• Tartalom
Oldalmenü

20/2019. (XII. 19.) PM utasítás

a belföldi kiküldetések és a helyszíni ellenőrzéssel összefüggő hivatali utazás rendjéről

2019.12.21.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára a Pénzügyminisztérium munkatársainak belföldi kiküldetéseivel összefüggő eljárás rendjéről és költségtérítéséről a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Pénzügyminisztériumban (a továbbiakban: minisztérium)

a) politikai szolgálati jogviszonyban álló,

b) biztosi szolgálati jogviszonyban álló,

c) kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, valamint

d) munkaviszonyban álló személy

belföldi kiküldetésére és helyszíni ellenőrzéssel összefüggő hivatali utazására.

(2) Ezen utasítás alkalmazásában

a) belföldi kiküldetés: a minisztérium tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében az elrendelő által elrendelt, a beosztási okiratban vagy a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő belföldi munkavégzés;

b) elrendelő: a belföldi kiküldetést elrendelő vezető;

c) helyszíni ellenőr: a minisztérium tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a megbízólevélben meghatározott helyszínen ellenőri tevékenységet folytató személy;

d) hivatali utazás: a helyszíni ellenőrnek a beosztási okiratban vagy a munkaszerződésben rögzített munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzése;

e) kiküldött: az a minisztériumban politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló személy, aki belföldi kiküldetésen vesz részt.

2. A belföldi kiküldetés elrendelése

2. § (1) A belföldi kiküldetés az elvégzendő feladat meghatározásával és az 1. melléklet szerinti nyomtatvány (a továbbiakban: belföldi kiküldetési rendelvény) 2 példányban történő kiállításával a belföldi kiküldetés napját megelőzően rendelhető el.

(2) A belföldi kiküldetést

a) a miniszter, az államtitkár és a helyettes államtitkár esetében a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök, akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkár,

b) a közigazgatási államtitkár esetében a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök, akadályoztatása esetén a parlamenti államtitkár,

c) a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök esetében a közigazgatási államtitkár, akadályoztatása esetén a jogi és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár,

d) a kabinetfőnök esetén – a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök kivételével – az irányítását ellátó államtitkár, akadályoztatása esetén a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök,

e) a miniszteri kabinet és a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó főosztályok munkatársai esetében a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök, akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkár,

f) a főosztályvezető esetében az irányítását ellátó helyettes államtitkár, akadályoztatása esetén az irányítását ellátó államtitkár,

g) államtitkár irányítása alá tartozó főosztályvezető esetén az irányítását ellátó államtitkár, akadályoztatása esetén a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök;

h) egyéb kiküldött esetében az irányítását ellátó főosztályvezető, akadályoztatása esetén a főosztályvezető ügyrendben kijelölt helyettese

rendelheti el.

(3) A kiküldöttenként külön-külön kitöltött belföldi kiküldetési rendelvényt a belföldi kiküldetés napját legalább 2 munkanappal megelőzően az Intézményi Gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: IGF) részére két példányban kell megküldeni, amelyből az egyik példány a pénzügyi ellenjegyzést követően az IGF-nél marad, a másik példány a kiküldött részére visszaküldésre kerül.

(4) A belföldi kiküldetés időtartama nem haladhatja meg alkalmanként a 60 munkanapot és naptári évenként a 110 munkanapot.

(5) Ugyanazon eseményre ugyanazon szervezeti egység részéről kettőnél több fő belföldi kiküldetésének elrendelésére csak indokolt esetben kerülhet sor. Ennek indokolását az elrendelő a belföldi kiküldetési rendelvény „Megjegyzés” rovatában köteles feltüntetni.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt előírástól eltérni abban az esetben lehet, ha az adott eseményen való részvétel költségeit a meghívó fél viseli.

(7) Konferencián, továbbképzésen – munkavégzés céljából – történő részvétel belföldi kiküldetésnek minősül, egyéb esetben ennek engedélyezése a minisztérium közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint történik.

3. § (1) A kiküldetés során az elrendelő és a kiküldött a gazdaságosság szempontjának figyelembevételével köteles eljárni.

(2) A kiküldöttet a belföldi kiküldetéssel kapcsolatban a következő költségtérítés illeti meg:

a) szállásköltség,

b) utazási költség.

(3) A belföldi kiküldetés időtartamának meghatározásánál az indulás és érkezés tényleges időpontját kell számításba venni.

(4) A belföldi kiküldetéshez előleg csak rendkívül indokolt esetben igényelhető. Az elrendelő az előleg felvételére vonatkozó engedélyt az IGF vezetőjének címzett feljegyzésben kérhet. Az előleggel a belföldi kiküldetés befejező napját követő 5 munkanapon belül el kell számolni.

3. Szállásköltség

4. § (1) Többnapos belföldi kiküldetés esetén, vagy ha a kiküldött a belföldi kiküldetés napján lakóhelyére visszatérni nem tud, a minisztérium nevére és székhelycímére (1051 Budapest, József nádor tér 2–4.) szabályosan kiállított készpénzfizetési számla ellenében az IGF a tényleges szállásköltséget a kiküldött részére, átutalásos számla esetén a számla kiállító részére átutalja.

(2) A szállás abban az esetben rendelhető meg, ha a belföldi kiküldetési rendelvény pénzügyi ellenjegyzésére sor került. A helyi adókról szóló törvény szerinti adómentességről a szállás megrendelésekor nyilatkozni szükséges.

(3) Bruttó 200 ezer forintot meghaladó szállás megrendelése esetén a megrendelés pénzügyi ellenjegyzése és a partner részéről írásbeli visszaigazolás szükséges.

(4) A kiküldött elszállásolás céljából legfeljebb 3 csillagos – európai uniós projektből történő finanszírozás esetén, amennyiben ezt a felhívás lehetővé teszi, legfeljebb 4 csillagos – szállodai elhelyezést vendégéjszakánként legfeljebb bruttó 15 000 forint/fő/éj összeghatárig vehet igénybe.

(5) Politikai felsővezető, szakmai felsővezető és a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök esetében a kiküldetés protokolláris jellege vagy célja alapján 3 csillagnál magasabb kategóriájú szállodai elhelyezés is biztosítható.

(6) A (4) bekezdés szerinti összeghatár feletti szállásdíj elszámolásához – az elrendelő külön feljegyzésben történő indokolása alapján – a gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár előzetes jóváhagyása szükséges.

(7) Ha a kiküldött egy küldöttség tagjaként teljesít kiküldetést, indokolt esetben a részére a küldöttség vezetőjét megillető szállodában történő elhelyezés biztosítható, ennek indokoltságáról az elrendelőnek a belföldi kiküldetési rendelvény „Megjegyzés” rovatában kell nyilatkoznia.

(8) A szálláshely igénybevétele esetén a szállásdíjba foglalt reggelin felül más étkezés díja nem számolható el. A minisztérium nem térít meg olyan költségeket, amelyek a kiküldött személyes igényeit szolgálják.

4. Utazási költség

5. § (1) A belföldi kiküldetés során a célállomás elérése történhet:

a) vasút,

b) távolsági autóbusz,

c) menetrend szerint közlekedő belföldi hajójárat,

d) helyi közösségi közlekedés,

e) hivatali személygépkocsi, vagy

f) a kiküldött vagy a kiküldött Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója tulajdonában levő személygépkocsi (a továbbiakban: saját tulajdonú személygépkocsi)

igénybevételével.

(2) A belföldi kiküldetés elrendelésekor az elrendelő határozza meg a feladat elvégzése során igénybe vehető közlekedési eszközt.

(3) Utazási költség az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetben a minisztérium nevére és székhelycímére szabályszerűen kiállított számla, valamint a hozzá csatolt menetjegy, helyjegy és pótjegy ellenében, az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a leadott utazási jegyek ellenében számolható el.

(4) Vasúton történő utazás esetén a másodosztályú menetjegy díja számolható el, első osztályú menetjegy igénybevételére a főosztályvezető és az ennél magasabb beosztású vezető jogosult.

(5) A kiküldött kormánytisztviselő a belföldi kiküldetés alkalmával az egyébként a kormánytisztviselők számára biztosított közforgalmi személyszállítási utazási kedvezményt nem veheti igénybe.

(6) Hivatali személygépkocsit a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) gépjárműparkjából a KEF-en keresztül kell igényelni. A hivatali személygépkocsi használatára a KEF szabályai vonatkoznak.

(7) Saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célra történő igénybevételét az elrendelő akkor engedélyezheti, ha a személygépkocsi megfelel a forgalomban tartási követelményeknek, a személygépkocsi érvényes műszaki vizsgával, a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel vagy a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással, a személygépkocsi tulajdonosa a személygépkocsira érvényes teljes körű casco- és balesetbiztosítással, továbbá a kiküldött érvényes jogosítvánnyal rendelkezik.

(8) Saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevétele esetén a kiküldöttnek a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot is csatolnia kell a belföldi kiküldetési rendelvényhez.

(9) Saját tulajdonú személygépkocsival történő utazáskor az IGF a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélküli elszámolható mértékéről szóló Korm. rendelet által meghatározott alapnorma-átalány mértéke, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett, adott hónapra érvényes üzemanyagár, az általános norma költség és a megtett kilométer alapján az alábbiak figyelembevételével állapítja meg a kifizetendő költségtérítés összegét:

a) normaköltségként a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott általános személygépkocsi norma költségtérítés fizethető;

b) az IGF részére leadott elszámoláshoz a pontos címadatok feltüntetésével csatolni kell a www.maps.google.com honlapról kinyomtatott útvonaltervet;

c) az autópálya-használati díj a minisztérium nevére és székhelycímére – a kiküldetés időtartamához képest a leggazdaságosabb díjnak megfelelően – szabályszerűen kiállított számla ellenében, a parkolás díja a leadott jegy ellenében fizethető ki.

(10) Baleset, káresemény bekövetkeztekor valamennyi káreseményhez kapcsolódó költség a kiküldöttet terheli, amennyiben az a kiküldött hibájából következett be.

(11) A közlekedési szabályok megsértése miatt kiszabott bírság vagy egyéb költség kizárólag a kiküldöttet terheli, az a minisztérium költségvetése terhére nem számolható el.

5. Hivatali utazás

6. § (1) Hivatali utazás során felmerülő kiadások elszámolását a 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell előzetesen igényelni.

(2) A hivatali utazáshoz kapcsolódó költségek elszámolását a 2. § (2) bekezdésében meghatározott vezetők igényelhetik.

(3) A kitöltött (1) bekezdés szerinti nyomtatványt a hivatali utazás napját legalább 2 munkanappal megelőzően az IGF részére 1 példányban kell megküldeni.

(4) A hivatali utazás során a helyszíni ellenőr részére a 3. § (2) bekezdésében meghatározott költségek téríthetőek meg. Szállás igénybevétele esetén a 4. § (1)–(4) bekezdését, a 4. § (6) bekezdését, valamint a 4. § (8) bekezdését, utazási költségtérítés igénylése esetén az 5. § (1)–(5) bekezdését, valamint az 5. § (6)–(11) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a kiküldött alatt helyszíni ellenőrt, a belföldi kiküldetés alatt hivatali utazást kell érteni.

6. A belföldi kiküldetéshez és a hivatali utazáshoz kapcsolódó költségek elszámolása

7. § (1) A belföldi kiküldetéssel kapcsolatos, jelen utasításban meghatározott költségek kizárólag – a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre és teljesítésigazolásra vonatkozó szabályok betartásával – szabályszerűen elrendelt, teljesített belföldi kiküldetés esetén, a belföldi kiküldetés időtartamára számolhatóak el.

(2) A hivatali utazással kapcsolatos, jelen utasításban meghatározott költségek kizárólag – a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre és teljesítésigazolásra vonatkozó szabályok betartásával – szabályszerűen engedélyezett, teljesített hivatali utazás esetén, a hivatali utazás időtartamára számolhatóak el.

(3) A kiküldött a belföldi kiküldetés befejező napját követő 5 munkanapon belül – akadályoztatása esetén legkésőbb 30 napon belül – köteles a 4. melléklet szerinti költségelszámolást szabályszerűen kitöltve, a kiküldetést elrendelő teljesítésigazolásával ellátva és a szükséges mellékleteket csatolva az IGF részére megküldeni.

(4) A helyszíni ellenőr az 5. melléklet szerinti költségelszámolást a (3) bekezdés szerinti rendelkezések betartásával köteles az IGF részére megküldeni.

(5) A költségelszámolásban feltüntetett adatokat az IGF megvizsgálja, és a hatályos jogszabályokban, valamint jelen utasításban foglaltak szerint elszámolható tételeket megtéríti a kiküldött, illetve a helyszíni ellenőr vagy átutalásos számla esetében a szolgáltató részére.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

9. §1

1. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM utasításhoz

Iktatószám:
Belföldi kiküldetés azonosító: BKK..……
BELFÖLDI KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY
(Megküldendő 2 példányban az IGF részére)

Kiküldött neve, beosztása:

 

Kiküldött szervezeti egysége:

 

Kiküldött lakóhelye (tartózkodási helye):

 

Kiküldött adóazonosító jele:

 

Kiküldetés helye
(település, pontos cím):

Kiküldetés ideje
(év, hó, nap):

Engedélyezett belföldi tartózkodás ideje:

Megjegyzés

 

 

........ nap, ............ éj

 

 

 

........ nap, ............ éj

 

Kiküldetés célja:

Költségviselő: (a megfelelőt kérjük jelölni)

□ PM igazgatása

 

 

□ Projekt

Projekt azonosító száma:

 

□ Meghívó fél viseli

Meghívó fél neve:

 

□ Nincs költség

 

 

Költségkategória

Várható költségek (Ft)

Utazási költségtérítés (igénybe vehető közlekedési eszköz)

 

□ vasúton történő utazás

 

□ távolsági autóbusz

 

□ menetrend szerint közlekedő belföldi hajójárat

 

□ helyi közösségi közlekedés

 

□ hivatali személygépkocsi

 

□ saját tulajdonú személygépkocsi*

 

□ egyéb utazási költségtérítés (autópálya matrica, parkolás stb.)

 

Szállás költségtérítés

 

□ szállás: ……………… Ft/éj

 

Várható költségtérítés összesen

 

* A kiküldött saját/közeli hozzátartozója tulajdonában lévő személygépkocsi igénybevételét engedélyezem, a kiküldött a belföldi kiküldetések és a helyszíni ellenőrzéssel összefüggő hivatali utazás rendjéről szóló 20/2019. (XII. 19.) PM utasítás 2. melléklete szerinti nyilatkozatot csatolta jelen belföldi kiküldetési rendelvényhez.

Megjegyzés:


Kiküldetést elrendelő:

Név:

Aláírás:
Kelt:

Pénzügyi ellenjegyző (IGF):

Név:

Aláírás:
Kelt:

2. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM utasításhoz

NYILATKOZAT
saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez
Alulírott

Név:

 

Lakcím:

 

Adóazonosító szám:

 

Szervezeti egység:

 

kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban* / közeli hozzátartozóm tulajdonában* lévő személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni az alábbi útvonalon és távolságra:

Kiindulás helye (pontos cím):

 

Kiküldetés helye (pontos cím):

 

Távolság kilométerben:
(www.maps.google.com útvonalterv alapján)

 

A személygépkocsi

típusa:

 

forgalmi rendszáma:

 

forgalmi engedélyének száma:

 

műszaki érvényessége:

 

hengerűrtartalma:

 

üzemanyag oktánszáma:

 

tulajdonosának neve:

 

gépjármű törzskönyv száma:

 

Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélküli elszámolható mértékéről szóló Korm. rendelet szerinti alapnorma-átalány, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott általános személygépkocsi-normaköltség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett, adott hónapra érvényes üzemanyagár, valamint a megtett kilométer figyelembevételével történő elszámolást.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a saját tulajdonomban* / közeli hozzátartozóm tulajdonában* lévő személygépkocsi megfelel a forgalomban tartási követelményeknek, a személygépkocsi érvényes műszaki vizsgával, a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel vagy a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással, a személygépkocsi tulajdonosa a személygépkocsira érvényes teljes körű casco- és balesetbiztosítással rendelkezik. Kijelentem, hogy a kiküldetés idején érvényes jogosítvánnyal rendelkezem.
Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban* / közeli hozzátartozóm tulajdonában* lévő személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban – a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége körébe tartozó eseteket kivéve – semmiféle kártérítési igénnyel nem lépek fel a Pénzügyminisztériummal szemben.
Budapest, 20.. ……………….
………………………………………
nyilatkozattevő aláírása
_______________________
* A megfelelő rész aláhúzandó!

3. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM utasításhoz

Iktatószám:
Azonosító: HKV..……
HIVATALI UTAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS IGÉNYLÉSE*
(Megküldendő 1 példányban az IGF részére költségtérítési igény esetén)

Helyszíni ellenőr neve, beosztása:

 

Helyszíni ellenőr szervezeti egysége:

 

Helyszíni ellenőr lakóhelye (tartózkodási helye):

 

Helyszíni ellenőr adóazonosító jele:

 

Helyszíni ellenőrzés helye
(település, pontos cím):

Helyszíni ellenőrzés ideje
(év, hó, nap):

Engedélyezett belföldi tartózkodás ideje:

Megjegyzés

 

 

........ nap, ............ éj

 

 

 

........ nap, ............ éj

 

Helyszíni ellenőrzés célja:

Költségviselő: (a megfelelőt kérjük jelölni)

□ PM igazgatása

 

 

□ Projekt

Projekt azonosító száma:

 

Költségkategória

Várható költségek (Ft)

Utazási költségtérítés (igénybe vehető közlekedési eszköz)

 

□ vasúton történő utazás

 

□ távolsági autóbusz

 

□ menetrend szerint közlekedő belföldi hajójárat

 

□ helyi közösségi közlekedés

 

□ saját tulajdonú személygépkocsi**

 

□ egyéb utazási költségtérítés (autópálya matrica, parkolás stb.)

 

Szállás költségtérítés

 

□ szállás: ……………… Ft/éj

 

Várható költségtérítés összesen

 

** A helyszíni ellenőr saját/közeli hozzátartozója tulajdonában lévő személygépkocsi igénybevételét engedélyezem, a helyszíni ellenőr a belföldi kiküldetések és a helyszíni ellenőrzéssel összefüggő hivatali utazás rendjéről szóló 20/2019. (XII. 19.) PM utasítás 2. melléklete szerinti nyilatkozatot csatolta jelen igényléshez.

Megjegyzés:Igénylő:

Név:

Aláírás:
Kelt:

Pénzügyi ellenjegyző (IGF)**:

Név:

Aláírás:
Kelt:

* Csak felmerülő költségigény esetén szükséges kitölteni.

4. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM utasításhoz

Belföldi kiküldetés azonosító: BKK..……
BELFÖLDI KIKÜLDETÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSA
(Megküldendő 1 példányban az IGF részére)

Kiküldött tölti ki

Kiküldött neve:

 

Kiküldött adóazonosító jele:

 

Kiküldetés helye

Indulás

Érkezés

Belföldi tartózkodás ideje

Megjegyzés

Hónap, nap

Hónap, nap

Nap

Éj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiküldött költségei
(Kiküldött tölti ki)

Elszámolható költségtérítés
(IGF tölti ki)

Vasúton történő utazás költsége:

 

 

Távolsági autóbusz költsége:

 

 

Menetrend szerint közlekedő belföldi hajójárat költsége:

 

 

Helyi közösségi közlekedés költsége:

 

 

Hivatali személygépkocsi költsége:

---------------------

 

Saját tulajdonú személygépkocsi költsége*:

 

 

Egyéb utazási költségtérítés (autópálya matrica, parkolás stb.)

 

 

Szállásköltség:

 

 

Költségtérítés összesen:

 

 

Nyilatkozat a szállásról (a megfelelőt kérjük jelölni):

Számla sorszáma:

 

A szállásról kiállított számla

□ csak a szállásdíjba foglalt reggeli költségét tartalmazza

□ egyéb étkezés költségét is tartalmazza

□ nem tartalmaz étkezési költséget

Mellékelt bizonylatok száma:

 

db

Megjegyzés:

 

* A www.maps.google.com honlap szerinti útvonalterv mellékelve.

Kiküldött:

Név:

Aláírás:
Kelt:

Kiküldetést elrendelő/teljesítésigazoló:

Név:

Aláírás:
Kelt:

IGF által ellenőrizte:

Név:

Aláírás:
Kelt:

5. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) PM utasításhoz

Azonosító: HKV..……
HIVATALI UTAZÁS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSA
(Megküldendő 1 példányban az IGF részére)

Helyszíni ellenőr tölti ki

Helyszíni ellenőr neve:

 

Helyszíni ellenőr adóazonosító jele:

 

Helyszíni ellenőrzés helye

Indulás

Érkezés

Belföldi tartózkodás ideje

Megjegyzés

Hónap, nap

Hónap, nap

Nap

Éj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyszíni ellenőr költségei
(Helyszíni ellenőr tölti ki)

Elszámolható költségtérítés
(IGF tölti ki)

Vasúton történő utazás költsége:

 

 

Távolsági autóbusz költsége:

 

 

Menetrend szerint közlekedő belföldi hajójárat költsége:

 

 

Helyi közösségi közlekedés költsége:

 

 

Saját tulajdonú személygépkocsi költsége*:

 

 

Egyéb utazási költségtérítés
(autópálya matrica, parkolás stb.)

 

 

Szállásköltség:

 

 

Költségtérítés összesen:

 

 

Nyilatkozat a szállásról (a megfelelőt kérjük jelölni):

Számla sorszáma:

 

A szállásról kiállított számla

□ csak a szállásdíjba foglalt reggeli költségét tartalmazza

□ egyéb étkezés költségét is tartalmazza

□ nem tartalmaz étkezési költséget

Mellékelt bizonylatok száma:

 

db

Megjegyzés:

 

* A www.maps.google.com honlap szerinti útvonalterv mellékelve.

Helyszíni ellenőr:

Név:

Aláírás:
Kelt:

Igénylő /teljesítésigazoló:

Név:

Aláírás:
Kelt:

IGF által ellenőrizte:

Név:

Aláírás:
Kelt:

1

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.