• Tartalom

21/2019. (VII. 31.) IM rendelet

21/2019. (VII. 31.) IM rendelet

a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

2019.08.02.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 39. § (2) bekezdés e) pontja tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A megfigyelők

1. § (1) A nemzetközi megfigyelőnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatait a nemzetközi megfigyelők nyilvántartásából 2020. január 13-án kell törölni. [Ve. 4. § (4) bekezdés]

(2) A választási bizottságba a Ve. 311. § (2a) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés, 311. § (2a) bekezdés]

2. A választási bizottságok

2. § A területi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a fővárosi, megyei közgyűlés legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig választja meg. [Ve. 21. §]

3. § A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig választja meg. [Ve. 23. §]

4. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2019. október 14-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2019. október 14-től 2019. október 18-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

3. A szavazókörök

5. § 2019. október 13-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

4. A névjegyzék

6. § A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha legkésőbb 2019. október 11-én a választópolgár kérelmére a választópolgár nemzetiséghez tartozását a választási iroda törli a központi névjegyzékből. [Ve. 314. § (2) bekezdés]

7. § A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. [Ve. 315. §]

8. § (1) Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]

(2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]

9. § A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]

10. § (1) A választópolgár részére – a Ve. 88. § a) pontja szerinti, legkésőbb 2019. augusztus 6-án 16.00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (1) bekezdés]

(2) A választópolgár részére – a Ve. 88. § b) pontja szerinti, legkésőbb 2019. augusztus 6-án 16.00 óráig benyújtott kérelmére – könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (2) bekezdés]

11. § A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani. [Ve. 110. § (2) bekezdés]

12. § A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy

ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig

13. § A 12. § a) pont aa) és ab) alpontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2019. október 11-én bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

14. § (1) A 2019. október 11-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a nemzetiségi szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]

(2) A helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a területi választási iroda – a lezárt nemzetiségi szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2019. október 12-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés]

15. § (1) A kinyomtatott nemzetiségi szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2020. január 13-án kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]

(2) A nemzetiségi szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2020. január 13-án kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]

5. Ajánlás, jelölt- és listaállítás

16. § A Ve. 317. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatátadást követően a nemzetiségi jelölő szervezet 2019. szeptember 8-án 16.00 óráig, illetve 2019. szeptember 30-án 16.00 óráig igényelheti a Ve. 89. § (1) bekezdése szerint az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. [Ve. 317. § (2) bekezdés b) pont]

17. § A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

18. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 318. § (1) bekezdés]

(2) A területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 319. § (1) bekezdés]

19. § (1) A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés]

(2) A jelöltnek a 2019. október 12-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására. [Ve. 307/G. § (3) bekezdés]

20. § (1) Nem szabható ki bírság

a) a települési nemzetiségi önkormányzati jelölti, legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig,

b) a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listás, legkésőbb 2019. szeptember 11-én 16.00 óráig

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. [Ve. 124. § (3) bekezdés]

(2) A választási bizottság a bírság kiszabásáról

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti ajánlóív esetében legkésőbb 2019. szeptember 17-én,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlóív esetében legkésőbb 2019. szeptember 18-án

21. § Az ajánlóíveket az illetékes választási iroda 2020. január 13-án megsemmisíti. [Ve. 128. §]

6. A választási kampány

22. § A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés]

23. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2019. augusztus 6-án 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (3) bekezdés]

(2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2019. október 28-án 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (5) bekezdés]

24. § A Ve. 147/A–147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan – ideértve a kizárólag interneten – elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2019. augusztus 24-én 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1) és (3) bekezdés]

25. § 2019. október 12-én a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában az országos listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait egy-egy alkalommal köteles közzétenni. [Ve. 147/D. §]

26. § (1) 2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. [Ve. 143. § (1) bekezdés]

(2) A 2019. október 13-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 143. § (2) bekezdés]

27. § 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]

28. § 2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

29. § 2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]

30. § A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

31. § A Ve. 317. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás adatait a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezetnek legkésőbb 2019. október 13-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2019. október 13-án történő megsemmisítés esetén 2019. október 16-án 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés, 317. § (3) bekezdés]

7. A szavazás előkészítése

32. § (1) A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

(2) A területi választási bizottság a bejelentett területi nemzetiségi listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 10-én, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

(3) A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett országos nemzetiségi listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 10-én, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

33. § (1) A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2019. október 12-én adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

(2) Az iratok és kellékek őrzését 2019. október 13-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

34. § Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

8. A szavazás

35. § A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

9. Az eredmény megállapítása

36. § A Ve. 327. § (1) bekezdése szerinti szavazatszámlálás eredményéről kiállított jegyzőkönyvek egy-egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb 2019. október 14-én 10.00 óráig eljuttatja a területi választási irodához. [Ve. 329. § (1) bekezdés]

37. § A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2019. október 16-án 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]

38. § (1) A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási irodában 2020. január 11-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]

(2) A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2020. január 13-án kell megsemmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2020. január 11-ét követően át kell adni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

10. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)1

1

A 39. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére