények, valamint a vagyonkezelésében lévő gazdasági társaságok és közalapítványok vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai vagyonnyilatkozatainak őrzésével összefüggésben meghatározott feladatokat,
n) vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat és személyi anyagokat,
o) együttműködik a Szervezetbiztonsági Főosztállyal az általa kezelt személyi körbe tartozók nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése érdekében,
p) együttműködik a Humánpolitikai Főosztállyal a Miniszterelnökség személyi állományára vonatkozó statisztikák és adatszolgáltatások elkészítése érdekében,
q) az illetményszámfejtést érintő kérdésekben együttműködik a Pénzügyi és Számviteli Főosztállyal,
r) ellátja az Állandó Képviseleten külszolgálatot teljesítők foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának megszervezésével kapcsolatos feladatokat,
s) közreműködik a főosztály feladatkörét érintő képviselői kérdések, interpellációk, valamint a közérdekű adatszolgáltatások előkészítésében,
t) ellátja a Miniszterelnökség irányítása vagy felügyelete alá tartozó kormányzati igazgatási szervek létszámzárlat alóli mentesítési kérelmeinek kezelésével kapcsolatos feladatokat.”

9.2.3. Az Intézményi és Külképviseleti Főosztály gazdálkodással kapcsolatos feladatkörében ellátja – az Áht. 10. § (4a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően – a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (a továbbiakban: NSKI) gazdasági szervezetének feladatait, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása cím gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében:
a) elkészíti a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat, a számviteli politikát, szükség esetén javaslatot tesz szabályzat, valamint intézkedés kiadására,
b) véleményezi a pénzügyi ellenjegyzést igénylő szereződések, megállapodások tervezeteit,
c) gyakorolja az érvényesítési és a pénzügyi ellenjegyzési jogkört,
d) elkészíti az elemi költségvetést, az éves beszámolót, valamint az időközi költségvetési jelentéseket, negyedéves mérlegjelentést, előrejelzést,
e) ellátja a gazdálkodási, pénzkezelési, könyvvezetési kötelezettségeket, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási és technikai feladatokat,
f) ellátja a működtetés és a vagyongazdálkodás körében a beruházással és a vagyon használatával kapcsolatos feladatokat,
g) ellátja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéssel (FEUVE) összefüggő feladatokat,
h) közreműködik a beszerzések, szolgáltatás megrendelések lebonyolításához kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok ellátásában,
i) teljesíti a statisztikai jelentéseket,
j) ellátja a belföldi és külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos pénzügyi és elszámolási feladatokat, vezeti a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat,
k) segítséget nyújt a személyi juttatásokra vonatkozó döntések előkészítésében, nyilvántartja az intézményi előirányzat évközi felhasználását, módosítását, elvégzi az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,
l) biztosítja a működéséhez szükséges likviditást,
m) közreműködik a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok ellátásában,
n) ellátja a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó bérszámfejtéssel, a nem rendszeres kifizetésekkel kapcsolatos számfejtéssel, adózással, társadalombiztosítási kérdésekkel összefüggő feladatokat,
o) megállapítja és megfizeti az általános forgalmi adót és a rehabilitációs hozzájárulását,
p) részt vesz a költségvetés tervezésében és a zárszámadásban,
q) nyilvántartja az előirányzatokat, a módosításokat, az előirányzatok évközi felhasználását, módosítását, elvégzi az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítással kapcsolatos feladatokat,
r) többletbevétel esetén kezdeményezi az irányító szerv felé az előirányzat módosítás jóváhagyását,
s) gondoskodik a pénzügyi nyilvántartó program működtetéséről, számviteli bizonylatokat rögzít, biztosítja az analitika és főkönyv egyezőségét,
t) gondoskodik az éves költségvetési beszámoló alátámasztásául szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásáról, biztosítja a főkönyvi adatokkal történő egyezőséget,
u) gondoskodik a leltár elkészítéséről, kapcsolatot tart a leltárfelelősökkel és raktárkezelőkkel, koordinálja az eszközökben történt változások dokumentálását,
v) gondoskodik a felmerülő selejtezési feladatok engedélyeztetéséről és végrehajtásáról,
w) a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolítja a forint és devizautalásokat.

9.2.3.1. Az NSKI gazdálkodásával összefüggésben továbbá:
a) működteti a házipénztárat, ellátja az értéktárolási feladatokat, kezeli az európai uniós projekteket mint kedvezményezett, összeállítja azok elszámolásait, végzi a projektekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,
b) nyilvántartja, elszámolja a reprezentációs kiadásokat, megállapítja és megfizeti az ezen kiadásokat terhelő személyi jövedelemadót,
c) kezeli a szociális juttatások keretében nyújtott visszatérítendő és vissza nem térítendő munkáltatói támogatásokat (kölcsönöket),
d) ellátja az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja szerinti megállapodásokban foglalt egyéb feladatokat.

9.2.3.2. Az Állandó Képviselet gazdálkodásával összefüggésben továbbá:
a) ütemezi az állomáshely pénzellátását,
b) gondoskodik a kihelyezettek és családtagjaik gyógyellátásával és egészségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról, intézkedik az Európai Egészségbiztosítási Kártyák kiállítását illetően,
c) gondoskodik a pénzügyi feladatot érintő munkakörbe kihelyezésre kerülő munkatársak oktatásáról, betanításáról, felkészítéséről,
d) megtervezi és felügyeli az Állandó Képviselet gazdálkodását, véleményezi a fejezetek közötti előirányzat-átadásokról szóló megállapodásokat,
e) irányítja és értékeli a külképviselet pénzügyi tevékenységét, naprakész alapdokumentációt állít össze az azt meghatározó információkból, felülvizsgálja az állomáshelyről beérkező pénztárnaplók elszámolásait, és szükség szerint intézkedik azok kijavításáról.

9.2.4. Az Intézményi és Külképviseleti Gazdálkodási Osztály vezetője az NSKI Ávr. 11. § (1) bekezdése szerinti gazdasági vezetője.”

14. Az SzMSz 2. függelék 9.3.1. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A Biztosi Titkársági Főosztály – a kinevező határozat, utasítás vagy megbízás, illetve a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – ellátja a Miniszterelnökségen működő:)
d) miniszteri biztosi”
(titkársági feladatokat.)

15. Az SzMSz 2. függelék 9.3.2. és 9.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9.3.2. A Biztosi Titkársági Főosztály – a kinevező határozat, utasítás vagy megbízás, illetve a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – biztosítja a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott és a miniszteri biztos munkájához kapcsolódó jogi, szakmai, adminisztratív és koordinációs feladatok folyamatos támogatását.
9.3.3. A Biztosi Titkársági Főosztály vezetőjének és helyettesének e Szabályzat szerinti vezetői feladatkörének ellátását nem érinti a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszterelnöki megbízott, és miniszteri biztos azon joga, hogy a munkáját segítő munkatárs részére közvetlenül utasítást adjon.”

16. Az SzMSz 2. függelék 9.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.4.1. A Pénzügyi és Számviteli Főosztály funkcionális feladatai körében:
1. elkészíti a Miniszterelnökség intézményi elemi költségvetését, éves beszámolóját, az időközi mérlegjelentéseket, valamint a havi intézményi költségvetési jelentéseket,
2. ellátja az intézményi gazdálkodási, pénzkezelési, könyvvezetési kötelezettségeket, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási és technikai feladatokat,
3. működteti a házi forint- és valuta pénztárat, ellátja az érték cikktárolási feladatokat, a Magyar Államkincstáron keresztül bonyolítja a forint- és devizautalásokat,
4. ellátja a Miniszterelnökség bankkártyáinak ügyintézésével kapcsolatos feladatokat,
5. ellátja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéssel (FEUVE) összefüggő feladatait,
6. ellátja a beszerzések, szolgáltatás megrendelésekkel kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat,
7. közreműködik a statisztikai, vagyonkataszteri, és egyéb a kincstári vagyonnal kapcsolatos jelentések összeállításában,
8. ellátja a Miniszterelnökség és a tárca nélküli miniszter, mint tulajdonosi joggyakorló befektetett pénzügyi eszközeivel kapcsolatos számviteli feladatokat,
9. elkészíti a Miniszterelnökség és a tárca nélküli miniszter, mint tulajdonosi joggyakorló éves beszámolóját, valamint az időközi mérlegjelentéseket,
10. ellátja a Miniszterelnökség Igazgatására vonatkozó kontrolling feladatokat,
11. vezeti az átcsoportosított fejezeti kezelésű előirányzatok analitikus és főkönyvi nyilvántartását, elkészíti a felhasználásokkal összefüggő elszámolásokat,
12. megrendeli, beszerzi a Humánpolitikai Főosztály adatszolgáltatása alapján a cafetéria- és egyéb juttatásokat, valamint kiosztja azokat a Miniszterelnökség munkatársai részére, és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,
13. közreműködik a kötelezettségvállalások előkészítésében, gondoskodik a XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség Igazgatása cím terhére történő kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről, az érvényesítésről és az utalványozásról,
14. nyilvántartja, elszámolja a reprezentációs kiadásokat, megállapítja és megfizeti az ezen kiadásokat terhelő adókat,
15. ellátja a Miniszterelnökség vezetőinek és munkatársainak belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos utazásszervezési, pénzügyi és elszámolási feladatokat, vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,
16. ellátja az egyéb jogviszonyban állók és a külön engedély alapján utazó személyek utazásaival kapcsolatos szervezési, pénzügyi és elszámolási feladatokat, vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,
17. összefogja és jóváhagyásra előkészíti a Miniszterelnökség utazási tervét,
18. a hatásköri delegálásokat felterjeszti aláírásra, rögzíti az adatbázisban, azokat naprakészen nyilvántartja,
19. közreműködik az utó és szállítói finanszírozású európai uniós projektek kezelésében, illetve elszámolásainak összeállításában, valamint vezeti azok elkülönített analitikus és főkönyvi nyilvántartásait,
20. vezeti a XI. Miniszterelnökség fejezettől vagy más fejezetektől kapott támogatásokból teljesített kifizetésekre vonatkozó elkülönített analitikus és főkönyvi nyilvántartást, elkészíti a kapcsolódó elszámolásokat,
21. figyelemmel kíséri a Humánpolitikai Főosztály által vezetett állománytáblát és segítséget nyújt a személyi juttatásokra vonatkozó döntések előkészítésében,
22. nyilvántartja az intézményi előirányzatokat, azok módosításait, az előirányzatok évközi felhasználását, elvégzi az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat,
23. biztosítja a Miniszterelnökség intézményi működéséhez szükséges likviditást, elkészíti az ehhez kapcsolódó kiadás-bevétel kincstári adatszolgáltatást,
24. az üzemeltetési és ellátási feladatok költségvetési és pénzügyi kérdéseiben együttműködik és kapcsolatot tart Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársággal, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel,
25. közreműködik a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok ellátásában,
26. a Magyar Államkincstárral együttműködve ellátja a központosított illetmény-számfejtési, a társadalombiztosítási kifizetőhelyre háruló számfejtési, nyilvántartási és adatszolgáltatási, valamint pénzügyi-számviteli feladatokat,
27. ellátja a munkáltatói költségtérítésekkel, a nem rendszeres és külső személyi kifizetésekkel kapcsolatos számfejtési és pénzügyi-számviteli feladatokat,
28. megállapítja és megfizeti az általános forgalmi adót és a rehabilitációs hozzájárulást,
29. kezeli a szociális juttatások keretében nyújtott visszatérítendő és vissza nem térítendő munkáltatói támogatásokat (kölcsönöket),
30. adatot szolgáltat a Miniszterelnökség Igazgatását érintő pénzügyi döntések meghozatalához,
31. vezeti a Miniszterelnökség immateriális javairól, tárgyi eszközeiről, készleteiről az analitikus nyilvántartást,
32. elkészíti a számviteli és gazdálkodási szabályzatokat,
33. véleményezi a Miniszterelnökség költségvetését érintő jogszabályok, kormányhatározatok, valamint az egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső szabályzatok tervezeteit,
34. elvégzi a Miniszterelnökség Igazgatásának könyveiben lévő immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek leltározását,
35. vezeti az örökségvédelmi bírsághoz kapcsolódó és egyéb követelések nyilvántartását.”

17. Az SzMSz 2. függelék 9.5.2. pont q) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály funkcionális feladatai körében:)
q) elkészíti az előírt fejezeti szintű adatszolgáltatásokat, valamint közreműködik a főosztály feladatkörébe tartozó külső és belső ellenőrzést végző szervek által igényelt adatszolgáltatások összeállításában,”

18. Az SzMSz 2. függelék 9.6.1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Jogi Szolgáltatási Főosztály feladatkörében)
a) a szerződést kezdeményező és a szerződéskötéshez szükséges valamennyi irat szakmai terület által történt rendelkezésre bocsátása esetén véleményezi, előkészíti a Miniszterelnökség által kötendő szerződéseket – ideértve különösen a megbízási, vállalkozási, támogatási szerződéseket és más (például előirányzat-átcsoportosítást tartalmazó, szolgáltatási) megállapodásokat -, jogilag ellenjegyzi illetve jogi ellenőrzést igazoló záradékkal látja el azokat, elkészíti az egyedi megrendelőket, szerződésmintákat készít,”

19. (1) Az SzMSz 2. függelék 9.7.1. pont n) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Humánpolitikai Főosztály funkcionális feladatai körében:)
n) ellátja a Miniszterelnökséghez szakmai gyakorlatra jelentkezőkkel kapcsolatban felmerülő humánpolitikai feladatokat, előkészíti a gyakornoki szerződéseket, közreműködik a gyakornoki programok lebonyolításában,”
(2) Az SzMSz 2. függelék 9.7.1. pont x)-z) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Humánpolitikai Főosztály funkcionális feladatai körében:)
x) felterjeszti jóváhagyásra a munkatársak önálló szervezeti egységek vezetői által elkészített éves szabadságolási tervet,
y) együttműködik a Miniszterelnökség illetményszámfejtésért felelős szervezeti egységével,
z) kezeli a Szolgáltatási és Ellátási Alapadattárat, kapcsolatot tart a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel,
1. kiadja és nyilvántartja a kedvezményes utazásra jogosító utazási utalványokat,
2. részt vesz a közszolgálati személyügyi tárgyú európai uniós és hazai projektek szakmai megvalósításában,
3. gondoskodik a munkatársak humánpolitikai kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,
4. gondoskodik az esélyegyenlőségi terv kidolgozásáról és annak érvényesüléséről,
5. a hasonló feladatkörök ellátása során együttműködik az Intézményi és Külképviseleti Főosztállyal
6. gondoskodik a Kit. 71. § (11) bekezdés szerinti okiratok elektronikus kézbesítéséről, az elektronikus kézbesítés akadályoztatása esetén záradékolással ellátott hiteles papíralapú kiadmányt készít,
7. ellátja a Kit. szerinti kormányzati igazgatási létszámgazdálkodással összefüggő adatszolgáltatásokat.”

20. Az SzMSz 2. függelék 9.7.2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő d) alponttal egészül ki:
(A Humánpolitikai Főosztály személyzetpolitikai koordinációs és kodifikációs feladatkörében:)
c) véleményezi a közszolgálati személyügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket, javaslatot tesz jogszabálytervezetek kidolgozására, jogszabályok módosítására,
d) felterjeszti jóváhagyásra az önálló szervezeti egységek vezetői által elkészített ügyrendeket,”

21. Az SzMSz 2. függelék 11.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.1.4. A titkárság vezetőjének tevékenységét a parlamenti és stratégiai államtitkár utasításainak megfelelően a kabinetfőnök irányítja.”

22. Az SzMSz 2. függelék 11.2. Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya alcím a következő 11.2.5. ponttal egészül ki:
„11.2.5. A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya a közigazgatási ösztöndíjprogramok irányításával összefüggő feladatai körében
a) kidolgozza a közigazgatási ösztöndíjprogramok, mint humán erőforrást érintő célzott utánpótlás-politikai programok szakmai koncepcióját és stratégiáját,
b) gondoskodik a közigazgatási ösztöndíjprogramok Hivatalos Értesítőben történő meghirdetéséről, elindításáról, megvalósításáról,
c) ellátja az illetékes Program Irányító Bizottság titkársági feladatait, gondoskodik a levélszavazások és jelenléti ülések lebonyolításáról, kapcsolatot tart a Program Irányító Bizottság tagjaival,
d) felelős a közigazgatási ösztöndíjprogramokra vonatkozó jogszabályok és a közigazgatási ösztöndíjprogramok működési szabályzatainak szakmai előkészítéséért, módosításuk kezdeményezéséért és azok végrehajtásáért,
e) lefolytatja a többfordulós magyar nyelvű és idegen nyelvű pályáztatási és kiválasztási eljárást a vonatkozó jogszabályokban megjelölt közigazgatási szervekkel együtt,
f) kezdeményezi és az illetékes Program Irányító Bizottságnak előkészíti az ösztöndíjasok belföldi és külföldi gyakorlatra való elhelyezését,
g) irányítja és ellenőrzi a közigazgatási ösztöndíjprogramok megvalósulását a minisztériumokban, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, kapcsolatot tart az ösztöndíjasokkal,
h) módszertani irányítást végez az ösztöndíjasok belföldi és külföldi közigazgatási szakmai gyakorlatával, valamint a mentorok tevékenységével kapcsolatban, a mentorváltásokat előkészíti,
i) kidolgozza a közigazgatási ösztöndíjprogramok részét képező képzések, tréningek és vizsgák szakmai tartalmát, valamint szervezi azok megvalósítását,
j) szervezi és lebonyolítja a közigazgatási ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódó nyitó és záró rendezvényeket,
k) nyomon követi a közigazgatási ösztöndíjprogramokat teljesítő személyek szakmai pályafutását, és alumni rendezvényeket szervez,
l) szerkeszti és fejleszti a közigazgatási ösztöndíjprogramok honlapját, és biztosítja a közösségi oldalakon való megjelenítést,
m) összeállítja a közigazgatási ösztöndíjprogramok költségvetési igényeit, és közreműködik a közigazgatási ösztöndíjprogramokat érintő költségvetési intézkedések kidolgozásában,
n) elősegíti és szervezi a közigazgatási ösztöndíjprogramokat sikeresen elvégző ösztöndíjasok továbbfoglalkoztatását, a jogviszony-igazolásokat előállítja,
o) belföldi és nemzetközi befogadó intézményi partnerkapcsolatokat épít és koordinál,
p) kapcsolatot tart a fogyatékossággal élő személyeket segítő szakmai szervezetekkel,
q) a közigazgatási ösztöndíjprogramok népszerűsítése érdekében kapcsolatot tart a felsőoktatási intézmények karrierirodáival, részt vesz és előadást tart pályaorintációs rendezvényeken,
r) belföldi és külföldi programszakaszhoz kapcsolódóan belföldi és külföldi monitoring utakat szervez, és a tapasztalatok alapján fejleszti a programokat,
s) elkészíti a közigazgatási ösztöndíjprogramok részletes bemutatását tartalmazó éves miniszteri beszámolókat,
t) havonta gyűjti a mentorok ösztöndíjasokkal kapcsolatos szakmai értékelését, majd kiértékeli azokat.”

23. Az SzMSz 2. függelék 12.2. alcím cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.2. Közpolitikai Elemzési Főosztály”

24. Az SzMSz 2. függelék 12.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.2.1. A Közpolitikai Elemzési Főosztály koordinációs feladatai körében
a) figyelemmel kíséri, illetve megvizsgálja az egyes kormányzati célkitűzések teljesülését, a kormányzat stratégiai jellegű tevékenységét,
b) feladatai ellátása érdekében kapcsolatot tart az egyes kormányzati szakterületekért, a kormányzati célkitűzések koordinációjáért, végrehajtásáért felelős szervezeti egységekkel, illetve egyéb, a stratégiai elemzéshez támogatást nyújtó szervekkel.”

25. Az SzMSz 2. függelék 12.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.2.2. A Közpolitikai Elemzési Főosztály feladatai körében
a) stratégiai elemzéseket készít a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár, valamint a stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár által meghatározott szakpolitikai kérdésekben, javaslatokat tehet a hatékonyabb kormányzati döntéshozatal érdekében,
b) figyelemmel kíséri a Stratégiai és Családügyi Kabinet és a Kormány üléseire benyújtott előterjesztések tartalmi és formai követelményeknek való megfelelését, javaslatokat tehet azok egységes érvényesítése érdekében,
c) részt vesz a Stratégiai és Családügyi Kabinet, illetve a Kormány üléseire benyújtott előterjesztések szakmai és politikai véleményezésében, javaslatokkal történő kiegészítésében,
d) figyelemmel kíséri a Stratégiai és Családügyi Kabinet, illetve a Kormány ülésein hozott döntéseket és véleményt ad azok kormányzati stratégiákkal és társadalompolitikai céljaival való összhangjáról,
e) közreműködik a miniszter Stratégiai és Családügyi Kabinet és Kormány üléseire történő felkészítésében,
f) figyelemmel kíséri a Közigazgatási Államtitkári Értekezletekre benyújtott előterjesztéseket, véleményezheti azokat,
g) közreműködik a miniszter, a parlamenti és stratégiai államtitkár kormányzati kommunikációs felkészítésében, az ehhez szükséges háttéranyagok, összefoglalók elkészítésében, javaslatokat tehet a kormányzati kommunikáció tartalmára vonatkozóan,
h) feladatkörét érintő információkat, dokumentumokat gyűjt, rendszerez a kormányzati stratégiai elemzések készítéséhez, továbbá feladatkörének ellátása érdekében sajtófigyelési tevékenységet lát el.”

26. Az SzMSz 2. függelék 13.1. Közszolgálatért Felelős Államtitkári Kabinet alcím 13.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és az alcím a következő 13.1.4. ponttal egészül ki:
„13.1.3. A Közszolgálatért Felelős Államtitkári Kabinetben osztályként működő Szervezési Osztály támogatja és szervezi a Közszolgálatért Felelős Államtitkári Titkárság protokolláris feladatait, szervezi és nyomon követi a közszolgálatért felelős államtitkár sajtóeseményeit, sajtótájékoztatóit, találkozóit, rendszeresen kapcsolatot tart a Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztállyal a Közszolgálatért Felelős Államtitkárt érintő rendezvények, események ütemezése érdekében.
13.1.4. A Közszolgálatért Felelős Államtitkári Kabinetben osztályként működő Kormányzati Kapcsolatokért Felelős Osztály elemzi és értékeli a területi államigazgatás fejlesztésének hazai és nemzetközi tapasztalatait és kezdeményezi e tapasztalatok hazai körülményeknek megfelelő hasznosítását, valamint feladata a kapcsolattartás a minisztériumokkal.”

27. Az SzMSz 2. függelék 13.3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.3. Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály
13.3.1. A Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály közigazgatás-fejlesztési monitoring feladatkörében:
a) az ügyfélbarát közigazgatás, az átlátható állam elősegítése érdekében javaslatot tesz a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítése, ésszerűsítése körébe tartozó intézkedési tervekre,
b) közreműködik a központi közigazgatás fejlesztési koncepciójának, valamint az annak végrehajtását szolgáló intézkedési tervek kialakításában,
c) közreműködik a közigazgatási minőségpolitika elveire, valamint a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályaira vonatkozó javaslatok kidolgozásában,
d) közreműködik az egységes közigazgatási szolgáltatási politika kialakításában,
e) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a közigazgatás-korszerűsítési követelményeket,
f) javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására; szakmai módszertani szempontokat érvényesít a közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységében,
g) javaslatokat tesz az adminisztratív terhek csökkentését szolgáló kormányzati intézkedések megvalósítására,
h) véleményezi a közigazgatási szolgáltatások elektronizálására vonatkozó javaslatokat,
i) részt vesz más központi közigazgatási szervek szervezet- és működtetésfejlesztési intézkedéseinek előkészítésében,
j) részt vesz az Európai Bizottság kormányzati részvétellel működő fórumainak döntéshozatalában, a kormányzati álláspont kialakításában és képviseletében a közigazgatás-fejlesztési feladatkörébe tartozó területeken,
k) előkészíti a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó közigazgatással foglalkozó intézményekkel kapcsolatos döntéseket és folyamatos kapcsolatot tart velük,
l) közreműködik a Kormány közigazgatási szakpolitikájának a végrehajtását érintő ellenőrzésekben és értékelésekben,
m) ellátja a Miniszterelnökség európai uniós támogatásból megvalósuló kormányhivatali, fejlesztési tárgyú, eszköz- és szoftverfejlesztési projektjeinek felügyeletét és koordinálását, az ezekhez kapcsolódó költségvetési forrásból finanszírozott fejlesztések tekintetében az SZMSZ 15.3.1 pont l) alpontja alapján a Kormányhivatali Működtetési Irányítási Főosztállyal együttműködve,
n) közreműködik – külön utasításban foglaltak szerint – a kormányhivatali informatikai fejlesztéssel kapcsolatos költségvetési előirányzat gazdálkodási feladataiban a Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztállyal együttműködve.”

13.3.2. A Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály fejlesztési koordinációs feladatai körében:
a) ellátja a 2007-2013-as európai uniós programozási időszak területi közigazgatást érintő fejlesztései eredményeinek fenntartásával kapcsolatos koordinációs feladatokat,
b) koordinálja a 2014–2020-as európai uniós tervezési időszakban, a Miniszterelnökség konzorciumi partnerként történő együttműködésével megvalósuló kiemelt projektek szakmai megvalósítását, szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett kormányhivatalok számára,
c) a főosztály monitoring feladatkörébe utalt fejlesztési projektek tekintetében rendszeres értekezletet tart a szakmai vezetők, projektmenedzserek részére, szükség esetén gondoskodik munkacsoport összehívásáról, biztosítja abban a szakpolitikai álláspont képviseletét,
d) kapcsolatot tart a közigazgatás-fejlesztési tárgyú projektek megvalósításában részt vevő állami szervekkel,
e) koordinálja a 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra vonatkozó közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, valamint javaslatot tesz intézkedésekre az érintett operatív programok vonatkozásában,
f) felelősségi területéhez kapcsolódóan véleményezi a jogszabálytervezeteket,
g) koordinálja a közigazgatás-fejlesztési tárgyú európai uniós támogatásból megvalósuló projektek vonatkozásában a szakpolitikai vélemények elkészítését,
h) figyelemmel kíséri a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak tervezése során a közigazgatás-fejlesztést érintő döntéseket, azokkal kapcsolatban szakpolitikai javaslatokat fogalmaz meg,
i) nyomon követi a forráselosztási mechanizmusok átalakítására vonatkozó európai uniós javaslatokat.

13.3.3. A Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály közigazgatás-fejlesztési koordinációs és irányítási feladatai körében:
a) közreműködik a területi közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek előkészítésében,
b) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállására, működésére vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,
c) közreműködik a területi közigazgatás szervezetei fejlesztésének irányításában és összehangolásában,
d) közreműködik a kormányhivatalok ügyviteli folyamatainak és a kapcsolódó rendszereknek a továbbfejlesztésében,
e) a területi integráció bővítése érdekében adatgyűjtést végez, elemzéseket és hatásvizsgálatokat készít, melyek alapján fejlesztési javaslatokat dolgoz ki,
f) közreműködik a területi közigazgatás kormányhivatalon kívüli szervezeteivel kapcsolatban szervezetfejlesztési módszerek és eljárások alkalmazására vonatkozó javaslatok kidolgozásában, az ezzel összefüggő fejlesztési projektek megvalósításában,
g) együttműködik a közszolgálatért felelős államtitkár irányítása alá tartozó érintett főosztályokkal a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki, gazdasági és informatikai integrációjára vonatkozó koncepció kidolgozásában,
h) közreműködik az ügyintézési szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos koordinációs feladatokban.”

28. Az SzMSz 2. függelék 13.4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.4. Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály
13.4.1. A Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) felelősségi területéhez kapcsolódóan véleményezi a kormányhivatalok, a kormányablakok és az okmányirodák működését érintő jogszabálytervezeteket,
b) előkészíti a kormányhivatali, okmányirodai és kormányablak informatikai szakrendszerek integrálásának koncepcióját a Területi Stratégiai Főosztállyal együttműködésben,
c) a szervezeti és költségvetési lehetőségek figyelembevételével javaslatot tesz a kormányhivatalok, a kormányablakok és az okmányirodák szoftver- és hardverkörnyezetének kialakítására,
d) közreműködik a kormányablakok szervezetére, működésére vonatkozó, a közigazgatási tudástár működtetésével és bővítésével kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei elkészítésében,
e) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok irat- és dokumentumkezelő rendszerre vonatkozó jogszabálytervezetek, közjogi szervezetszabályozó eszközök kidolgozásában és véleményezésében,
f) közreműködik a területi közigazgatást érintő elektronikus közigazgatási jogszabályok előkészítésében,
g) véleményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, valamint a területi közigazgatás működését, továbbá az elektronikus közigazgatást érintő jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint közreműködik azok tervezetének előkészítésében.

13.4.2. A Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály informatikai koordinációs feladatai körében
a) a kormányhivatalok informatikai vezetői, valamint a főosztály feladatkörébe utalt fejlesztési projektek vezetői részére rendszeres értekezletet tart,
b) közreműködik az e-közigazgatás kormányzati programban megfogalmazott célkitűzéseinek elérésében,
c) kapcsolatot tart a köteles informatikai szolgáltatások kijelölt szolgáltatójával, valamint az e-közigazgatásért felelős szervezeti egységekkel,
d) közreműködik a kormányhivatalok, a kormányablakok és az okmányirodák működését érintő informatikai beszerzések előkészítésében,
e) segíti és koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a szakmai irányítók közötti kapcsolattartást, információáramlást a szakterületét érintően,
f) koordinálja a kormányhivatalok informatikai rendszereinek egységes kialakítása és üzemeltetése érdekében a kormányhivatalok tevékenységét támogató informatikai infrastruktúrák, alkalmazói rendszerek – ideértve az intra- és internetes szolgáltatásokat is – kialakítását,
g) koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes szoftverállományának üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötését,
h) együttműködik az informatikai integráció megvalósításában a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében,
i) közreműködik az új és a fejlesztéssel érintett kormányablakok informatikai kialakításának, illetve átalakításának, a mobilizált ügyfélszolgálatok kialakításának koordinálásában,
j) koordinálja a kormányhivatalok informatikai rendszereinek üzemeltetését.

13.4.3. A Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály egyéb informatikai feladatai körében
a) közreműködik a kormányablakok egységes informatikai üzemeltetésének biztosításában,
b) ellátja a kormányhivatalok informatikai fejlesztéseinek szakmai irányítását,
c) közreműködik a közigazgatás-fejlesztési tárgyú európai uniós támogatásból megvalósuló projektek informatikai vonatkozású szakpolitikai álláspontjának kialakításában,
d) ellátja a felelősségi körébe tartozó honlapokkal kapcsolatos feladatokat;
e) ellátja a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás működtetésével kapcsolatban a feladatkörébe utalt feladatokat, együttműködik a közszolgálatért felelős államtitkár irányítása alá tartozó érintett főosztályokkal a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki és informatikai integrációja koncepciójának kidolgozásában,
f) részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok ügyviteli folyamatai és kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztésében, javaslatokat fogalmaz meg,
g) felügyeli a fővárosi és megyei kormányhivatalokon keresztül a központi időpontfoglaló alkalmazás valamint az ügyfélhívó- és tájékoztató rendszer egységes működését, szükség esetén javaslatot tesz azok változtatására, továbbfejlesztésére,
h) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves beszámoltatásához szükséges egységes módszertan kidolgozásában a Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztállyal együttműködésben,
i) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetét, valamint feladat- és hatáskörét érintő kormányzati és ágazati célkitűzések végrehajtásában,
j) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a kormányablakok ellenőrzési tervének kidolgozásában,
k) részt vesz a szakmai irányítók által javasolt téma-, cél-, utó- és soron kívüli ellenőrzések lebonyolításában, valamint közreműködik az ellenőrzések során készült jelentések elkészítésében és véleményezésében,
l) együttműködik a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal, valamint a területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó más szervezeti egységekkel a fővárosi és megyei kormányhivatalokban alkalmazott iratkezelési rendszerek fejlesztésében,
m) javaslatot tesz a fővárosi és megyei kormányhivatalokat informatikailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására,
n) a költségvetés tervezése során javaslatot tesz a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő többlettámogatási igények támogatására vonatkozóan,
o) javaslatot tesz a területi közigazgatás elektronikus közigazgatási képzési rendszerének komplex fejlesztésére,
p) figyelemmel kíséri a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai költségeit, annak alapján javaslatot tesz a kormányhivatalok dologi költségeinek meghatározására,
q) előkészíti a központi közigazgatás informatikai és az elektronikus közigazgatás fejlesztési koncepcióját, és az intézkedési tervet,
r) figyelemmel kíséri az egységes elektronikus közigazgatási terv végrehajtását a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében,
s) közreműködik az integrált ügyfélszolgálati rendszer informatikai fejlesztési koncepciójának végrehajtásában,
t) közreműködik – külön utasításban foglaltak szerint – a kormányhivatali informatikai fejlesztéssel kapcsolatos költségvetési előirányzat gazdálkodási feladataiban a Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztállyal együttműködve.”

29. Az SzMSz 2. függelék 13.5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.5.1. A Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő humánerőforrás-gazdálkodás és humánerőforrás szervezetfejlesztési területét érintő irányítási, elemzési és értékelési feladatai körében:
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományával kapcsolatos humánerőforrás-gazdálkodási adatok elemzésével és értékelésével közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatali személyügyi politika kialakításában, az ennek érvényesítését szolgáló kormányzati döntések előkészítésében,
b) módszertani ajánlásokat készít a személyügyi döntések előkészítésével kapcsolatban,
c) javaslatot készít a területi közigazgatás humánerőforrás-gazdálkodás és humánerőforrás szervezetfejlesztési területét érintő szakmai koncepcióra,
d) kialakítja és működteti a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi döntéseinek monitoring rendszerét, elemzi és értékeli az álláshelyekkel kapcsolatos információkat,
e) módszertani támogatást végez humánerőforrás-gazdálkodási és humánerőforrás szervezetfejlesztési területet érintő feladatokban a fővárosi és megyei kormányhivatalok humánpolitikai vezetőinek és szakembereinek,
f) kialakítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetfejlesztésre vonatkozó értékelő rendszerét, elemzi az információkat,
g) ellátja a szakmai irányító vezetőjétől érkező, a személyi állományt, létszámot érintő megkeresések, tájékoztatók fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz történő eljuttatását,
h) módszertani ajánlásokat készít a személyügyi döntések előkészítésével kapcsolatban,
i) figyelemmel kíséri az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt humánerőforrás-gazdálkodás ás humánerőforrás szervezetfejlesztési területét érintő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését.”

30. Az SzMSz 2. függelék 13.6. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.6. Szervezetfejlesztési Módszertani Osztály”

31. Az SzMSz 2. függelék 13.6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.6.1. A Szervezetfejlesztési Módszertani Osztály humánerőforrás-gazdálkodás és humánerőforrás szervezetfejlesztéssel összefüggő képzési, fejlesztési és koordinációs feladatai körében
a) kialakítja és működteti a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezetfejlesztési módszertani támogatási rendszerét, elemzi és értékeli az információkat,
b) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét érintő, szervezetfejlesztéssel összefüggő problémafeltárásában és kezelésben,
c) ellátja a szakmai irányító vezetőjétől érkező, a humánfejlesztési területet érintő megkeresések, tájékoztatók fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz történő eljuttatását,
d) közreműködik a humánerőforrás-gazdálkodás és humánerőforrás fejlesztési területi közigazgatást érintő jogszabályok előkészítésében,
e) véleményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok képzéseit érintő jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint közreműködik azok tervezetének előkészítésében,
f) szakmailag előkészíti a kormányablak ügyintézői képzés és vizsga részletes követelmény- és szabályrendszerét,
g) kialakítja a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományának képzésére és továbbképzésére, valamint a vezetőképzésére vonatkozó irányelveket, és ennek alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére módszertani útmutatót készít a vonatkozó jogszabályok alapján,
h) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állománya képzésének, továbbképzésének kialakításában,
i) véleményezi a területi közigazgatáshoz kapcsolódó személyi állomány képzési rendszerével összefüggő – más miniszter feladatkörébe tartozó – kormányzati döntések tervezeteit,
j) a rendelkezésére álló képzési és munkáltatói adatok alapján tájékoztatást nyújt a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére a feladat ellátásához kapcsolódó, szükséges képzési igényekről,
k) kapcsolatot tart a területi közigazgatásban dolgozó tisztviselők továbbképzéséért felelős szervezetekkel,
l) közreműködik a területi közigazgatásban dolgozó tisztviselők továbbképzésére vonatkozó irányelvek kidolgozásában,
m) ellenőrzi és elemzi a kormányhivatalok által készített intézményi éves továbbképzési terveket,
n) rendszeresen gyűjti és elemzi a fővárosi és megyei kormányhivatalban megszervezésre kerülő belső képzések adatait,
o) szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok képzési szakmai beszámoltatását, elvégzi a beszámolók összegzését és értékelését,
p) a szakmai programok tekintetében monitoring tevékenységet végez, a képzések zökkenőmentes megvalósulása érdekében kapcsolatot tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és a fővárosi és megyei kormányhivatalok között,
q) koordinálja az Állami Tisztviselői Képzési Tanács szakmai munkáját a Miniszterelnökségen belül,
r) a szakmai irányító miniszterek és általuk irányított szervek által a fővárosi és megyei kormányhivataloknál dolgozó tisztviselők részére tartott képzések, továbbképzések, konferenciák éves tervét gyűjti és jóváhagyásra felterjeszti, a tervben szereplő képzések megvalósulását nyomon követi.”

32. Az SzMSz 2. függeléke a 13.7.2. pontját követően a következő 13.8. alcímmel egészül ki:
„13.8. Médiakapcsolatokért Felelős Osztály
13.8.1. A Médiakapcsolatokért Felelős Osztály kapcsolattartási, tájékoztatási és koordinációs feladatai körében
a) napi kapcsolatot tart a kormányhivatalok sajtófőnökeivel, főigazgatóival, kabinetfőnökeivel,
b) naprakészen követi a kormányzati és az országgyűlési döntéshozatalt, valamint a központi kormányzati kommunikációs irányvonalat,
c) véleményez, javaslatot tesz a kormányhivatalok – szükség szerint egységes – kommunikációjára vonatkozóan, valamint ellenőrzi és jóváhagyja a kormányhivataloktól beérkező sajtóközleményterveket, sajtóválasz terveket, központi kiadványok tartalmát,
d) feladatkörében eljárva napi kapcsolatot tart a Miniszterelnökség sajtófőnökével, szükség szerint háttéranyagot, választervet, feljegyzést készít számára,
e) tematikus hírösszefoglalókat készít a közszolgálatért felelős államtitkár által meghatározott témákban,
f) gondoskodik a kormányhivatalok egységes megjelenéséről, ellenőrzi az oldalak tartalmát,
g) közreműködik a közszolgálatért felelős államtitkár által meghatározott további feladatokban.”

33. Az SzMSz 2. függeléke a 13.8.1. pontját követően a következő 13.9. alcímmel egészül ki:
„13.9. Kormányhivatali Online Tájékoztatási Főosztály
13.9.1. A Kormányhivatali Online Tájékoztatási Főosztály ellátja a központi kormányhivatali weboldal tevékenységhez kapcsolódó feladatokat, koordinálja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő hírek, események online megjelenését. A Kormányhivatali Online Tájékoztatási Főosztály tájékoztatási és koordinációs feladatai körében:
a) ellátja a központi kormányhivatali weboldal fejlesztésével, szerkesztésével, működtetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
b) ellátja a kormányhivatali közösségi oldalak szerkesztésével kapcsolatos feladatokat,
c) biztosítja egyes a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő események audiovizuális rögzítését és megjelentetését,
d) ellenőrzi és koordinálja a kormányhivatali portálra feltöltött tartalmakat, szükség esetén korrigálja a fővárosi és megyei kormányhivatalok által feltöltött tartalmakat,
e) koordinálja a közadatok kormányhivatali weboldalon való közzétételét,
f) kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatalok sajtófőnökeivel,
g) véleményezi és elbírálja az egyes a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kezdeményezett tematikus aloldalak indítását,
h) elvégzi az időszaki online tájékoztató és interaktív felületek közzétételéből fakadó feladatokat,
i) koordinálja a közadatok kormányhivatali portálon való megjelenését.”

34. Az SzMSz 2. függelék 14.2.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 14.2.7–14.2.9. ponttal egészül ki:
„14.2.6. A Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály hatósági feladatai körében elbírálásra előkészíti
a) a kisajátítási,
b) a bányaszolgalmi,
c) a hatósági közvetítői nyilvántartásba vételi,
d) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által a kötelező statisztikai adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás miatt kiszabható közigazgatási bírságokkal összefüggő,
e) a hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárra átruházott hatáskörökben a fővárosi és megyei kormányhivatal által első fokon hozott döntésekkel szemben előterjesztett fellebbezésekkel kapcsolatos, illetve
f) az a)–e) alpontban meghatározott ügyekkel összefüggő felügyeleti hatáskörrel kapcsolatos ügyekben a miniszter hatáskörébe utalt hatósági döntéseket.

14.2.7. A Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály hatósági feladatai körében
a) az illetékes miniszterelnökségi szervezeti egységek és társtárcák bevonásával gondoskodik az általános eljárásjogi szabályozás hatályosulásának a vizsgálatáról,
b) közreműködik a hatósági jogalkalmazást érintő problémák feltérképezésében és kezelésében, a közigazgatási hatósági eljárási tárgyú, illetve ehhez kapcsolódó megkeresések, javaslatok vizsgálatában,
c) figyelemmel kíséri az Alkotmánybíróság és a Kúria közigazgatási eljárásjogot érintő gyakorlatának alakulását,
d) a közigazgatási hatósági eljárásokat érintő tárgykörben külön megbízás alapján képviseli a Kormány, a Miniszterelnökség, illetve a közszolgálatért felelős államtitkár szakmai álláspontját a szakmai fórumokon, részt vesz a szakterület hazai képviseletében.

14.2.8. A Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály ellenőrzési feladatai körében
a) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok közigazgatási hatósági feladatellátásának átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzésében,
b) szakmai iránymutatást ad, és módszertani anyagokat készít a fővárosi és megyei kormányhivatalok éves összevont ellenőrzési terve alapján történő összevont ellenőrzésre vonatkozóan,
c) közreműködik az országos hatósági ellenőrzési tervekkel, a hatósági ellenőrzési tervekkel, valamint az összevont ellenőrzési tervekkel kapcsolatos, a jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokban, továbbá javaslatot tesz, valamint döntésre előkészíti az ezekkel összefüggő dokumentumokat.

14.2.9. A Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály statisztikai feladatai körében
a) szervezi és működteti az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszert,
b) hivatalos statisztikát érintő tárgykörben külön megbízatás alapján képviseli a Miniszterelnökség, illetve a közszolgálatért felelős államtitkár szakmai álláspontját a szakmai fórumokon,
c) kapcsolatot tart a Központi Statisztikai Hivatallal és a Hivatalos Statisztikai Szolgálat más tagjaival.”

35. Az SzMSz 2. függelék 14.3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.3. Hatósági Szakigazgatási Főosztály
14.3.1. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály kodifikációs feladatai körében:
a) közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek kidolgozásában,
b) előkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak koordinációs feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi beruházásokkal összefüggő jogszabályokat,
c) előkészíti a miniszter hatáskörébe utalt szabálysértési eljárással összefüggő jogszabályokat,
d) előkészíti a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanszerzésének engedélyezésével összefüggő végrehajtási jogszabályokat,
e) előkészíti a közigazgatási szankciórendszer egységessége érdekében szükséges jogszabályokat, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
f) előkészíti a magyar állampolgárságra, az anyakönyvre, az anyakönyvezésre, a házasságkötési eljárásra, a névviselésre és a névváltoztatásra vonatkozó jogszabályokat,
g) előkészíti mindazon jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, melyre az irányító szakmai felsővezető utasítást ad.

14.3.2. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály hatósági feladatai körében elbírálásra előkészíti
a) a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanszerzésének engedélyezési,
b) a birtokvédelmi,
c) a szabálysértési,
d) a hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárra átruházott hatáskörökben a fővárosi és megyei kormányhivatal által első fokon hozott döntésekkel szemben előterjesztett fellebbezésekkel kapcsolatos, illetve
e) az a)–d) alpontban meghatározott ügyekkel összefüggő felügyeleti hatáskörrel kapcsolatos ügyekben a miniszter hatáskörébe utalt hatósági döntéseket,
f) a közigazgatási hatósági eljárásokat érintő tárgykörben külön megbízás alapján képviseli a Kormány, a Miniszterelnökség, illetve a közszolgálatért felelős államtitkár szakmai álláspontját a szakmai fórumokon, részt vesz a szakterület hazai képviseletében.

14.3.3. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági tevékenységének irányításával összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatalok
a) hatósági tevékenységét érintően gondoskodik az általános eljárásjogi szabályozás hatályosulásának vizsgálatáról,
b) hatósági vezetőinek szakmai értekezleteket tart,
c) hatósági tevékenységének elősegítésével összefüggésben módszertani anyagokat, szakmai állásfoglalásokat, kiadványokat készít,
d) hatósági vezetőit tájékoztatja az Alkotmánybíróság és a Kúria közigazgatási eljárásjogot érintő gyakorlatának alakulásáról,
e) hatósági vezetőit tájékoztatja az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által kiadott általános jellegű állásfoglalásairól,
f) közérdekű adatigényléseit érintően gondoskodik a jogszabályok megfelelő érvényesüléséről,
g) az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által küldött megkereséseit illetően gondoskodik a jogszabályok megfelelő érvényesüléséről.

14.3.4. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok közigazgatási hatósági feladatellátásának átfogó, téma-, cél- és utóellenőrzésében. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály gondoskodik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósítását megelőző hatósági engedélyezési eljárások koordinációjának elősegítéséről.
14.3.5. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály figyelemmel kíséri a főosztály feladatkörébe tartozóan az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését.
14.3.6. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály ellátja – a közszolgálatért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységeken belül, az irányító politikai felsővezető utasítása alapján – a közigazgatási egyeztetéssel kapcsolatos feladatokat.
14.3.7. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály kezeli a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő panaszokat, közérdekű bejelentéseket.
14.3.8. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály gondoskodik a kormányhivatalok egységes adatvédelmi szabályozása érdekében a szabályozási keretek és a struktúra kialakításáról, valamint koordinálja a kormányhivatalokban a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával, az adatvédelmi feladatok elvégzésével kapcsolatos kötelezettségek szakszerű teljesítését.
14.3.9. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály a közigazgatási hatóságok hatósági igazgatási tevékenységére vonatkozóan javaslatokat fogalmaz meg az állampolgárokat, ügyfeleket sújtó bürokratikus eljárások csökkentésében, a hatósági joganyag deregulációjában és korszerűsítésében.
14.3.10. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály az állampolgársági ügyekben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal együttműködve ellátja a honosítási, visszahonosítási, lemondási és az állampolgárság-visszavonási ügyekben a döntési javaslat – a Miniszteri Kabinettel együttműködve – köztársasági elnök részére történő felterjesztésével kapcsolatos feladatokat.
14.3.11. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály szakmai felügyeletet gyakorol az anyakönyvi szervek tevékenysége felett, kapcsolatot tart a megyei anyakönyvi felügyelőkkel, anyakönyvvezetőkkel, a konzuli szolgálattal, a tőlük kapott információkat feldolgozza, elemzi, továbbá részt vesz a kihelyezésre kerülő konzulok felkészítésében.
14.3.12. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály az egyszerűsített honosítási kérelmek átvételével kapcsolatban, valamint az anyakönyvi ügykörben részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó ellenőrzésében.
14.3.13. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály cél-, illetve témavizsgálatokat végez az anyakönyvre, anyakönyvezésre és állampolgárságra vonatkozó jogszabályok hatályosulásának vizsgálatára.
14.3.14. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály szakmai szempontból figyelemmel kíséri és értékeli az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer működését, szükség esetén előkészíti a vonatkozó jogszabályok módosítását, illetve a rendszer korrekcióját, fejlesztését.
14.3.15. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály kidolgozza és szakmailag felügyeli az anyakönyvvezetők képzési, továbbképzési rendszerét, vizsgáztatását, kijelöli az anyakönyvi szakvizsgabizottság elnökét.
14.3.16. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály ellátja az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a miniszter feladatkörébe tartozó központi hatósági feladatokat.
14.3.17. A Hatósági Szakigazgatási Főosztály ellátja az anyakönyvre, anyakönyvezésre vonatkozó jogszabályok által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.”

36. Az SzMSz 2. függelék 15.2.2. pont r) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő s)-u) alponttal egészül ki:
(A Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály koordinációs és igazgatási feladatai körében)
r) döntésre előkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes személyügyi intézkedéseit, e körben együttműködik a Miniszterelnökség Intézményi és Külképviseleti Főosztályával,
s) a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő kérdésekben közreműködik a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv igazgatási feladatainak ellátásában,
t) közreműködik a kormányablakok egységes jogalkalmazói gyakorlatának elősegítése érdekében a kormányablakok és a kormányhivatalok szakembereinek bevonásával a szakmai kollégium munkájában,
u) véleményezi a fővárosi és a megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálati tevékenységével összefüggő kérdésekben a gyakorlat egységesítésére, fejlesztésére készített módszertant.”

37. Az SzMSz 2. függelék 15.2. Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály alcíme a következő 15.2.5. és 15.2.6. ponttal egészül ki:
„15.2.5. A Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő humánerőforrás-gazdálkodás irányítási feladatai körében
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományával kapcsolatos foglalkoztatási adatok elemzésével és értékelésével közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatali személyügyi politika kialakításában, az ennek érvényesítését szolgáló kormányzati döntések előkészítésében,
b) összegyűjti a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományára vonatkozó, jogszabályok szerint nyilvántartott adatokat, gondoskodik ezen adatok folyamatos aktualizálásáról,
c) közreműködik a Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztálynak a fővárosi és megyei kormányhivatalok létszám- és személyi juttatás előirányzatainak kialakításával összefüggő feladatai ellátásában, valamint a személyi juttatás előirányzatainak felhasználására vonatkozó adatok, javaslatok értékelésében, módosítások, intézkedések kezdeményezésében,
d) tájékoztatást készít a fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatási helyzetéről, üres álláshelyekről, hiányzó létszámokról,
e) nyilvántartja és ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok létszámkeretét,
f) kialakítja és működteti a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi döntéseinek monitoring rendszerét, elemzi és értékeli az információkat,
g) ellátja a szakmai irányító politikai felsővezetőjétől, vagy szakmai felsővezetőjétől érkező, a személyi állományt, létszámot érintő megkeresések, tájékoztatók fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz történő eljuttatását,
h) módszertani ajánlásokat készít a személyügyi döntések előkészítésével kapcsolatban.

15.2.6. A Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok külön jogszabályban meghatározottak szerinti közszolgálati ellenőrzési feladatai koordinálása keretében
a) javaslatot tesz a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszternek a vizsgálati tárgykörökre, valamint a vizsgálat alá vont szervekre,
b) előkészíti a közszolgálati ellenőrzés vizsgálati tárgykörök és a vizsgálat alá vont szervek meghatározásáról szóló kormányhatározatot,
c) a közszolgálati ellenőrzés egységes szempontok szerinti lefolytatása érdekében módszertani útmutatót készít a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére,
d) összesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok területi szintű vizsgálati jelentéseit,
e) előkészíti a közszolgálati ellenőrzés tapasztalatairól szóló kormányjelentést.”

38. Az SzMSz 2. függelék 15.3.1. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok működtetésével kapcsolatos koordinációs feladatai körében)
l) ellátja a Miniszterelnökség költségvetési forrásból és európai uniós támogatásból megvalósuló kormányhivatali, fejlesztési tárgyú, eszköz-, ingatlanfejlesztési projektjeinek felügyeletét és koordinálását, az ezekhez kapcsolódó európai uniós fejlesztések tekintetében az SZMSZ 13.3.2. pont m) alpontja alapján a Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztállyal együttműködve.”

39. Az SzMSz 2. függelék 15.3.1. pontja a következő n) alponttal egészül ki:
(A Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztály a fővárosi és megyei kormányhivatalok működtetésével kapcsolatos koordinációs feladatai körében)
n) ellátja a kormányablak-hálózat fejlesztésére szolgáló költségvetési előirányzat terhére történő forrásátadások lebonyolításának pénzügyi előkészítésével, a megvalósult fejlesztések tekintetében a forrás-felhasználás ellenőrzésével, az erről készült beszámolók elfogadásra történő előkészítésével kapcsolatos, továbbá az e forrásból megvalósuló kormányablakok kialakításával (fejlesztésével) kapcsolatos pénzügyi koordinációs feladatokat.”

40. Az SzMSz 2. függelék 15.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.4.1. A Területi Stratégiai Főosztály kodifikációs feladatai körében:
a) előkészíti a területi integráció bővítésének koncepcionális elemeit,
b) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállására, működésére vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,
c) előkészíti az integrált ügyfélszolgálati rendszer (kormányablakok) fejlesztési koncepcióját,
d) előkészíti a területi államigazgatási szervek irányítási rendszerére vonatkozó koncepciót,
e) előkészíti a kormányablakok szervezetére, működésére vonatkozó, a közigazgatási tudástár, valamint az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter működtetésével és bővítésével kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
f) előkészíti az a) és d) alpont szerinti koncepciókkal kapcsolatos jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit.”

41. Az SzMSz 2. függelék 15.4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.4.2. A Területi Stratégiai Főosztály koordinációs feladatai körében felelős:
a) az egységes közigazgatás-fejlesztési stratégia kidolgozásáért, e körben az érintett minisztériumokkal közösen javaslatot tesz a Kormány egységes közigazgatás-fejlesztési politikájára,
aa) a kormányzati működés továbbfejlesztésének koordinációjáért,
b) javaslatot tesz az egységes közigazgatás-fejlesztési stratégiára és felel annak végrehajtásának koordinációjáért, továbbá a központi közigazgatás továbbfejlesztésének koordinációjáért, amelynek keretében
ba) előkészíti az e politika végrehajtását szolgáló jogalkotási és pénzügyi intézkedéseket és javaslatot tesz a programozási intézkedésekre,
bb) folyamatosan ellenőrzi és értékeli a meghozott intézkedések végrehajtását, melyről kétévente beszámolót készít a miniszter részére,
c) a központi közigazgatás továbbfejlesztéséért való felelőssége keretében elkészíti a központi közigazgatás fejlesztési koncepcióját és annak a végrehajtását szolgáló intézkedési tervet,
d) kidolgozza a közigazgatási minőségpolitika elveit, valamint a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait,
e) kialakítja az egységes közigazgatási szolgáltatási politikát,
f) gondoskodik a közigazgatás-fejlesztés- és korszerűsítés kormányzati feladatainak összehangolásáról,
g) az ügyfélbarát közigazgatás, az átlátható állam elősegítése érdekében kidolgozza a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítése, ésszerűsítése körébe tartozó intézkedési terveket, továbbá intézkedési javaslatokat készít a bürokrácia csökkentésére,
h) gondoskodik a társadalmi-gazdasági partnerek bevonásáról,
i) figyelemmel kíséri az Országgyűlés, illetve a Kormány döntései alapján a minisztert és a közszolgálatért felelős államtitkárt terhelő határidős kötelezettségeket és azok teljesítését,
j) a területi közigazgatási szervezetrendszer integrációja és fejlesztése érdekében ágazati szervekkel összefüggő elemzéseket végez,
k) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének korszerűsítését célzó új szervezési és vezetési módszerek alkalmazásának meghatározásában,
l) módszertani megoldásokat dolgoz ki a fővárosi és megyei kormányhivatalok jogállásával, szervezetével, tevékenységével, részfeladataival összefüggő kérdésekben a gyakorlat egységesítésére, fejlesztésére,
m) közreműködik a közszolgálatért felelős államtitkár irányítása alá tartozó érintett főosztályokkal együttműködve a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki, gazdasági és informatikai integrációja koncepciójának kidolgozásában,
n) véleményezi a területi közigazgatás fejlesztését érintő koncepcionális, szervezetfejlesztési intézkedésekkel összefüggő – más miniszter feladatkörébe tartozó – kormányzati döntések tervezeteit, ennek során érvényesíti a költséghatékony működtetés követelményeit,
o) részt vesz a kormányhivatalok ügyviteli folyamatai és kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztésében,
p) előkészíti a megyei szint alatti területi közigazgatási szervezetrendszer feladatkörének felülvizsgálatát,
q) működteti és továbbfejleszti az állami és önkormányzati közfeladat-katasztert.”

42. Az SzMSz 2. függelék 15.4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 15.4.4. ponttal egészül ki:
„15.4.3. A Területi Stratégiai Főosztály a kormányablakokkal kapcsolatos feladatai tekintetében
a) gondoskodik az integrált ügyfélszolgálati rendszer fejlesztési koncepciójának végrehajtásáról,
b) a kormányablakok elhelyezésével összefüggésben javaslatokat tesz és intézkedéseket kezdeményez,
c) gondoskodik a kormányablakokat érintő téma-, cél- és utóellenőrzések programjának összeállításáról, felügyeleti ellenőrzési feladatai tekintetében a kormányablakok működése vonatkozásában törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéseket végez,
d) közreműködik a kormányhivatalokat érintő átfogó felügyeleti ellenőrzések végrehajtásában,
e) figyelemmel kíséri a kormányablakok ügyviteli rendszerei kialakítását, illetve korszerűsítését,
f) értékeli és elemzi a kormányablakok ügyfélforgalmának alakulását, ellátja az ügyfél-koordinációt elősegítő és megvalósító rendszerek monitoringját, szükség esetén javaslatot tesz azok változtatására, továbbfejlesztésére,
g) működteti és továbbfejleszti a közigazgatási tudástárat,
h) a közigazgatási tudástár hatályosítása és tartalmi bővítése tárgyában folyamatos egyeztetéseket végez az érintett szaktárcák és szervezetek képviselőivel,
i) a szakrendszerek üzemeltetőinek bevonásával rendszeresen értékeli és elemzi a közigazgatási tudástár alkalmazás működtetését és gyakorlatát,
j) a kormányablakok egységes jogalkalmazói gyakorlatának elősegítése érdekében a kormányablakok és a kormányhivatalok szakembereinek bevonásával szakmai kollégiumot működtet,
k) közreműködik az új és a fejlesztéssel érintett kormányablakok fizikai kialakításának, illetve átalakításának, a mobilizált ügyfélszolgálatok kialakításának koordinálásában,
l) módszertani megoldásokat dolgoz ki a fővárosi és a megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálati tevékenységével összefüggő kérdésekben a gyakorlat egységesítésére, fejlesztésére,
m) értékeli és elemzi a kormányablakok munkafolyamatainak eredményeit, és ezek alapján javaslatot tesz azok fejlesztésére,
n) szükség szerint a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával ügyfél-elégedettségi vizsgálatokat végez.
15.4.4. A Területi Stratégiai Főosztály nemzetközi és európai uniós vonatkozású feladatai körében
a) figyelemmel kíséri a területi államigazgatás fejlesztésének nemzetközi tapasztalatait és kezdeményezi e tapasztalatok hazai körülményeknek megfelelő hasznosítását,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok vezetői útján képviseli az országot a Területi Kormányhivatalok Európai Szervezetében (EASTR),
c) részt vesz a közszolgálatért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó szakterület nemzetközi képviseletében,
d) ellátja Magyarország képviseletét az Európa Tanács központi és területi közigazgatással, közigazgatás-fejlesztéssel foglalkozó szerveinek munkájában,
e) érvényesíti a közigazgatás fejlesztéséért felelős miniszter véleményezési jogát az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációja tagjainak kijelölése során,
f) kapcsolatot tart a közigazgatás-fejlesztéssel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel (OECD, EU, EUPAN stb.), valamint előkészíti a helyettes államtitkár részvételét e nemzetközi szervezetek ülésein, különös tekintettel az Európai Közigazgatási Hálózatra és annak munkacsoportjaira.”

43. Az SzMSz 2. függelék 16.2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.2. Közigazgatási Programok Irányítási és Támogatási Főosztály
16.2.1. A Közigazgatási Programok Irányítási és Támogatási Főosztály irányító hatósági feladatkörében gondoskodik az ÁROP, az EKOP, a VOP és a KÖFOP eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai irányításáról.

16.2.2. A Közigazgatási Programok Irányítási és Támogatási Főosztály
a) irányítja az ÁROP, az EKOP és a VOP végrehajtását,
b) irányítja a KÖFOP tervezését, módosításának előkészítését, és irányítja a program végrehajtását,
c) közreműködik az operatív programok végrehajtására vonatkozó éves munkaterv összeállításában,
d) közreműködik a meghatározott operatív programok végrehajtásának nyomon követésében,
e) részt vesz a meghatározott operatív programok irányítási és ellenőrzési rendszerének kialakításában, működtetésében és egységes elvek alapján történő évenkénti aktualizálásában,
f) felelős az akciótervek, illetve az éves fejlesztési keret kidolgozásáért és módosításáért,
g) működteti a meghatározott operatív programok monitoring bizottságát,
h) gondoskodik a támogatási konstrukciók tekintetében a felhívások, útmutatók elkészítésével, megjelentetésével, módosításával és felfüggesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
i) részt vesz a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok ellátásában,
j) gondoskodik a VOP és a technikai segítségnyújtás prioritások végrehajtására vonatkozó részletes eljárási szabályok kidolgozásáról és módosításáról,
k) kapcsolatot tart az érintett szaktárcákkal és az Európai Unió szervezeteivel.

16.2.3. A Közigazgatási Programok Irányítási és Támogatási Főosztály meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság intézménytámogatási feladatkörében
a) nyomon követi a minisztérium felügyelete és irányítása alatt, valamint azzal konzorciumi megállapodásban álló, európai uniós társfinanszírozású projekteket végrehajtó háttérintézmények tevékenységét a projektek ütemezett végrehajtása vonatkozásában, különös tekintettel a beszerzési, valamint a forrás felhasználási folyamatokra,
b) gondoskodik a minisztérium felügyelete és irányítása alatt, valamint azzal konzorciumi megállapodásban álló európai uniós társfinanszírozású projekteket végrehajtó háttérintézmények menedzsmenttevékenységének értékeléséről és a projektvégrehajtáshoz kapcsolódó menedzsmenttechnikákra vonatkozó jó gyakorlatok megosztásáról,
c) javaslatot fogalmaz meg a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály tevékenysége hatékonyságának javítása érdekében a folyamatok, eljárásrendek kidolgozására, módosítására,
d) a projektvégrehajtás és projektmenedzsment körébe tartozóan szakmai támogatást nyújt a minisztérium felügyelete és irányítása alatt, valamint azzal konzorciumi megállapodásban álló, európai uniós társfinanszírozású projekteket végrehajtó háttérintézmények projektmenedzsment és pénzügyi menedzsment, valamint beszerzés tervezési feladatainak ellátásában,
e) javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására.

16.2.4. A Közigazgatási Programok Irányítási és Támogatási Főosztály meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság ügyfélkapcsolati feladatkörében a központi ügyfélszolgálattal együttműködve gondoskodik a pályázók és kedvezményezettek tájékoztatásáról, valamint támogatja az európai uniós fejlesztési programokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységre irányuló adat- és információszolgáltatást.

16.2.5. A Közigazgatási Programok Irányítási és Támogatási Főosztály a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság belső erőforrás gazdálkodási feladatai vonatkozásában:
a) kidolgozza az operatív programok végrehajtásával foglalkozó szervezeti egységek teljesítmény- és hatékonyságmérési rendszerét, irányítja annak bevezetését, működteti azt,
b) elvégzi a teljesítmények mérését, lebonyolítja az ellenőrzéseket, és az eredményekről jelentést készít,
c) hatékonysági vizsgálatokat végez és szükség esetén intézkedési javaslatot tesz a hatékonyság javítására,
d) koordinálja az európai uniós finanszírozásból megvalósuló monitoring és információs rendszerek oktatásához kapcsolódó tevékenységeket, közreműködik a végrehajtáshoz kapcsolódó oktatási, képzési feladatok végrehajtásában.

16.2.6. A Közigazgatási Programok Irányítási és Támogatási Főosztályt az operatív programok lebonyolításához kapcsolódó szakmai tevékenysége körében az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, mint irányító hatósági vezető irányítja.”

44. Az SzMSz 2. függelék 16.3.2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály az operatív programok lebonyolításáért való felelősségi körében)
d) felelős a Kormány által jóváhagyott munkaterv összeállításáért és végrehajtásáért,”

45. Az SzMSz 2. függelék 16.3.2. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály az operatív programok lebonyolításáért való felelősségi körében)
k) részt vesz a meghatározott operatív programok irányítási és kontrollrendszerének, és belső eljárásrendjének kialakításában.”

46. Az SzMSz 2. függelék 16.4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.4. Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály
16.4.1. A Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság helyszíni ellenőrzési, valamint projektfelügyeleti feladatkörében ellátja
a) a pályázatkezeléssel összefüggő helyszíni ellenőrzési, dokumentumalapú ellenőrzési, kockázatelemzésre alapozott helyszíni ellenőrzési,
b) a projektfelügyeleti tevékenységhez fűződő feladatokat,
c) javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására.

16.4.2. A Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság közbeszerzési ellenőrzési, valamint a belső beszerzési koordinációs feladatkörében
a) felelős a folyamatba épített, illetve az utó, valamint az utólagos közbeszerzési ellenőrzések lefolytatásáért,
b) koordinálja az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért és a területi közigazgatás-fejlesztés koordinációjáért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladataihoz kapcsolódó beszerzések előkészítését.

16.4.3. A Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság szabályszerűségi feladatkörében
a) ellátja a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan felmerülő szabálytalanságok és kifogások kezelését, valamint a külső ellenőrzések koordinációját.
b) koordinálja a meghatározott operatív programok irányítási és kontrollrendszerének kialakítását, valamint belső eljárásrendjeinek kialakítását,
c) elvégzi a pályázati folyamatok egységességének biztosítása érdekében a szabályozó dokumentumok, eljárások, sablonok elkészítését, módosítását, valamint a program- és projektvégrehajtási eljárás során használandó dokumentumok egységes tartalmi és formai követelményeinek meghatározását, továbbá koordinálja a kapcsolódó feladatokat,
d) módszertani állásfoglalásokat ad az irányadó jogszabályok, valamint a b) alpont szerinti dokumentumok értelmezésével, illetve alkalmazásával kapcsolatosan az egyes támogatáskezelési feladatokat ellátó szervezeti egységek részére,
e) módszertani szempontú minőségbiztosítást végez a felhívások és a végrehajtáshoz kapcsolódó dokumentumok vonatkozásában.
f) gondoskodik az egyszerűsített elszámolási módszerek bevezetésének előkészítéséről, alkalmazásáról,
g) részt vesz a támogatáskezeléssel, támogatási jogviszonyokkal kapcsolatos módszertani feladatokban,
h) részt vesz az új típusú menedzsmenteszközök alkalmazásához szükséges eljárásrendek kialakításában,
i) javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására,
j) részt vesz a meghatározott operatív programok végrehajtásának nyomon követésében,
k) gondoskodik a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikk (5) bekezdés a) és b) alpontjában szereplő vezetői nyilatkozat előkészítéséről és az éves összefoglaló koordinálásáról.

16.4.4. A Közigazgatási Programok Végrehajtás Ellenőrzési és Koordinációs Főosztályt az operatív programok lebonyolításához kapcsolódó szakmai tevékenysége körében az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, mint irányító hatósági vezető irányítja.”

47. Az SzMSz 2. függelék 16.6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.6. Közigazgatási Programok Pénzügyi és Monitoring Főosztály
16.6.1. A Közigazgatási Programok Pénzügyi és Monitoring Főosztály irányító hatósági pénzügyi és monitoring feladatkörében gondoskodik az ÁROP, az EKOP, a VOP és a KÖFOP eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak megfelelő pénzügyi és adminisztratív irányításáról.

16.6.2. A Közigazgatási Programok Pénzügyi és Monitoring Főosztály az operatív programok pénzügyi és monitoring feladatkörében,
a) ellátja az Irányító Hatóság pénzügyi vezetését,
b) részt vesz az operatív programok pénzügyi nyomonkövetésében, kapcsolódó tervezési feladatok ellátásban,
c) ellátja a projekt-, prioritás- és OP szintű, közös és szakmapolitikai indikátorokkal kapcsolatos teendőket, nyomonkövetési feladatait,
d) koordinálja és nyomon követi az éves munkaterv és a költségvetés pénzügyi tervezését,
e) ellátja a meghatározott operatív programok OP szintű monitoringját,
f) gondoskodik a meghatározott operatív programok eredményességi tartalékkal kapcsolatos feladatok ellátásáról,
g) pénzügyi vonatkozású feladatok ellátása, különös tekintettel: a pénzügyi folyamatok OP prioritás szintű tervezésére, valamint a pénzügyi jelentések és előrejelzések összeállítására,
h) közreműködik a KÖFOP pénzügyi tervezésében, módosításának előkészítésében,
i) közreműködik az operatív programok, akciótervek, illetve éves fejlesztési keret kidolgozásában és módosításában,
j) részt vesz a meghatározott operatív programok végrehajtásának nyomon követésében,
k) irányítja az ÁROP, az EKOP és a VOP végrehajtását,
l) részt vesz az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programok irányítási és kontrollrendszerének kialakításában.

16.6.3. A Közigazgatási Programok Pénzügyi és Monitoring Főosztály a meghatározott operatív programok tekintetében a projektekkel kapcsolatosan az irányító hatóság fejlesztési feladatkörében
a) naprakész vezetői információszolgáltatás biztosítása érdekében javaslatot tesz azt támogató információs rendszerek kidolgozására, illetve koordinálja a fejlesztéssel és működtetéssel kapcsolatos tevékenységeket,
b) kidolgozza az európai uniós fejlesztésekre és az azokhoz kapcsolódó stratégiákra vonatkozó vezetői információszolgáltatás rendszerét, valamint irányítja az ehhez szükséges komplex ágazatközi adatvagyon menedzsment rendszer és szervezeti háttér létrehozását és működtetését,
c) javaslatot tesz a végrehajtási folyamatok optimalizálására,
d) elvégzi a külső és belső partnerek felé történő adatszolgáltatást,
e) a vezetői információszolgáltatáshoz kötődően összehangolja a különböző főosztályok által kezelt adatok együttes elemzését, és azokból rendszeres időközönként vezetői kimutatásokat készít,
f) koordinálja az európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló programokhoz kapcsolódó monitoring és információs rendszereket érintő fejlesztések véleményezését, valamint javaslatot tesz adat- és információtartalmának meghatározására, kezdeményezi a szükséges adatjavításokat, a fejlesztést a beérkező javaslatok alapján.

16.6.4. A Közigazgatási Programok Pénzügyi és Monitoring Főosztályt az operatív programok lebonyolításához kapcsolódó szakmai tevékenysége körében az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, mint irányító hatósági vezető irányítja.”

48. Az SzMSz 2. függelék 17.2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.2. Építészeti Főosztály
17.2.1. Az Építészeti Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár feladat- és hatáskörét érintő, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos azon jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét, amelyek nem tartoznak a társfőosztályok feladatkörébe,
b) ellátja a műemléki érték védetté nyilvánításával és a védettség megszüntetésével összefüggő jogalkotási és ingatlan-nyilvántartási feladatokat.

17.2.2. Az Építészeti Főosztály koordinációs feladatai körében
a) a Magyar Építészeti Tanáccsal és a Magyar Művészeti Akadémiával együttműködve ellátja – országos illetékességgel – a Központi Építészeti- Műszaki Tervtanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,
b) koordinálja és ellátja az országkép- és településkép-védelmi szempontú előzetes vélemények kiadásával kapcsolatos feladatokat,
c) a magas építészeti minőség érdekében szakmai támogatást biztosít:
ca) a Modern Városok és a Modern Falvak programok keretében megvalósuló építészeti beruházásaival,
cb) a Magyar Állam határán túl megvalósuló építészeti beruházásaival,
cc) egyéb költségvetési szervek építészeti beruházásaival,
cd) a Beruházási Folyamatok Rendszere által érintett építészeti beruházásokkal
kapcsolatban,
d) tervpályázatokkal kapcsolatos feladatokat lát el, ennek keretében
da) részt vesz a miniszter feladatköréhez kapcsolódó tervpályázati rendszer működtetésében,
db) szakmailag támogatja, véleményezi, továbbá feladatköréhez kapcsolódó esetekben előkészíti és lebonyolítja az építészeti terv-és ötletpályázatokat,
e) ellátja az Ybl Miklós díjjal és a Pro Architectura díjjal kapcsolatos feladatokat,
f) ellátja a Magyar Építészeti Tanács működtetésével kapcsolatos feladatokat,
g) javaslatot tesz és véleményt ad a feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezetére, korszerűsítésére,
h) képviseli az építészeti érdekeket a különböző közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon,
i) koordinálja a kulturális örökségvédelem területén jelentkező azon szakmai feladatokat, amelyek nem tartoznak a társfőosztályok feladatkörébe, irányelveket dolgoz ki,
j) az építészet területén elősegíti a környezettudatos megoldásokat a szakmai szervezetek bevonásával,
k) előkészíti a Lechner Tudásközpont és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI) építészettel összefüggő feladatainak szakmai felügyeletével kapcsolatos döntéseket, és részt vesz az egyes építészeti feladatok szakmai irányításában,
l) az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó esetben részt vesz a stratégiai tervek és a kapcsolódó programok előkészítésében, megvalósításában, nyomon követésében, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére,
m) irányítja az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó kulturális örökségvédelmi intézményeknek a kulturális örökségi elemek tudományos kutatására, feldolgozására és nyilvántartására vonatkozó tevékenységét.

17.2.3. Az Építészeti Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
a) előkészíti a műemlék elidegenítésére, megterhelésére, vagyonkezelésbe adására, valamint bármely olyan jogügyletre vonatkozóan a miniszter hatáskörébe utalt jóváhagyást, amelynek következtében az állam tulajdonjoga megszűnik a műemlék felett, intézkedik a védetté nyilvánítás tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése iránt,
b) műemléki értéket érintő másodfokú hatósági eljárásban vagy kizárási feltétel fennállása esetén kulturális örökségvédelmi szakkérdést vizsgál, és előkészíti az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalást,
c) közreműködik a nemzeti vagyon részét képező védett ingatlanok hasznosításával kapcsolatos ügyekben,
d) ellátja a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározott nem hatósági feladatokat,
e) a Lechner Tudásközpont útján gondoskodik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott központi, közhiteles hatósági nyilvántartás vezetéséről, felülvizsgálatának elvégzéséről és az adatrevíziójáról.

17.2.4. Az Építészeti Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében
a) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában,
b) közreműködik az UNESCO-egyezmények végrehajtásából adódó feladatok ellátásában és nyomon követésében,
c) ellátja a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
d) ellátja az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2012. évi CX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
e) ellátja az Európa Tanácsnak a kulturális örökségvédelmi tárgyú egyezményeiből eredő feladatokat.

17.2.5. Az Építészeti Főosztály egyéb feladatai körében
a) szakmai javaslatot tesz az építészeti feladatok támogatását szolgáló, az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó források felhasználására a főosztályt érintő feladatokat illetően,
b) országos szinten elősegíti és támogatja – a műemlék épületet érintő beruházásokon kívül – a feladatkörébe tartozó kiemelt beruházások előkészítését és magas építészeti minőségét, ennek keretében
ba) nyilvántartást vezet a kiemelt beruházásokról,
bb) javaslatot tesz beruházások kiemeltté nyilvánításáról,
bc) műszaki tervezési támogatást biztosít,
bd) tervpályázat esetén közreműködik a bíráló bizottsági munkában,
c) a főépítészi feladatok tekintetében az Építészeti Főosztály a Településtervezési és Területrendezési Főosztállyal együtt közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivataloknak az építészeti és építésügyi szakmai irányításában, tevékenységének koordinálásában, felügyeletében,
d) elősegíti a minőségi építészet széleskörű megvalósulását és támogatja az ezzel kapcsolatos szemléletformálásra irányuló tevékenységeket,
e) előkészíti a miniszter nemzeti emlékhelyekkel, kiemelt nemzeti emlékhelyekkel, valamint történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben keletkező dokumentumokat,
f) segítséget nyújt a magyarországi és határon túli egyházak örökségének megőrzésével kapcsolatos tevékenységhez, illetve közreműködik azok örökségvédelmi tevékenységével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában,
g) kialakítja az ingatlan örökségi elemek védetté nyilvánításának és védelmének szempontrendszerét, az értékhierarchia és értékorientáció szerinti szempontrendszert,
h) szakértőt delegál a közbeszerzésekről szóló törvény szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek által lefolytatott, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 3. § 40. pontja szerinti tervpályázatokhoz,
i) a Lechner Tudásközpont útján gondoskodik jogszabályban meghatározottak szerint adatszolgáltatásról és adatigazolásról a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott központi, közhiteles hatósági nyilvántartásban szereplő adatokról,
j) feladatkörében elektronikus hozzáférést biztosít az Országos Építésügyi Nyilvántartást működtető szervezet, az örökségvédelmi hatóság, az ingatlanügyi hatóság, valamint a települési jegyzők számára az általuk kezelt, a műemléki értékek védelmével összefüggő feladataik ellátásához szükséges adatokhoz,
k) a Lechner Tudásközpont útján végzi a műemléki értékek felderítését, azonosítását, meghatározását, számbavételét, dokumentálását és műemléki revízióját,
l) a Lechner Tudásközpont útján végzi a műemléki értékek osztályozását, értékhierarchia szerinti besorolását és tudományos feldolgozását,
m) a Lechner Tudásközpont útján gondoskodik értékvizsgálati, építéstörténeti tudományos dokumentációk, műemléki értékleltárak készítéséről,
n) elvégzi az örökségvédelmi hatóságok munkatársai számára a műemlékvédelmi témakörökből előírt építésügyi szakmai továbbképzést és vizsgafelkészítést, gondoskodik a vizsgáztatásról, továbbá kidolgozza és folyamatosan aktualizálja a szakterület tevékenységével összefüggő szakmai és képesítési követelményeket, elkészíti az örökségvédelmi szakemberek képzésével kapcsolatos szabályzatokat, képzési programot, tervet, statisztikai elemzéseket és kiértékeléseket,
o) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a miniszter feladatkörébe tartozó kulturális örökségvédelmi feladat- és hatáskörökkel összefüggő szakképesítések tartalmi fejlesztésével, gondozásával kapcsolatos feladatokat,
p) megkeresés esetén nyilatkozik arról, hogy valamely létesítmény a műemléki értékek körébe tartozik-e,
q) a Lechner Tudásközpont útján gondoskodik a kulturális örökségi elemekkel kapcsolatos tudományos adatbázisok és a nem közhiteles nyilvántartások vezetéséről,
r) kapcsolatot tart a Lechner Tudásközponttal a központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, a kulturális örökségi elemekkel kapcsolatos tudományos adatbázis és a nem közhiteles nyilvántartás vezetéséhez szükséges szoftvereszközök és virtuális szerverek üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátása tekintetében,
s) kiadmányozza az Építészeti Főosztály feladataival összefüggésben keletkezett iratokat, kivéve azokat, amelyeket e szabályzat a helyettes államtitkár feladatkörébe utal,
t) elektronikus hozzáférést biztosít az Országos Építésügyi Nyilvántartást működtető szervezeten keresztül az örökségvédelmi hatóság, az ingatlanügyi hatóság, valamint a települési jegyzők számára az általuk kezelt, a műemléki értékek védelmével összefüggő feladataik ellátásához szükséges adatokhoz,
u) a Lechner Tudásközpont útján gondoskodik a jogszabályokban meghatározott, műemléki értékekkel kapcsolatos dokumentációk Országos Építésügyi Nyilvántartásba történő feltöltéséről.”

49. Az SzMSz 2. függelék 17.3.1. pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Településtervezési és Területrendezési Főosztály kodifikációs feladatai körében
korszerűsíti és kidolgozza a területrendezésre, a településfejlesztésre, a településrendezésre illetve a településfejlesztés és a településrendezés tervezésére; a magyarországi települések, a településképi szempontból kiemelten meghatározó területek jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása és a természeti környezet egységes védelme érdekében a településkép védelemre; az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítására; a települési zöldfelületek megvalósítására, megőrzésére, fejlesztésére, védelmére és az ezekkel kapcsolatos munkákra; az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan a települési klímastratégia megvalósítására vonatkozó jogszabályi követelményeket, különösen)
ac) az országos településrendezési, valamint az építmények elhelyezésére vonatkozó szakmai követelményeket, ideértve a Balaton vízparti területeire a sajátos településrendezési és építési követelményeket,”

50. Az SzMSz 2. függelék 17.3.1. pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Településtervezési és Területrendezési Főosztály kodifikációs feladatai körében
korszerűsíti és kidolgozza a területrendezésre, a településfejlesztésre, a településrendezésre illetve a településfejlesztés és a településrendezés tervezésére; a magyarországi települések, a településképi szempontból kiemelten meghatározó területek jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása és a természeti környezet egységes védelme érdekében a településkép védelemre; az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítására; a települési zöldfelületek megvalósítására, megőrzésére, fejlesztésére, védelmére és az ezekkel kapcsolatos munkákra; az épített környezet alakítása és védelme körébe tartozóan a települési klímastratégia megvalósítására vonatkozó jogszabályi követelményeket, különösen)
ae) a helyi önkormányzatok településképi rendeleteiben meghatározott településképi követelmények tartalmi kereteit, a településképi szempontból kiemelten meghatározó területeket és azokra országos jelentőségű településképi követelményeket, a településkép-érvényesítési eszközöket, a településkép támogatási és ösztönző rendszereket és a kapcsolódó alkalmazási keretszabályokat,”

51. Az SzMSz 2. függelék 17.3.1. pontja a következő k)–n) alponttal egészül ki:
(A Településtervezési és Területrendezési Főosztály kodifikációs feladatai körében)
k) közreműködik a miniszter világörökségi, valamint a világörökségi várományos területekkel kapcsolatos, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatai ellátásában,
l) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatai ellátásában,
m) előkészíti a világörökségi és a világörökségi várományos területekre vonatkozó jogszabályokat,
n) előkészíti a világörökségi és a világörökségi várományos területek kezelési terveit.”

52. Az SzMSz 2. függelék 17.3.2. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Településtervezési és Területrendezési Főosztály koordinációs feladatai körében)
f) részt vesz az európai uniós várospolitikai programok kialakításában és hazai végrehajtásában,”

53. Az SzMSz 2. függelék 17.3.2. pontja a következő l) és m) alponttal egészül ki:
(A Településtervezési és Területrendezési Főosztály koordinációs feladatai körében)
l) együttműködik a szakterületet érintő köztestületekkel, érdekképviseleti szervekkel, hazai és nemzetközi szakmai és társadalmi szervezetekkel, állami és önkormányzati főépítészekkel, kamarákkal, oktatási szervezetekkel, közhasznú és egyéb alapítványokkal,
m) együttműködik szakterületét érintően az oktatási intézményekkel az alapképzési, szakirányú továbbképzési és felsőfokú szakképzési, a továbbképzési programok kidolgozásában, akkreditációjának elősegítésében.”

54. Az SzMSz 2. függelék 17.3.3. pontja a következő e)–g) alponttal egészül ki:
(A Településtervezési és Területrendezési Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében)
e) a világörökségi érdekek érvényesítése érdekében véleményt ad a világörökségi területet érintő engedélyezési és bejelentési eljárások örökségvédelmi szakvéleményének vagy szakhatósági állásfoglalásának kialakításához,
f) jogszabályban meghatározott módon véleményezőként részt vesz a megyei területrendezési tervek, a településfejlesztési dokumentumok, a településrendezési tervek, valamint a települési arculati kézikönyvek és a településképi rendeletek egyeztetési eljárásában,
g) közreműködik a világörökségi és világörökségi várományos területek közhiteles hatósági nyilvántartásában.”

55. Az SzMSz 2. függelék 17.3.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.3.5. A Településtervezési és Területrendezési Főosztály egyéb feladatai körében
1. az építészet területén figyelemmel kíséri a nemzeti sajátosságokat és a nemzetközi trendeket, melyeknek megfelelően – szükség szerint az Építészeti Főosztállyal, valamint az Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztállyal együttműködve – javaslatot tesz a nemzeti építészetpolitika módosítására,
2. az önkormányzati és állami főépítészekről nyilvántartást vezet,
3. közreműködik az operatív programokkal kapcsolatos javaslatok megfogalmazásában és a programok megvalósítása során a terület-, település- és várospolitikai szempontok érvényesítésében,
4. közreműködik az e-közigazgatás kormányzati programban megfogalmazott célkitűzéseinek elérésében,
5. előkészíti a Lechner Tudásközpont terület- és településrendezéssel, településfejlesztéssel, településkép-védelemmel összefüggő feladatainak szakmai felügyeletével kapcsolatos döntéseket, illetve feladatkörébe tartozóan részt vesz az egyes feladatok végrehajtásának és a fejlesztési projektek megvalósításának (pl. a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program) szakmai felügyeletében,
6. módszertani segítséget nyújt az önkormányzatok településfejlesztés és településrendezési feladatainak ellátásához,
7. közreműködik az európai uniós szabályok, irányelvek érvényesítésével kapcsolatos jogharmonizációs feladatokban,
8. részt vesz az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap igénybevételét szolgáló fejlesztési dokumentumok, a nemzeti stratégiai referenciakeret (Új Magyarország Fejlesztési Terv) és a kapcsolódó operatív programok, akciótervek, település- és városfejlesztési pályázati kiírások elkészítésében, ellátja az azok végrehajtásához kapcsolódó település- és városfejlesztési, illetve város rehabilitációs feladatokat,
9. ellátja a feladatkörét érintő nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat, részt vesz az Európai Unió és az Európa Tanács keretén belül működő, továbbá a két- vagy többoldalú kormányközi kapcsolatokon alapuló szervezetek munkájában, biztosítja a képviseletet e szervezetek bizottságaiban, munkacsoportjaiban (pl. V4, OECD, EGTCUM, URBACT, CEMAT, stb.),
10. a nemzetközi kapcsolatok terén kezdeményezi a határ menti térségek területrendezési terveinek egyeztetését,
11. előkészíti a területrendezési tervek érvényesítéséről szóló országgyűlési beszámolót,
12. javaslatot dolgoz ki a területrendezési, településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi monitoring rendszer működésére,
13. közreműködik az Európai Táj Egyezménnyel kapcsolatos feladatok végrehajtásában,
14. közreműködik az Európai Falumegújítási Díjakra pályázó magyar települések jelölésében, ennek keretében a Magyarországi Falumegújítási Díj pályázat lebonyolításának, valamint a benyújtott önkormányzati pályázatokat elbíráló szakértői bizottság munkájában, és munkájának irányításában,
15. módszertani segítséget nyújt a különböző szinten és szakterületeken működő település- és városfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, intézmények szakmai tevékenységéhez, együttműködik a tervezési, értékelő és elemző munkájukban,
16. segíti és támogatja a feladatkörét érintő kutatási, elemző tevékenységeket,
17. együttműködik a feladatkörét érintően képzést folytató felsőoktatási intézményekkel az alapképzési, szakirányú továbbképzési és felsőfokú szakképzési, valamint továbbképzési programok kidolgozásában, akkreditációjának elősegítésében,
18. kapcsolatot tart a feladatkörének megfelelő szakmai társadalmi szervezetekkel, testületekkel (mint például Magyar Urbanisztikai Társaság, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara),
19. gondoskodik feladatkörét érintően az egységes jogalkalmazást és az önkormányzatok tevékenységét segítő szakmai és oktatási anyagok, valamint kiadványok elkészítéséről és a szakmai továbbképzések, fórumok szervezéséről vagy a továbbképzéseken és a fórumokon a minisztérium képviseletéről,
20. közreműködik feladatkörét érintően a Digitális Nemzet Fejlesztési Program, a Digitális Jólét Program, az Okos Város, a Modern Városok a Magyar Falu, valamint a Kisvárosok fejlesztési program kidolgozásában, végrehajtásában, ellenőrzésében és előkészíti a vonatkozó jogszabályi követelményeket,
21. közreműködik a területrendezést, a településfejlesztést és a településrendezést szolgáló források felhasználásának előkészítésében,
22. előkészíti az építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel megvalósuló, 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre való bővítéséhez kötődő Bizottság munkájával kapcsolatos szakmai döntéseket,
23. szakmai elemzéseket, kutatásokat végez és irányít a feladatkörét érintő jogszabályi követelmények korszerűsítéséhez és kidolgozásához (pl. külterületi beépítések és területfelhasználási rendszerek ezen belül kiemelten erdő, mezőgazdasági, zártkerti és tanyás illetve vízgazdálkodási területek vizsgálata, a belterületi terület felhasználási rendszerek ezen belül kiemelten a zöldterületek, üdülő, lakó és gazdasági területek vizsgálata),
24. szakmai javaslatot tesz az építészeti feladatok támogatását szolgáló, az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó források felhasználására a főosztályt érintő feladatokat illetően,
25. javaslatot tesz a területrendezési tervek, a településrendezési tervek, településfejlesztési és településképi dokumentumok tervezésének és nyilvántartásának térinformatikai módszereikkel történő fejlesztésére és az arra vonatkozó szabályozásra,
26. szakmai tanácsadás formájában segíti a hazai világörökségi helyszínek világörökségi gondnokságainak munkáját,
27. közreműködik a világörökséggel kapcsolatos tudományos feladatok elvégzésében,
28. közreműködik a Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztállyal a feladatkörébe tartozó költségvetés-tervezési feladatok elvégzésében, ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatokat.”
„17.3.6. A Településtervezési és Területrendezési Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében
a) ellátja a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat a hazai világörökségi helyszínek megóvása, fenntartása és kezelése érdekében,
b) közreműködik az UNESCO Világörökség Központtal történő kapcsolattartásban és együttműködésben, képviseli Magyarország mint részes állam világörökségi érdekeit,
c) előkészíti, koordinálja új helyszíneknek az UNESCO Világörökség listára történő jelölését és az UNESCO Világörökségi Várományos Jegyzékbe történő bejelentését,
d) közreműködik az UNESCO és egyéb kulturális örökségvédelmi tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtásából adódó, feladatkörébe tartozó hazai feladatok ellátásában és nyomon követésében,
e) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában.”

57. Az SzMSz 2. függelék 17.4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.4. Építésügyi Szabályozási és Hatósági Főosztály”

58. Az SzMSz 2. függelék 17.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.4.1. Az Építésügyi Szabályozási és Hatósági Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) közreműködik az építészet és a kulturális örökségvédelem átfogó stratégiájának kidolgozásában, rövid, közép- és hosszú távú céljainak meghatározásában, a célok elérését biztosító jogi, műszaki, gazdasági változtatások és szükséges szabályozások elemzésében,
b) kidolgozza a stratégia alapján az örökségvédelmi hatóságokra és hatósági eljárásokra vonatkozó szabályozást és az építésügyi célok elérését szolgáló jogalkotási tervet, valamint az előírások szerinti szerkesztéssel elkészíti az építésügyi és az örökségvédelem vonatkozásában a hatósági jogszabályi környezet tervezeteit, így különösen
ba) a főosztály feladatkörét érintően az épített környezet alakítására és védelmére, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráira vonatkozó, továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt építési beruházásokra vonatkozó törvénytervezeteket,
bb) az építmények létesítési előírásaira vonatkozó szakmai követelményeket,
bc) az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági tevékenység szabályait, a hatósági rendszer kialakítására és működési feltételeire, az építésügyi hatósági szolgáltatásra, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésekre, kötelezésre, az integrált eljárásra, az összevont telepítési eljárásra és az építésügyi és építésfelügyeleti bírságra vonatkozó szabályokat, az építésügyi szakhatósági eljárások, az egyszerű bejelentés, az egységes elektronikus közműnyilvántartás, az építésügyi hatósági szolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjainak szabályait, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központra, az Országos Építésügyi Nyilvántartásra, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó szabályokat,
bd) az építészeti és építésügyi díjakra és kitüntetésekre vonatkozó szakmai szabályozást,
be) az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységek feltételeit, valamint az engedélyezés, a bejelentés és a névjegyzékbe történő felvétel követelményeit és eljárási szabályait; a kötelező és szakmai továbbképzés rendszerét és szabályait; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintézők szakmai továbbképzésének rendszerét és szabályait; az építésügyi vizsga követelményrendszerét és eljárási szabályait,
bf) az építészeti-műszaki tervtanácsra és eljárásaira vonatkozó szakmai szabályokat,
bg) az örökségvédelmi hatóságok kijelölésére és eljárásukra vonatkozó szabályozást,
c) közreműködik a megújuló és egyéb korszerű energiaforrások alkalmazásairól szóló szabályozás kialakításában.”

59. Az SzMSz 2. függelék 17.4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.4.2. Az Építésügyi Szabályozási és Hatósági Főosztály koordinációs feladatai körében
a) az Építészeti Főosztállyal együttműködve koordinálja az örökségvédelemmel összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatoknak az Építészeti Dokumentációs és Információs Központba történő integrálását, továbbá e nyilvántartásoknak az Országos Építészeti Nyilvántartáshoz történő illesztését, kapcsolódását,
b) az építésgazdaságért felelős miniszter részére biztosítja az Országos Építészeti Nyilvántartásból megismerhető adatokat,
c) az építésügyi jogszabályok hatályosulását elősegítő és népszerűsítő szakmai kiadványokat készíttet, előadásokat, továbbképzéseket szervez,
d) figyelemmel kíséri a hatályos szakmai és vizsgáztatási követelményrendszerek érvényesülését,
e) ellátja az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságok építésügyi szakmai irányítását, tevékenységük koordinálását, felügyeletét, és ennek keretében gondoskodik e szervezetek szakmai munkájának és a vonatkozó jogszabályok érvényesülésének, alkalmazásának helyszíni ellenőrzéséről,
f) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok képviselőit szakmai koordináció keretében szakmai egyeztetésre hívja meg.”

60. Az SzMSz 2. függelék 17.4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.4.3. Az Építésügyi Szabályozási és Hatósági Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
a) megszervezi az – építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenység hatékonyságának növelése, valamint feladatellátás országosan egységes gyakorlása érdekében tartott – összevont ellenőrzéseket,
b) részt vesz az akadálymentes épített környezet megteremtésével összefüggő követelmények érvényre juttatásának a hatósági eljárásokban és a helyszínen történő ellenőrzésében,
c) a társfőosztályokkal együttműködve ellátja az építészeti és építésügyi helyettes államtitkárnak a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara, valamint a területi építész kamarák és területi mérnöki kamarák feletti általános törvényességi felügyeleti feladatait, és ezzel összefüggésben kiadmányozza az általános törvényességi felügyeleti eljárás során hozott közbenső intézkedéseket, előkészíti a felügyeleti intézkedéseket,
d) a társfőosztályokkal együttműködve előkészíti a helyettes államtitkár felügyeleti jogkörébe tartozó intézkedéseket, döntéseket, amelyeket e szabályzat nem utal más főosztályok feladatkörébe,
e) az Építésügyi Szabályozási és Építéshatósági Főosztály vezetője
ea) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadja az építéshatósági ügyekért való felelőssége körében a hatáskörébe tartozó felügyeleti és irányítási jogkörben hozott intézkedéseket, döntéseket,
eb) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadja az ÉTDR-ben hozott döntéseket, intézkedéseket,
ec) kiadmányozza a főosztály feladatkörét érintő leveleket, tájékoztatásokat, a hatósági és egyéb szervek megkeresésére, szakmai egyeztetésre irányuló leveleket, a másodfokú hatóságok statisztikai adatszolgáltatására irányuló leveleket, kivéve azokat, amelyeket e szabályzat a helyettes államtitkár feladatkörébe utal,
ed) kiadmányozza az általános törvényességi felügyeleti eljárás során hozott közbenső intézkedéseket.”

61. Az SzMSz 2. függelék 17.4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.4.4. Az Építésügyi Szabályozási és Hatósági Főosztály egyéb feladatai körében
a) szakterületén belül képviseli az építésügyi és örökségvédelmi érdekeket a különböző közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon,
b) szakterületén belül képviseli az építésügy és az örökségvédelem szakmai szempontjait a közigazgatási egyeztetések, megkeresések során,
c) szakterületén belül érvényre juttatja az építésügyi és örökségvédelmi követelményeket a társtárcák joganyagaiban,
d) elősegíti az építési beruházások magas építészeti és építési minőségben történő megvalósítását,
e) véleményezi a Miniszterelnökség más hivatali egységei, valamint a más tárcák által előkészített jogszabálytervezeteket,
f) előkészíti a Lechner Tudásközpont és az ÉMI építésüggyel összefüggő feladatainak szakmai felügyeletével kapcsolatos döntéseket, és részt vesz az egyes építésügyi feladatok szakmai irányításában,
g) ellátja az építésügyi, építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságok igazgatási feladatainak szakmai irányítását, valamint a hatóságok tevékenységét és az egységes jogalkalmazást elősegítő kiadványokat, segédleteket készíttet és továbbképzéseket szervez,
h) megvizsgálja a megkereséseket, a közérdekű bejelentéseket, a panaszokat, a felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket és megteszi a szükséges intézkedéseket,
i) megkeresésekre tájékoztatást ad, szakmai álláspontot alakít ki,
j) ellátja az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ és az Országos Építésügyi Nyilvántartás, annak elektronikus alkalmazásai szakmai irányításával, összehangolásával és felügyeletével, valamint a miniszter nevében működtetett honlappal kapcsolatos feladatokat, így különösen:
ja) az Országos Építésügyi Nyilvántartásra vonatkozó működtetési, fenntartási, fejlesztési, programjavítási és oktatási feladatok végrehajtásában szakmai döntéseket hoz,
jb) gondoskodik az ÉTDR törzsadatainak napra készen tartásáról a Lechner Tudásközpontnál,
jc) a Lechner Tudásközpont Helpdesk megkeresésére szakmai iránymutatást ad, vonatkozó kérdések esetében szakmai álláspontot alakít ki, amelyet válaszadás céljából megküld a Lechner Tudásközpontnak,
jd) megjelenteti a honlapon az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági feladatellátással kapcsolatos tájékoztatókat, ismertetőket, felhívásokat, információkat,
k) közreműködik az építésügyet és az örökségvédelmet érintő oktatási, képzési, szakoktatási célok meghatározásában, kidolgozásában és érvényesítésében,
l) javaslatot tesz az építésügyi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat éves felhasználási tervére, és ellátja az előirányzat felhasználásával kapcsolatos külön jogszabály szerinti feladatokat,
m) együttműködik, és rendszeres kapcsolatot tart a szakmai és társadalmi szervezetekkel, képviseli és érvényre juttatja az építésügyi érdekeket és követelményeket a különböző közigazgatási, szakmai és társadalmi fórumokon,
n) közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó, cél-, utó- és témaellenőrzéseiben az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatósági feladatellátás tekintetében,
o) kidolgozza a feladatkörébe tartozó, az építésfelügyeleti hatóságok által lefolytatandó hatósági ellenőrzések szempontrendszerét, meghatározza az ellenőrzés helyszínét, szakmailag előkészíti a hatósági ellenőrzésre vonatkozó miniszteri utasítást,
p) szakmailag véleményezi az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és állami tisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó vizsgaszabályzat, tananyag tartalmát, valamint javaslatot tesz azok tartalmára vonatkozóan,
q) szakmailag véleményezi a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságok feladatellátását támogató informatikai rendszer fejlesztését.”

62. Az SzMSz 2. függelék 17.4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.4.5. Az Építésügyi Szabályozási és Hatósági Főosztály európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggésben
a) részt vesz – feladatkörével összefüggésben – az európai uniós munkacsoportok jogharmonizációs munkájában, az építésügyi szakterület nemzetközi képviseletében, és közreműködik az európai uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos feladatokban,
b) ellátja a feladatkörét érintő nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,
c) ellátja a külföldre irányuló nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos feladatokat,
d) részt vesz az európai uniós tagságból fakadó feladatok ellátásában az építési termékekre vonatkozóan,
e) véleményezi a más európai uniós tagállamok műszaki tartalmú építésügyi európai uniós tagállami jogszabálytervezeteit, feladatkörével összefüggésben az EKTB és a szakértői munkacsoportjainak előterjesztéseit és a tárgyalási álláspontjait,
f) adatot szolgáltat a Világbank megkeresésére, a Doing Business kiadvány elkészítéséhez,
g) szakmai javaslatot tesz az építészeti feladatok támogatását szolgáló, az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár irányítása alá tartozó források felhasználására a főosztályt érintő feladatokat illetően.”

63. Az SzMSz 2. függelék 17. alcíme a következő 17.5. alcímmel egészül ki:
„17.5. Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály
17.5.1. A Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály kodifikációs feladatai körében
a) előkészíti az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár feladat- és hatáskörét érintő, a régészeti értékekkel és a kulturális javakkal kapcsolatos jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket,
b) ellátja a régészeti örökség védetté nyilvánításával és a védettség megszüntetésével összefüggő szakmai és jogalkotási feladatokat.

17.5.2. Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály koordinációs feladatai körében
a) kapcsolatot tart a társintézményekkel, hatóságokkal, valamint a kulturális javak hatékonyabb védelme érdekében – a vonatkozó együttműködési megállapodásban vállaltak szerint – támogatást nyújt a rendőrség és a vámhatóság munkájához,
b) ellátja a Kulturális Javak Bizottsága működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat,
c) ellátja a feladatkörében használt informatikai szakrendszerek üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatokat,
d) biztosítja a feladatkörébe tartozó hatósági és egyéb, rendszeres ügyfélkapcsolattal járó ügyekben az internetes tájékoztatás szakmai hátterét és a koordinációs feladatokat,
e) koordinálja a régészeti örökségvédelem területén jelentkező szakmai feladatokat, irányelveket dolgoz ki,
f) részt vesz a régészeti örökségvédelemmel összefüggő stratégiai tervek és a kapcsolódó programok előkészítésében, megvalósításában, nyomon követésében, és szükség esetén javaslatot tesz kormányzati intézkedések megtételére,
g) a régészeti örökséggel kapcsolatosan közreműködik a kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok örökségvédelmi hatósági feladatainak ellenőrzésében, felügyeleti intézkedések megtételében,
h) ellátja az Ásatási Bizottság működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat,
i) a kulturális javak, illetve a régészeti örökség vonatkozásában kapcsolatot tart a NISZ Zrt.-vel, valamint a Lechner Tudásközponttal a központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, és egyéb feladatkörébe tartozó nem közhiteles nyilvántartás vezetéséhez szükséges szoftvereszközök és virtuális szerverek üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátása tekintetében,
j) biztosítja a feladatkörébe tartozó hatósági és egyéb, rendszeres ügyfélkapcsolattal járó ügyekben az internetes tájékoztatás szakmai hátterét és a koordinációs feladatokat.

17.5.3. A Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztályegyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében
a) régészeti örökséget érintő másodfokú eljárásban vagy kizárási feltétel fennállása esetén kulturális örökségvédelmi szakkérdést vizsgál, és előkészíti az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalást,
b) előkészíti a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek elidegenítésével kapcsolatos nyilatkozatot az államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatban,
c) felügyeleti eljárást folytat le a régészeti örökséggel kapcsolatos hatósági ügyben eljáró és a felügyeleti körébe tartozó hatóság eljárásában, illetve döntése kapcsán,
d) ellátja a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott, a régészeti örökséggel és a kulturális javakkal összefüggő hatósági feladatokat,
e) előkészíti a kulturális javak védetté nyilvánításával, védettségük megszüntetésével kapcsolatos hatósági feladatok dokumentumait,
f) előkészíti a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatok iratait,
g) előkészíti a kulturális javak nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok iratait,
h) előkészíti a kulturális javak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos nemzeti hatósági feladatok iratait,
i) előkészíti a kulturális javak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos európai uniós tagállami feladatok iratait,
j) előkészíti a kulturális javakhoz kapcsolódó, a kulturális javak hatósága hatáskörébe utalt egyéb, bírósági letétek, elkobzott kulturális javak közgyűjteményi elhelyezésével kapcsolatos hatósági feladatok iratait,
k) előkészíti a kölcsönzött kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatok iratait,
l) előkészíti a régészeti örökség nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok iratait,
m) intézkedik a régészeti védettség tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése iránt,
n) hivatalból vagy kérelemre, jogszabályban meghatározottak szerint adatot igazol a nyilvántartásban szereplő adatokról,
o) a miniszter nevében gyakorolt kiadmányozási jogkörében kiadmányozza a kulturális javakat érintő hatósági és nem hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos döntéseket és iratokat.”

17.5.4. A Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében
a) a régészeti örökség vonatkozásában részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó, európai uniós finanszírozású projektek, programok és pályázatok szakmai megvalósításában,
b) a védetté nyilvánított kulturális javak és a régészeti örökség vonatkozásában közreműködik az UNESCO-egyezmények végrehajtásából adódó, feladatkörébe tartozó hazai feladatok ellátásában és nyomon követésében,
c) ellátja a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi IX. törvény végrehajtásából fakadó, a régészettel és a kulturális javakkal összefüggő szakmai feladatokat,
d) ellátja a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó, a régészettel összefüggő szakmai feladatokat,
e) ellátja az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2012. évi CX. törvény végrehajtásából fakadó, a régészettel összefüggő szakmai feladatokat,
f) ellátja a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
g) ellátja a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában, Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területekről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről szóló 1957. évi 14. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
h) közreműködik a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatok ellátásában,
i) ellátja a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 2. törvényerejű rendelet végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
j) ellátja a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XXVIII. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
k) ellátja a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény végrehajtásából fakadó szakmai feladatokat,
l) kulturális javakkal kapcsolatos kérdésekben közreműködik az UNESCO-val történő kapcsolattartásban és együttműködésben, képviseli Magyarország, mint részes állam érdekeit,
m) részt vesz az Európai Unió kulturális javakkal kapcsolatos brüsszeli szakértői munkacsoportjainak és bizottságainak munkájában.

17.5.5. A Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály egyéb feladatai körében
a) vita, illetve megkeresés esetén nyilatkozik arról, hogy valamely tárgy a kulturális javak körébe tartozik-e,
b) elkészíti a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos állami elővásárlási jog gyakorlásáról szóló kijelöléseket,
c) ellátja a kulturális javak nyilvántartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nem hatósági feladatokat,
d) részt vesz a jogtalanul eltulajdonított kulturális javak felkutatásában,
e) közreműködik a Magyarország területén jogellenesen eltulajdonított, valamint a Magyarországról jogtalanul kivitt vagy ilyen módon behozott kulturális javak visszakövetelésével, továbbá visszaadásával kapcsolatos teendők ellátásában,
f) hivatalból vagy kérelemre, jogszabályban meghatározottak szerint adatot szolgáltat a nyilvántartásban szereplő adatokról,
g) vita, illetve megkeresés esetén nyilatkozik arról, hogy valamely tárgy, létesítmény vagy jelenség a régészeti örökség vagy a műemléki értékek körébe tartozik-e
h) előkészíti a régészeti örökségre vonatkozóan az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntéseket,
i) figyelemmel kíséri a nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti feladatellátást, javaslatot tesz a szükséges intézkedésre, részt vesz a Miniszterelnökségen folyó egyes, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő folyamatokban és a kapcsolódó egyeztetéseken,
j) feltölti az Országos Építésügyi Nyilvántartásba az örökségvédelmi jogszabályokban meghatározott, a régészeti örökséggel kapcsolatos dokumentációkat,
k) végzi a régészeti lelőhelyek osztályozását, értékhierarchiájuk kidolgozását és tudományos feldolgozását,
l) régészeti dokumentációkat készít,
m) megkeresés esetén nyilatkozik arról, hogy valamely tárgy vagy jelenség a régészeti örökség körébe tartozik-e,
n) gondoskodik a régészeti örökséggel és a kulturális javakkal összefüggő elemekkel kapcsolatos tudományos adatbázisok és a nem közhiteles nyilvántartások vezetéséről.”

64. Az SzMSz 2. függelék 19.1. alcíme a következő 19.1.2. és 19.1.3. ponttal egészül ki:
„19.1.2. A Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság koordinációs feladatai körében
a) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek állományával kapcsolatos humánpolitikai feladatok egységes ellátása érdekében koordinálja azok teljesítését, ennek keretében kapcsolatot tart a Miniszterelnökség humánpolitikáért felelős szervezeti egységeivel,
b) ellátja a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár, illetve az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét támogató külső partnerek vonatkozásában a pénzügyi elszámolással kapcsolatos előkészítő feladatokat (különösen teljesítésigazolás előkészítése).

19.1.3. A Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkár tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatai körében
a) előkészíti és végrehajtja a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságot érintő – különösen a gazdasági társaság létesítő okiratának megállapításával és módosításával, az üzleti tervének, beszámolójának elfogadásával, a társaság szabályzataival kapcsolatos – javaslatokat, döntéseket, alapítói határozatokat, a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár utasításainak megfelelően előkészíti a gazdasági társaság létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére, továbbá gazdálkodó szervezetben való részesedés megszerzésére vonatkozó döntéseket,
b) javaslatot tesz a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságot érintő mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy létesítő okirat a tulajdonos vagy tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal,
c) koordinálja a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társasággal, továbbá a gazdasági társaság más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedését érintően a jogi személyekkel történő kapcsolattartást, szükség esetén konzultációkat szervez,
d) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság gazdálkodásával kapcsolatosan ellátja a tulajdonosi joggyakorló feladatkörébe tartozó adatszolgáltatási, elemzési, ellenőrzési, jóváhagyási feladatokat,
e) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár részére véleményezi a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társasággal és vagyonelemekkel kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat, így különösen a gazdasági társaság által végzett közszolgáltatások működési (pénzügyi, gazdálkodási) feltételrendszerének kialakítását, valamint a gazdasági társaság támogatásával, tőkeemelésével, egyéb gazdasági vonatkozású feladatokkal kapcsolatos pénzügyi véleményezési feladatokat,
f) közreműködik a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságot érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek véleményezésében.”

65. Az SzMSz 2. függelék 19.3.2. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály koordinációs feladatai körében)
b) ellátja az egyes állami szervek, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és az egyéb jogi személyek közbeszerzéseivel, valamint a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzéseivel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott miniszterelnökségi feladatokat,
c) gyűjti és nyilvántartja a mindenkori közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló, valamint a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó intézmények közbeszerzési terveit, az adatszolgáltatási kötelezettségük során benyújtott dokumentumokat, nyilvántartást vezet az érintett intézmények közbeszerzési eljárásairól és beszerzéseiről.”

66. Az SzMSz 2. függelék 19.4.3. pont k) és l) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő m) és n) alponttal egészül ki:
(A Közbeszerzési Szabályozási Főosztály funkcionális feladatai körében:)
k) ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tekintetében a közbeszerzésekért felelős miniszter részére jogszabályban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó ügykezelési, ügyintézési és döntés-előkészítési feladatokat,
l) ellátja a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló jogszabály szerinti mentesítési eljárás megindításához szükséges hozzájárulással, valamint mentesítési kérelmek ellenőrzésével, véleményezésével, az ügyintézéssel és döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,
m) ellátja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező szakmai képzése vonatkozásában a szabályozás kereteinek kialakítását, valamint a képzések elismerésével, szervezésével kapcsolatos ügykezelési, ügyintézési és döntés-előkészítési feladatokat,
n) részt vesz az illetékes állami szakképzési és felnőttképzési szervvel együttműködésben a közbeszerzési referens képzés keretében történő vizsgáztatás feltételeinek meghatározásában, illetve a vizsgaelnöki kijelölések lefolytatásában.”

67. Az SzMSz 2. függelék 19.5.1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Informatikai Támogató Főosztály funkcionális feladatai körében)
a) ellátja a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályok tevékenységének informatikai és ügyviteli támogatását,”

68. Az SzMSz 2. függelék 19.5.1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Informatikai Támogató Főosztály funkcionális feladatai körében)
c) ellátja a közbeszerzési eljárásban részt vevők elektronikus közbeszerzési rendszer megismerését célzó oktatására vonatkozó informatikai szakmai feltételrendszer kialakítását, továbbá támogatja a Miniszterelnökségen belüli közbeszerzési képzési és oktatási feladatokat.”

69. Az SzMSz 2. függelék 19.5.3. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(Az Informatikai Támogató Főosztály szabályozási feladatai körében)
e) figyelemmel kíséri a közbeszerzés ellenőrzési tevékenységet támogató informatikai rendszerek működésére és alkalmazására vonatkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazását.”

70. Az SzMSz 2. függelék 19.6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.6. Közbeszerzési Szakmai Koordinációs Főosztály
19.6.1. A Közbeszerzési Szakmai Koordinációs Főosztály koordinációs feladatai körében
a) koordinálja a feladat- és hatáskörébe utalt, együttműködést igénylő ügyek megvalósítását, kapcsolatot tart a közigazgatás más szerveivel, intézményeivel,
b) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályokkal együttműködve megszervezi, koordinálja és lebonyolítja az Európai Bizottság, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság vagy más szervek által tartott rendszeres vagy eseti – a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár feladatkörét érintő – auditvizsgálatokat,
c) kapcsolatot tart az Európai Bizottság illetékes szerveivel, valamint az audittal érintett hazai szervezetekkel.

19.6.2. A Közbeszerzési Szakmai Koordinációs Főosztály kodifikációs feladatai körében a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár egyedi utasítása alapján
a) a Közbeszerzési Szabályozási Főosztállyal együttműködve részt vesz a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,
b) a Közbeszerzési Szabályozási Főosztállyal együttműködve részt vesz a Kormány részére készült előterjesztések, továbbá a miniszteri rendeletek és egyéb jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek véleményezésében.

19.6.3. A Közbeszerzési Szakmai Koordinációs Főosztály szakmapolitikai feladatai körében
a) figyelemmel kíséri a közbeszerzési ellenőrzések és az auditvizsgálatok tapasztalatait, és kezdeményezi e tapasztalatok hazai körülményeknek megfelelő hasznosítását,
b) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályokkal együttműködve közreműködik a közbeszerzésekről szóló törvényhez kapcsolódó alkalmazási gyakorlat EU-konform kialakításában,
c) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályok számára szakmai támogatást nyújt, melynek keretében – a Közbeszerzési Szabályozási Főosztállyal együttműködve – a helyettes államtitkár egyedi utasítása alapján állásfoglalást alakít ki közbeszerzési szakmai kérdésekben, jogszabályok értelmezésével kapcsolatban,
d) közreműködik a Miniszterelnökségen belüli közbeszerzési képzési és oktatási feladatok ellátásában,
e) a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó főosztályokkal együttműködésben megvizsgálja az Európai Bizottság, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság vagy más szervek által készített auditjelentéseket, illetve azok tervezeteit, és előkészíti az azokra adandó válasz tervezetét.”

71. Az SzMSz 2. függelék 20.1.1. pont g)-j) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő k)–m) alponttal egészül ki:
(Az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkári Kabinet működését kabinetfőnök irányítja, aki)
g) ellátja és koordinálja az IHRA tagságból eredő feladatokat,
h) ellátja és koordinálja az Európai Emlékezet és Lelkiismereti Platformjával kapcsolatos feladatokat,
i) ellátja és koordinálja a feladat- és hatáskörébe utalt, a zsidó közösséggel kapcsolatos ügyeket,
j) koordinálja a College of Europe intézménybe történő közigazgatási ösztöndíjprogramot,
k) programot dolgoz ki a magyar közigazgatáson belüli európai uniós szakemberpótlás érdekében, amellyel összefüggésben együttműködik az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinettel,
l) kapcsolatot tart az Állandó Képviselet munkatársaival,
m) az európai uniós ágazati politikák tekintetében biztosítja a magyar tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját, részt vesz azok kialakításában, és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében, a szakpolitikailag kiemelt ügyekben aktualizálja az európai uniós kormányzati álláspontokat.”

72. Az SzMSz 2. függelék 20.2.2. pont e) alponttal egészül ki és a korábbi e) alpont számozása f) alpontra változik:
(Az Európai Uniós Gazdaságpolitikai és Migrációs Főosztály koordinációs feladatai körében)
e) együttműködik az Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztályával, illetve a Bilaterális és Egyéb Kapcsolatokért Felelős Főosztályával,”

73. Az SzMSz 2. függelék 20.3.2. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő g) alponttal egészül ki:
(A Versenyképességi és Belső Piaci Érdekérvényesítésért Felelős Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében)
f) együttműködik az Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztályával, illetve a Bilaterális és Egyéb Kapcsolatokért Felelős Főosztályával,
g) feladat- és hatáskörében kapcsolatot tart az európai uniós tagállamok hatáskörét érintő kormányzati intézményeivel, valamint az európai uniós tagállamok Magyarországra akkreditált képviseleteivel.”

74. Az SzMSz 2. függelék 21.2.2. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztály koordinációs feladatai körében)
h) az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel együttműködésében koordinálja a Kormány szubszidiaritás-vizsgálati munkáját és az Országgyűléssel való ezirányú kapcsolattartást,”

75. Az SzMSz 2. függelék 21.2.3. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és a korábbi h) alpont számozása i) alpontra változik:
(Az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében)
h) együttműködik az Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztályával, illetve a Bilaterális és Egyéb Kapcsolatokért Felelős Főosztályával,”

76. Az SzMSz 2. függelék 21.2.4. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztály funkcionális feladatai körében)
c) az európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel együttműködésben elemzéseket készít az Európai Unió intézményrendszerével, annak működésével kapcsolatosan, kialakítja a vonatkozó magyar álláspontot, valamint ellátja az európai uniós alapszerződések módosításával kapcsolatos magyar álláspont kialakítását és képviseletét.”

77. Az SzMSz 2. függelék 21.3.1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Európai Uniós Jogi Főosztály koordinációs feladatai körében:)
a) figyelemmel kíséri az Európai Unió jogának változását, az új jogi aktusok és egyéb kiemelt kezdeményezések tervezetének kibocsátását, valamint az elfogadott aktusokat, továbbá az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát, amelyekről rendszeresen és – az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkáron keresztül – külön kérésre is tájékoztatást nyújt az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár, valamint az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár munkatársai részére,”

78. Az SzMSz 2. függelék 21.3.2. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
(Az Európai Uniós Jogi Főosztály európai uniós vonatkozású feladatai körében:)
g) kapcsolatot tart az Állandó Képviselet munkatársaival.”

79. Az SzMSz 2. függelék 22.1.1. pontja a következő g)-i) alponttal egészül ki:
(Az Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet működését kabinetfőnök irányítja, aki)
g) kapcsolatot tart az Állandó Képviselet munkatársaival,
h) koordinálja a közigazgatásban a nemzeti szakértők és a nemzeti szakértői gyakornoki programban (NEPT) résztvevő kormánytisztviselők jelölését, amelynek keretében gondoskodik a tárcák tájékoztatásáról a megüresedő nemzeti szakértői és gyakornoki helyekről, figyelemmel kíséri a jelöléseket, valamint kapcsolatot tart a már kiválasztott nemzeti szakértőkkel és felügyeli a nemzeti szakértők beszámolását a Miniszterelnökség felé,
i) a kormányzaton belül koordinálja az Európai Unió intézményeiben működő gyakornoki programokat, amellyel összefüggésben együttműködik az Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkári Kabinettel.”

80. Az SzMSz 2. függelék 22.2.1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Sajtókapcsolatokért és Tárgyalás-előkészítésért Felelős Főosztály – a Miniszter közvetlen irányítása alá tartozó Tájékoztatási Főosztály előzetes tájékoztatását követően -kommunikációval kapcsolatos feladati körében:)
b) nemzetközi és hazai sajtófigyelést folytat, beleértve a közösségi médiában megjelenő vélemények, bejegyzések nyomon követését, amelyekről folyamatosan, illetve – az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkáron keresztül – külön kérésre is tájékoztatást nyújt az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár, valamint az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár munkatársai részére,”

81. Az SzMSz 2. függelék 22.2.1. pontja a következő f) és g) alponttal egészül ki:
(A Sajtókapcsolatokért és Tárgyalás-előkészítésért Felelős Főosztály – a Miniszter közvetlen irányítása alá tartozó Tájékoztatási Főosztály előzetes tájékoztatását követően -kommunikációval kapcsolatos feladati körében:)
f) kizárólagos hatáskörrel mandatálja az Információs Munkacsoportot (Working Party on Information) és a Club of Venice elnevezésű informális csoportot,
g) kapcsolatot tart az Állandó Képviselet munkatársaival.”

82. Az SzMSz 2. függelék 23.2.1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztály)
b) kizárólagos hatáskörrel mandatálja az Általános Ügyek Munkacsoportját (General Affairs Group),”

83. Az SzMSz 2. függelék 23.2.1. pontja a következő f) és g) alponttal egészül ki:
(Az Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztály)
f) kapcsolatot tart az Állandó Képviselet munkatársaival,
g) együttműködik az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztályával, a Versenyképességi és Belső Piaci Érdekérvényesítésért Felelős Főosztályával, valamint az Európai Uniós Gazdaságpolitikai és Migrációs Főosztályával.”

84. Az SzMSz 2. függelék 23.3.1. pontja a következő j) és k) alponttal egészül ki:
(A Bilaterális és Egyéb Kapcsolatokért Felelős Főosztály)
j) kapcsolatot tart az Állandó Képviselet munkatársaival,
k) együttműködik az EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztályával, a Versenyképességi és Belső Piaci Érdekérvényesítésért Felelős Főosztályával, valamint az Európai Uniós Gazdaságpolitikai és Migrációs Főosztályával.”

85. Az SzMSz 2. függelék 23. alcímét követően a következő 23/A. alcímmel és 23/A.1.-23/A.3. ponttal egészül ki:
„23/A. AZ EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK KIALAKÍTÁSÁÉRT ÉS KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS
23/A.1. Az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár és az európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár együttműködik minden olyan, Magyarország számára kiemelt jelentőséggel bíró uniós területen, amely a magyar érdekek és álláspont képviseletét megköveteli az Európai Unióban.

23/A.2. Az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár és európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó helyettes államtitkárok, főosztályvezetők és kabinetfőnökök együttműködnek egymással a két államtitkár feladatainak segítése érdekében.
23/A.3. Az EKTB szakértői csoportjaiban történő egyeztetéseken az európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek kijelölt szakértői is részt vesznek.”

86. Az SzMSz 2. függelék 24.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.3.1. A Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály kodifikációs feladatai körében részt vesz a külhoni magyarokat és a határon túli támogatásokat érintő jogszabálytervezetek, valamint kormányzati döntések előkészítésében és véleményezésében.”

87. Az SzMSz 2. függelék 24.3.2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály koordinációs feladatai körében)
d) a nemzetpolitikáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével gondoskodik a Nemzetpolitikai Kabinethez benyújtott előterjesztések elkészítéséről.”

88. Az SzMSz 2. függelék 24.3.3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály támogatáspolitikai feladatai körében)
b) ellátja a nemzetpolitikai célú támogatások, fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának ellenőrzését,”

89. Az SzMSz 2. függelék 24.4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.4. Diaszpóra és Délvidéki Főosztály
24.4.1. A Diaszpóra és Délvidéki Főosztály koordinációs feladatai körében
a) közreműködik más közigazgatási szervek nemzetpolitikával összefüggő tevékenységében, ennek kapcsán állásfoglalás-készítést, valamint döntéseket kezdeményez a vajdasági, horvátországi, szlovéniai, bosznia-hercegovinai és a macedóniai (a továbbiakban: délvidéki) és a diaszpóra közösségek vonatkozásában,
b) javaslatokat dolgoz ki a diaszpórában és a délvidéki magyar közösségek helyzetének alakulásával kapcsolatos magyar kormányzati politika alakítására,
c) véleményezi, illetve döntésre előkészíti a főosztály hatáskörébe tartozó, különösen a diaszpóra és a délvidéki magyar közösségeket érintő előterjesztéseket,
d) kapcsolatot tart a külhoni magyar politikai, önkormányzati, egyházi oktatási, kulturális és társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel, valamint a releváns országok kisebbségi kérdésekben illetékes kormányzati szerveivel, képviselőivel,
e) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a diaszpórában élő és a délvidéki magyarok szempontjából fontos országokban működő magyar külképviseletekkel, illetve ezen országok Magyarországon működő külképviseleteivel,
f) gondoskodik az MDT működéséről, a plenáris ülések és a regionális ülések megszervezéséről, valamint az MDT-vel kapcsolatos egyéb feladatok ellátásáról,
g) közreműködik a MÁÉRT szakpolitikai hátterének kialakításában, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével gondoskodik a MÁÉRT plenáris üléseinek megszervezéséről,
h) ellátja a MÁÉRT gazdasági, digitális, önkormányzati, jogi, védelmi és biztonságpolitikai tematikájú szakbizottságának titkársági feladatait, teendőit az elnöklésre kijelölt államtitkárok titkárságaival együttműködve,
i) ellátja a magyar-horvát, a magyar-szerb, a magyar-szlovén kisebbségi vegyes bizottságok titkári teendőit és részt vesz a munkájukban,
j) szervezi a magyar-horvát, a magyar-szerb, a magyar-szlovén kisebbségi vegyes bizottságok magyar tagozatainak tevékenységét, valamint követi az elfogadott ajánlásokból a mindkét félre háruló kötelezettségek teljesítését,
k) részt vesz a magyar-osztrák, a magyar-horvát, a magyar-szerb és a magyar-szlovén kormányülések nemzetpolitikai kérdéseket érintő előkészítő munkálataiban,
l) közreműködik a Horvátországgal és Szlovéniával megkötött alapszerződések végrehajtásának figyelemmel kísérésében, értékelésében,
m) figyelemmel kíséri a diaszpórában élő és a délvidéki magyarságot érintő hatósági eljárásokat,
n) részt vesz a külhoni magyarságot érintő rövid, közép- és hosszú távú stratégiák kidolgozásában,
o) közreműködik a Nemzetpolitikai Kabinet szakpolitikai munkájában,
p) részt vesz a Külgazdasági és Külügyminisztérium által ellátott regionális és határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának felügyeletére létrehozott tárcaközi testületek munkájában,
q) figyelemmel kíséri a nemzetközi fórumok diaszpórában élő és délvidéki magyarságot érintő tevékenységét, a diaszpórában élő és a délvidéki magyar közösségek helyzetének alakulását és jogainak érvényesülését,
r) háttéranyagot készít és indokolt esetben – a nemzetpolitikáért felelős államtitkár döntése alapján – részt vesz a politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár külföldi utazásain,
s) előkészíti a diaszpóra és a külhoni magyarok állami kitüntetésére szóló felterjesztést,
t) előkészíti a Külhoni Magyarságért Díj odaítéléséről szóló döntést,
u) kapcsolatot tart a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű magyarországi szervezetekkel és intézményekkel,
v) ellátja a Kőrösi Csoma Sándor Program koordinációjával és lebonyolításával kapcsolatos teendőket,
w) ellátja a Petőfi Sándor Program koordinációjával és lebonyolításával kapcsolatos teendőket.”

90. Az SzMSz 2. függelék 24.5. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.5. Erdélyi és Csángó Főosztály
24.5.1. Az Erdélyi és Csángó Főosztály koordinációs feladatai körében
a) közreműködik más közigazgatási szervek nemzetpolitikával összefüggő tevékenységében, ennek kapcsán állásfoglalást, valamint döntéseket kezdeményez az erdélyi és csángó közösségek vonatkozásában,
b) javaslatokat dolgoz ki az erdélyi és csángó magyar közösségek helyzetének alakulásával kapcsolatos magyar kormányzati politika alakítására,
c) véleményezi, illetve döntésre előkészíti a főosztály hatáskörébe tartozó, különösen az erdélyi és csángó magyar közösségeket érintő előterjesztéseket,
d) kapcsolatot tart az erdélyi és csángó magyar politikai, önkormányzati, egyházi oktatási, kulturális és társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel, valamint Románia kisebbségi kérdésekben illetékes kormányzati szerveivel, képviselőivel,
e) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a Romániában működő magyar külképviseletekkel, illetve Románia Magyarországon működő külképviseleteivel,
f) ellátja a MÁÉRT oktatási, kulturális, demográfiai és ifjúsági tematikájú szakbizottságának titkársági feladatait, teendőit az elnöklésre kijelölt államtitkárok titkárságaival együttműködve,
g) ellátja a Magyar-Román Kisebbségi Vegyes Bizottság titkári teendőit és részt vesz a vegyes bizottság munkájában,
h) szervezi a Magyar-Román Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar tagozatának tevékenységét, valamint követi az elfogadott ajánlásokból a mindkét félre háruló kötelezettségek teljesítését,
i) részt vesz a magyar-román kormányülések nemzetpolitikai kérdéseket érintő előkészítő munkálataiban,
j) részt vesz a MÁÉRT és MDT üléseinek előkészítésében és lebonyolításában,
k) ellátja az MDT ülések regionális bizottságainak titkári teendőit,
l) közreműködik a Romániával megkötött alapszerződés végrehajtásának figyelemmel kísérésében, értékelésében,
m) figyelemmel kíséri az erdélyi és csángó magyarságot érintő hatósági eljárásokat,
n) részt vesz az erdélyi és csángó magyarságot érintő rövid, közép- és hosszú távú stratégiák kidolgozásában,
o) közreműködik a Nemzetpolitikai Kabinet szakpolitikai munkájában,
p) részt vesz a Külgazdasági és Külügyminisztérium által ellátott regionális és határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának felügyeletére létrehozott tárcaközi testületek munkájában,
q) figyelemmel kíséri a nemzetközi fórumok erdélyi és csángó magyarságot érintő tevékenységét, az erdélyi és a csángó magyar közösségek helyzetének alakulását és jogainak érvényesülését,
r) előkészíti az erdélyi és csángó magyarok állami kitüntetésére szóló felterjesztést,
s) háttéranyagot készít és indokolt esetben – a nemzetpolitikáért felelős államtitkár döntése alapján – részt vesz a politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár külföldi utazásain.”

91. Az SzMSz 2. függelék 24.6. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„24.6. Felvidéki Főosztály
24.6.1. A Felvidéki Főosztály koordinációs feladatai körében
a) közreműködik más közigazgatási szervek nemzetpolitikával összefüggő tevékenységében, ennek kapcsán állásfoglalást, valamint döntéseket kezdeményez a felvidéki és csehországi közösségek vonatkozásában,
b) javaslatokat dolgoz ki a felvidéki és csehországi magyar közösségek helyzetének alakulásával kapcsolatos magyar kormányzati politika alakítására,
c) véleményezi, illetve döntésre előkészíti a főosztály hatáskörébe tartozó, különösen a felvidéki és csehországi közösségeket érintő előterjesztéseket,
d) kapcsolatot tart a felvidéki és csehországi magyar politikai, önkormányzati, egyházi oktatási, kulturális és társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel, valamint Szlovákia és Csehország kisebbségi kérdésekben illetékes kormányzati szerveivel, képviselőivel,
e) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a Szlovákiában és Csehországban működő magyar külképviseletekkel, illetve Szlovákia és Csehország Magyarországon működő külképviseleteivel,
f) ellátja a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság titkári teendőit és részt vesz a vegyes bizottság munkájában,
g) szervezi a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar tagozatának tevékenységét, valamint követi az elfogadott ajánlásokból a mindkét félre háruló kötelezettségek teljesítését,
h) részt vesz a magyar-szlovák kormányülések nemzetpolitikai kérdéseket érintő előkészítő munkálataiban,
i) közreműködik a MÁÉRT a felvidéki és csehországi magyar közösségeit érintő szakpolitikai hátterének elkészítésében, valamint közreműködik a MÁÉRT által jóváhagyott tematikus évek a felvidéki és csehországi magyar közösségeket érintő programrészeinek szakmai véleményezésében,
j) részt vesz a MÁÉRT és MDT üléseinek előkészítésében és lebonyolításában,
k) ellátja az MDT ülések regionális bizottságainak titkári teendőit,
l) közreműködik a Szlovákiával megkötött alapszerződés végrehajtásának figyelemmel kísérésében, értékelésében,
m) figyelemmel kíséri a felvidéki és csehországi magyarságot érintő hatósági eljárásokat,
n) részt vesz a felvidéki és csehországi magyarságot érintő rövid, közép- és hosszú távú stratégiák kidolgozásában,
o) közreműködik a Nemzetpolitikai Kabinet szakpolitikai munkájában,
p) részt vesz a Külgazdasági és Külügyminisztérium által ellátott regionális és határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának felügyeletére létrehozott tárcaközi testületek munkájában,
q) figyelemmel kíséri a nemzetközi fórumok felvidéki és csehországi magyarságot érintő tevékenységét, a felvidéki és csehországi magyar közösségek helyzetének alakulását és jogainak érvényesülését,
r) előkészíti a felvidéki és csehországi magyarok állami kitüntetésére szóló felterjesztést,
s) háttéranyagot készít és indokolt esetben – a nemzetpolitikáért felelős államtitkár döntése alapján – részt vesz a politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár külföldi utazásain.”

92. Az SzMSz 2. függelék 24.7. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„24.7. Kárpátaljai Főosztály
24.7.1. A Kárpátaljai Főosztály koordinációs feladatai körében
a) közreműködik más közigazgatási szervek nemzetpolitikával összefüggő tevékenységében, ennek kapcsán állásfoglalást, valamint döntéseket kezdeményez a kárpátaljai és ukrajnai magyar közösségek vonatkozásában,
b) javaslatokat dolgoz ki a kárpátaljai és ukrajnai magyar közösség helyzetének alakulásával kapcsolatos magyar kormányzati politika alakítására,
c) véleményezi, illetve döntésre előkészíti a főosztály hatáskörébe tartozó, különösen a kárpátaljai és ukrajnai magyar közösséget érintő előterjesztéseket,
d) kapcsolatot tart a kárpátaljai magyar politikai, önkormányzati, egyházi oktatási, kulturális és társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel, valamint az Ukrajna kisebbségi kérdésekben illetékes kormányzati szerveivel, képviselőivel,
e) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart az Ukrajnában működő magyar külképviseletekkel, illetve Ukrajna Magyarországon működő külképviseleteivel,
f) ellátja a Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság titkári teendőit és részt vesz a vegyes bizottság munkájában,
g) szervezi a Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar tagozatainak tevékenységét, valamint követi az elfogadott ajánlásokból a mindkét félre háruló kötelezettségek teljesítését,
h) részt vesz a magyar-ukrán kormányülések nemzetpolitikai kérdéseket érintő előkészítő munkálataiban,
i) közreműködik az Ukrajnával megkötött alapszerződés végrehajtásának figyelemmel kísérésében, értékelésében,
j) figyelemmel kíséri a kárpátaljai és ukrajnai magyarságot érintő hatósági eljárásokat,
k) részt vesz a kárpátaljai és ukrajnai magyarságot érintő rövid, közép- és hosszú távú stratégiák kidolgozásában,
l) részt vesz a Külgazdasági és Külügyminisztérium által irányított regionális és határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának felügyeletére létrehozott tárcaközi testületek munkájában,
m) közreműködik a Nemzetpolitikai Kabinet szakpolitikai munkájában,
n) közreműködik a MÁÉRT és MDT kárpátaljai és ukrajnai magyarságot érintő szakpolitikai hátterének elkészítésében, valamint közreműködik a MÁÉRT által jóváhagyott tematikus évek kárpátaljai magyarságot érintő programrészeinek szakmai véleményezésében,
o) részt vesz a MÁÉRT és MDT üléseinek előkészítésében és lebonyolításában,
p) ellátja az MDT ülések regionális bizottságainak titkári teendőit,
q) figyelemmel kíséri a nemzetközi fórumok kárpátaljai és ukrajnai magyarságot érintő tevékenységét, a kárpátaljai magyar közösség helyzetének alakulását és jogainak érvényesülését,
r) háttéranyagot készít és indokolt esetben – a nemzetpolitikáért felelős államtitkár döntése alapján – részt vesz a politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár külföldi utazásain,
s) javaslatot készít a kárpátaljai magyarok állami kitüntetéseinek felterjesztéséhez.”

93. Az SzMSz 2. függelék 24.8.1. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály koordinációs feladatai körében)
i) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve rendszeres kapcsolatot tart a külhoni magyarság szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzetközi szervezetekkel (Európa Tanács, Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, Egyesült Nemzetek Szervezete stb.), továbbá Magyarország Európai Unió mellett, valamint az Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletével, valamint ezen szervezetek Magyarországon működő képviseleteivel,”

94. Az SzMSz 2. függelék 24.8.1. pont m)–v) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg a következő w) alponttal egészül ki:
(A Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály koordinációs feladatai körében)
m) közreműködik a Nemzetpolitikai Kabinet szakpolitikai munkájában,
n) előkészíti a MÁÉRT és az MDT szakpolitikai hátterét, valamint ellátja a MÁÉRT által jóváhagyott tematikus évek szakmai koordinálását a nemzetpolitikáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek bevonásával,
o) elkészíti a nemzetpolitikáért felelős államtitkár és a nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos külhoni útjaihoz szükséges felkészítő anyagokat,
p) ellátja a hivatali egységek programjaihoz kapcsolódó honlapok működtetését, működteti a Nemzeti Regisztert, ellátja a Nemzeti Regiszter honlapjának működtetését és felügyeletét, valamint a Regiszterhez kapcsolódó egyéb feladatokat,
q) előkészíti a nemzetpolitikával kapcsolatos kommunikációt, valamint kezeli a nemzetpolitikáért felelős államtitkárt és a nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos érintő sajtómegkereséseket,
r)
folyamatosan figyelemmel kíséri a külhoni magyarsággal kapcsolatos, valamint a miniszterelnök-helyetteshez, a nemzetpolitikáért felelős államtitkárhoz, a nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztoshoz,a személyes közreműködés a határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban miniszterelnöki megbízotthoz, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztoshoz kapcsolódó híreket, napi sajtófigyelőt, illetve kétnyelvű (magyar-angol) heti összefoglalót készít a Nemzetpolitikai Kutatóintézettel együttműködve, továbbá nemzetpolitikai kérdésekben média-megjelenéseket kezdeményez,
s) ellátja a nemzetpolitikáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladataihoz kapcsolódó, különösen a MÁÉRT-tal és az MDT-vel kapcsolatos kommunikációs műveleteket,
t) részt vesz a MÁÉRT és MDT üléseinek előkészítésében és lebonyolításában,
u) ellátja az MDT ülések regionális bizottságainak titkári teendőit,
v) közreműködik a Miniszterelnökség és más minisztériumok külhoni magyarokat érintő feladataihoz kapcsolódó stratégiájának és kommunikációjának kialakításában,
w) ellátja a hivatali egységek tevékenységéhez kapcsolódó anyagok angol nyelvre fordítását, valamint eseti angol tolmácsolást végez.”

95. Az SzMSz 2. függelék 26.2.2. pont o) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály koordinációs feladatai körében:)
o) részt vesz az elszámolási eljárásban és javaslatot tesz annak lezárására a bevett egyházak jogutód nélküli megszűnése esetén,”

96. Az SzMSz 2. függelék 28.2. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„28.2. PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály
28.2.1. A PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) műszaki és jogi szempontból véleményezi a kapacitás-fenntartással kapcsolatos nukleáris biztonsági és műszaki jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
b) figyelemmel kíséri és műszaki szempontból támogatja a kapacitás-fenntartással kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárást,
c) figyelemmel kíséri és hasznosítja a nukleáris ipart támogató külföldi és hazai innovációt,
d) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkári álláspontot,
e) műszaki támogatást biztosít a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó más szervezeti egységek számára,
f) műszaki szempontból előkészíti a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket és feladatokat, műszaki elemzést készít,
g) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel,
h) műszaki támogatást nyújt a kiégett üzemanyag kezelési szerződés létrehozásával kapcsolatos tárgyalásokhoz,
i) ellátja mindazon műszaki jellegű feladatokat, amelyek elvégzésére a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár utasítást ad.”

97. Az SzMSz 2. függelék 28.3. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„28.3. PTNM Engedélyezési és Elemzési Főosztály
28.3.1. A PTNM Engedélyezési és Elemzési Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) figyelemmel kíséri a kapacitás-fenntartással kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárást, és ahhoz feladatkörében jogi segítséget nyújt,
b) engedélyezési szempontból véleményezi a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár feladatkörét érintő jogszabályok és más jogi aktusok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
c) szükség esetén javaslatot készít a megvalósítást érintő szakpolitikai és szakági szabályozási területekre vonatkozóan,
d) figyelemmel kíséri és elemzi a nukleáris iparág alakulását,
e) közgazdasági és jogi elemzési támogatást nyújt a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek számára,
f) szakmai támogatást nyújt az uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős kormányzati szerveknek,
g) támogatja az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését a kerítésen belüli beszerzési folyamatok tekintetében,
h) figyelemmel kíséri a Megvalósítási Megállapodásokból fakadó nemzetközi ügyeket,
i) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkári álláspontot,
j) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel,
k) ellátja mindazon feladatot, amelyek elvégzésére a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár utasítást ad.”

98. Az SzMSz 2. függelék 29.5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.5.1. A PTNM Infrastruktúra-fejlesztési Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) koordinációs feladatokat lát el más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szaktárcák felé, és közreműködik a Projekt végrehajtásához szükséges térségfejlesztési programok kidolgozásában és végrehajtásában, különösen az alábbi fejlesztési területeken:
aa) térségi közlekedésfejlesztés, logisztika;
ab) térségi közmű-fejlesztések;
ac) térségi turisztikai fejlesztések;
ad) térségi mezőgazdasági fejlesztések;
ae) térségi hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések;
af) munkavállalók és családtagjaik közigazgatási és hatósági ügyei intézése;
ag) az aa)–af) alpontokban foglaltak egyszerűsítése, ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztések;
ah) munkavállalók és családtagjaik egészségügyi ellátásához kapcsolódó fejlesztések;
ai) közbiztonsággal kapcsolatos fejlesztések.
b) elősegíti, és szakmai szempontból koordinálja önkormányzati tulajdonú fejlesztések megvalósítását a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkár hatáskörében megvalósítandó – lakhatással és vállalkozói telephelyfejlesztésekkel összefüggő – projektek közmű és infrastruktúra igényeinek kielégítése érdekében, így különösen: közmű-gerincfejlesztés, óvodai, bölcsődei, oktatási intézmények fejlesztései, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztései, helyi utak, helyi közvilágítás fejlesztésigényei, telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó igények,
c) előkészíti a Paksi Társadalmi Tanács üléseit és az érintett önkormányzatokkal kapcsolatot tart,
d) részt vesz a hatáskörét érintő szakmai egyeztetéseken és képviseli Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkári álláspontot,
e) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel.”

99. Az SzMSz 2. függelék 29.7.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.7.1. A PTNM Innovációs és Oktatási Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) figyelemmel kíséri, támogatja és hasznosítja a nukleáris ipart támogató külföldi és hazai innovációkat, a településfejlesztés, a környezetvédelem és a helyi gazdaságfejlesztés területén,
b) kidolgozza a Statútum 151. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörből levezethető innovációs projekteket támogató programokat, közreműködik a kiválasztási eljárás kidolgozásában és végrehajtásában,
c) részt vesz a Paksi Atomerőmű két új blokkjának (5-6. blokkok) tervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével és karbantartásával összefüggő felsőoktatási és akadémiai nukleáris kutatási és fejlesztési programok kidolgozásában, azok megvalósítását szolgáló feladatokat koordinációjában,
d) részt vesz a Magyarországon belüli, a Projektet támogató kutatás-fejlesztési és oktatási program kidolgozásában,
e) részt vesz a kapacitás-fenntartási projekthez és az új blokkok hosszú távú biztonságos üzemeltetéséhez szükséges oktatási környezet kialakításában,
f) felügyeli az a)-d) pontban kidolgozott programok végrehajtását,
g) részt vesz a szakmai egyeztetéseken, ott képviseli a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkári álláspontot,
h) tevékenységének ellátása során kapcsolatot tart más minisztériumokkal, szervezetekkel.”

100. Az SzMSz 2. függelék 31.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.2.1. A Koordinációs és Monitoring Főosztály szakmapolitikai koordinációs feladatai körében:
a) koordinálja a feladat- és hatáskörébe utalt, együttműködést igénylő ügyek megvalósítását,
b) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár feladat- és hatáskörébe utalt feladatok esetében koordinálja a kormányzati stratégiai dokumentumok előzetes és utólagos egyeztetését az érintett szervezetekkel,
c) koordinálja a Budapest és a fővárosi agglomeráció 2030-ig tartó fejlesztését szolgáló kormánystratégia és intézkedési terv kidolgozásával, végrehajtásának koordinálásával, értékelésével és nyomon követésével kapcsolatos feladatokat,
d) a feladat- és hatáskörébe tartozó budapesti városfejlesztési, valamint közlekedési infrastruktúra-fejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó feladatkörében gondoskodik az alábbiak ellátásáról:
da) az adott beruházások státuszának, előkészítettségének elemzése,
db) a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek nyomon követése,
dc) a pénzügyi tervezés (költségbecslés, pénzügyi ütemezés) folyamatos nyilvántartása,
dd) a megvalósítás jogi-közigazgatási folyamatának követése,
de) a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések előkészítése, melynek keretében javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotói feladatokra vonatkozóan,
df) a vonatkozó kormányhatározatok, jogszabályok, fejlesztések és beruházások végrehajtásához szükséges kormányzati-közigazgatási koordináció szervezése, irányítása,
e) közreműködik a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó szervezeteket érintő felügyeleti, ellenőrzési tevékenységben,
f) gondoskodik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról szóló 1509/2018. (X. 17.) Korm. határozatban foglalt, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa titkársági és ügyviteli feladatainak ellátásáról, előkészíti a meghívókat az ülésen résztvevők számára, elkészíti az ülések emlékeztetőit, valamint közreműködik az operatív feladatok koordinálásában, továbbá a Budapest Főváros Önkormányzatával történő aktív és folyamatos kapcsolattartásban.”

101. Az SzMSz 2. függelék 31.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.2.2. A Koordinációs és Monitoring Főosztály monitoring feladatai körében:
a) folyamatosan nyomon követi a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe utalt felügyelt fejlesztések megvalósulását, illetve javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre,
b) közreműködik a Kormány egységes budapesti városfejlesztési tevékenységére vonatkozó kormányhatározatai végrehajtásában,
c) folyamatosan nyomon követi a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok által végzett fejlesztések megvalósulását, valamint javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre,
d) folyamatos és aktív kapcsolatot tart fenn a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó budapesti városfejlesztési, valamint közlekedési infrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósítása érdekében a felügyelt beruházás megvalósításában érintett szervezetekkel,
e) javaslatot tesz rá, kialakítja, valamint üzemelteti a beruházások felügyeletét biztosító szakmai monitoring és értékelési rendszert, a beruházások előrehaladásáról folyamatosan, naprakész információkat ad.”

102. Az SzMSz 2. függelék 31.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.2.4. A Koordinációs és Monitoring Főosztály a budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával és megrendezésével összefüggő feladatai körében:
a) koordinálja a budapesti kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázását célzó kormányzati intézkedések végrehajtását,
b) sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén közreműködik a megrendezésre vonatkozó, a nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival való szerződéskötéssel kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásában,
c) javaslataival segíti, és koordinálja a Budapest Főváros Önkormányzatával, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a hazai és nemzetközi sportági szakszövetségekkel, külföldi kiemelt nemzetközi sportesemények házigazdáival és szervezőbizottságaival, valamint a kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival és szervezőivel való kapcsolattartást és együttműködést.”

103. Az SzMSz 2. függelék 31.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.3.1. A Társaságfelügyeleti és Támogatáskezelési Főosztály szakmai feladatai körében:
a) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében koordinálja a gazdasági társaságokkal, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedését érintően a jogi személyekkel történő kapcsolattartást, szükség esetén konzultációkat szervez,
b) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó feladatok támogatását szolgáló fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználása tekintetében:
ba) ellátja a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelése körébe tartozó feladatokat,
bb) kezdeményezési joggal rendelkezik új előirányzat létrehozására,
bc) kezdeményezi, előkészíti a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását szolgáló támogatási szerződések megkötését,
bd) ellátja a támogatási szerződések szakmai kezelésével összefüggő feladatokat,
be) e feladatkörben kapcsolatot tart a támogatási szerződések kedvezményezettjeivel, valamint a Miniszterelnökség feladatkörükben érintett szervezeti egységeivel,
c) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár részére véleményez és döntésre előkészít tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában valamennyi joghatás kiváltására alkalmas iratot, melyet jogszabályok, vagy a gazdasági társaságok létesítő okiratai alapítói hatáskörébe utalnak,
d) a gazdasági társaságok, továbbá a gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló tulajdonosi részesedése tekintetében előkészíti és előzetesen véleményezi a miniszter, illetve a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár döntéstervezeteit, illetve javaslatait,
e) közreműködik a költségvetés tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,
f) az érintett szervezeti egységekkel együttműködve előkészíti a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozó előirányzat-átcsoportosításokkal, pénzeszközátadásokkal kapcsolatos kezdeményezéseket,
g) a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár részére véleményezi a gazdasági társaságokkal és vagyonelemekkel kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat,
h) ellátja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságok támogatásával, tőkeemelésével, egyéb gazdasági vonatkozású feladatokkal kapcsolatos pénzügyi és szakmai véleményezési feladatokat.”

104. Az SzMSz 2. függelék
1. 2.3.1. pont o) alpontjában az „állami vezetői” szövegrész helyébe az „államtitkárai, illetve szakmai felsővezetői” szöveg,
2. 2.4.1. pont a) alpontjában az „állami vezetőinek” szövegrész helyébe az „államtitkárainak és szakmai felsővezetőinek” szöveg,
3. 2.4.1. pont d) alpontjában az „állami vezetőinek” szövegrész helyébe az „államtitkárainak és szakmai felsővezetőinek” szöveg,
4. 2.5.1. pont c) alpontjában az „állami vezetőinek” szövegrész helyébe az „államtitkárainak és szakmai felsővezetőinek” szöveg,
5. 2.6.1. pont g) alpontjában az „állami vezető” szövegrész helyébe az „államtitkárai, illetve szakmai felsővezetői” szöveg,
6. 2/A.4.1. pontjában, 2. függelék 2/A.4.2. pontjában, 2. függelék 2/A.4.4. pont a) alpontjában és a 2. függelék 2/A.4.4. pont b) alpontjában a „migrációskibocsátó” szövegrész helyébe a „migrációt kibocsátó” szöveg,
7. 8.1.2. pontjában a „Ksztv.” szövegrész helyébe a „Kit.” szöveg,
8. 9.6.1. pontjában a „létja” szövegrész helyébe a „látja” szöveg,
9. 9.7.1. pont e) alpontjában a „pályáztatást, kezeli” szövegrész helyébe a „pályáztatást, részt vesz az interjúztatásban és kezeli” szöveg,
10. 9.7.1. pont r) alpontjában az „a Intézményi” szövegrész helyébe az „az Intézményi” szöveg,
11. 11.3.1. pont a)-g) alpontjában a „startégiai” szövegrész helyébe a „stratégiai” szöveg,
12. 11.3.1. pont f) alpontjában a „nyomonköveti” szövegrész helyébe a „nyomon követi” szöveg,
13. 11.3.1. pont g) alpontjában a „hetene” szövegrész helyébe a „hetente” szöveg,
14. 12.4. alcím címében a „Nemzetközi, Gazdasági és Jogi Elemzési” szövegrész helyébe a „Nemzetközi Elemzési” szöveg,
15. 12.4.1. pont nyitó szövegrészében a „Nemzetközi, Gazdasági és Jogi Elemzési” szövegrész helyébe a „Nemzetközi Elemzési” szöveg,
16. 12.4.1. pont b) alpontjában a „főosztályok” szövegrész helyébe a „szervezeti egységek” szöveg,
17. 12.4.2. pont nyitó szövegrészében a „Nemzetközi, Gazdasági és Jogi Elemzési” szövegrész helyébe a „Nemzetközi Elemzési” szöveg,
18. 14.2.1. pont b) alpontjában az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról” szöveg,
19. 16.1.1. pontjában a „142. §-ában” szövegrész helyébe a „141. §-ában” szöveg,
20. 17.3.1. pont ab) alpontjában a „véleményezési” szövegrész helyébe az „egyeztetési” szöveg,
21. 17.3.1. pont b) alpontjában a „törvénytervezeteket” szövegrész helyébe a „törvénytervezetet” szöveg,
22. 19.4.1. pont d) alpontjában a „közösségi” szövegrész helyébe az „uniós” szöveg,
23. 19.4.2. pont b) alpontjában a „Tanácsadó Testületében” szövegrész helyébe a „munkacsoportjaiban” szöveg,
24. 21.2.3. pontnyitó szövegrészében az „EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Felelős Főosztály” szövegrész helyébe az „EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztály” szöveg,
25. 21.2.4. pont nyitó szövegrészében az „EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Felelős Főosztály” szövegrész helyébe az „EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztály” szöveg ,
26. 31.2.3. pont a) alpontjában a „jogszabálytervezetek szakmai” szövegrész helyébe a „jogszabálytervezetek, kormány-előterjesztések szakmai” szöveg
lép.

105. Hatályát veszti az SzMSz 2. függelék
1. 7.1.2. pontja,
2. 8.2.2. pont a) alpontjában az „és XIX. Uniós fejlesztések fejezete” szövegrész,
3. 9.7.1. pont b) alpontjában az „ a kormánytisztviselők és” szövegrész,
4. 9.7.1. pont d) alpontjában az „és ügykezelői” szövegrész,
5. 9.7.1. pont h) alpontjában az „és Állami Tisztviselői” szövegrész,
6. 9.7.1. pont i) alpontjában az „és a minősítéssel” szövegrész,
7. 9.7.1. pont zs) alpontja,
12. 13.6.2. pontja,
13. 13.6.3. pontja,
14. 13.6.4. pontja,
15. 16.3.2. pont c) alpontja,
16. 16.3.3. pont i) alpontja,
19. 17.3.1. pont a) alpontjában az „és kiemelt jelentőségű” szövegrész,
20. 17.3.1. pont at) alpontja,
22. 19.5.1. pont d) alpontja,
23. 21.2.3. pont f) alpontjában a „(többek között személyzeti szabályzat munkacsoport, általános ügyek munkacsoportja)” szövegrész,
24. 24.1.4. pontja,
26. 24.3.2. pont e) és f) alpontja,
27. 24.8.1. f) alpontjában az „ , az EU Duna Régió Stratégiával (DRS)” szövegrész,
28. 26.3.4. b) alpontjában a „folyósítását,” szövegrész,
29. 28.1.2. pont b) alpontja,

3. függelék a 2/2019. (III. 1.) MvM utasításhoz

Irányító politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár

Szervezeti egység

I/A. A Miniszterelnök Általános Helyettese

I/A.0.0.1. Miniszterelnök-helyettesi Kabinet

I/A.1. Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkár

I/A.1.0.1. Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkári Kabinet
I/A.1.0.2. Nemzetpolitikai Jogi és Gazdasági Főosztály
I/A.1.0.3. Diaszpóra és Délvidéki Főosztály
I/A.1.0.4. Erdélyi és Csángó Főosztály
I/A.1.0.5. Felvidéki Főosztály
I/A.1.0.6. Kárpátaljai Főosztály
I/A.1.0.7. Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező Főosztály

I/A.2. Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár

I/A.2.0.1. Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet

I/A.2.1. Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár


I/A.2.1.1. Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
I/A.2.1.2. Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály
I/A.2.1.3. Egyház-finanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztály
I/A.2.1.3.1. Egyház-finanszírozási Osztály
I/A.2.1.3.2. Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Osztály
I/A.2.1.4. Nemzetiségi Főosztály
I/A.2.1.4.1. Nemzetiségi Támogatáskezelési Osztály

I/B. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter

I/B.0.0.1. A Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért, Megépítéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszteri Kabinet
I/B.0.0.1.1. Sajtókapcsolatok, Külügyi és Protokoll Osztály
I/B.0.0.1.2. Miniszteri Titkárság
I/B.0.0.2. PTNM Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya
I/B.0.0.3. PTNM Jogi és Közbeszerzési Főosztály
I/B.0.0.3.1. Jogi Támogató Osztály
I/B.0.0.4. PTNM Szabályozási és Koordinációs Főosztály

I/B.1. A Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásáért Felelős Államtitkár

I/B.1.0.1. A Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásáért Felelős Államtitkári Kabinet
I/B.1.0.2. PTNM Műszaki és Nukleáris Biztonsági Főosztály
I/B.1.0.3. PTNM Engedélyezési és Elemzési Főosztály

I/B.2. A Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásához Kapcsolódó Infrastruktúra-
Fejlesztésért, Innovációért és Lokalizációért Felelős Államtitkár

I/B.2.0.1.A Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásához Kapcsolódó Infrastruktúra-fejlesztésért, Innovációért és Lokalizációért Felelős Államtitkári Kabinet
I/B.2.0.2. PTNM Infrastruktúra-fejlesztési Főosztály
I/B.2.0.3. PTNM Lokalizációs Főosztály
I/B.2.0.4. PTNM Innovációs és Oktatási Főosztály

I/C. Kormánybiztosok

I/C.1.

dr. Fürjes Balázs 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

I/C.2.

Bardóczy Gábor 1629/2018. (XI. 29.) Korm. határozat a 2022-ben Budapesten, Veszprémben, Szegeden és Debrecenben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó egyes sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

I/C.3.

dr. Simicskó István 1257/2018. (VI. 4.) Korm. határozat a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

I/C.4.

Fodor Gergely 1041/2019. (II. 18.) Korm. határozat a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

I/C.5. A Modern Települések
Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos

I./C.5.1. A Modern Városok és Falvak Fejlesztésének Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár

I/C.5.1.1. Modern Városok Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály
I/C.5.1.1.1. Koordinációs Osztály
I/C.5.1.2. Modern Térségek Program Fejlesztéseinek Koordinációjáért Felelős Főosztály
I/C.5.1.2.1. Pályázatkezelő Osztály
I/C.5.1.3. Pénzügyi Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály
I/C.5.1.4. Beruházási Ellenőrzési Főosztály

I. Miniszterelnökséget Vezető
Miniszter

I.0.0.1. Miniszteri Kabinet
I.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság
I.0.0.2. Szakmai Tanácsadói Főosztály
I.0.0.2.1. Protokoll Osztály
I.0.0.3. Koordinációs és Elemzési Főosztály
I.0.0.4. Tájékoztatási Főosztály
I.0.0.5. Állandó Képviselet

I.1. Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár

I.1.0.1. Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
I.1.0.2. Nemzetközi és Külkapcsolatok Főosztálya

I.2. Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár

I.2.0.1. Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
I.2.0.2. Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya
I.2.0.2.1. Civil Kapcsolatok Osztálya
I.2.0.2.2. Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Titkársága Osztály
I.2.0.3. Társadalmi Ügyek Főosztálya

1. Közigazgatási Államtitkár

1.0.0.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság
1.0.0.2. Belső Ellenőrzési Főosztály
1.0.0.3. Szervezetbiztonsági Főosztály
1.0.0.3.1. Minősített Adatvédelmi és Biztonsági Osztály
1.0.0.4. Iratkezelési Főosztály
1.0.0.5. Társaságfelügyeleti Koordinációs Főosztály
1.0.0.5.1. Társaságfelügyeleti Jogi Osztály

1.2. Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkár

1.2.0.1. Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.2.0.1.1. Szervezetellátási és Logisztikai Osztály
1.2.0.2. Intézményi és Külképviseleti Főosztály
1.2.0.2.1. Intézményi és Külképviseleti Személyügyi Osztály
1.2.0.2.2. Intézményi és Külképviseleti Gazdálkodási Osztály
1.2.0.3. Biztosi Titkársági Főosztály
1.2.0.4. Pénzügyi és Számviteli Főosztály
1.2.0.4.1. Pénzügyi Osztály
1.2.0.4.2. Kifizetési Osztály
1.2.0.4.3. Számviteli Osztály
1.2.0.4.4. Kontrolling Osztály
1.2.0.4.5. Illetmény-számfejtési Osztály
1.2.0.4.6. Projektkezelési Osztály
1.2.0.4.7. Kiküldetés és Utaztatási Osztály
1.2.0.4.8. Igazgatási Osztály
1.2.0.5. Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály
1.2.0.5.1. Költségvetési Osztály
1.2.0.5.2. Intézményfelügyeleti Osztály
1.2.0.5.3. Támogatáskezelő Osztály
1.2.0.5.4. Számviteli Osztály

1.2.0.6. Jogi Szolgáltatási Főosztály
1.2.0.6.1. Jogi Előkészítő Osztály
1.2.0.6.2. Támogatási Jogi Osztály
1.2.0.6.3. Vagyon- és Államháztartási Jogi Osztály
1.2.0.7. Humánpolitikai Főosztály
1.2.0.7.1. Személyügyi Osztály
1.2.0.7.2. Humánigazgatási Osztály
1.2.0.7.3. Képzési, Szociális és Nyilvántartási Osztály
1.2.0.7.4. Humánerőforrás Osztály

1.3. Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár

1.3.0.1. Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.3.0.2. Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztály
1.3.0.2.1. Perképviseleti Osztály
1.3.0.2.2. Döntőbizottsági Osztály
1.3.0.3. Jogi, Kodifikációs és Koordinációs Főosztály
1.3.0.3.1.Kodifikációs Osztály
1.3.0.3.2.Koordinációs Osztály

1.4. Parlamenti és Stratégiai
Államtitkár, Miniszterhelyettes

1.4.0.1. Parlamenti és Stratégiai Államtitkári Kabinet
1.4.0.1.1. Parlamenti és Stratégiai Államtitkári Titkárság
1.4.0.2. Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1.4.0.2.1. Parlamenti Koordinációs Osztály
1.4.0.2.2. Kormánybiztosi Koordinációs és Közigazgatási Ösztöndíjprogramért Felelős Osztály
1.4.0.3. NKE Fenntartói Hivatala Főosztály

1.4.1. Stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkár

1.4.1.1. Stratégiai Elemzésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.4.1.2. Közpolitikai Elemzési Főosztály
1.4.1.2.1. Közpolitikai Tervezési Osztály
1.4.1.2.2. Közpolitikai Elemzési Osztály
1.4.1.3. Nemzetközi Elemzési Főosztály
1.4.1.3.1. Nemzetközi Elemzési Osztály

1.5. Közszolgálatért Felelős Államtitkár

1.5.0.1. Közszolgálatért Felelős Államtitkári Kabinet
1.5.0.1.1. Közszolgálatért Felelős Államtitkári Titkárság
1.5.0.1.2. Szervezési Osztály
1.5.0.1.3. Kormányzati Kapcsolatokért Felelős Osztály
1.5.0.2. Fejlesztési Programok és Monitoring Főosztály
1.5.0.2.1. Közigazgatás-fejlesztési Programok Koordinációs Osztály
1.5.0.3. Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály
1.5.0.3.1. Elektronikus Közigazgatás Fejlesztési Osztály
1.5.0.4. Kormányhivatali Szervezetfejlesztési Főosztály
1.5.0.4.1. Szervezetfejlesztési Módszertani Osztály
1.5.0.5. Tájékoztatásért és Kapcsolattartásért Felelős Főosztály
1.5.0.5.1. Médiakapcsolatokért Felelős Osztály
1.5.0.6. Kormányhivatali Online Tájékoztatási Főosztály

1.5.1. Hatósági Ügyekért Felelős
Helyettes Államtitkár

1.5.1.1. Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.5.1.2. Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztály
1.5.1.2.1.Törvényességi Felügyeleti Osztály
1.5.1.2.2. Eljárásjogi és Statisztikai Osztály
1.5.1.3. Hatósági Szakigazgatási Főosztály
1.5.1.3.1. Szabályozási és Hatósági Osztály
1.5.1.3.2. Anyakönyvi és Állampolgársági Ügyek Osztálya

1.5.2. Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkár

1.5.2.1. Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkári Titkárság
1.5.2.2. Építészeti Főosztály
1.5.2.2.1. Műemlékvédelmi Osztály
1.5.2.2.2. Kiemelt Beruházási Osztály
1.5.2.3. Településtervezési és Területrendezési Főosztály
1.5.2.3.1. Településfejlesztési Osztály
1.5.2.3.2. Településrendezési és Szabályozási Osztály
1.5.2.3.3. Területrendezési Osztály
1.5.2.3.4. Világörökségi Osztály
1.5.2.4. Építésügyi Szabályozási és Hatósági Főosztály
1.5.2.4.1. Építésügyi Szabályozási Osztály
1.5.2.4.2. Hatósági Osztály
1.5.2.5. Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály
1.5.2.5.1. Műtárgyfelügyeleti Hatósági Osztály
1.5.2.5.2. Régészeti Osztály

1.5.3. Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkár

1.5.3.1. Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes
Államtitkár Titkárság
1.5.3.2. Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
1.5.3.3. Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály
1.5.3.4. Közbeszerzési Szabályozási Főosztály
1.5.3.5. Informatikai Támogató Főosztály
1.5.3.6. Közbeszerzési Szakmai Koordinációs Főosztály

1.5.4. Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár

1.5.4.1. Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.5.4.2. Közigazgatási Programok Irányítási és Támogatási Főosztály
1.5.4.2.1. Intézménytámogatási Osztály
1.5.4.2.2. Ügyfélkapcsolati Osztály
1.5.4.2.3. Belső Erőforrás Gazdálkodási Osztály
1.5.4.2.4. Program-tervezési és Koordinációs Osztály
1.5.4.3. Közigazgatási Programok Lebonyolítási
Főosztály
1.5.4.3.1. Programelemzési Osztály
1.5.4.3.2. Szakmai Végrehajtási Osztály
1.5.4.3.3. Pénzügyi Végrehajtási Osztály
1.5.4.4. Közigazgatási Programok Végrehajtás
Ellenőrzési és Koordinációs Főosztály
1.5.4.4.1. Közbeszerzés Ellenőrzési Osztály
1.5.4.4.2. Szabályszerűségi Osztály
1.5.4.4.3. Helyszíni Ellenőrzési és Projektfelügyeleti Osztály
1.5.4.5. Közigazgatási Programok Pénzügyi és Monitoring Főosztály
1.5.4.5.1. Monitoring Osztály
1.5.4.5.2. Fejlesztési Osztály

1.5.5. Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkár

1.5.5.1. Területi Közigazgatás Működtetésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.5.5.2. Kormányhivatali Szakmai Irányítási és Koordinációs Főosztály
1.5.5.2.1. Kormányhivatali Koordinációs és Igazgatási Osztály
1.5.5.2.2. Kormányhivatali Ellenőrzési és Elemzési Osztály
1.5.5.3. Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztály
1.5.5.3.1. Kormányhivatali Működtetési, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
1.5.5 3.2. Kormányhivatali Üzemeltetési Osztály
1.5.54. Területi Stratégiai Főosztály
1.5.5.4.1. Közigazgatás-fejlesztési Osztály
1.5.5.4.2. Kormányablak Működtetési Osztály
1.5.5.5. Kormányhivatal Kontrolling Főosztály

1.6. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős Államtitkár

1.6.0.1. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős Államtitkári Kabinet

1.6.1. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztésének Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár

1.6.1.1. A Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztésének Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.6.1.2. Koordinációs és Monitoring Főosztály
1.6.1.3. Társaságfelügyeleti és Támogatáskezelési Főosztály
1.6.1.3.1. Társaságfelügyeleti Osztály
1.6.1.3.2. Támogatáskezelési Osztály

1.7. Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkár

1.7.0.1. Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkári Kabinet
1.7.0.1.1. Európai Uniós Politikák Kialakításáért és Koordinációjáért Felelős Államtitkári Titkárság
1.7.0.2. Európai Uniós Gazdaságpolitikai és Migrációs Főosztály
1.7.0.2.1. Uniós Költségvetési Osztály
1.7.0.2.2. Migrációs, Bel- és Igazságügyi és Kereskedelempolitikai Osztály
1.7.0.3. Versenyképességi és Belső Piaci Érdekérvényesítésért Felelős Főosztály
1.7.0.3.1 Versenyképességi és Ágazati Politikai Osztály

1.7.1. Európai Uniós Ügyek Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár

1.7.1.1. Európai Uniós Ügyek Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.7.1.2. EU Koordinációs, Intézményi és Kabinetügyekért Felelős Főosztály
1.7.1.2.1. EU Koordinációs és Intézményi Osztály
1.7.1.2.2. EU Kabinetügyekért Felelős Osztály
1.7.1.3. Európai Uniós Jogi Főosztály

1.8. Európai Uniós Kapcsolatokért
Felelős Államtitkár

1.8.0.1. Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet
1.8.0.1.1. Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Titkárság
1.8.0.2. Sajtókapcsolatokért és Tárgyalás-előkészítésért Felelős Főosztály

1.8.1. Európai Uniós Kapcsolatokért
Felelős Helyettes Államtitkár

1.8.1.1. Európai Uniós Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság
1.8.1.2. Uniós Intézményi Kapcsolatokért Felelős Főosztály
1.8.1.3. Bilaterális és Egyéb Kapcsolatokért Felelős Főosztály

1.9. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért
Felelős Államtitkár

1.9.0.1. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkári Kabinet
1.9.0.1.1. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkári Titkárság
1.9.0.1.2. Kapcsolati és Elemző Osztály
1.9.0.2. Üldözött keresztények Támogatásáért Felelős Főosztály
1.9.0.3. Hungary Helps Programért Felelős Főosztály


4. függelék a 2/2019. (III. 1.) MvM utasításhoz


I. Költségvetési szervek

A

B

C

1.

Szervezet megnevezése

Miniszteri hatáskör

A miniszter által átruházott hatáskörben eljáró politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető

2.

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

szakmai irányítás

civil és társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár

3.

Fővárosi és megyei kormányhivatalok

szakmai irányítás

közszolgálatért felelős államtitkár

4.

Központi Statisztikai Hivatal

szakmai felügyelet

parlamenti és stratégiai államtitkár

5.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló törvény szerinti fenntartói jog

parlamenti és stratégiai államtitkárII. Alapítványok, közalapítványok

A

C

1.

Szervezet megnevezése

Miniszteri hatáskör

A miniszter által átruházott hatáskörben eljáró politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető

2.

The Hungary Initiatives Foundation Inc.

Alapítói jogok gyakorlója

civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

3.

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Alapítói jogok gyakorlója

civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

4.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Alapítói jogok gyakorlója

miniszter

5.

Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány

Alapítói jogok gyakorlója

civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

6.

Habsburg Ottó Alapítvány

Alapítói jogok gyakorlója

nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár

7

Nemzeti Örökség Intézete

szakmai irányítás

miniszterelnök-helyettese

8.

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

szakmai irányítás

miniszterelnök-helyettese

9.

Szabadságharcosokért Közalapítvány

szakmai irányítás

miniszterelnök-helyetteseIII. Gazdasági társaságok

A

B

C

1.

Szervezet megnevezése

Miniszteri hatáskör

A miniszter által átruházott hatáskörben eljáró politikai felsővezető vagy szakmai felsővezető

2.

Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tulajdonos jogok gyakorlása szakmai felügyelet

nemzetpolitikáért felelős államtitkár

3.

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közszolgálatért felelős államtitkár

4.

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közigazgatási államtitkár

5.

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közigazgatási államtitkár

6.

Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

7.

Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

8.

NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár

9.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közszolgálatért felelős államtitkár

10.

Magyar Házak Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

nemzetpolitikáért felelős államtitkár

11.

KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

12.

DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

közigazgatási államtitkár

13.

Pro Populo Carpathico Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

miniszter

14.

Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tulajdonosi jogok gyakorlása, szakmai felügyelet

az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár

15.

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter

16.

Paks Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság

tulajdonosi jogok gyakorlása

Paksi Atomerőmű Két Új Blokkja Tervezéséért és Üzembe Helyezéséért Felelős Tárca Nélküli MiniszterIV. Háttérintézmények

1.

Központi Statisztikai Hivatal

2.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

3.

Nemzeti Örökség Intézete

4.

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

5.

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

6.

Fővárosi és megyei kormányhivatalok

7.

The Hungary Initiatives Foundation Inc.

8.

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

9.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

10.

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

11.

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

12.

Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13.

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

14.

Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

15.

Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

16.

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt

17.

NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Testület

18.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

19.

Magyar Házak Nonprofit Kft.

20.

Habsburg Ottó Alapítvány

21.

Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

22.

KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

23.

DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

24.

Pro Populo Carpathico Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

25.

Szabadságharcosokért Közalapítvány5. függelék a 2/2019. (III. 1.) MvM utasításhoz


A VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

1. A Miniszterelnökségen vagyonnyilatkozat tételére az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdésében, valamint 3. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjában meghatározott munkaköröket ellátó személyek, továbbá 3. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott jogosultságokkal rendelkező személyek – ideértve a Miniszterelnökséggel állami projektértékelői jogviszonyban állókat is – kötelezettek. A vagyongyarapodási vizsgálatra vonatkozó ellenőrzési eljárás lefolytatása és vizsgálat kezdeményezése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 14. §-a szerint történik.
2. A 2. pontban meg nem határozott kormánytisztviselő vagyongyarapodásának vizsgálatára a Kttv. 88. §-ában meghatározottaknak megfelelően kerül sor.”

6. függelék a 2/2019. (III. 1.) MvM utasításhoz


A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETÉBEN MŰKÖDŐ TITKÁRSÁG ÁLTAL SEGÍTETT MINISZTERELNÖKI BIZTOSOK, MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTTAK ÉS KORMÁNYBIZTOSOK

A

B

C

Név

Feladat

Kinevezés

1.

Balog Zoltán

Romaügyi miniszterelnöki biztos

1/2018. (VI. 1.)
ME utasítás

2.

Bardóczy Gábor

a 2022-ben Budapesten, Veszprémben, Szegeden és Debrecenben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó egyes sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

1629/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

3.

Gyopáros Alpár Ádám

a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

1251/2018. (V. 25.)
Korm. határozat

4.

Héjj Dávid

a miniszterelnök feladatkörébe tartozó ügyekben szükséges társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálása miniszterelnöki biztosként

5/2018. (VII. 19.)
ME utasítás

5.

Dr. Simicskó István

a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos

1257/2018. (VI. 4.)
Korm. határozat

6.

Dr. Szili Katalin

személyes közreműködés a határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban miniszterelnöki megbízott

7.

Tessely Zoltán

a Pannónia Szíve és a Velencei-tóEtyek, valamint a Szent László- és Váli-völgy területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos

9/2018. (X. 17.)
ME utasítás


1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére