• Tartalom

207/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

207/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a Puskás Aréna működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatokról1

2019.08.31.

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Puskás Aréna (a továbbiakban: létesítmény) üzemeltetése és működtetése tekintetében 2020. augusztus 1-jéig a Nemzeti Sportközpontok felett – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9/A. § (4) bekezdése alapján – az Áht. 9. § g)–i) pontjában foglalt irányítási hatásköröket a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) gyakorolja.

(2) A kormánybiztos a létesítmény üzemeltetése és működtetése tekintetében figyelemmel kíséri az üzemeltetési, szakmai sztenderdek alkalmazását, és az üzemeltetőt felhívja a szükséges intézkedések megtételére.

(3) A kormánybiztos – az (1) bekezdés szerinti irányítási jogkörében – előzetes jóváhagyásával hozható döntés az alábbi ügyekben:

a) az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság és egyéb labdarúgó-mérkőzések megrendezésével összefüggő szerződések megkötése,

b) az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság és egyéb labdarúgó-mérkőzések megrendezésével, valamint a létesítmény működtetésével összefüggésben a közvélemény tájékoztatása, sajtókommunikáció kibocsátása,

c) a létesítmény hasznosítására vonatkozó szabályzat elfogadása,

d) a létesítményt vagy annak közvetlen környezetét érintő szerződések jóváhagyása.

2. § A kormánybiztost a létesítmény üzemeltetése és működtetése során megilletik az alábbi jogok:

a) kérésére bármely, a létesítmény működtetésével összefüggő tevékenység során keletkezett dokumentumot a rendelkezésére kell bocsátani,

b) a létesítmény üzemeltetése és működtetése tekintetében információt kérhet,

c) a létesítmény üzemeltetésével és működtetésével összefüggésben keletkezett pénzügyi adatokba, nyilvántartásokba betekinthet és tájékoztatást kérhet.

3. § (1) A létesítmény 1. § (1) bekezdése szerinti időpontig történő üzemeltetése és működtetése vonatkozásában a Nemzeti Sportközpontok részletes megvalósítási tervet készít, és azt jóváhagyásra a kormánybiztos elé terjeszti legkésőbb 2019. szeptember 15-éig. A Nemzeti Sportközpontok a megvalósítási tervet a kormánybiztos észrevételei alapján véglegesíti.

(2) A Nemzeti Sportközpontok a kormánybiztos által jóváhagyott megvalósítási terv végrehajtásáról és a labdarúgó-mérkőzések megrendezése érdekében tett intézkedésekről, a felmerült problémákról és azok kezeléséről havonta, a tárgyhót követő 5 napon belül írásbeli jelentést készít, továbbá hetente vagy a kormánybiztos által meghatározott gyakorisággal a kormánybiztost szóban tájékoztatja.

4. § A kormánybiztos az e rendelet szerinti irányítási hatáskörök gyakorlása során együttműködik az emberi erőforrások miniszterével. A kormánybiztos az e rendelet szerinti tevékenységéről félévente írásban tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. augusztus 1-jén hatályát veszti.

1

A rendelet az 5. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. agusztus 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére