• Tartalom

20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet

20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről1

2021.01.02.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 13. § tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3–12. § és a 14–25. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), d) és u) pontjában, (2a) és (2b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel és a 64. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 4. és az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 98. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 8. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 9. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben –,

a 10. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása

1. §2

2. Az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM–GyISM együttes rendelet módosítása

2. §3

3. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

3. §4

4–13. §5

14. §6

15. §7

16. §8

17–19. §9

20. §10

21. § (1)11

(2)12

22. §13

23. § (1)14

(2)15

(3)16

24. §17

25. § (1)18

(2)19

4. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

26. §20

27. §21

5. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló
4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet módosítása

28. §22

6. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

29–36. §23

37. §24

38–40. §25

7. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

41. §26

8. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

42. §27

9. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosítása

43. §28

10. A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése

44. §29

11. Hatályon kívül helyező rendelkezések

45. § (1)30

(2)31

12. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. §, a 20. §, a 22. §, a 23. § (3) bekezdése, a 45. § (1) bekezdése, a 47. §, valamint a 3–6. melléklet 2019. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 15. §, a 16. §, a 21. § (1) bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, a 25. § (2) bekezdése, a 37. §, valamint az 1. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 14. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

47. § E rendelet 20. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelethez32

2. melléklet a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelethez33

3–6. melléklet a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelethez34

7. melléklet a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelethez35

8. melléklet a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelethez36

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 17–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 21. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 23. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 25. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 25. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 38–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 45. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 3–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére