• Tartalom
Oldalmenü

21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet

a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról

2020.10.10.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. AIP: légiforgalmi tájékoztató kiadvány, amely a légiközlekedés számára alapvető fontosságú és tartósan hatályban lévő állandó légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat tartalmazza,

2. AIP kiegészítés: az AIP-ben található információ ideiglenes jellegű változtatását tartalmazó tájékoztatás,

3. AIP módosítás: az AIP-ben található információ tartós jellegű változtatását tartalmazó tájékoztatás,

4. AIRAC rendszer: a légiforgalmi tájékoztató közlemények meghatározott kiadási rendje, közös hatálybalépési időpontokon alapuló rendszer, amelynek célja az üzemeltetést érintő lényeges változtatások előzetes közzététele,

5. AFS: légiforgalmi állandóhelyű szolgálat, amely elsősorban a léginavigáció biztonsága és a légiforgalmi szolgálatok rendszeres, hatékony és gazdaságos üzemelése céljából nyújtott távközlési szolgálat meghatározott állandóhelyű pontok között,

6. ASHTAM: különleges célú, egyedi sorozatban kiadott NOTAM, amely a légijármű üzemeltetésére hatással lévő vulkáni aktivitás változásáról, vulkánkitörésről vagy vulkáni hamufelhőről ad tájékoztatást,

7. geoidunduláció: a geoid távolsága a matematikai referencia ellipszoid felett vagy alatt,

8. integritási osztályba sorolás: a légiforgalmi adatok hibás adatok használatából eredő lehetséges kockázatokon alapuló osztályozása a következők szerint:

a) rutin adat: nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a hibás adat használata a légijármű folyamatos biztonságos repülését és leszállását súlyosan vagy katasztrófával veszélyeztetné,

b) alapvető adat: kicsi a valószínűsége annak, hogy a hibás adat használata a légijármű folyamatos biztonságos repülését és leszállását súlyosan vagy katasztrófával veszélyeztetné,

c) kritikus adat: nagy a valószínűsége annak, hogy a hibás adat használata a légijármű folyamatos biztonságos repülését és leszállását súlyosan vagy katasztrófával veszélyeztetné,

9. látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadvány: a látvarepülési szabályok szerinti repülésre, valamint az AIP repülőtereket tartalmazó részében nem szereplő repülőterekre vonatkozó légiforgalmi adatok és tájékoztatások közzétételére szolgáló kiadvány,

10. legalacsonyabb akadálymentes tengerszint feletti magasság: a repülés egy meghatározott szakaszára vonatkozó minimális tengerszint feletti magasság, amely biztosítja az előírt akadálymentességet,

11. metaadat: egy adat valamely tulajdonságát meghatározó kísérőadat,

12. NIL: az IAIP elemeiben a „Nincs információ vagy nincs megküldhető információ” tartalmú tájékoztatás közlésére alkalmazott kódszó,

13. PIB: repülés előtti tájékoztató bulletin, amely a repülés végrehajtása előtt készített, az üzemeltetésre nézve fontos, érvényes NOTAM tájékoztatásokat tartalmazó összesítés,

14. SBAS: műholdas rádiónavigációs rendszer, amely a globális műholdas rádiónavigációs rendszerek által kibocsátott nyílt jelek nyomon követését és korrekcióját végzi,

15. SNOWTAM: különleges célú, egyedi sorozatban kiadott NOTAM, amely a mozgási területen lévő hó, jég, latyak vagy hóval, latyakkal és jéggel kapcsolatos összegyűlt víz által okozott veszélyes állapotokról és megszüntetésükről ad tájékoztatást,

16. telepítési hely mágneses deklinációja: egy VOR állomás nulla fokos radiálja és a földrajzi észak közötti beállított eltérés, amelyet a VOR állomás kalibrálásakor határoznak meg.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a 73/2010/EU bizottsági rendeletben, a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 139/2014/EU bizottsági rendeletben, a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: SERA), a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben, a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendeletben, valamint a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendeletben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. Az IAIP kiadása

2. § A légiforgalmi tájékoztató szolgálat (a továbbiakban: AIS) a légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat IAIP formájában teszi közzé.

3. § (1) Az AIS az IAIP elemeinek nyílt szöveget tartalmazó részeit angol nyelven adja ki úgy, hogy a helységneveket a magyar nyelvhasználat szabályai szerint írja le.

(2) Az AIS a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) által bevezetett rövidítéseket alkalmazza.

(3) Az IAIP elemeit grafikusan szemléltető ábrákat a légiközlekedési hatóság a honlapján teszi közzé.

3. Az AIP formai és tartalmi követelményei

4. § (1) Az AIS az AIP-t a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, meghatározott tartalommal és formában, három részre, azokon belül pedig fejezetekre és alfejezetekre tagolva adja ki. Az AIP érvényben lévő, valós idejű tájékoztatásokat tartalmaz.

(2) Az AIP-ben közzétett tájékoztatás szövege kiegészíthető táblázatokkal, ábrákkal, térképekkel vagy diagramokkal.

(3) Az AIS az AIP harmadik részében teszi közzé a repülőterek akadálykorlátozási felületeinek meghatárásáról szóló rendelet hatálya alá tartozó repülőtereket, továbbá ezeken a repülőtereken kívül azokat a repülőtereket, amelyek teljesítik az e rendeletben és a 73/2010/EU bizottsági rendeletben meghatározott követelményeket.

(4) Az AIS az AIP harmadik részében teszi közzé a repülőterek ICAO Annex 15. által megállapított tartalmi és formai követelményeknek megfelelő légiforgalmi térképeit, amelyek alkalmazhatók az adott repülőtér vonatkozásában.

(5) Azon I., II., III. vagy IV. osztályú repülőterekre vonatkozó légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat, amelyek nem tartoznak a (3) bekezdésben meghatározott repülőterek közé, az AIS a látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban teszi közzé. A látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban való közzétételt a repülőtér üzembentartója kezdeményezi.

5. § Az AIP-ben minden légiforgalmi adat és tájékoztatás csak egyszer jelenhet meg, továbbá a légiforgalmi tájékoztatás rendszerében már más módon közzétett tájékoztatás az AIP-ben nem ismételhető meg.

4. Az AIP módosításai és az AIP kiegészítései

6. § (1) Az AIP változásait az AIS – a 7. § (1) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve – AIP módosítások formájában teszi közzé.

(2) Az AIS az AIP-t olyan rendszerességgel módosítja, amely biztosítja a tartalom naprakészségét. Az AIS az AIP módosítás módját az AIP első részében teszi közzé.

7. § (1) Az AIS AIP kiegészítés formájában teszi közzé

a) a legalább három hónapig hatályos ideiglenes változásokról szóló tájékoztatást, valamint

b) a terjedelmes szöveges részt vagy ábrát tartalmazó, rövid ideig hatályos tájékoztatást.

(2) Az AIP kiegészítés addig szerepel az AIP-ben, amíg az AIS a tárgyi tájékoztatás vonatkozásában érintett adatszolgáltató kezdeményezésére azt nem törli az AIP-ből.

(3) Az AIS új AIP kiegészítést ad ki, ha

a) egy AIP kiegészítés hibás, vagy

b) egy határozott idejű AIP kiegészítés időbeli hatálya megváltozik.

(4) Ha az AIS az AIP kiegészítést nem tudja a tervezett kiadási időpontban kiadni, NOTAM-ot ad ki. Amikor a NOTAM helyett az AIS már közzé tudja tenni az AIP kiegészítést, az AIP kiegészítés tartalmazza a NOTAM sorszámára vonatkozó utalást.

(5) Az AIS az érvényes AIP kiegészítésekről legalább havi gyakorisággal ellenőrző jegyzéket ad ki. Az AIS az ellenőrző jegyzéket a 13. § (4) bekezdésének előírásai szerint, az érvényes NOTAM-okról készülő, nyílt szövegű, havi NOTAM összesítő útján teszi közzé.

8. § Az AIS az AIP módosítást és az AIP kiegészítést az üzemelés szempontjából jelentős, a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, meghatározott változásokra vonatkozó tájékoztatások esetén az AIRAC rendszer eljárásaival összhangban teszi közzé, és ezt egyértelműen jelzi az AIP módosításban és az AIP kiegészítésben az AIRAC betűszó használatával.

5. A NOTAM kiadása

9. § (1) Amennyiben a tájékoztatás nem tartalmaz terjedelmes szöveget vagy ábrát, úgy az AIS az alábbi esetekben NOTAM-ot ad ki:

a) ideiglenes jellegű és rövid időszakra szóló információk,

b) rövid határidővel közzéteendő, üzemelési szempontból jelentős állandó változások, vagy

c) rövid határidővel közzéteendő, hosszabb időtartamra szóló ideiglenes jellegű változások.

(2) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő, a légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson (a továbbiakban: engedélyköteles változás) alapuló adat vagy tájékoztatás esetében az adatszolgáltató a NOTAM-ban való közzététel előtt beszerzi a légiközlekedési hatóság engedélyét, amennyiben az engedélyköteles változás létesítést vagy fejlesztést jelent.

(3) Az AIS NOTAM formájában teszi közzé különösen a következő tájékoztatásokat:

1. repülőtér vagy futópálya létesítése, bezárása vagy az üzemeltetésében bekövetkező változás;

2. légiforgalmi szolgálat létesítése, bezárása vagy a működésében bekövetkező jelentős változás;

3. rádiónavigációs és levegő-föld összeköttetési szolgáltatások létesítése, megszüntetése vagy a működésük helyreállása;

4. látjelek létesítése, megszüntetése vagy jelentős módosítása;

5. repülőtéri fénytechnikai berendezések üzemelésének megszakadása vagy működésük helyreállítása;

6. léginavigációs szolgálat eljárásának létrehozása, visszavonása vagy jelentős módosítása;

7. a munkaterületen előforduló nagyobb hibák, hiányosságok, akadályok vagy ezek kijavítása;

8. üzemanyag, olaj és oxigén ellátásban bekövetkezett változás vagy korlátozás;

9. a rendelkezésre álló kutató-mentő felszerelésben és szolgálatban történt jelentős változás;

10. a légiközlekedési akadályokat jelölő vészjeladók létesítése, megszüntetése vagy ismételt üzembe állítása;

11. az előírásokban, szabályokban bevezetett azonnali intézkedést megkövetelő változás;

12. a légiforgalomra hatással lévő veszélyek jelenléte;

13. a légiforgalmat érintő akadályok létesítése, eltávolítása vagy megváltozása a felszállási, az emelkedési, a megszakított megközelítési, a megközelítési területeken és a futópályasávon belül;

14. légtér kijelölése, megszüntetése, jellemzőik változása, valamint – az időszakosan korlátozott légterek, a Drop Zone-ok, és a műrepülő légterek kivételével – azok aktiválása;

15. körzetek, útvonalak vagy ezek részeinek, szakaszainak létesítése vagy megszüntetése, ahol fennáll a légijárművek elfogásának lehetősége, és ahol ezért szükséges a 121,5 MHz-es VHF kényszerhelyzeti frekvencia folyamatos figyelése;

16. helységnév azonosítók kiosztása, törlése vagy megváltoztatása;

17. egy repülőtéren a mentő és tűzoltó szolgálatok szokásos készenléti szintjének változása, ha a változás érinti a fennálló kategóriabesorolást is, és az ilyen kategóriaváltozást jelezni kell;

18. a mozgási területen hó, latyak, jég, radioaktív anyagok, mérgező vegyi anyagok, vulkáni hamu lerakódása vagy víz okozta veszélyes körülmények kialakulása, változása vagy felszámolása;

19. olyan járvány kitörése, amely szükségessé teszi a védőoltásra és vesztegzár intézkedésre vonatkozó korábban közzétett követelmények megváltoztatását;

20. a naptevékenység okozta kozmikus sugárzás várható mértékének előrejelzése;

21. vulkanikus tevékenységben bekövetkező, a légijárművek üzemeltetését érintő változás, a vulkáni kitörés helyének, dátumának, időpontjának vagy a hamufelhő vízszintes és függőleges kiterjedésének, mozgási irányának, valamint azon repülési szinteknek és útvonalaknak, útvonalszakaszoknak a megjelölésével, amelyekre hatással lehet;

22. radioaktív vagy mérgező vegyi anyagok kijutása az atmoszférába nukleáris vagy kémiai eseményt követően, az esemény helyszínének, dátumának, időpontjának, a szennyeződés mozgási irányának, valamint azon repülési szinteknek és útvonalaknak, útvonalszakaszoknak a megjelölésével, amelyekre hatással lehet;

23. humanitárius segélyezési feladatok, küldetések lebonyolításának megkezdése, amelyek hatással lehetnek a légiforgalomra, a bevezetett eljárásokkal és korlátozásokkal együtt;

24. rövid távú vészhelyzeti intézkedések bevezetése a légiforgalmi szolgálatok és a támogató szolgálatok működésének teljes vagy részleges megszakadása miatt.

(4) Ha egy AIP módosítást vagy egy AIP kiegészítést az AIS az AIRAC rendszer eljárásai szerint ad ki, az AIS NOTAM-ot ad ki, amely tartalmazza a módosítás vagy kiegészítés hivatkozási számát, tartalmának rövid leírását, valamint hatálybalépésének dátumát és időpontját. A NOTAM a módosítás vagy a kiegészítés hatálybalépési időpontjában lép hatályba, és 14 napig hatályban marad a PIB-ekben való megjelenés biztosítása érdekében.

10. § (1) A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendeletben kijelölt veszélyes, korlátozott vagy tiltott légterek – az időszakosan korlátozott légterek, a Drop Zone légterek, és a műrepülő légterek kivételével – aktiválását és minden olyan, nem kényszerhelyzettel kapcsolatos tevékenységet, amely ideiglenes légtérkorlátozással jár, legalább hét nappal korábban az AIS NOTAM-ban teszi közzé.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység befejezését, valamint a légtér üzemidejének vagy méretének csökkentését, amint az információ rendelkezésre áll, az AIS NOTAM-ban teszi közzé.

(3) Ha az AIS egy léginavigációs segédeszköz, berendezés vagy távközlési szolgálat működésképtelenségéről ad ki NOTAM-ot, az AIS a NOTAM-ban közzéteszi a működésképtelenség várható időtartamát vagy azt a várható időpontot, amikor a szolgáltatás ismét elérhető.

11. § Az AIS a következő információkat nem teszi NOTAM-ban közzé:

a) az előtereken és gurulóutakon szokásos, rendszeresen végzett karbantartási munkálatok, amelyek nem befolyásolják a légijárművek biztonságos mozgását;

b) futópálya jelzések festési munkálatai, ha a légijármű mozgások egyéb rendelkezésre álló futópályákon biztonságosan végrehajthatóak vagy a munkát végző festőberendezés eltávolítható;

c) a repülőterek közelében lévő ideiglenes jellegű akadályok, ha azok nem befolyásolják a légijárművek biztonságos üzemeltetését;

d) a repülőtér fénytechnikai berendezéseinek részleges meghibásodása, ha a hiba közvetlen módon nem befolyásolja a légijárművek üzemeltetését;

e) levegő-föld összeköttetési rendszerek részleges ideiglenes meghibásodása, ha a rendelkezésre álló tartalék frekvenciák ismertek és üzemképesek;

f) a gépjármű forgalom irányításának vagy az előtéri beállító szolgálat hiánya;

g) a repülőtér mozgási területén a helyzet, rendeltetési hely vagy más utasításokat adó jelzések üzemképtelensége; és

h) ejtőernyős ugrások, ha azokat nem eseti légtérben hajtják végre.

12. § Az AIS a NOTAM-ot a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, meghatározott esetekre vonatkozó tájékoztatások tekintetében az AIRAC rendszer eljárásaival összhangban teszi közzé, és ezt egyértelműen jelzi a NOTAM-ban az AIRAC betűszó használatával.

13. § (1) A hatályos NOTAM-okról az AIS legalább havonta ellenőrző jegyzéket ad ki NOTAM formájában az AFS-en keresztül. Az AIS minden, az AIP-ben meghatározott NOTAM sorozat ellenőrző jegyzékét külön NOTAM-ban adja ki.

(2) A NOTAM ellenőrző jegyzék tartalmazza a legújabb AIP módosítások, AIP kiegészítések és legalább azon légiforgalmi tájékoztató körlevelek (a továbbiakban: AIC) azonosítóját is, amelyek nemzetközi szétosztásra kerülnek.

(3) A NOTAM ellenőrző jegyzéket azokra a címekre kell szétosztani, amelyekre az ellenőrző jegyzékben szereplő NOTAM sorozat is szétosztásra került.

(4) A hatályos NOTAM-okról havonta nyílt szövegű összesítőt is készíteni kell, amelynek tartalmaznia kell a legújabb AIP módosítások és AIC-k megjelölését, valamint az AIP kiegészítések ellenőrző jegyzékét. Az összesítőt azokra a címekre kell megküldeni, amelyekre az IAIP továbbításra kerül.

6. A NOTAM-mal szemben támasztott követelmények

14. § (1) Az AIS a NOTAM-ot angol nyelven, – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett kitöltési útmutató szerint kitöltött formátumban teszi közzé.

(2) Az AIS a repülőtéri burkolatot borító hóval, latyakkal, jéggel vagy vízzel kapcsolatos tájékoztatást SNOWTAM formájában teszi közzé. Az AIS a SNOWTAM tájékoztatást angol nyelven, a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett kitöltési útmutató szerint kitöltött formátumban teszi közzé.

(3) Az AIS a vulkanikus aktivitás üzemeltetést jelentősen érintő változásáról szóló tájékoztatást – az ICAO döntése szerint – ASHTAM-ban vagy NOTAM-ban teszi közzé. Az AIS az ASHTAM tájékoztatást angol nyelven, a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett kitöltési útmutató szerint kitöltött formátumban teszi közzé.

15. § (1) Az AIS a NOTAM szövegét az ICAO által NOTAM kódokként meghatározott jelekből és egységes rövidített kifejezésekből állítja össze, kiegészítve az egyéb ICAO rövidítésekkel, helységnév azonosítókkal, azonosító jelekkel, jelölésekkel, hívójelekkel, frekvenciákkal, számokkal és nyílt szöveggel. Az ICAO helységnév azonosítók nem rövidíthetők.

(2) Ha egy helységnek nincs ICAO helységnév azonosítója, az AIS a helység nevét nyílt szövegbe illeszti be.

(3) Az AIS a NOTAM-ot az ICAO távközlési eljárásokra vonatkozó előírásainak megfelelően állítja össze.

(4) Az állandó vagy hosszan tartó ideiglenes tájékoztatásokat tartalmazó NOTAM hivatkozik a megfelelő AIP-re vagy AIP kiegészítésre.

16. § (1) Egy NOTAM egy tárgyról és annak egy jellemzőjéről adhat tájékoztatást.

(2) A NOTAM-nak a lehető legrövidebbnek kell lennie, és az AIS úgy állítja össze, hogy jelentése egyértelmű legyen, a tájékoztatás önmagában, más dokumentumra való hivatkozás nélkül is – kivéve a 15. § (4) bekezdésében foglalt eseteket – érthető legyen.

17. § (1) A hibás NOTAM helyett az AIS

a) új sorszámmal ellátott helyettesítő NOTAM-ot ad ki, ha a NOTAM-ban közzétett tájékoztatás már hatályba lépett, vagy

b) a hibás NOTAM-ot törli, és egy új NOTAM-ot ad ki, ha a NOTAM-ban közzétett tájékoztatás még nem lépett hatályba.

(2) A NOTAM-ot törlő vagy helyettesítő NOTAM-ban az AIS megadja a korábbi NOTAM sorozatát és számát. Mindkét NOTAM sorozata, helységnév azonosítója és tárgya azonos. Egy NOTAM-mal kizárólag egy NOTAM-ot lehet törölni vagy helyettesíteni.

7. A NOTAM-ok szétosztása

18. § (1) Az AIS a NOTAM-ot kérés alapján, elsősorban az AFS hálózat segítségével osztja szét. Ha az AIS a NOTAM-ot nem az AFS hálózaton keresztül osztja szét, a NOTAM szövege előtt egy hat számjegyű dátum-idő csoporttal megadja a NOTAM kiadásának időpontját, és feltünteti a kiadó azonosítóját.

(2) Az AIS által kiadott NOTAM sorozatok nemzetközi szétosztásra kerülnek a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, előre meghatározott NOTAM szétosztási rendszer szerint.

(3) A NOTAM-ok nemzetközi cseréje az érintett nemzetközi NOTAM irodák közötti megállapodás alapján történik. Az ASHTAM vagy a vulkánok aktivitásával kapcsolatos tájékoztatást tartalmazó NOTAM nemzetközi cseréjébe bevonásra kerülnek a Vulkáni Hamufelhő Tanácsadói Központok és a regionális léginavigációs egyezményben az AFS műholdas elosztó rendszerek üzemeltetésére kijelölt központok, amelyek figyelembe veszik a nagy hatósugarú üzemeltetés követelményeit is.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben az AFS által továbbított NOTAM közlemények szétosztásához a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, előre meghatározott NOTAM szétosztási rendszer alkalmazandó.

8. Az AIC kiadása

19. § (1) Az AIS AIC-t ad ki

a) jogszabályokkal, eljárásokkal és berendezésekkel kapcsolatos bármely lényeges változás hosszú távú előrejelzésének közzétételére,

b) azoknak a kizárólag magyarázó vagy tanácsadó jellegű tájékoztatásoknak a közzétételére, amelyek hatással lehetnek a repülés biztonságára,

c) a műszaki, jogi vagy adminisztratív ügyekre vonatkozó magyarázó vagy tanácsadó jellegű tájékoztatások közzétételére,

ha a tájékoztatás tartalma nem tartozik az AIP kiadását vagy a NOTAM kiadását szükségessé tevő információk közé.

(2) Az AIP repülőterekre vonatkozó adatokat tartalmazó részének, azaz az AD résznek az 1.2.2 alfejezetében közzétett hóeltakarítási tervet AIC formájában lehet idényjellegű információkkal kiegészíteni. Az AIS a kiegészítő tájékoztatást a tervvel érintett évet megelőző év október 1-jéig adja ki a következő tartalommal:

a) azoknak a repülőtereknek a jegyzéke, amelyeken a téli időszakban várhatóan hóeltakarítást fognak végezni, megadva, hogy az eltakarítást

aa) a futópálya és gurulóút rendszer teljes felületén végzik, vagy

ab) nem a futópálya és gurulóút rendszer teljes felületén végzik, megadva a hóeltakarításba bevont futópályák számát, hosszúságát, szélességét, az érintett gurulóutakat és előtereket vagy azok részeit,

b) a hóeltakarítás menetével, valamint a futópályák, gurulóutak és forgalmi előterek aktuális állapotával kapcsolatos tájékoztatások koordinálására kijelölt szervezet vagy szervezeti egység megnevezése,

c) a repülőterek SNOWTAM szétosztási listák szerinti felosztása,

d) az érvényes hóeltakarítási terv kisebb módosításaira vonatkozó információk,

e) a hóeltakarítás eszközeinek részletes leírását tartalmazó jegyzék és

f) az egyes repülőtereken a hópad legkisebb jelentendő magassága.

(3) Ha a hóeltakarítási terv nem változik évente, a (2) bekezdés a), b), d)–f) pontjában meghatározott tájékoztatások AIC helyett az AIP-ben is közzétehetőek.

20. § A hatályos AIC-kről az AIS évente legalább egyszer ellenőrzőjegyzéket ad ki, amelyet ugyanazokra a címekre juttatja el, amelyekre az AIC-ket is továbbították.

21. § (1) Az AIS meghatározza, hogy az AIC-k közül melyek kerülnek nemzetközi szétosztásra.

(2) Az AIS a nemzetközi szétosztásra szánt AIC-ket az AIP-vel azonos módon osztja szét.

22. § Az AIS a látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban legalább a következő adatokat és tájékoztatásokat teszi közzé:

1. repülőtér helységneve és ICAO azonosítója;

2. repülőtér földrajzi adatai, beleértve a vonatkoztatási pont koordinátáit, a településtől való távolságát és irányát, a tengerszint feletti magasságát, a mágneses eltérés mértékét és éves változását és a felmérés évét;

3. repülőtér üzembentartójának neve, a repülőtér címe és elérhetőségei;

4. a repülőtéren engedélyezett forgalom típusa;

5. a repülőtéri szolgálatok rendelkezésre állása és üzemideje (vám és határőrség, ATS, tankolás, földi kiszolgálás, őrzés-védelem);

6. rendelkezésre álló földi kiszolgáló eszközök (üzemanyagfajták, olajfajták, üzemanyag töltő eszközök és kapacitásuk, tárolási lehetőségek, javító eszközök);

7. repülőtér tűzoltó kategóriája, rendelkezésre álló mentő és tűzoltó szolgálatok, felszerelések;

8. előterek, gurulóutak adatai (felület, teherbírás, jelölésük), ellenőrző helyek és pontok földrajzi adatai és műszaki jellemzői;

9. repülőtéri akadályokra vonatkozó adatok (futópálya azonosító, típus, abszolút és relatív magasság, WGS84 koordináta) a megközelítési és felszállási területen;

10. futópálya adatai (azonosítója, földrajzi iránya, mágneses iránya, méretei, teherbírása és felülete);

11. a futópályához kapcsolódó biztonsági megállási terület és a felszállási biztonsági terület adatai (méretei, teherbírása, felülete, lejtése);

12. leszállósáv méretei;

13. futópálya deklarált távolságai;

14. bevezető fényrendszer adatai (típus, hosszúság, intenzitás), futópálya küszöb fények adatai (szín, keresztfénysor), optikai siklópályarendszer típusa és adatai, futópálya földet érési zóna fényeinek hosszúsága, futópálya szegélyfények adatai (hosszúság, lámpatestek közötti távolság, szín, intenzitás), futópálya zárófények és szárnyfénysorok színe, végbiztonsági sáv fényeinek hossza és színe;

15. a repülőtéren kijelölt légterek megnevezése, oldalhatárai (fokban, percben, másodpercben), alsó és felső határai, osztálya;

16. a repülőtéren kijelölt légtérben szolgáltatást nyújtó légiforgalmi szolgálat megnevezése, hívójele, frekvenciái, a kommunikáció során használható nyelvek;

17. a repülőtéren elérhető rádiónavigációs és leszállító berendezések típusa, azonosítója, frekvenciája, üzemideje, antennájának telepítési helyének földrajzi koordinátái 1/10 s pontossággal, a Távolság Mérő Berendezés (a továbbiakban: DME) antenna tengerszint feletti magassága a legközelebbi 100 lábra kerekítve;

18. a légiforgalmat érintő helyi előírások, rendelkezések, beleértve a forgalmi körök leírása és a látás szerinti megközelítési térkép elkészítéséhez szükséges további, az 1–17. pontokban nem szereplő adatok;

19. a repülőtéren végezhető tevékenységek, repülőtéri díjak, egyéb kapcsolódó tájékoztatások;

20. zajcsökkentő intézkedések leírása;

21. a repülőtér térkép előállításához szükséges további, az 1–19. pontban nem szereplő adatok.

9. A nem engedélyköteles változással kapcsolatos adat vagy tájékoztatás közzététele

23. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő, a légiközlekedési hatóság engedélyéhez nem kötött változáson alapuló adatokat vagy tájékoztatásokat az adatszolgáltató az AIP-ben való közzététel érdekében a közte és az AIS közötti írásbeli adatszolgáltatási megállapodásban meghatározottak szerint nyújtja be az AIS-nek. Ezen adatok tekintetében az AIS csak az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítésére köteles.

(2) Bármely változás akkor alkalmazható, ha azt AIP-ben közzétették az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően.

10. A légiforgalmi adatok és tájékoztatások látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban történő közzététele

24. § A látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban közzéteendő adatokat és tájékoztatásokat a repülőtér üzembentartója a közte és az AIS között megkötött adatszolgáltatási megállapodásban meghatározottak szerint nyújtja be az AIS-nek.

11. A légiforgalmi tájékoztató közlemények kiadása és szétosztása

25. § (1) Az AIS a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, meghatározott tájékoztatásokat az AIRAC rendszerben meghatározott rend szerint teszi közzé. A kiadott tájékoztatásokat a hatálybalépést követő 28 napig nem lehet megváltoztatni kivéve, ha a közzétett változás ideiglenes jellegű és érvényességének időtartama nem tart a 28 napos időszak végéig.

(2) A légiközlekedési hatóság a honlapján közzétehet további meghatározott tájékoztatásokat is, amelyeket az AIS az AIRAC rendszerben meghatározott rend szerint tesz közzé. Ha e tájékoztatásoknak az AIRAC rendszer meghatározott rendje szerinti közzétételére nincs lehetőség, akkor azokat az AIS a nem AIRAC rendszerhez kötött AIP módosítás keretében teszi közzé.

(3) Ha az AIRAC rendszer által meghatározott időpontra nem kerül kiadásra tájékoztatás, az AIS egy NIL tartalmú értesítést NOTAM formájában oszt szét legalább 28 nappal az AIRAC rendszer által meghatározott hatálybalépési dátum előtt.

(4) Nem alkalmazható az AIRAC rendszer által meghatározott hatálybalépési dátumtól eltérő bevezetési dátum az olyan tervezett, üzemeltetést érintő változás esetén, amely térképészeti munkát igényel vagy navigációs adatbázis frissítésével jár.

(5)1

(6) A légiforgalmi adatbázisnak a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, meghatározott tájékoztatások vonatkozásában történő frissítésekor a hatálybalépés időpontja megegyezik az AIRAC rendszer által meghatározott hatálybalépési időponttal.

(7) A légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, meghatározott esetekre vonatkozó, elektronikus eszközökkel biztosított tájékoztatásokat az AIS oly módon teszi közzé, hogy a tájékoztatás legalább 28 nappal az AIRAC rendszer által meghatározott hatálybalépési dátum előtt eljusson a címzettekhez.

(8) A légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, meghatározott előzetes értesítést igénylő tájékoztatások esetén az elektronikus eszközökkel biztosított tájékoztatásokat az AIS legalább a hatálybalépési dátum előtt 56 nappal teszi közzé.

26. §2

12. Az AIS ellátásának általános követelményei

27. § (1) Az AIS biztosítja, hogy a légiforgalom biztonságos, rendszeres és hatékony áramlása szempontjából szükséges légiforgalmi tájékoztatások vagy adatok rendelkezésre álljanak

a) a repülés üzemeltetésében részt vevő személyzet számára, beleértve a hajózó személyzetet, a repülés tervezését végző és a repülési szimulátorokat üzemeltető személyzetet is, és

b) a légiforgalmi szolgálat, valamint a repülés előtti tájékoztatásért felelős szolgálat számára.

(2) Az AIS a repülés előtti tájékoztatás ellátása, valamint a repülés közbeni tájékoztatás nyújtása céljából beszerzi a szükséges légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat

a) más államok AIS-eitől vagy

b) egyéb rendelkezésre álló forrásokból, így különösen az érintett légiforgalmi adat és tájékoztatás vonatkozásában kijelölt adatszolgáltatóktól és adatlétrehozóktól.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az AIS a légiforgalmi adatban és tájékoztatásban az információ forrását is megjelöli.

(4) Az AIS a (2) bekezdés b) pontja szerint beszerzett légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat szétosztásuk előtt ellenőrzi. Ha az ellenőrzés nem lehetséges, annak tényét az AIS a tájékoztatás szétosztásakor egyértelműen jelzi.

(5) Más állam AIS-ének kérésére a légiforgalom biztonságos, rendszeres és hatékony áramlása szempontjából szükséges légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat az AIS megadja.

(6) Az AIS fogadja az IAIP más államoktól származó valamennyi elemét, és más államok kérésére, a kérésben meghatározott formában megadja az illetékességi területén keletkezett légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat. Ennek érdekében az AIS minden szükséges intézkedést megtesz, beleértve megállapodások kötését is.

(7) Az AIS az ICAO tagállamok AIS-ei részére az IAIP elemeinek egy példányát térítésmentesen biztosítja.

(8) Az AIS biztosítja az AIP, az AIP módosítások és az AIP kiegészítések lehető leggyorsabb, leghatékonyabb módon történő szétosztását.

(9) Az AIS folyamatos 24 órás tájékoztatásnyújtást biztosít.

13. Minőségirányítási rendszer és adatminőségi követelmények biztosítása

28. § (1) Az AIS rendelkezik minőségirányítási rendszerrel és ezzel összefüggésben ISO 9000-es sorozatra vagy azzal egyenértékű műszaki megoldásra vonatkozó tanúsítással.

(2) Az AIS biztosítja a minőségbiztosított légiforgalmi adatok és tájékoztatások időben történő begyűjtését, fogadását, egyeztetését vagy összeállítását, feldolgozását, szerkesztését, integrációját, közzétételét, tárolását és szétosztását.

(3) Az AIS az általa alkalmazott adatellenőrzési és adatérvényesítési eljárásokkal biztosítja a légiforgalmi adatok és tájékoztatások e rendeletben meghatározott adatminőségi követelményeknek történő megfelelését.

14. A légiforgalmi tájékoztatás automatizálása

29. § (1) A légiforgalmi tájékoztatás területén az e rendelet hatálya alá tartozó felek a feldolgozási sebesség, a pontosság, a minőség, a hatékonyság és a költség-hatékonyság javítása érdekében automatizálást alkalmaznak az alábbi rendszer követelményekre figyelemmel.

(2) Ha a légiforgalmi adatok és tájékoztatások különböző formában kerülnek közzétételre, az alkalmazott folyamatoknak biztosítaniuk kell az adatok különböző formátumok közötti állandóságát.

(3) Az adatminőségi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében az automatizálásnak

a) lehetővé kell tennie a légiforgalmi adatok digitális cseréjét az adatkezelési láncban szereplők között,

b) biztosítania kell az átjárható légiforgalmi információ- és adatcsere rendszerek alkalmazását.

(4) Az alkalmazott légiforgalmi információ- és adatcsere rendszereknek biztosítaniuk kell az adatcserében résztvevő valamennyi légiforgalmi adat és tájékoztatás rendszerek közti átadhatóságát, cseréjét.

(5) A légiforgalmi információcsere rendszernek

a) az egységes modellező nyelvet kell használnia a légiforgalmi tájékoztatások jellemzőinek, tulajdonságainak, kapcsolódásainak és adattípusainak leírására,

b) tartalmaznia kell adatérték korlátokat és adatellenőrzési szabályokat,

c) tartalmaznia kell a metaadatokra vonatkozó rendelkezéseket, és

d) tartalmaznia kell egy időmodellt, amely lehetővé teszi a légiforgalmi tájékoztatás tulajdonságai alakulásának rögzítését a teljes életciklus során.

(6) A légiforgalmi adatcsere rendszernek

a) általánosan használt adatkódolási formátumot kell alkalmaznia,

b) le kell fednie minden osztályt, jellegzetességet, adattípust és kapcsolódást az (5) bekezdésben meghatározott légiforgalmi információcsere rendszerrel,

c) kiterjesztő mechanizmussal kell rendelkeznie, amelynek révén felhasználók csoportjai kiterjeszthetik a létező jellemzők tulajdonságait, és új jellemzőket adhatnak meg, amennyiben azok nem hatnak hátrányosan a világszintű egységesítési folyamatokra.

15. A repülés előtti tájékoztatás

30. § (1) Az AIS a repülési tevékenységet végzők – beleértve a hajózó személyzetet és a repülés előtti tájékoztatásért felelős szolgálatokat – rendelkezésére bocsátja a repülés biztonságos, rendszeres és hatékony áramlása szempontjából lényeges, az adott repülőtérről induló repülési útvonalszakaszokra vonatkozó légiforgalmi tájékoztatásokat.

(2) A repülés előtti felkészülés biztosítása érdekében a repülés előtt tájékoztatásért felelős szolgálat hozzáférést biztosít

a) az IAIP elemeihez és

b) a térképekhez és a navigációs térképvázlatokhoz.

31. § A repülés előtti tájékoztatásért felelős szolgálat naprakész kiegészítő tájékoztatást biztosít az indulási repülőtérre vonatkozóan a következőkről:

a) építési vagy karbantartási munkálatok a repülőtéri munkaterületen vagy közvetlenül a repülőtéri munkaterület mellett,

b) a repülőtéri munkaterület bármely egyenetlen része,

c) hó, latyak, jég és víz jelenléte és vastagsága a futópályán és gurulóúton vagy mellette,

d) összefújt vagy felhalmozódott hó a futópályán és gurulóúton vagy mellette,

e) parkoló légijármű vagy más akadály a gurulóúton vagy közvetlenül mellette,

f) egyéb ideiglenes veszély jelenléte,

g) madarak jelenléte, amely lehetséges veszélyt jelent a légijárművek üzemeltetésére,

h) a repülőtér fénytechnikai berendezéseinek, ideértve a repülőtér energiaellátását, teljes vagy részleges meghibásodása, szabálytalan működése,

i) a rádiónavigációs berendezések, VHF légiforgalmi mozgószolgálati csatornák, RVR észlelő rendszerek és a másodlagos energia rendszer meghibásodása vagy szabálytalan működése és működésében bekövetkezett változás,

j) humanitárius segélyezési feladatok, küldetések műveletei, az alkalmazott eljárásokkal vagy az okozott korlátozásokkal együtt.

32. § A repülés előtti tájékoztatásért felelős szolgálat nyílt szöveges PIB formájában teszi hozzáférhetővé a hajózó személyzet számára az üzemeltetési szempontból jelentős és érvényes NOTAM-ok és egyéb sürgős jellegű tájékoztatások összefoglalását.

16. Automatizált repülés előtti tájékoztató rendszer

33. § (1) A repülés előtti tájékoztatásért felelős szolgálat automatizált repülés előtti tájékoztató rendszerrel biztosítja a 30. § (2) bekezdésében és a 32. §-ban meghatározott légiforgalmi tájékoztatásokhoz és adatokhoz való hozzáférést a repülési tevékenységet végzők részére, beleértve a hajózó személyzetet is.

(2) Az automatizált repülés előtti tájékoztató rendszer üzemeltetője – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – felelős az automatizált repülés előtti tájékoztató rendszer segítségével biztosított légiforgalmi tájékoztatások és adatok minőségéért és időszerűségéért.

(3) A meteorológiai tájékoztatások minőségéért az adott területre vonatkozóan meteorológiai szolgáltatást ellátó meteorológiai szolgálat a felelős.

34. § Az automatizált repülés előtti tájékoztató rendszer üzemeltetője

a) hozzáférést biztosít a repülési tevékenységet végzők részére – beleértve a hajózó személyzetet és az egyéb érintett légiforgalmi személyzetet – az automatizált légiforgalmi tájékoztató rendszer repülés előtti önálló felkészülési eszközeihez, valamint lehetővé kell tennie az AIS-sel történő konzultációt telefonon vagy más telekommunikációs eszközön,

b) gondoskodik a rendszer adatbázisának folyamatos és időben történő frissítéséről és a tárolt légiforgalmi adatok és a tájékoztatások érvényességének és minőségének figyelemmel kíséréséről,

c) lehetővé teszi a repülési tevékenységet végzők részére, hogy telekommunikációs eszközökön keresztül hozzáférjenek az automatizált repülés előtti tájékoztató rendszerhez,

d) biztosítja, hogy a megtekintett légiforgalmi tájékoztatások vagy adatok nyomtatható formában is rendelkezésre álljanak,

e) olyan hozzáférési és lekérdezési eljárásokat alkalmaz, amelyek rövidített nyílt szövegen és ICAO helységnév-azonosítókon alapulnak, és

f) tájékoztatást igénylő felhasználói kérés esetén gyors válaszadást biztosít.

35. § Az automatizált repülés előtti tájékoztató rendszert az automatizált repülés előtti tájékoztató rendszer üzemeltetője az illetékes meteorológiai szolgálattal kötött megállapodásban meghatározottak szerint hozza létre.

17. Repülés utáni tájékoztatás

36. § A nemzetközi repülőtér üzembentartója gondoskodik a légijárművek személyzetétől kapott, a léginavigációs berendezések vagy szolgáltatások állapotáról és működéséről, valamint madarak jelenlétéről szóló tájékoztatások átvételéről, továbbá arról, hogy ezek a tájékoztatások a repülésbejelentő és tájékoztató szolgálat rendelkezésére álljanak.

18. Távközlési követelmények

37. § (1) A NOTAM iroda a nyomtatott formátumú közlemények cseréjére alkalmas összeköttetést biztosít az AFS-sel.

(2) Illetékességi területén belül a nemzetközi NOTAM iroda az AFS-en keresztül biztosítja a kapcsolatot

a) a körzeti irányító központokkal és a repüléstájékoztató központokkal, valamint

b) azokkal a repülőterekkel, amelyeken repülés előtti tájékoztató szolgálatot hoztak létre.

(3) A nem időkritikus légiforgalmi adatok és tájékoztatások cseréjéhez, ilyen megállapodás alapján nyilvános internetkapcsolat is használható.

19. A légiforgalmi adatokra és tájékoztatásokra vonatkozó követelmények

38. § (1)3 A 73/2010/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében és IV. melléklet A. részében meghatározott adatminőségi követelmények teljesítése érdekében az IAIP AIC-n kívüli elemeiben közzétett légiforgalmi adatok és tájékoztatások, Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának elektronikus terep és akadály adatai, valamint a repülőtéri térképészeti adatok minősége megfelel az EUROCONTROL-nak az Adatminőségi követelmények leírásáról szóló, Specification for Data Quality Requirements (a továbbiakban: DQR) elnevezésű dokumentumában foglalt követelményeknek. A DQR-t a közlekedésért felelős miniszter közlemény formájában közzéteszi a Hivatalos Értesítőben.

(2) Az adat létrehozásától a várható következő felhasználó részére történő továbbításig tartó teljes folyamat során a légiforgalmi adatok és a légiforgalmi tájékoztatások létrehozásában, előállításában, tárolásában, kezelésében, feldolgozásában, továbbításában és elosztásában részt vevő, a az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi kötelezett gondoskodik arról, hogy az IAIP AIC-n kívüli elemeiben közzétett légiforgalmi adatok és tájékoztatások, Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának elektronikus terep és akadály adatai, valamint a repülőtéri térképészeti adatok megfelelnek a DQR E mellékletében a pontosságra, felbontóképességre és integritásra vonatkozóan meghatározott adatminőségi követelményeknek.

(3) Azokat a földrajzi koordinátákat, amelyeket WGS-84 rendszerű koordinátákká alakítottak át, de a felmérésük pontossága nem felel meg a DQR E mellékletében meghatározott követelményeknek, az AIS közzétételkor csillaggal jelöli meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felek adatellenőrzési és adatérvényesítési eljárásai az egyes integritási osztályok vonatkozásában a következőkre terjednek ki:

a) rutin adatok esetén az adatok feldolgozás során történő sérülésének elkerülése,

b) alapvető adatok esetén annak biztosítása, hogy az adatok nem sérülnek a teljes feldolgozási folyamat egyes szakaszaiban, továbbá tartalmazhatnak kiegészítő eljárásokat a lehetséges kockázatok kezelésére a teljes rendszerszerkezetben az integritási osztály megőrzésének jövőbeni biztosítására,

c) kritikus adatok esetén annak biztosítása, hogy az adatok nem sérülnek a teljes feldolgozási folyamat egyes szakaszaiban, továbbá kiegészítő, integritást biztosító eljárások a teljes rendszerszerkezet mint integritási kockázat alapos elemzése által azonosított hibák hatásainak teljes csökkentésére.

(5) A térképeken ábrázolt adatok és tájékoztatások felbontóképességére és integritási osztályba sorolására vonatkozó követelményeket a repülőtér akadálykorlátozási felületeinek kijelöléséről, a légiközlekedési akadályok jelölésének részletes szabályairól, valamint Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásáról és fenntartásáról szóló kormányrendelet tartalmazza.

39. §4 A 73/2010/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében és IV. melléklet B. részében meghatározott bizonyíthatósági követelményeknek való megfelelés érdekében alkalmazandóak az EUROCONTROL-nak az Adat Biztosíték Szintjének leírásáról szóló, Specfication for Data Assurance Level elnevezésű dokumentumában foglaltak, amelyet a közlekedésért felelős miniszter közlemény formájában tesz közzé a Hivatalos Értesítőben.

40. §5 A 73/2010/EU bizottsági rendelet 6. cikk (4) bekezdésében és IV. melléklet D. részében az adatlétrehozással kapcsolatban meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében alkalmazandóak az EUROCONTROL-nak a Léginavigációs Adat Létrehozója részére készült leírásáról szóló, Specification for the Originator of Aeronautical Data elnevezésű dokumentumában foglaltak, amelyet a közlekedésért felelős miniszter közlemény formájában tesz közzé a Hivatalos Értesítőben.

41. § (1)6 A 73/2010/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott felek – a 4. cikkben, az I. melléklet A. Részében és az I. melléklet C. Részében meghatározott adatkészlet leírásokra, valamint az 5. cikk (2) bekezdésében, (4) bekezdés c) pontjában és a II. melléklet A. Részében meghatározott adatcsere formátumra meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében – alkalmazzák az EUROCONTROL-nak a Léginavigációs Adatok Cseréjére vonatkozó követelmények leírásáról szóló, Specification for Aeronautical Information Exchange elnevezésű dokumentumában foglaltakat, amelyet a közlekedésért felelős miniszter közlemény formájában tesz közzé a Hivatalos Értesítőben.

(2) A digitális NOTAM-ok esetében az adatcsere formátumra vonatkozóan a 73/2010/EU bizottsági rendeletben és az (1) bekezdésben említett előírások nem alkalmazandók.

42. § Az 1. §-ban meghatározott, az adat létrehozásától a várható következő felhasználó részére történő továbbításig tartó teljes folyamat során a légiforgalmi adatok és a légiforgalmi tájékoztatások létrehozásában, előállításában, tárolásában, kezelésében, feldolgozásában, továbbításában és elosztásában részt vevő valamennyi fél gyűjti a 73/2010/EU bizottsági rendeletben meghatározott metaadatokat.

43. § (1) Azoknál a földrajzi helyzetet megadó adatoknál, amelyeknél a Földi Gravitációs Modell – 1996 (a továbbiakban: EGM-96) pontossága nincs összhangban a közepes tengerszinthez viszonyított magasságra és a geoidundulációra vonatkozóan a DQR E mellékletében meghatározott pontossági követelményekkel, az e rendelet hatálya alá tartozó felek regionális vagy helyi nagy felbontású gravitációs mező adatokat tartalmazó modellt alkalmaznak. Ebben az esetben az alkalmazott modell leírását és a magassági értékeknek az alkalmazott modell és az EGM-96 rendszer közötti átváltására vonatkozó szabályokat az AIS az AIP-ben teszi közzé.

(2) A terepen felvett, a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, a légiforgalmi tájékoztató kiadvány formai követelményeiként meghatározott, a geoidunduláció megjelölését is tartalmazó pontokra vonatkozóan a közepes tengerszinthez viszonyított magasságon kívül az AIS a geoidundulációt is közzéteszi.

44. § Ha egyes rendszerek nem az egyeztetett világidőt (UTC) jelenítik meg, az eltérés tulajdonságait leíró jegyzék vagy az alkalmazási sémával vagy adatkészlettel összefüggő metaadatok tartalmazzák az eltérésre vonatkozó vonatkoztatási rendszer leírását.

45. § Az IAIP bármely elemében közzéteendő tájékoztatások AIS-nek történő átadását megelőzően az átadó megbizonyosodik arról, hogy az átadandó tájékoztatás minden közzéteendő adatot és információt tartalmaz, és azok megfelelnek e rendelet előírásainak.

20. Záró rendelkezések

46. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

47. § A 2013. július 1-je előtt közzétett és nem módosított légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások e rendeletnek való megfeleléséről legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 5 napon belül kell gondoskodnia az adat vagy tájékoztatás közzétételének kérelmezéséért felelős szervezetnek.

48. § Ez a rendelet a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról szóló 73/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A 25. § (5) bekezdését a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 66. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 26. §-t a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 66. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 38. § (1) bekezdése a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 63. §-ával megállapított szöveg.

4

A 39. § a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 65. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 40. § a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 65. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 41. § (1) bekezdése a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 64. §-ával megállapított szöveg.

_