• Tartalom

2/2019. (I. 24.) ORFK utasítás

2/2019. (I. 24.) ORFK utasítás

a fedett nyomozó biztosításáról

2023.04.07.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a fedett nyomozó biztosításából eredő feladatok végrehajtásának szabályozása érdekében kiadom a következő utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás szervi hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra;
b) 1
c) a Készenléti Rendőrségre;
d) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
e)2 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
f) a rendőrkapitányságokra.

2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed
a) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) XXXV. fejezetében, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) VII. fejezetében meghatározott célból alkalmazott fedett nyomozó rendőri jelleg leplezésével történő biztosítására és védelmére;
b) fedett nyomozót érintő biztosítások során végrehajtandó rendőri intézkedések foganatosítására, illetőleg egyes bevetési feladatokra.

2. Értelmező rendelkezések

3. Az utasítás alkalmazásában
a) biztosítás: az a fedett művelet, amelynek célja, hogy biztosítsa a fedett nyomozó tevékenységének zavartalan, dekonspiráció-mentes végrehajtását, valamint a fedett nyomozó élete és testi épsége megóvását;
b)3 biztosító osztály: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: KR NNI MSZ) Műveleti Főosztály Műveleti Biztosító Osztály;
c)4 fedett nyomozót foglalkoztató szerv: a KR NNI MSZ Műveleti Főosztály;
d) megkereső szerv: fedett nyomozó alkalmazását kérő szerv;
e) műveleti feladat: minden olyan tevékenység, amely a Be. XXXV. fejezetében, valamint az Rtv. VII. fejezetében meghatározott célból alkalmazott fedett nyomozó életének és testi épségének biztonsága, valamint tevékenysége biztosítása érdekében kerül végrehajtásra, illetve az álvásárláshoz kapcsolódó rendőri intézkedés foganatosítása.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A biztosítás alkalmazásának szabályai

4. A biztosítás vagy az azzal összefüggésben végrehajtandó rendőri intézkedés irányulhat
a) fedett nyomozó védelmére;
b) az ügyben szereplő célszemély vagy vele kapcsolatba hozható más személy tettenérésére, elfogására, a helyszínen történő visszatartására, indokolt esetben történő előállítására;
c) az ügyben szereplő célszeméllyel vagy vele kapcsolatba hozható más személlyel kapcsolatos tárgyi bizonyítási eszközök elsődleges biztosítására.

5. A biztosító osztály speciálisan kiképzett állománya ellátja
a) a fedett nyomozó által végrehajtott feladatokban a fedett nyomozó biztosítását;
b) a titkos információgyűjtésből, valamint a leplezett eszköz alkalmazásából eredő egyéb műveleti feladatokat.

6. A biztosító osztály az alábbi biztosítási feladatot, rejtett figyelést, titkos megfigyelést, valamint nyílt rendőri intézkedéshez kapcsolódó feladatokat teljesíti
a) a fedett nyomozó életének és testi épségének védelme érdekében vizuálisan és/vagy technikai eszközök használatával folyamatos ellenőrzés alatt tartja a fedett nyomozót és annak közvetlen környezetét;
b) a fedett nyomozó életének és testi épségének védelme, a további műveletek eredményes végrehajtása és az esetleges ellenfigyelés kiszűrése érdekében titkos megfigyelést, rejtett figyelést hajt végre;
c) a fedett nyomozó kilétét érintő konspirációs szabályok figyelembevételével – a 9. pontban meghatározott jóváhagyás birtokában – a Be. 221. § c) pontjában meghatározott álvásárlással összefüggésben személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedéseket foganatosíthat;
d) a fedett nyomozó életének, testi épségének veszélyeztetése esetén a célszeméllyel, illetve a vele kapcsolatba hozható személyekkel szemben személyi szabadságot korlátozó, illetve egyéb nyílt rendőri intézkedést foganatosíthat.

7. A biztosításból történő rendőri intézkedés törvényességéért a megkereső szerv, a végrehajtás szakszerűségéért a biztosító osztály felel. A fedett nyomozó védelme érdekében végrehajtott rendőri intézkedés jogszerűségéért, a fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtására történő felkészítéséért, a fedett nyomozóval és az alkalmazó szervvel való folyamatos kapcsolattartásért felelős személy felel.
8.5 A KR NNI MSZ vezetője intézkedik
a) a biztosító osztály állománya speciális kiképzésére, folyamatos továbbképzésére;
b) a biztosításhoz és azzal összefüggésben végrehajtandó rendőri intézkedéshez használt technikai eszköz beszerzésére;
c) a technikai eszközállomány működőképességének és a technikai úton történő kapcsolattartás zavartalanságának biztosítására;
d) a határon átnyúló műveletek pontos szabályai kidolgozására.

4. A végrehajtás szabályai

9. A fedett nyomozót foglalkoztató szerv vezetője köteles a Be. 221. § c) pontjában meghatározott álvásárlással összefüggésben a személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedések foganatosítását megelőzően a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes szóbeli jóváhagyását beszerezni.

10. A biztosító osztály a biztosítások és a műveleti feladatok végrehajtására akciótervet készít.

11. A megkereső szerv a fedett nyomozót foglalkoztató szervvel történt előzetes egyeztetésnek megfelelően vesz részt a biztosító osztály által – akcióterv alapján – végrehajtott nyílt rendőri intézkedésben.

12. A megkereső szerv a fedett nyomozót foglalkoztató szervvel történt előzetes egyeztetés alapján gondoskodik a biztosító osztály által végrehajtott nyílt rendőri intézkedést követően a személyi szabadságukban korlátozott személy(ek) helyszínen történő átvételéről, valamint a további intézkedések végrehajtásáról.

13. A fedett nyomozót foglalkoztató szerv vezetője – a biztosítást végző munkacsoport parancsnoka vagy a fedett nyomozó alkalmazásának végrehajtására történő felkészítéséért, a fedett nyomozóval és az alkalmazó szervvel való folyamatos kapcsolattartásért felelős személy javaslata alapján – nem engedélyezi a biztosítás végrehajtását, ha:
a) a biztonságos végrehajtás feltételei hiányoznak;
b) a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet a rendőri intézkedés végrehajtását más szerv hatáskörébe utalja.

14. A fedett nyomozót foglalkoztató szerv vezetője a 13. pontban meghatározottak esetén köteles a megkereső szervet a döntése okáról, a körülményekről és indokairól soron kívül tájékoztatni.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

16.6
1

Az 1. pont b) alpontját a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 19. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. pont e) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 156. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. pont b) alpontja a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 17. pontjával megállapított szöveg.

4

A 3. pont c) alpontja a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 17. pontjával megállapított szöveg.

5

A 8. pont nyitó szövegrésze a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 18. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 16. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére