• Tartalom

21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet

a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről1

2019.03.05.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1–4. melléklet, a 2. és 4. melléklethez tartozó jelmagyarázatokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza a 3. § (5) bekezdése szerinti képzést, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2019/2020. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2019/2020. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A 2019/2020. tanévben korlátozás nélküli beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulás nem vehető igénybe.

2. § (1) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése szerinti részszakképesítésre,

b) a szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra az e rendeletben foglalt kivételek figyelembevételével és

d) a büntetés-végrehajtási intézetben történő beiskolázásra.

(2) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak az (1) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

3. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2019/2020. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Szt. szerinti Szakképzési Hídprogramból vagy az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Az 1. mellékletben szereplő, az Szt. 24. § (1) bekezdése szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés akkor minősül támogatott szakképesítésnek, ha olyan tanulót készít fel az érettségi vizsgára, aki tanulmányait a szakmai vizsga megszerzésének időpontját követő tanévben kezdi, vagy a képzés felnőttoktatás keretében történik.

4. § (1) A nem állami fenntartó és az állami felsőoktatási intézmény fenntartó köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó – a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával – 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

5. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. és a 4. mellékletben a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó részére meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni a beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy

d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3) Az OKJ 5. mellékletében szereplő szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára a tankerületi központ jogosult.

(4) A fenntartók között – a 8. §-ban foglalt kivétellel – keretszámátadásra nincs lehetőség.

(5) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti, az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter a (2) bekezdés szerinti, a tankerületi központ a (3) bekezdés szerinti jogosultságát a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó legkésőbb 2019. október 15-ig – a 3. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2020. január 15-ig – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és az ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza a munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv jogosult a személyes adatok körét nem érintő szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az (5) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve a tankerületi központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a 4. § (1) bekezdése szerinti fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv – a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján – ellenőrzi.

6. § A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján a 2019/2020. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A fenntartó az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek keretében szolgálati beosztás betöltésére jogosító, az 1–4. mellékletben nem szereplő, szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű képzés indítására a szakképesítésért felelős miniszter engedélyében megjelölt keretszámmal jogosult, ideértve az 52-861-11 azonosító számú Rendészeti ügyintéző szakképesítést is.

8. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzítik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszámváltozást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó – annak átadó és átvevő fenntartó általi aláírását követően – négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről, és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelethez

A nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2019/2020. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben, megyénként és a fővárosra lebontva

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Bács-Kiskun

Baranya

Békés

Borsod-Abaúj-Zemplén

Budapest

Csongrád

Fejér

Győr-Moson-Sopron

Hajdú-Bihar

Heves

Jász-Nagykun-Szolnok

Komárom-Esztergom

Nógrád

Pest

Somogy

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tolna

Vas

Veszprém

Zala

2

Abroncsgyártó (34-543-01)

N

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

3

Ács (34-582-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

4

Adótanácsadó (55-344-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

5

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)

N

K

N

K

N

N

K

N

N

N

K

N

K

K

N

K

N

K

N

N

6

Alapellátási közösségi szakápoló (55-723-16)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

7

Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)

K

N

K

N

K

N

K

N

K

N

K

K

N

K

N

N

K

K

K

N

8

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

K

N

N

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

N

K

N

N

K

N

9

Állattartó szakmunkás (34-621-03)

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

10

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

N

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

K

K

K

K

N

N

N

11

Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)

K

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

12

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (52-720-01)

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

13

Aneszteziológiai szakasszisztens (55-725-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

14

Ápoló (55-723-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

15

Aranyműves (55-211-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

16

Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

17

Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

18

Asztalos (34-543-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

19

Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

20

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

21

Autóbuszvezető (35-841-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

22

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

23

Autógyártó (34-521-01)

N

N

N

N

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

24

Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

25

Automatikai technikus (54-523-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

N

K

N

K

26

Autószerelő (54-525-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

27

Autótechnikus (55-525-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

28

Avionikus (54-525-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

29

Bádogos (34-582-02)

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

K

K

K

N

K

30

Bányaművelő (34-544-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

31

Bányaművelő technikus (54-544-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

32

Belovagló (35-813-01)

K

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

K

N

N

K

N

N

K

N

N

33

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

34

Biogazdálkodó (35-621-02)

K

N

K

K

N

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

35

Biztosítási tanácsadó (55-343-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

36

Boltvezető (35-341-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

37

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

38

Bőrdíszműves (34-542-01)

N

K

N

N

K

N

K

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

39

Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

41

Burkoló (34-582-13)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

42

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

43

Cipőkészítő (34-542-02)

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

44

Citológiai szakasszisztens (55-725-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

45

CNC gépkezelő (35-521-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

46

CT/MR szakasszisztens (55-725-16)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

47

Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

48

Cukrász (34-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

49

Cukrászati részlegvezető (35-811-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

50

Családi gazdálkodó (34-814-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

51

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

N

K

52

Dekoratőr (54-211-01)

N

K

K

N

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

53

Demencia gondozó (35-762-01)

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

54

Diabetológiai szakápoló és edukátor (55-723-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

55

Diétás cukrász (35-811-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

56

Diétás szakács (35-811-03)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

57

Díszítő festő (55-211-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

58

Díszlettervező (55-211-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

59

Díszműkovács (34-211-01)

N

N

N

K

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

60

Dísznövénykertész (34-622-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

61

Divat- és stílustervező (54-211-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

62

Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

63

Édesipari termékgyártó (34-541-01)

K

N

K

K

K

N

K

N

N

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

64

Egészségügyi gyakorlatvezető (55-720-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

65

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

66

Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

67

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

68

Eladó (34-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

69

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

N

N

N

N

K

N

K

K

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

70

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

K

N

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

71

Elektronikai műszerész (34-522-03)

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

K

K

N

K

N

K

N

72

Elektronikai technikus (54-523-02)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

73

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
(55-523-01)

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

74

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
(55-523-02)

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

75

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő (35-861-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

76

Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

77

Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

78

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

N

79

Ellenőrzési szakelőadó (55-344-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

80

Endoszkópos szakasszisztens (55-725-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

81

Epidemiológiai szakápoló (55-723-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

82

Építőanyagipari minőségellenőr (55-582-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

83

Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

84

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

85

Épületgépész technikus (54-582-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

K

K

K

K

N

K

86

Épületszobrász és műköves (34-582-16)

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

87

Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

88

Erdészeti szakmunkás (34-623-01)

N

N

N

K

N

K

K

N

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

89

Erdésztechnikus (54-623-02)

N

N

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

90

Ergoterapeuta (54-726-03)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

91

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (35-522-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

92

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

93

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)

N

K

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

94

Erősáramú berendezések felülvizsgálója (35-522-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

95

Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

N

K

K

96

Ezüstműves (55-211-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

97

Faipari technikus (54-543-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

98

Fegyverműszerész (54-863-01)

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

99

Fegyverműszerész (54-863-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

100

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

N

N

K

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

101

Felnőtt intenzív szakápoló (55-723-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

102

Férfiszabó (34-542-04)

N

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

103

Festő (54-211-03)

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

K

K

N

104

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

105

Finommechanikai műszerész (34-521-02)

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

106

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

K

107

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

K

K

K

K

N

K

108

Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

109

Fodrász (54-815-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

110

Fogadós (34-811-06)

K

N

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

N

111

Fogászati asszisztens (54-720-02)

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

K

112

Foglalkozásegészségügyi szakápoló (55-723-06)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

113

Foglalkozás-szervező (55-762-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

114

Fogtechnikus (55-724-01)

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

115

Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

116

Formacikk-gyártó (34-543-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

117

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

118

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

119

Földügyi térinformatikai szaktechnikus (55-581-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

120

Fülilleszték készítő (55-724-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

121

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

N

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

K

122

Gázautószerelő (55-525-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

123

Gazda (34-621-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

124

Gazdasági informatikus (54-481-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

125

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (35-582-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

126

Gázipari technikus (54-544-03)

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

127

Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

128

Gépi forgácsoló (34-521-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

129

Gépjármű mechatronikus (34-525-02)

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

N

130

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

131

Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

132

Geriátriai és krónikus beteg szakápoló (55-723-07)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

133

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

134

Gerontológiai gondozó (55-762-02)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

135

Grafikus (54-211-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

136

Gumiipari technikus (54-543-02)

N

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

137

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

138

Gyakorló ápoló (54-723-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

139

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

140

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)
(54-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

141

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

K

142

Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

143

Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

144

Gyártósori gépbeállító (34-521-05)

N

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

N

145

Gyermek intenzív szakápoló (55-723-08)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

146

Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)

N

K

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

147

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

N

148

Gyógymasszőr (54-726-04)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

149

Gyógynövény eladó (35-341-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

150

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

K

K

K

N

N

151

Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

152

Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

153

Gyógyszerkiadó szakasszisztens (55-720-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

154

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

155

Hajós szakmunkás (34-841-03)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

156

Hajózási technikus (54-841-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

157

Halász, haltenyésztő (34-624-01)

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

158

Hangmester (54-213-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

159

Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

160

Hangtárvezető (55-213-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

161

Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06)

N

N

K

N

K

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

162

Hegesztő (34-521-06)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

163

Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens (55-725-06)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

164

Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

165

Hospice szakápoló (55-723-09)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

166

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)

K

N

N

K

K

N

N

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

167

Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

168

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

169

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

N

K

K

K

170

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

171

Idegenvezető (54-812-01)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

K

K

N

K

N

N

N

172

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)

N

K

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

173

Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző (55-347-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

174

IFRS mérlegképes könyvelő (55-344-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

175

Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens
(55-725-07)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

176

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

N

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

177

Információrendszer-szervező (55-481-02)

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

178

Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

179

Intervenciós szakasszisztens (55-725-17)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

180

Ipari gépész (34-521-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

181

Ipari gumitermék előállító (34-543-04)

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

182

Irodai titkár (54-346-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

183

IT mentor (54-482-01)

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

184

Járműfényező (34-525-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

185

Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)

N

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

186

Járműipari karbantartó technikus (55-523-07)

N

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

187

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

188

Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

189

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

190

Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

191

Jegyvizsgáló (54-841-10)

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

192

Jelmeztervező (55-211-05)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

193

Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

194

Karosszérialakatos (34-525-06)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

195

Kárpitos (34-542-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

K

N

K

196

Kémiai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-09)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

197

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02)

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

K

N

198

Kerámiaműves (54-211-05)

N

K

N

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

199

Kereskedelmi képviselő (54-341-02)

K

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

K

N

K

N

K

200

Kereskedő (54-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

201

Kertész (34-622-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

202

Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

K

N

N

K

N

K

N

K

K

N

203

Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

204

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

205

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01)

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

206

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő (35-522-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

207

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő (35-522-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

208

Kisfeszültségű kábelszerelő (35-522-06)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

209

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő (35-522-20)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

210

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő (35-522-07)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

211

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

212

Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

213

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

214

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05)

N

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

215

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

216

Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

217

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

218

Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

219

Kocsivizsgáló (54-525-09)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

220

Kohászati technikus (54-521-04)

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

221

Konyhai részlegvezető (35-811-06)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

222

Korrektor (55-213-03)

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

223

Kozmetikus (54-815-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

224

Kőfaragó (34-582-17)

N

K

K

N

K

N

N

K

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

225

Kőműves (34-582-14)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

226

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

K

N

N

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

227

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

K

K

N

K

K

N

228

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)

K

N

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

229

Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával. (35-522-19)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

230

Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával
(35-522-18)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

231

Középfeszültségű kábelszerelő (35-522-09)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

232

Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)

N

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

K

K

N

N

233

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

K

N

234

Közösségfejlesztő animátor (55-345-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

235

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

236

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

237

Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

238

Lakott-területi fakitermelő (35-623-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

239

Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

240

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

241

Légzőszervi szakápoló (55-723-10)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

242

Létesítményi energetikus (55-582-01)

N

N

K

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

243

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

244

Lovász (34-621-02)

K

N

K

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

245

Magasépítő technikus (54-582-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

246

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

247

Mechatronikai technikus (54-523-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

K

K

K

K

K

248

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

249

Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője (35-522-17)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

250

Mélyépítő technikus (54-582-04)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

251

Mentálhigiénés asszisztens (55-765-03)

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

252

Mentésirányító (55-723-17)

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

253

Mentőápoló (55-723-11)

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

254

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

255

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

256

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

257

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

258

Mikrobiológiai szakasszisztens (55-725-14)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

259

Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)

N

N

K

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

260

Molnár (34-541-04)

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

261

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

K

N

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

K

K

N

K

N

N

K

262

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

N

N

N

K

K

N

K

N

K

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

263

Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

264

Munkaruha- és védőruha-készítő (35-542-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

265

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

N

N

N

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

266

Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

K

N

267

Műbútorasztalos (35-543-01)

N

N

K

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

268

Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

K

N

269

Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

270

Műemléki helyreállító (35-582-05)

N

K

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

271

Műszaki informatikus (54-481-05)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

272

Műszeres analitikus (55-524-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

273

Műtéti szakasszisztens (55-725-15)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

274

Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

275

Nefrológiai szakápoló (55-723-12)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

276

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

277

Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

278

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

279

Női szabó (34-542-06)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

280

Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)

N

N

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

281

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

282

Nukleáris medicina szakasszisztens (55-725-19)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

283

Nyomdaipari szaktechnikus (55-213-07)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

284

Nyomdaipari technikus (54-213-07)

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

285

Onkológiai szakápoló (55-723-13)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

286

Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

287

Ortopédiai műszerész (54-726-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

288

Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

289

Ötvös (54-211-06)

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

290

Pantomimes (54-212-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

291

Papíripari technikus (55-524-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

292

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

N

293

Patkolókovács (35-521-03)

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

294

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

295

Pék (34-541-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

296

Pék-cukrász (34-541-11)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

297

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-06)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

298

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

299

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

300

Perioperatív asszisztens (54-720-04)

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

301

Pincér (34-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

302

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

K

N

K

K

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

303

Pszichiátriai gondozó (55-762-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

304

Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató (55-723-14)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

305

Radiográfiai asszisztens (54-725-09)

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

K

K

N

N

306

Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

307

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)

N

K

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

308

Rendészeti őr (34-861-01)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

309

Repülőgép-szerelő (54-525-10)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

310

Ruhaipari technikus (54-542-02)

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

K

N

K

311

Sommelier (35-811-01)

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

312

Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

313

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

314

Sportmasszőr (55-726-02)

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

315

Sugárterápiás szakasszisztens (55-725-20)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

316

Sürgősségi szakápoló (55-723-15)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

317

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

318

Szakács (34-811-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

319

Szakképesített bankreferens (55-343-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

320

Szakszolgálati FAM szerelő (35-522-10)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

321

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

K

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

322

Szárazépítő (34-582-10)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

323

Személyi edző (55-813-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

324

Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

325

Szerszámkészítő (34-521-10)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

326

Szíjgyártó és nyerges (35-542-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

327

Színész (55-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

328

Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

329

Színpad- és porond technikus (54-521-08)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

330

Színpadi fénytervező (55-521-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

331

Színpadi magasépítő (55-521-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

332

Szobrász (54-211-07)

N

K

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

333

Szociális asszisztens (54-762-02)

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

334

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

335

Szociális szakgondozó (54-762-03)

N

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

336

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

337

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

338

Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-07)

N

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

339

Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)

N

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

340

Szőlész-borász (34-541-06)

K

K

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

341

Szövettani szakasszisztens (55-725-21)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

342

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)

N

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

343

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

K

N

344

Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

345

Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

346

Távérzékelési szaktechnikus (55-581-02)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

347

Távközlési technikus (54-523-05)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

348

Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

349

Tejipari szakmunkás (34-541-10)

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

K

K

K

K

K

N

N

350

Tejipari szaktechnikus (55-541-08)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

351

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

352

Térinformatikus (55-481-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

353

Térképész szaktechnikus (55-581-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

354

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

K

N

N

K

K

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

355

Tetőfedő (34-582-15)

N

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

N

K

K

K

356

Textilipari technikus (54-542-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

357

Textilműves (54-211-08)

N

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

358

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

359

Útépítő (34-582-11)

N

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

360

Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

361

Üvegműves (54-211-09)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

362

Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)

K

N

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

363

Vadászpuska műves (55-863-02)

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

364

Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)

N

N

K

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

365

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

N

N

K

K

N

366

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

367

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

K

N

N

N

368

Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

369

Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)

N

N

N

K

K

K

N

K

N

K

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

370

Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)

N

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

371

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

372

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

K

373

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13)

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

K

N

N

374

Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

375

Vegyész technikus (54-524-03)

N

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

K

N

N

N

K

K

K

K

K

376

Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

377

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

378

Vendéglátásszervező (54-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

379

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

N

K

K

380

Vésnök (55-211-08)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

381

Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

K

K

N

K

K

N

K

K

K

N

382

Villamos alállomás kezelő (35-522-11)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

383

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető (35-522-12)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

384

Villamos gép és -készülék üzemeltető (35-522-13)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

385

Villamos hálózat kezelő (35-522-14)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

386

Villamos távvezeték építő, üzemeltető (35-522-15)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

387

Villámvédelmi felülvizsgáló (35-522-16)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

388

Villanyszerelő (34-522-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

389

Virágdekoratőr (35-215-02)

K

N

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

390

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

391

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

K

N

K

K

392

Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

393

Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)

N

N

K

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

394

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

395

Vízgépészeti technikus (54-853-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

396

Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

397

Víziközmű technikus (54-853-04)

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

398

Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02)

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

399

Vízügyi szakmunkás (34-853-02)

N

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

400

Webfejlesztő (55-213-02)

N

N

K

N

K

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

401

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához
N: nem támogatott szakképesítés [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]
K: korlátozottan támogatott szakképesítés [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]

2. melléklet a 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelethez

1. táblázat
A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében
1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 137. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére