• Tartalom

2/2019. (V. 10.) NKFIH utasítás

2/2019. (V. 10.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzkezelési szabályzatáról1

2019.05.12.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján, tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 6. §-ára és 8. § (1) bekezdésére, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 1. melléklet 13. § (3) bekezdésére és 33. § (1) bekezdés a) pontjára, a következő utasítást adom ki:
Az utasítás alkalmazási köre
1. Jelen utasítás alkalmazási köre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapra (a továbbiakban: NKFI Alap) terjed ki.
Számlanyitás és számlavezetés
2. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerint az NKFI Alapért a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) felelős, az NKFI Alap Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett fizetési számlái (a továbbiakban: számlák) feletti rendelkezési jogosultságot az NKFI Hivatal gyakorolja a III. fejezetben foglaltak szerint.
3. Az NKFI Alap számlái:
a) Előirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-00334806-00000000,
b) Európai Uniós Programok Célelszámolási Forintszámla: 10032000-00334806-30005008.
4. Az NKFI Alap előirányzataihoz kapcsolódóan készpénzforgalom nem történik, az NKFI Alap vonatkozásában az NKFI Hivatal házipénztárt nem működtet.
5. Az előirányzat-felhasználási keretszámla az NKFI Hivatal által az NKFI Alapból finanszírozásra kerülő pályázatok és egyéb, az elemi költségvetésben meghatározott kiadások és bevételek pénzforgalmának lebonyolítására, az Európai Uniós Programok Célelszámolási Forintszámla költségvetési körön kívüli számlaként az európai uniós források fogadására és elszámolására szolgál.
6. Az NKFI Alap számláinak megnyitásáról, törzsadatainak módosításáról, a számlák megszüntetéséről és a számlaforgalom bonyolításáról az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztály Számviteli és Pénzügyi Osztálya (a továbbiakban: SZPO) gondoskodik.
Rendelkezési jogosultság
7. Az előirányzat-felhasználási keretszámla és az Európai Uniós Programok Célelszámolási Forintszámla terhére az utalványozott kiadás vagy bevétel pénzügyi teljesítése a Kincstár felé bejelentett két személy együttes aláírásával és a Kincstár felé bejelentett bélyegző lenyomatának használatával, illetve elektronikus pénzügyi teljesítés esetén GIROLock chip kártya használatával rendelhető el.
8. A számlák feletti rendelkezési joggal rendelkező, az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztályának állományába tartozó kormánytisztviselők (a továbbiakban: Kincstárnál bejelentett aláírási joggal rendelkező kormánytisztviselő) nevét és aláírásmintáját a vonatkozó kincstári aláírás-bejelentő karton tartalmazza, amelyet az NKFI Hivatal elnöke hagy jóvá. Amennyiben a számlák feletti rendelkezési jogosultság gyakorlására kijelölt személyekben változás következik be, a Kincstárhoz új kincstári aláírás-bejelentő kartont kell benyújtani. A számlák feletti rendelkezési joggal rendelkező személyekről az SZPO nyilvántartást vezet.
9. A számla feletti rendelkezési jogot elektronikus átutalás (GIRO) alkalmazása esetén két olyan Kincstárnál bejelentett aláírási joggal rendelkező kormánytisztviselő együttesen gyakorolja, akik az azonosításra szolgáló elektronikus aláírás létrehozására szolgáló tanúsítványt hordozó eszközt kézhez vették.
10. Az NKFI Alap számlái közötti pénzeszköz átvezetések jóváhagyására, Kincstár részére történő bejelentésére a Költségvetési Főosztály vezetője – akadályoztatása esetén a helyettesítésére írásban, általa meghatalmazott személy – és a Költségvetési Főosztály egy másik, Kincstárnál bejelentett aláírási joggal rendelkező kormánytisztviselője jogosult.
11. A kincstári aláírás-bejelentő kartonon, valamint a papíralapú bizonylatokon az aláírásokat kék színű tintával kell megtenni. Az előirányzat-felhasználási keretszámlához a 6. számú pecsét, az Európai Uniós Programok Célelszámolási Forintszámlához a 7. számú pecsét tartozik.
12. A kincstári számlanyitás és megszüntetés, számlaforgalom bonyolítása esetén alkalmazandó nyomtatványokat a Kincstár honlapján közzétett szabályzatai tartalmazzák.
13. A kincstári aláírás-bejelentő kartonok egy példányát az érvényesség végét követően – az NKFI Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata szerint – az SZPO a központi irattárba helyezi nem selejtezhető iratként.
Kincstári számlaforgalom
14. Az NKFI Alap számláira érkező befizetések jóváírása
a) átutalási megbízással,
b) beszedési megbízással (felhatalmazó levélen alapuló beszedés)
valósul meg.
15. Az NKFI Hivatal kincstári számláiról kifizetés
a) átutalási megbízással,
b) elektronikus átutalással (csoportos vagy egyedi) GIRO rendszeren keresztül
valósul meg.
16. Az NKFI Alap költségvetését érintő pénzforgalom valamennyi tételéhez olyan szabályszerűen kiállított bizonylatot kell készíteni, amely megfelel a Számv. tv. által előírt, a bizonylattal szemben támasztott alaki és tartalmi követelményeknek. Az NKFI Alap költségvetése terhére pénzügyi teljesítés – nem ideértve az Ávr. 53. § (1) bekezdés b) pontja és 59. § (5) bekezdése szerinti kifizetéseket – kizárólag előzetes írásos kötelezettségvállalást követően, a teljesítés igazolása után, utalványozott és érvényesített utalványrendelet alapján hajtható végre, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról szóló NKFIH utasításban (a továbbiakban: Gazdálkodási Szabályzat) meghatározott eljárásrend szerint.
17. Az NKFI Alapból finanszírozott pályázatokhoz kapcsolódó, kedvezményezettek által visszafizetett támogatási összegeket a Gazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerinti azonosításukat követően az Ávr. 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a támogatási szerződést kezelő szakmai főosztály részéről teljesítésigazolással kell ellátni.
18. Az NKFI Alapból történő kifizetés esetén a pénzforgalmi művelet kezdeményezésekor az ERA és az ÁHT azonosító használati körébe vont számlákra az azonosítókat alkalmazni kell.
19. A napi forgalom főkönyvi könyvelése után a főkönyvi számla egyenlegét – az NKFI Alap számláján történő jóváírások és terhelések napi forgalmának elszámolásáról és a számla egyenlegéről megküldött – a kincstári fizetési számlakivonattal egyeztetni kell. Egyező könyvelés után a számlakivonatot a sorszámának megfelelő sorrendben, a hozzá tartozó bizonylatokkal együtt a Számv. tv. 169. §-ában meghatározott módon és ideig kell megőrizni és tárolni.
20. A számlakivonat alapján a Forrás KGR rendszerben támogatási szerződésenként rögzíteni kell a terhelési és a jóváírási tételeket.
21. Az Ávr. 156. §-ában és 169. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Kincstár által összeállított költségvetési jelentést havonta a tárgyhónapot követő hónap 23-ig a főkönyvi nyilvántartás adataival egyeztetni kell.
22. A 21. pontban foglaltak végrehajtása érdekében – a Kincstár és az NKFI Alap költségvetése teljesítési adatai közötti folyamatos egyezőség biztosítása érdekében – a nem azonosított bevételek rendezését a Gazdálkodási Szabályzatban előírt eljárásrend szerint kell végrehajtani.
23. Elektronikus átutalás (GIRO) esetében a teljesítésigazolással ellátott, érvényesített és utalványozott, utalásra kijelölt tételek a Forrás KGR rendszerben rögzítésre kerülnek. A rögzítést követően egyeztetni kell az utalandó tételeket a Forrás KGR rendszer utalási listájával. Az utalás előtt a Kincstárnál bejelentett aláírási joggal rendelkező 2 kormánytisztviselő ellenőrzi az egyes tételeket, egyezteti a vonatkozó utalványrendeletekkel, majd egyezőség esetén az utalást elektronikus aláírásával igazolja a GIRO rendszerben.
24. Csoportos átutalási megbízás kizárólag elektronikus átutalás (GIRO) formájában nyújtható be a Kincstár részére.
25. A nagy összegű átutalások Ávr. 5. mellékletében foglaltak szerinti bejelentését a Forrás KGR rendszerben végleges kötelezettségként rögzített (utalványozott) főkönyvi adatok alapján az SZPO végzi.
Egyéb rendelkezések
26. Az NKFI Alap költségvetése finanszírozásával (előirányzat-felhasználási terv összeállítása és benyújtása), az előirányzatok módosításával és az Ávr.-ben meghatározott egyéb jelentések (időközi költségvetési, mérlegjelentések) összeállításával és Kincstár részére történő továbbításával kapcsolatos eljárásrendet a Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.
27. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 14. §-a alapján az NKFI Alap kezelése során felmerülő költségek finanszírozása az NKFI Hivatal részére biztosított alapkezelői díj terhére történik, a Gazdálkodási Szabályzatában foglaltak szerint.
Záró rendelkezések
28. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
29. Az utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
30.2
1

Az utasítást a 16/2020. (XI. 26.) NKFIH utasítás 30. pontja hatályon kívül helyezte 2020. november 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező utasítás 29. pontját.

2

A 30. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére