• Tartalom

20/2019. (VII. 30.) IM rendelet

20/2019. (VII. 30.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

2021.11.30.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. §, valamint az 1–46. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A választási irodák tagjainak oktatása

1. § A választási iroda tagjait a feladataik ellátására fel kell készíteni. A felkészítésen való részvétel kötelező. A felkészítésért a választási iroda vezetője felelős.

2. A választási informatikai rendszer

2. § (1)1 E rendelet alkalmazásában választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti választási informatikai rendszer.

(2) Az informatikai rendszert kell használni

a) a választási szervek adatainak rögzítéséhez,

b) a szavazókörök kialakításához, kezeléséhez, felülvizsgálatához,

c) a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,

d) a központi névjegyzék továbbvezetéséhez,

e) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntés meghozatalához,

f) a szavazóköri névjegyzék, valamint a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének összeállításához, továbbvezetéséhez,

g) a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához,

h)2 a szavazóköri névjegyzékből történő – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. §-a és 317. § (2) bekezdése szerinti – adatszolgáltatás elkészítéséhez,

i) a névjegyzékek vezetéséhez kapcsolódó értesítők, határozatok és egyéb döntések elkészítéséhez,

j) a jelölő szervezetek, a listák és a jelöltek adatainak, a jelöltek fényképeinek nyilvántartásához,

k) az ajánlóívek elkészítéséhez, átadásához és visszavételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,

l) az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő – a Ve. 2. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatáshoz,

m) a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,

n) a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával, szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,

o) a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, továbbá a szavazóköri jegyzőkönyv és az eredmény-jegyzőkönyv nyomtatásához, valamint a nyomtatás és hitelesítés megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,

p) a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok jelentéséhez,

q) a jegyzőkönyvek adatainak rögzítéséhez és ellenőrzéséhez,

r) a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,

s) a választási eredmény megállapításának támogatásához,

t) a bírságokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásához,

u) a választási bizottság megbízott tagja összeférhetetlenségére vonatkozó egyes szabályok teljesülésének ellenőrzéséhez.

3. A kormányhivatalok feladatai

3. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) a választási feladatok ellátása érdekében a területi választási iroda, illetve a Fővárosi Választási Iroda (a továbbiakban együtt: TVI), valamint a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője számára – megállapodás alapján – biztosítja

a) a megfelelő számú, a kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy választási iroda tagjává történő megbízásának lehetőségét, valamint

b) a választási iroda tagjának közreműködését a választási feladatok ellátásában, a választási iroda vezetőjének rendelkezése szerint.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) az informatikai rendszerhez kapcsolódó helpdesk, valamint

b) az informatikai rendszerrel kapcsolatos oktatási feladatok

támogatása.

(3) A kormányhivatal a TVI, illetve a HVI részére – írásbeli megállapodás alapján – térítésmentesen rendelkezésre bocsátja

a) a járási, fővárosi kerületi hivatali infrastruktúrát,

b) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket, valamint

c) az a) és b) pontban foglaltak igénybevételéhez szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(4)3 A (3) bekezdésben foglaltak különösen az ajánlóív-nyomtatás, az ajánlás-ellenőrzés, a szavazásnapi napközbeni részvételi adatok és a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítési feladataira terjedhetnek ki.

(5) A választási iroda és a kormányhivatal együttműködik a választási feladatok határidőre történő elvégzése érdekében. A választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a kormányhivatal egyéb feladataival szemben.

(6) A választási iroda tagjává történő megbízása esetén a kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

II. Fejezet

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

4. § Minden polgármesteri hivatallal rendelkező településen önálló HVI működik. Közös önkormányzati hivatalt működtető településeken a HVI feladatait közös HVI látja el.

4. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

5. § (1) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról,

b) az informatikai rendszerben dönt a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemről, a döntés aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes,

c) az informatikai rendszerben biztosítja a szavazóköri névjegyzék megtekinthetőségét,

d) előkészíti a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB), valamint szükség esetén a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak, póttagjainak választását,

e) fogadja az SZSZB és a HVB megbízott tagjának, valamint a nemzetiségi megfigyelő bejelentését, az informatikai rendszerben ellenőrzi választójogát, valamint a Ve. 18. § (1) bekezdés c), f) és h) pontja szerinti összeférhetetlenséget,

f) gondoskodik az SZSZB és a HVB tagjainak és póttagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

g) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

ga) az SZSZB és a HVB tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét,

gb) a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

gc) a HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőségét,

h) az SZSZB, a HVB és a HVI tagjainak adatait, valamint a HVI gb) és gc) alpont szerinti adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

i) helyben szokásos módon közzéteszi a HVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,

j) megállapítja és helyben szokásos módon közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát, közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások számát,

k)4 átveszi az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja; ha az ajánlóív iránti igény nem teljesíthető, haladéktalanul határozatot hoz az ajánlóív kiadásának megtagadásáról, és azt átadja vagy megküldi az igénylőnek,

l) az informatikai rendszerből kinyomtatja és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

m) átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az ajánlóíveket és a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat; azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

n) ellenőrzi, hogy a jelölő szervezet, illetve a független jelölt a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi a HVB-nek, ha a jelölő szervezet, illetve a független jelölt nem, vagy határidőn túl adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

o) átveszi és ellenőrzi, majd azt követően feltölti az informatikai rendszerbe

oa) a jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó Word formátumú fájlt,

ob) a jelölt fényképét tartalmazó, álló formátumú, 240×340 pixel felbontású, JPEG kiterjesztésű fájlt.

(2) A HVI továbbá

a) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – a HVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

aa) az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő polgár és a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

ab)5 az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – megegyeznek-e a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban, az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő adataival,

ac) létezik-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – választópolgár az adott személyi azonosítóval,

ad) egyeznek-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – a választópolgár névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,

ae) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e abban a választókerületben, ahol jelöltet ajánlott,

af) a választópolgár nem ajánlott-e egy jelöltet többször,

b) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,

c) átveszi a kompenzációs lista bejelentését tartalmazó nyomtatványokat és azok mellékleteit, azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra; a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

d) a HVB-nek a lista és a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, valamint a lista és a jelölt nyilvántartásba vétele állapotának változását az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti,

e) az egyéni választókerületi jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő leteltét követően előkészíti a HVB számára a nemzetiségi kompenzációs lista állítását,

f) előkészíti a jelöltek, kompenzációs listák sorsolását, a sorsolás eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,

g)6 a Ve. 153–154. §-a szerint, bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait átadja az igénylőnek,

h)7 a nemzetiségi önkormányzati választáson az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő választópolgárok adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint átadja

ha) a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt számára ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve

hb) a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet állító jelölő szervezetnek,

i) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait a Nemzeti Választási iroda (a továbbiakban: NVI) elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi az NVI-nek,

j) ellátja a jelöltek, kompenzációs listák nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

k) előterjeszti a HVB részére a polgármesteri, az egyéni listás vagy egyéni választókerületi, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

l) előkészíti a szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozását és továbbítását,

m) gondoskodik a nyomtatványok rendelkezésre állásáról,

n) fogadja a központilag biztosított szavazási kellékeket, azokat tételesen ellenőrzi, és gondoskodik biztonságos megőrzésükről,

o) biztosítja a szavazáshoz szükséges technikai feltételeket, a szavazóhelyiségek felszerelését,

p) a választás kitűzése és a szavazást megelőző 67. nap között benyújtott, szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet úgy tekinti, mintha azt a szavazást megelőző 66. napon nyújtották volna be, és a szavazást megelőző 66. napon bírálja el,

q) a szavazóköri névjegyzék lezárását követően kinyomtatja a szavazóköri névjegyzékeket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét és a szavazóköri jegyzőkönyveket,

r) a szavazást megelőző napon előkészíti és tételenként – átvételi elismervénnyel – átadja az SZSZB elnöke vagy helyettese részére a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt és egyéb kellékeket, valamint

s)8 átvezeti a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokat a szavazólapokon, vagy az átvezetés szükségességéről tájékoztatja az SZSZB-t,

t)9 a megismételt szavazásról értesítőt nyomtat az informatikai rendszerből, és annak megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat.

(3) A HVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékeket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét az utolsó oldalon aláírásával és bélyegzőlenyomattal hitelesíti, továbbá a nyomtatásról és a hitelesítésről, valamint a szavazóköri jegyzőkönyvek kinyomtatásáról az informatikai rendszer útján tájékoztatja az NVI-t.

5. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napján

6. § (1) Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) közreműködik a szavazóhelyiség szabályszerű berendezésében,

b) az SZSZB döntése alapján gondoskodik a szavazóköri névjegyzékek kezeléséről, a visszautasítottak jegyzéke és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke vezetéséről,

c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 és 18.30 órakor adatot szolgáltat a HVI részére a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról,

d) a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul továbbítja a HVI vezetőjéhez,

e) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek kiállításában,

f) a szavazóköri jegyzőkönyv kiállítását követően annak adattartalmát – a HVI vezetőjének utasítása szerint – telefonon, elektronikus levélben vagy telefaxon azonnal továbbítja a HVI-hez,

g) közreműködik a szavazóköri jegyzőkönyvek, a szavazás közben történt rendkívüli eseményről kiállított jegyzőkönyvek, valamint az SZSZB határozatai másolatainak előállításában és az SZSZB megbízott tagjai részére történő átadásában, és

h) közreműködik a szavazóurnáknak, a szavazóköri jegyzőkönyveknek, valamint az egyéb választási iratoknak a HVI hivatali helyiségébe történő szállításában.

(2) A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) biztosítja az SZSZB-k működésének és a szavazás menetének törvényes feltételeit,

b) haladéktalanul továbbítja az SZSZB részére a névjegyzék lezárását követően, a szavazás napján 12.00 óráig beérkező mozgóurna iránti igényeket,

c) a jegyzőkönyvvezetőtől fogadja és – ellenőrzést követően – az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti

ca) a napközbeni részvételi adatokat,

cb) a szavazás közben történt rendkívüli eseményekről kiállított jegyzőkönyveket,

cc) a szavazóköri jegyzőkönyv (1) bekezdés f) pontja szerint beérkező adatait,

d) a jegyzőkönyvvezető útján azonnal tájékoztatja az SZSZB-t, ha adathiány van a szavazóköri jegyzőkönyvben, vagy az adatrögzítés során az informatikai rendszer összefüggéshibát vagy egyéb hibát jelzett,

e) átvételi elismervénnyel átveszi az SZSZB-től a szavazóurnákat, a szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint az egyéb választási iratokat és kellékeket,

f) a szavazóköri jegyzőkönyveket jogi és számszaki szempontból ellenőrzi, a hibásan vagy hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre felhívja az SZSZB figyelmét,

g) a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, eltérés esetén – saját hatáskörben – gondoskodik az informatikai rendszerben tárolt adatok javításáról.

6. A helyi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

7. § A HVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik az SZSZB-ktől átvett választási iratok biztonságos tárolásáról,

b) a szavazást követő három napon keresztül biztosítja a szavazóköri jegyzőkönyvek második példányának megtekinthetőségét, közös HVI esetén a jegyzőkönyvvel érintett tagtelepülésen is,

c) több szavazókörös településen a HVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az általános szavazóköri jegyzőkönyvek, a polgármester-választás, az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás szavazóköri jegyzőkönyvei és az informatikai rendszerben tárolt adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a HVB-nek,

d) több szavazókörös településen a HVB rendelkezésére bocsátja

da) az általános szavazóköri jegyzőkönyveket,

db) a polgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyveit,

dc) az egyéni listás vagy az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket,

dd) a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást tartó nemzetiség szavazólapjait tartalmazó szállítóborítékokat,

de) a választás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvek informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét,

e) az egyéni listás vagy egyéni választókerületi választás, a polgármester-választás, továbbá – megtartott települési nemzetiségi önkormányzati választás esetén – a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét, valamint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményét a HVB jegyzőkönyvei alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

f) három napon keresztül biztosítja a HVB eredménymegállapító határozatai és az azok mellékletét képező jegyzőkönyvek, valamint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményét megállapító jegyzőkönyvek második példányainak megtekinthetőségét,

g) a TVI vezetőjének rendelkezése szerint továbbítja a TVI-hez

ga) a szavazást követő napon a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,

gb) a szavazást követő napon a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást tartó nemzetiség területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásának települési részeredményét megállapító jegyzőkönyvek első példányait,

gc) a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást nem tartó nemzetiség szavazólapjait tartalmazó szállítóborítékokat,

gd) a HVB eredménymegállapító határozatainak mellékletét képező jegyzőkönyvek első példányait,

h) előkészíti az egyéni listás, illetve az egyéni választókerületi vagy kompenzációs listás választáson, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati választáson mandátumot szerzett képviselők és a polgármester megbízólevelének átadását,

i) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között, továbbá

j)10 gondoskodik a választási iratok biztonságos tárolásáról; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon megsemmisíti a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során keletkezett döntéseket, a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatott példányát, a nemzetiségi megfigyelők nyilvántartott személyes adatait, az ajánlóíveket, a visszautasítottak jegyzékét és az ellenőrző lapokat, valamint – a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezése, illetve az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatala után – a szavazólapokat,

k)11 az informatikai rendszerben rögzíti a kompenzációs listán szereplő jelölt lemondását a jelöltségről.

II/A. Fejezet12

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

7/A. § Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda

a) ellátja a TVI vezetője által meghatározott oktatási feladatokat,

b) a TVI vezetőjének döntése alapján közreműködik a központi biztosítású választási kellékekkel összefüggő logisztikai feladatok ellátásában, továbbá

c) az országgyűlési egyéni választókerülethez tartozó más településen illetékes HVI illetékességi területén működő SZSZB-be megbízott tag bejelentését az informatikai rendszerben továbbítja az illetékes HVI-hez.

III. Fejezet

TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

8. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) ellenőrzi és irányítja az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák (a továbbiakban: OEVI) és a HVI-k tevékenységét,

b) felügyeli az informatikai rendszer használatát, megteszi a szükséges intézkedéseket a hiányzó adatok pótlása, a hibás adatok kijavítása érdekében,

c) a HVI-k tevékenységének irányításához, illetve feladataik végrehajtásának ellenőrzéséhez az illetékes OEVI vezetőjének közreműködését igénybe veheti.

7. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

9. § (1) A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) előkészíti a területi választási bizottság, illetve a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban együtt: TVB) tagjainak, póttagjainak megválasztását,

b) fogadja a TVB megbízott tagjának bejelentését, az informatikai rendszerben ellenőrzi választójogát, valamint a Ve. 18. § (1) bekezdés c), f) és h) pontja szerinti összeférhetetlenséget,

c) gondoskodik a TVB tagjainak és póttagjainak eskü-, illetve fogadalomtételéről,

d) helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

da) a TVB tagjainak és a TVI vezetőjének nevét,

db) a TVB és a TVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát,

dc) a TVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőségét,

e) a TVB és a TVI tagjainak adatait, valamint a TVI d) pont db) és dc) alpontja szerinti adatait rögzíti az informatikai rendszerben,

f) közzéteszi a TVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,

g) átveszi a jelölő szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra; a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

h) az informatikai rendszerben regisztrálja a jelölő szervezet képviseletében nyilatkozattételre jogosultak adatait,

i)13 a civil szervezetek országos névjegyzékében ellenőrzi a jelölő szervezet létezését, bejelentett adatait és azt, hogy a választás kitűzésekor a bírósági nyilvántartásban jogerősen szerepelt-e, továbbá nemzetiségi jelölő szervezet esetén a bíróság megkeresése útján ellenőrzi a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 2. § 14. pontjában foglalt feltétel teljesülését,

j) megállapítja és közzéteszi a megyei lista, valamint közzéteszi a területi nemzetiségi lista és a főpolgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számát,

k)14 átveszi az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi és az informatikai rendszerben rögzíti; ha az ajánlóív iránti igény nem teljesíthető, haladéktalanul határozatot hoz az ajánlóív kiadásának megtagadásáról, és azt átadja vagy megküldi az igénylőnek; a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki,

l) az informatikai rendszerből kinyomtatja és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

m) átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az ajánlóíveket és a lista, a listán szereplő jelöltek, illetve a főpolgármester-jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványokat; azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

n) ellenőrzi, hogy a jelölő szervezet, illetve a független főpolgármester-jelölt a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi a TVB-nek, ha a jelölő szervezet, illetve a független főpolgármester-jelölt nem, vagy határidőn túl adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

o) átveszi és ellenőrzi, majd azt követően feltölti az informatikai rendszerbe

oa) a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, 300 dpi minőségű, fekvő, 472×236 pixel méretű, JPEG fájlformátumú fájlt,

ob) a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó Word formátumú fájlt,

oc) a jelölt fényképét tartalmazó, álló formátumú, 240×340 pixel felbontású, JPEG fájlformátumú fájlt,

p) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – a TVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

pa) az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő polgár és a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

pb)15 az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – megegyeznek-e a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban, az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő adataival,

pc) létezik-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – választópolgár az adott személyi azonosítóval,

pd) egyeznek-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – a választópolgár névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,

pe) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – választójogosult volt-e abban a választókerületben, ahol listát, jelöltet ajánlott,

pf) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – szerepelt-e a névjegyzékben azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek területi nemzetiségi listáját ajánlotta,

pg) a választópolgár nem ajánlott-e egy listát, főpolgármester-jelöltet többször,

q) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,

r) a TVB-nek a jelölő szervezet, illetve a lista és a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, valamint a jelölő szervezet, a lista és a jelölt nyilvántartásba vétele állapotának változását az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti,

s) előkészíti a listák, főpolgármester-jelöltek sorsolását, a sorsolás eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,

t) a Ve. 153–154. §-a szerint, bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja az igénylőnek,

u) a nemzetiségi önkormányzati választáson az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő választópolgárok adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja

ua) a területi nemzetiségi önkormányzati lista állításához ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve

ub) a területi nemzetiségi önkormányzati listát állító jelölő szervezetnek,

v) a bírság kiszabásáról hozott határozat adatait az NVI elnökének intézkedése szerint haladéktalanul megküldi az NVI-nek,

w) ellátja a listák, jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

x) előterjeszti a TVB részére a megyei listás, illetve a főpolgármesteri, továbbá a területi nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

y) gondoskodik a központi nyomtatványok átvételéről, az ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, továbbá

z) tájékoztatja a HVI-ket a szavazólap elkészülte után bekövetkező változásokról.

(2) A TVI vezetője – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a)16 megszervezi az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek képzését,

b) meghatározza a központilag biztosított kellékek szállításának és átvételének rendjét,

c) elkészíti az üzemzavar esetére irányadó intézkedési tervet, és

d) kiadja a jegyzőkönyvek és a településen települési nemzetiségi önkormányzati választást nem tartó nemzetiség szavazatait tartalmazó szállítóborítékok továbbításával kapcsolatos utasítását.

8. A területi választási iroda feladatai a szavazás napján

10. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról, továbbá a zavarokról, vészhelyzetekről tájékoztatja az NVI elnökét, valamint

b) a központi tájékoztató rendszer adatainak segítségével tájékoztatja a nyilvánosságot.

9. A területi választási iroda feladatai a szavazás napját követően

11. § A TVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) fogadja

aa) a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányait,

ab) a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményét megállapító jegyzőkönyvek első példányait azon települések és nemzetiségek vonatkozásában, amelyek tekintetében települési nemzetiségi választásra sor került,

ac) a nemzetiségi szavazólapokat tartalmazó szállítóborítékokat azon települések és nemzetiségek vonatkozásában, amelyek tekintetében települési nemzetiségi választásra nem került sor,

ad) a HVB eredménymegállapító határozatainak mellékletét képező jegyzőkönyvek első példányait,

b) a TVB döntésének előkészítéseként tételesen ellenőrzi az informatikai rendszerben tárolt adatok és a megyei önkormányzati választás, illetve a főpolgármester-választás szavazóköri jegyzőkönyveiben, a területi és országos nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményéről kiállított jegyzőkönyvekben, valamint a fővárosi kerületi polgármester-választás eredménymegállapító jegyzőkönyveiben szereplő adatok azonosságát, és annak eredményéről jelentést tesz a TVB-nek,

c) segítséget nyújt a TVB-nek a területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson leadott szavazatok megszámlálásához,

d) a megyei önkormányzati választás, a fővárosi kompenzációs listás választás és a főpolgármester-választás eredményét, valamint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson leadott szavazatok megszámlálásáról készült jegyzőkönyv adatait, a területi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét és az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét a TVB jegyzőkönyvei alapján rögzíti az informatikai rendszerben,

e) három napon keresztül biztosítja a TVB jegyzőkönyvei második példánya, valamint a határozatok nyilvánosságát,

f) a TVB országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét megállapító jegyzőkönyvének első példányát – annak kiállítását követően, az NVI elnöke által meghatározottak szerint – továbbítja az NVI-hez,

g) az NVI elnöke által meghatározottak szerint az NVI-hez továbbítja a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzőkönyvek első példányait,

h) előkészíti a megyei önkormányzati választáson, a területi nemzetiségi önkormányzati választáson, illetve a fővárosi kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők és a főpolgármester megbízólevelének átadását,

i) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,

j)17 gondoskodik a választási iratok biztonságos tárolásáról; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon megsemmisíti az ajánlóíveket,

k)18 az informatikai rendszerben rögzíti a megyei listán, a fővárosi kompenzációs listán és a területi nemzetiségi listán szereplő jelölt lemondását a jelöltségről.

IV. Fejezet

KÖZPONTI FELADATOK

10. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját megelőzően

12. § (1) Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a választás alapadatait rögzíti az informatikai rendszerben,

b) gondoskodik a TVI-k és az OEVI-k vezetőinek oktatásáról,

c) biztosítja a HVI-k részére a központi és a szavazóköri névjegyzék elérését,

d) a szavazás napját megelőző 67. napon a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok számára megküldi az értesítőt,

e) átveszi a jelölő szervezet bejelentését tartalmazó nyomtatványokat, azokat ellenőrzi, és az igénylő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra; a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

f) az informatikai rendszerben rögzíti a jelölő szervezet képviseletében nyilatkozattételre jogosultak adatait,

g)19 a civil szervezetek országos névjegyzékében ellenőrzi a jelölő szervezet létezését, bejelentett adatait és azt, hogy a választás kitűzésekor a bírósági nyilvántartásban jogerősen szerepelt-e, továbbá nemzetiségi jelölő szervezet esetén a bíróság megkeresése útján ellenőrzi a Nektv. 2. § 14. pontjában foglalt feltétel teljesülését,

h)20 átveszi az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványt, azt ellenőrzi, a nyomtatvány benyújtásáról átvételi elismervényt ad ki, továbbá az igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálja; ha az ajánlóív iránti igény nem teljesíthető, haladéktalanul határozatot hoz az ajánlóív kiadásának megtagadásáról, és azt átadja vagy megküldi az igénylőnek,

i) az informatikai rendszerből kinyomtatja és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadja az igénylő részére az ajánlóíveket,

j) átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveszi az ajánlóíveket és a lista, a listán szereplő jelöltek bejelentését tartalmazó nyomtatványokat; azokat ellenőrzi, és a bejelentő figyelmét felhívja az esetleges formai hiányosságokra, továbbá a bejelentést az informatikai rendszerben regisztrálja,

k) ellenőrzi, hogy a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet leadta-e; jelzi az NVB-nek, ha a jelölő szervezet nem, vagy határidőn túl adta le a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet,

l) átveszi és ellenőrzi, majd azt követően feltölti az informatikai rendszerbe

la) a jelölő szervezet jelképét tartalmazó, 300 dpi minőségű, fekvő, 472×236 pixel méretű, JPG fájlformátumú fájlt,

lb) a jelölő szervezet, illetve a jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó Word formátumú fájlt,

lc) a jelölt fényképét tartalmazó, álló formátumú, 240×340 pixel felbontású, JPG fájlformátumú fájlt,

m) az ajánlóíveken adott ajánlásokat – az NVB döntésének előkészítése érdekében – a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján ellenőrzi; az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

ma) az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő polgár és a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

mb)21 az ajánlást gyűjtő polgár adatai – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – megegyeznek-e a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban, az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetőiengedély-nyilvántartásban szereplő adataival,

mc) létezik-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – választópolgár az adott személyi azonosítóval,

md) egyeznek-e – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napjára vonatkozóan – a választópolgár névjegyzékbeli adatai az ajánlóíven feltüntetett adataival,

me) a választópolgár – az ajánlóív kiadása és leadása közötti időszak bármely napján – szerepelt-e a névjegyzékben azon nemzetiség választópolgáraként, amelynek országos nemzetiségi listáját ajánlotta,

mf) a választópolgár nem ajánlott-e egy listát többször,

n) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,

o) az NVB-nek a jelölő szervezet, illetve a lista és a jelölt nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntését, valamint a jelölő szervezet, a lista és a jelölt nyilvántartásba vétele állapotának változását az informatikai rendszerben haladéktalanul rögzíti,

p) előkészíti a listák sorsolását, a sorsolás eredményét rögzíti az informatikai rendszerben,

q) a Ve. 153–154. §-a szerint, bejelentett igény alapján, az adatszolgáltatási díj megfizetésének igazolását követően a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait elektronikus adathordozón átadja az igénylőnek,

r) a nemzetiségi önkormányzati választáson az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékében szereplő választópolgárok adatait a Ve.-ben meghatározottak szerint elektronikus adathordozón átadja

ra) az országos nemzetiségi önkormányzati lista állításához ajánlóívet igénylő jelölő szervezetnek, illetve

rb) az országos nemzetiségi önkormányzati listát állító jelölő szervezetnek,

s) ellátja a listák, jelöltek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

t) előterjeszti az NVB részére az országos nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

u) irányítja a szavazólapok adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, a nyomdai adatátadás folyamatát, gondoskodik a szavazólapok előállításáról,

v) meghatározza a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártatásával, szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatokat,

w) gondoskodik a Braille-sablon elkészítéséről és eljuttatásáról a megfelelő szavazóhelyiségekbe,

x) megküldi a könnyített formában megírt tájékoztató anyagot az azt igénylő választópolgároknak,

y) a választások hivatalos honlapján közzéteszi

ya) a választási irodák vezetőjének nevét, a választási irodák hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát, valamint a választási bizottságok határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldalak elérhetőségét,

yb) az NVB ülésének várható időpontját és részletes napirendjét,

z) a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza

za) az NVB tagjainak és az NVI vezetőjének nevét,

zb) az NVB és az NVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát.

(2) Az NVI elnöke – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – meghatározza

a) az igazgatási és informatikai próbák időpontjait, feladatait, résztvevőit,

b) a szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzőkönyvek továbbításának rendjét.

11. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napján

13. § Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) működteti a Választási Központot,

b) gondoskodik a választási információs rendszer működtetéséről,

c) a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza a napközbeni részvételi jelentések és a napközben történt rendkívüli események adatait, azokról tájékoztatja az NVB-t,

d) 19.00 órát követően a választások hivatalos honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat, valamint

e) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a tartalékmegoldások alkalmazásáról.

12. A Nemzeti Választási Iroda feladatai a szavazás napját követően

14. § Az NVI – a Ve.-ben foglalt feladatain túl –

a) a választások hivatalos honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a választás előzetes eredményére vonatkozó tájékoztató adatokat,

b) gondoskodik az NVI elnöke által meghatározott szavazóköri jegyzőkönyvek első példányainak beszkenneléséről, azok adattartalmát összeveti az informatikai rendszerben tárolt adatokkal, szükség esetén a HVI útján gondoskodik az adatok informatikai rendszerben történő javításáról,

c) fogadja az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét megállapító jegyzőkönyveket,

d) az NVB döntésének előkészítéseként ellenőrzi az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét megállapító jegyzőkönyvek és az informatikai rendszerben tárolt adatok azonosságát, és az ellenőrzés eredményéről jelentést tesz az NVB-nek,

e) adatokat szolgáltat az NVB részére az országos nemzetiségi önkormányzati választás eredményének megállapítása céljából,

f) előkészíti az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők megbízólevelének átadását,

g) tájékoztatást ad az erre irányuló kérelmet benyújtó választópolgár számára arról, hogy az adatai szerepelnek-e az általa ellenőrzött ajánlások között,

h)22 gondoskodik a választási iratok biztonságos tárolásáról; a szavazást követő kilencvenedik napot követő munkanapon megsemmisíti a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, valamint az azok elbírálása során keletkezett döntések, a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének elektronikus példányát, a nemzetiségi megfigyelők nyilvántartott személyes adatait, az ajánlóíveket és az ajánlóívekről az informatikai rendszerbe rögzített adatokat,

i) fogadja a szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek első példányát, azokat a szavazást követő kilencvenedik nap elteltével, illetve büntetőeljárás esetén az ügy jogerős lezárása után átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

j)23 az informatikai rendszerben rögzíti az országos nemzetiségi listán szereplő jelölt lemondását a jelöltségről.

V. Fejezet

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS

15. § Az időközi választás kitűzésének tényét az illetékes választási iroda haladéktalanul közli a TVI-vel és az NVI-vel.

16. § Az időközi választáson a szavazókörben megjelent választópolgárok számáról az NVI elnökének a Ve. 71. § (2) bekezdése szerinti utasítása szerint kell jelentést adni.

VI. Fejezet

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSBAN HASZNÁLANDÓ NYOMTATVÁNYOK

17. §24 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán használandó nyomtatványok mintáit az 1–47. melléklet állapítja meg.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § Ez a rendelet az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1994. december 19-i 94/80/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

20. §25

1–47. melléklet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelethez26

1

A 2. § (1) bekezdése a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés h) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdése a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdés k) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdés g) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdés h) pont nyitó szövegrésze a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (2) bekezdés s) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdés t) pontját a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 10. § (4) bekezdése iktatta be.

10

A 7. § j) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. § k) pontját a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A II/A. fejezetet (7/A. §) a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 12. §-a iktatta be.

13

A 9. § (1) bekezdés i) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. § (1) bekezdés k) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. § (1) bekezdés p) pont pb) alpontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 11. § j) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 11. § k) pontját a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 12. § (1) bekezdés g) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. § (1) bekezdés h) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 12. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 14. § h) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 14. § j) pontját a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 16. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 17. § a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 13. és 15. melléklet a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 47. mellékletet a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére