• Tartalom

21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet

21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet

a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról1

2021.11.10.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. AIP: légiforgalmi tájékoztató kiadvány, amely a légiközlekedés számára alapvető fontosságú és tartósan hatályban lévő állandó légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat tartalmazza,

2. AIP kiegészítés: az AIP-ben található információ ideiglenes jellegű változtatását tartalmazó tájékoztatás,

3. AIP módosítás: az AIP-ben található információ tartós jellegű változtatását tartalmazó tájékoztatás,

4. AIRAC rendszer: a légiforgalmi tájékoztató közlemények meghatározott kiadási rendje, közös hatálybalépési időpontokon alapuló rendszer, amelynek célja az üzemeltetést érintő lényeges változtatások előzetes közzététele,

5. AFS: légiforgalmi állandóhelyű szolgálat, amely elsősorban a léginavigáció biztonsága és a légiforgalmi szolgálatok rendszeres, hatékony és gazdaságos üzemelése céljából nyújtott távközlési szolgálat meghatározott állandóhelyű pontok között,

5a.2 adatformátum: adatelemek, -rögzítések és -állományok szerkezete, amelyet úgy rendeztek el, hogy megfeleljen a szabványoknak, specifikációknak és az adatminőségi követelményeknek,

5b.3 adatgyűjtési terület: a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 27/A. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott fogalom,

6. ASHTAM: különleges célú, egyedi sorozatban kiadott NOTAM, amely a légijármű üzemeltetésére hatással lévő vulkáni aktivitás változásáról, vulkánkitörésről vagy vulkáni hamufelhőről ad tájékoztatást,

6a.4 felszállási terület: a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 27/A. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott fogalom,

7. geoidunduláció: a geoid távolsága a matematikai referencia ellipszoid felett vagy alatt,

8. integritási osztályba sorolás: a légiforgalmi adatok hibás adatok használatából eredő lehetséges kockázatokon alapuló osztályozása a következők szerint:

a) rutin adat: nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a hibás adat használata a légijármű folyamatos biztonságos repülését és leszállását súlyosan vagy katasztrófával veszélyeztetné,

b) alapvető adat: kicsi a valószínűsége annak, hogy a hibás adat használata a légijármű folyamatos biztonságos repülését és leszállását súlyosan vagy katasztrófával veszélyeztetné,

c) kritikus adat: nagy a valószínűsége annak, hogy a hibás adat használata a légijármű folyamatos biztonságos repülését és leszállását súlyosan vagy katasztrófával veszélyeztetné,

9. látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadvány: a látvarepülési szabályok szerinti repülésre, valamint az AIP repülőtereket tartalmazó részében nem szereplő repülőterekre vonatkozó légiforgalmi adatok és tájékoztatások közzétételére szolgáló kiadvány,

10.5 légiforgalmi adat: a légiforgalmi tények, fogalmak vagy utasítások megjelenítése a kommunikáció, a kiértékelés vagy a feldolgozás követelményeinek megfelelő formátumban,

10a.6 légiforgalmi tájékoztatás: a légiforgalmi adatok összegyűjtéséből, elemzéséből és megfelelő formába rendezéséből származó információk,

10b.7 légiforgalmi térkép: a Föld egy részének, tereptárgyának és domborzatának ábrázolása, amelyet kifejezetten a léginavigációs követelmények teljesítésére szántak,

11. metaadat: egy adat valamely tulajdonságát meghatározó kísérőadat,

12. NIL: az IAIP elemeiben a „Nincs információ vagy nincs megküldhető információ” tartalmú tájékoztatás közlésére alkalmazott kódszó,

13.8 repülőtéri térképészeti adatkészlet: a repülőtér térképészeti adatainak strukturált adatkészletbe rendezett gyűjteménye,

14.9 repülőtér vonatkozási pont: a repülőtér kijelölt földrajzi helye,

15.10 Trigger NOTAM: az AIRAC eljárásainak megfelelően közzétett AIP módosítás vagy AIP kiegészítés esetén kiadott különleges célú NOTAM, amely az AIP módosítás vagy AIP kiegészítés rövid tartalmát, a hatálybalépés dátumát, valamint a módosítás vagy kiegészítéshivatkozási számát tartalmazza,

16.11

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a 73/2010/EU bizottsági rendeletben, a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 139/2014/EU bizottsági rendeletben, a közös repülési szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, valamint az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az 1265/2007/EK, az 1794/2006/EK, a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: SERA), a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben, a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendeletben, valamint a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendeletben meghatározottak szerint kell értelmezni.

1/A. §12 Az e rendeletben meghatározott eljárások részletes végrehajtására az ICAO Légiforgalmi Információ Menedzsment (a továbbiakban: PANS AIM Doc 10066) dokumentumban meghatározottakat kell alkalmazni.

2. 13 Légiforgalmi tájékoztató termék

2. §14 (1) A légiforgalmi tájékoztató szolgálat (a továbbiakban: AIS) a légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat légiforgalmi tájékoztató termék és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás formájában biztosítja.

(2) Ha a légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat különböző formátumokban teszik közzé, az AIS biztosítja a formátumok adat- és információegységességét.

(3) A légiforgalmi tájékoztató termék elemei a következők:

a) AIP,

b) AIP módosítása,

c) AIP kiegészítése,

d) AIC,

e) NOTAM,

f) ha rendelkezésre állnak, a következő légiforgalmi térképek:

fa) ICAO 1:1 000 000 léptékű légiforgalmi világtérkép,

fb) ICAO 1:500 000 léptékű légiforgalmi térkép,

fc) ICAO kisléptékű légiforgalmi navigációs térkép,

fd) ICAO navigációs térkép.

(4) Az AIS kizárólag elektronikus módon, olyan formában teszi közzé a (3) bekezdés

a) a)–d) pontjában meghatározott légiforgalmi tájékoztató terméket,

b) f) pont fb) alpontjában meghatározott légiforgalmi tájékoztató terméket,

amely forma lehetővé teszi azok elektronikus eszközön történő megjelenítését oly módon, hogy az papíron is megjeleníthető legyen.

(5) Azok a légiforgalmi adatok és tájékoztatások, amelyeket az AIS fogad és kezel, legalább a következő altartományokat tartalmazzák:

a) nemzeti rendeletek, szabályok és eljárások,

b) repülőterek és helikopter-leszállóhelyek,

c) légtér,

d) ATS útvonalak,

e) műszeres repülési eljárások,

f) rádiónavigációs eszközök és rendszerek,

g) akadályok,

h) domborzat,

i) földrajzi információk.

3. § (1)15 Az AIS a légiforgalmi tájékoztató termék elemeinek nyílt szöveget tartalmazó részeit angol nyelven adja ki úgy, hogy a helységneveket a magyar nyelvhasználat szabályai szerint írja le.

(2) Az AIS a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) által bevezetett rövidítéseket alkalmazza.

(3)16 Az AIS biztosítja a légiforgalmi tájékoztató terméket azon felhasználók számára, akik azt kérik.

(4)17 A 2. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott légiforgalmi tájékoztató terméket a közzétételt követően a lehető leggyorsabban – lehetőség szerint internet alkalmazásával – elérhetővé kell tenni.

3. 18 Az AIP tartalmi követelményei

4. § (1)19 Az AIP-ben közzé kell tenni

a) az AIP körébe tartozó légiforgalmi eszközökért, szolgálatokért vagy eljárásokért felelős illetékes hatóság nyilatkozatát,

b) azokat a feltételeket, amelyek szerint a szolgáltatásokat vagy eszközöket igénybe lehet venni,

c) a nemzeti jogszabályok és az ICAO szabványok, ajánlott gyakorlatok, eljárások közötti jelentős eltéréseket annak érdekében, hogy a felhasználó megkülönböztesse Magyarország követelményeit az ICAO rendelkezéseitől, és

d) az ICAO szabványokban, ajánlott gyakorlatokban és eljárásokban meghatározott választható eljárások nemzeti alkalmazásának felsorolását.

(2)20

(3)21 Az AIS az AIP harmadik részében teszi közzé a repülőterek akadálykorlátozási felületeinek meghatározásáról szóló rendelet hatálya alá tartozó repülőtereket, továbbá ezeken a repülőtereken kívül azokat a repülőtereket, amelyek teljesítik az e rendeletben és a 73/2010/EU bizottsági rendeletben meghatározott követelményeket.

(4) Az AIS az AIP harmadik részében teszi közzé a repülőterek ICAO Annex 15. által megállapított tartalmi és formai követelményeknek megfelelő légiforgalmi térképeit, amelyek alkalmazhatók az adott repülőtér vonatkozásában.

(5) Azon I., II., III. vagy IV. osztályú repülőterekre vonatkozó légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat, amelyek nem tartoznak a (3) bekezdésben meghatározott repülőterek közé, az AIS a látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban teszi közzé. A látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban való közzétételt a repülőtér üzembentartója kezdeményezi.

5. §22 (1) Az AIP-ben kell közzétenni – ha rendelkezésre áll – a következő térképeket:

a) nemzetközi repülőterekre vonatkozó következő térképek:

aa) repülőtér és helikopter-leszállóhely térképe,

ab) repülőtéri földi mozgások térképe,

ac) repülőtéri akadályok A típusú térképe,

ad) repülőtéri akadályok B típusú térképe,

ae) repülőtér domborzati és akadálytérkép,

af) légijárművek parkolási térképe,

ag) területi térkép,

ah) radarvektorálásnál használható minimális tengerszint feletti magasságok térképe,

ai) műszeres megközelítési eljárások térképe,

aj) precíziós megközelítés domborzati térképe,

ak) szabvány műszeres érkezési eljárások térképe,

al) szabvány műszeres indulási eljárások térképe, és

am) látással történő megközelítés térképe; valamint

b) útvonaltérképek.

(2) A légiforgalmi adatok térképléptékének meg kell egyeznie az adott térképre megadott léptékkel.

4. Az AIP módosításai és az AIP kiegészítései

6. § (1) Az AIP változásait az AIS – a 7. § (1) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve – AIP módosítások formájában teszi közzé.

(2) Az AIS az AIP-t olyan rendszerességgel módosítja, amely biztosítja a tartalom naprakészségét. Az AIS az AIP módosítás módját az AIP első részében teszi közzé.

7. § (1) Az AIS AIP kiegészítés formájában teszi közzé

a) a legalább három hónapig hatályos ideiglenes változásokról szóló tájékoztatást, valamint

b) a terjedelmes szöveges részt vagy ábrát tartalmazó, rövid ideig hatályos tájékoztatást.

(2)23

(3)24

(4)25

(5)26 Az AIS az érvényes AIP kiegészítésekről legalább havi gyakorisággal ellenőrző jegyzéket ad ki.

8. §27

5. A NOTAM kiadása

9. § (1) Amennyiben a tájékoztatás nem tartalmaz terjedelmes szöveget vagy ábrát, úgy az AIS az alábbi esetekben NOTAM-ot ad ki:

a) ideiglenes jellegű és rövid időszakra szóló információk,

b) rövid határidővel közzéteendő, üzemelési szempontból jelentős állandó változások, vagy

c) rövid határidővel közzéteendő, hosszabb időtartamra szóló ideiglenes jellegű változások.

(2)28 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő, a légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson (a továbbiakban: engedélyköteles változás) alapuló adat vagy tájékoztatás esetében az adatszolgáltató a NOTAM-ban való közzététel előtt beszerzi a légiközlekedési hatóság engedélyét, amennyiben az engedélyköteles változás létesítést, fejlesztést vagy megszüntetést jelent.

(3) Az AIS NOTAM formájában teszi közzé különösen a következő tájékoztatásokat:

1. repülőtér vagy futópálya létesítése, bezárása vagy az üzemeltetésében bekövetkező változás;

2. légiforgalmi szolgálat létesítése, bezárása vagy a működésében bekövetkező jelentős változás;

3.29 a következő rádiónavigációs és levegő-föld összeköttetési szolgáltatások létesítése, megszüntetése vagy a működésük helyreállása:

a) működés megszakítása vagy visszaállítása,

b) frekvenciák megváltoztatása,

c) bejelentett üzemidők megváltoztatása,

d) azonosító megváltoztatása,

e) tájolás megváltoztatása,

f) hely megváltoztatása,

g) teljesítmény 50%-os növelése vagy csökkenése,

h) változás a sugárzás idejében vagy tartalmában,

i) a rádiónavigációs vagy a levegő-föld összeköttetési szolgáltatások működésének szabálytalansága vagy megbízhatatlansága,

j) a továbbító állomások korlátozásai,

4. látjelek létesítése, megszüntetése vagy jelentős módosítása;

5. repülőtéri fénytechnikai berendezések üzemelésének megszakadása vagy működésük helyreállítása;

6. léginavigációs szolgálat eljárásának létrehozása, visszavonása vagy jelentős módosítása;

7. a munkaterületen előforduló nagyobb hibák, hiányosságok, akadályok vagy ezek kijavítása;

8. üzemanyag, olaj és oxigén ellátásban bekövetkezett változás vagy korlátozás;

9. a rendelkezésre álló kutató-mentő felszerelésben és szolgálatban történt jelentős változás;

10. a légiközlekedési akadályokat jelölő vészjeladók létesítése, megszüntetése vagy ismételt üzembe állítása;

11. az előírásokban, szabályokban bevezetett azonnali intézkedést megkövetelő változás;

12. a légiforgalomra hatással lévő veszélyek jelenléte;

13. a légiforgalmat érintő akadályok létesítése, eltávolítása vagy megváltozása a felszállási, az emelkedési, a megszakított megközelítési, a megközelítési területeken és a futópályasávon belül;

14. légtér kijelölése, megszüntetése, jellemzőik változása, valamint – az időszakosan korlátozott légterek, a Drop Zone-ok, és a műrepülő légterek kivételével – azok aktiválása;

15. körzetek, útvonalak vagy ezek részeinek, szakaszainak létesítése vagy megszüntetése, ahol fennáll a légijárművek elfogásának lehetősége, és ahol ezért szükséges a 121,5 MHz-es VHF kényszerhelyzeti frekvencia folyamatos figyelése;

16. helységnév azonosítók kiosztása, törlése vagy megváltoztatása;

17. egy repülőtéren a mentő és tűzoltó szolgálatok szokásos készenléti szintjének változása, ha a változás érinti a fennálló kategóriabesorolást is, és az ilyen kategóriaváltozást jelezni kell;

18. a mozgási területen hó, latyak, jég, radioaktív anyagok, mérgező vegyi anyagok, vulkáni hamu lerakódása vagy víz okozta veszélyes körülmények kialakulása, változása vagy felszámolása;

19. olyan járvány kitörése, amely szükségessé teszi a védőoltásra és vesztegzár intézkedésre vonatkozó korábban közzétett követelmények megváltoztatását;

20. a naptevékenység okozta kozmikus sugárzás várható mértékének előrejelzése;

21. vulkanikus tevékenységben bekövetkező, a légijárművek üzemeltetését érintő változás, a vulkáni kitörés helyének, dátumának, időpontjának vagy a hamufelhő vízszintes és függőleges kiterjedésének, mozgási irányának, valamint azon repülési szinteknek és útvonalaknak, útvonalszakaszoknak a megjelölésével, amelyekre hatással lehet;

22. radioaktív vagy mérgező vegyi anyagok kijutása az atmoszférába nukleáris vagy kémiai eseményt követően, az esemény helyszínének, dátumának, időpontjának, a szennyeződés mozgási irányának, valamint azon repülési szinteknek és útvonalaknak, útvonalszakaszoknak a megjelölésével, amelyekre hatással lehet;

23. humanitárius segélyezési feladatok, küldetések lebonyolításának megkezdése, amelyek hatással lehetnek a légiforgalomra, a bevezetett eljárásokkal és korlátozásokkal együtt;

24. rövid távú vészhelyzeti intézkedések bevezetése a légiforgalmi szolgálatok és a támogató szolgálatok működésének teljes vagy részleges megszakadása miatt.

25.30 az üzemeltetést közvetlenül befolyásoló készenléti és biztonsági rendszerek hiánya;

26.31 tervezett lézersugárzások, lézerkijelzések és keresőfények, amelyek következtében a légijárművezetők éjjellátó képessége valószínűsíthetően csökken.

(4)32 Ha egy AIP módosítást vagy egy AIP kiegészítést az AIS az AIRAC rendszer eljárásai szerint ad ki, az AIS Trigger NOTAM-ot ad ki.

10. § (1) A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendeletben kijelölt veszélyes, korlátozott vagy tiltott légterek – az időszakosan korlátozott légterek, a Drop Zone légterek, és a műrepülő légterek kivételével – aktiválását és minden olyan, nem kényszerhelyzettel kapcsolatos tevékenységet, amely ideiglenes légtérkorlátozással jár, legalább hét nappal korábban az AIS NOTAM-ban teszi közzé.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység befejezését, valamint a légtér üzemidejének vagy méretének csökkentését, amint az információ rendelkezésre áll, az AIS NOTAM-ban teszi közzé.

(3) Ha az AIS egy léginavigációs segédeszköz, berendezés vagy távközlési szolgálat működésképtelenségéről ad ki NOTAM-ot, az AIS a NOTAM-ban közzéteszi a működésképtelenség várható időtartamát vagy azt a várható időpontot, amikor a szolgáltatás ismét elérhető.

11. § Az AIS a következő információkat nem teszi NOTAM-ban közzé:

a) az előtereken és gurulóutakon szokásos, rendszeresen végzett karbantartási munkálatok, amelyek nem befolyásolják a légijárművek biztonságos mozgását;

b) futópálya jelzések festési munkálatai, ha a légijármű mozgások egyéb rendelkezésre álló futópályákon biztonságosan végrehajthatóak vagy a munkát végző festőberendezés eltávolítható;

c) a repülőterek közelében lévő ideiglenes jellegű akadályok, ha azok nem befolyásolják a légijárművek biztonságos üzemeltetését;

d) a repülőtér fénytechnikai berendezéseinek részleges meghibásodása, ha a hiba közvetlen módon nem befolyásolja a légijárművek üzemeltetését;

e) levegő-föld összeköttetési rendszerek részleges ideiglenes meghibásodása, ha a rendelkezésre álló tartalék frekvenciák ismertek és üzemképesek;

f) a gépjármű forgalom irányításának vagy az előtéri beállító szolgálat hiánya;

g) a repülőtér mozgási területén a helyzet, rendeltetési hely vagy más utasításokat adó jelzések üzemképtelensége; és

h) ejtőernyős ugrások, ha azokat nem eseti légtérben hajtják végre.

i)33 földi szolgálatok által végzett képzési tevékenységek;

j)34 a légiforgalmat nem befolyásoló készenléti és biztonsági rendszerek hiánya;

k)35 a repülőtéri berendezések vagy általános szolgáltatások üzemeltetést nem befolyásoló korlátozásai;

l)36 a polgári légiközlekedést nem érintő nemzeti szabályozások;

m)37 a légiforgalmat nem befolyásoló, valószínűsíthető korlátozásokra vonatkozó bejelentések és figyelmeztetések;

n)38 közzétett tájékoztatásokra vonatkozó általános emlékeztetők;

o)39 földi szolgálatok számára szükséges berendezésekről szóló tájékoztatások;

p)40 a légiforgalmat nem befolyásoló lézersugárzásokra, valamint a minimális repülési magasság alatti tűzijátékokra vonatkozó tájékoztatások;

q)41 a munkaterület részeinek lezárása az egy óránál rövidebb ideig tartó, helyben koordinált, tervezett munkával kapcsolatban;

r)42 a repülőtér elérhetetlensége a repülőtér üzemidején kívül; és

s)43 egyéb, hasonlóan ideiglenes jellegű, a légiforgalomra nem vonatkozó tájékoztatások.

12. §44

13. §45 A hatályos NOTAM-okról az AIS legalább évente ellenőrző jegyzéket ad ki.

6.46

14. §

15. §

16. §

17. §

7. A NOTAM-ok szétosztása

18. § (1)47 Az AIS a NOTAM-ot AFTN címmel rendelkező felhasználói kérés alapján, az AFS hálózat segítségével osztja szét.

(2) Az AIS által kiadott NOTAM sorozatok nemzetközi szétosztásra kerülnek a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, előre meghatározott NOTAM szétosztási rendszer szerint.

(3) A NOTAM-ok nemzetközi cseréje az érintett nemzetközi NOTAM irodák közötti megállapodás alapján történik. Az ASHTAM vagy a vulkánok aktivitásával kapcsolatos tájékoztatást tartalmazó NOTAM nemzetközi cseréjébe bevonásra kerülnek a Vulkáni Hamufelhő Tanácsadói Központok és a regionális léginavigációs egyezményben az AFS műholdas elosztó rendszerek üzemeltetésére kijelölt központok, amelyek figyelembe veszik a nagy hatósugarú üzemeltetés követelményeit is.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben az AFS által továbbított NOTAM közlemények szétosztásához a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, előre meghatározott NOTAM szétosztási rendszer alkalmazandó.

8. Az AIC kiadása

19. § (1) Az AIS AIC-t ad ki

a) jogszabályokkal, eljárásokkal és berendezésekkel kapcsolatos bármely lényeges változás hosszú távú előrejelzésének közzétételére,

b) azoknak a kizárólag magyarázó vagy tanácsadó jellegű tájékoztatásoknak a közzétételére, amelyek hatással lehetnek a repülés biztonságára,

c) a műszaki, jogi vagy adminisztratív ügyekre vonatkozó magyarázó vagy tanácsadó jellegű tájékoztatások közzétételére,

ha a tájékoztatás tartalma nem tartozik az AIP kiadását vagy a NOTAM kiadását szükségessé tevő információk közé.

(2)48

(3)49

20. §50 A hatályos AIC-kről – amelyek érvényességét az AIS felülvizsgálja – az AIS évente legalább egyszer ellenőrző jegyzéket ad ki, amelyet ugyanazokra a címekre juttatja el, amelyekre az AIC-ket is továbbították.

21. §51

22. § Az AIS a látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban legalább a következő adatokat és tájékoztatásokat teszi közzé:

1. repülőtér helységneve és ICAO azonosítója;

2. repülőtér földrajzi adatai, beleértve a vonatkoztatási pont koordinátáit, a településtől való távolságát és irányát, a tengerszint feletti magasságát, a mágneses eltérés mértékét és éves változását és a felmérés évét;

3. repülőtér üzembentartójának neve, a repülőtér címe és elérhetőségei;

4. a repülőtéren engedélyezett forgalom típusa;

5. a repülőtéri szolgálatok rendelkezésre állása és üzemideje (vám és határőrség, ATS, tankolás, földi kiszolgálás, őrzés-védelem);

6. rendelkezésre álló földi kiszolgáló eszközök (üzemanyagfajták, olajfajták, üzemanyag töltő eszközök és kapacitásuk, tárolási lehetőségek, javító eszközök);

7. repülőtér tűzoltó kategóriája, rendelkezésre álló mentő és tűzoltó szolgálatok, felszerelések;

8. előterek, gurulóutak adatai (felület, teherbírás, jelölésük), ellenőrző helyek és pontok földrajzi adatai és műszaki jellemzői;

9. repülőtéri akadályokra vonatkozó adatok (futópálya azonosító, típus, abszolút és relatív magasság, WGS84 koordináta) a megközelítési és felszállási területen;

10. futópálya adatai (azonosítója, földrajzi iránya, mágneses iránya, méretei, teherbírása és felülete);

11. a futópályához kapcsolódó biztonsági megállási terület és a felszállási biztonsági terület adatai (méretei, teherbírása, felülete, lejtése);

12. leszállósáv méretei;

13. futópálya deklarált távolságai;

14. bevezető fényrendszer adatai (típus, hosszúság, intenzitás), futópálya küszöb fények adatai (szín, keresztfénysor), optikai siklópályarendszer típusa és adatai, futópálya földet érési zóna fényeinek hosszúsága, futópálya szegélyfények adatai (hosszúság, lámpatestek közötti távolság, szín, intenzitás), futópálya zárófények és szárnyfénysorok színe, végbiztonsági sáv fényeinek hossza és színe;

15. a repülőtéren kijelölt légterek megnevezése, oldalhatárai (fokban, percben, másodpercben), alsó és felső határai, osztálya;

16. a repülőtéren kijelölt légtérben szolgáltatást nyújtó légiforgalmi szolgálat megnevezése, hívójele, frekvenciái, a kommunikáció során használható nyelvek;

17. a repülőtéren elérhető rádiónavigációs és leszállító berendezések típusa, azonosítója, frekvenciája, üzemideje, antennájának telepítési helyének földrajzi koordinátái 1/10 s pontossággal, a Távolság Mérő Berendezés (a továbbiakban: DME) antenna tengerszint feletti magassága a legközelebbi 100 lábra kerekítve;

18. a légiforgalmat érintő helyi előírások, rendelkezések, beleértve a forgalmi körök leírása és a látás szerinti megközelítési térkép elkészítéséhez szükséges további, az 1–17. pontokban nem szereplő adatok;

19. a repülőtéren végezhető tevékenységek, repülőtéri díjak, egyéb kapcsolódó tájékoztatások;

20. zajcsökkentő intézkedések leírása;

21. a repülőtér térkép előállításához szükséges további, az 1–19. pontban nem szereplő adatok.

9. A nem engedélyköteles változással kapcsolatos adat vagy tájékoztatás közzététele

23. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő, a légiközlekedési hatóság engedélyéhez nem kötött változáson alapuló adatokat vagy tájékoztatásokat az adatszolgáltató az AIP-ben való közzététel érdekében a közte és az AIS közötti írásbeli adatszolgáltatási megállapodásban meghatározottak szerint nyújtja be az AIS-nek. Ezen adatok tekintetében az AIS csak az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítésére köteles.

(2) Bármely változás akkor alkalmazható, ha azt AIP-ben közzétették az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően.

10. A légiforgalmi adatok és tájékoztatások látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban történő közzététele

24. § A látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban közzéteendő adatokat és tájékoztatásokat a repülőtér üzembentartója a közte és az AIS között megkötött adatszolgáltatási megállapodásban meghatározottak szerint nyújtja be az AIS-nek.

11. A légiforgalmi tájékoztató közlemények kiadása és szétosztása

25. § (1)52 Az AIS a következő tájékoztatásokat az AIRAC rendszerben meghatározott rend szerint teszi közzé:

a) a következőkre vonatkozó korlátozások, rendelkezések, eljárások:

aa) repüléstájékoztató körzet;

ab) ellenőrzött légtér;

ac) irányítói körzet;

ad) légiforgalmi tanácsadó szolgálat;

ae) ATS útvonalak;

af) állandó veszélyes, tiltott és korlátozott légterek – ha ismert, a tevékenység típusa és időtartama megadásával –, valamint légvédelmi azonosítási körzetek;

ag) állandó vagy ideiglenes területek vagy útvonalak, ahol fennáll az elfogás lehetősége;

b) rádiónavigációs, kommunikációs és légtérellenőrző berendezések helyzete, frekvenciája, hívójele, azonosítója, ismert eltérése és karbantartási időszaka;

c) várakozási, megközelítési, érkezési, indulási, zajcsökkentő, továbbá minden egyéb ATS eljárás;

d) átváltási szintek, átváltási magasságok, legalacsonyabb repülési magasság;

e) meteorológiai berendezések, jelentések, eljárások;

f) futópályák és biztonsági megállási területek;

g) gurulóutak és forgalmi előterek;

h) repülőtéri gurulási eljárások, beleértve a rossz látási körülmények esetére vonatkozó eljárásokat;

i) megközelítési és futópálya fények;

j) a repülőtér üzemeltetési minimumai;

k) navigációs akadályok helyzete, magassága, megvilágítása;

l) repülőterek, létesítmények, szolgáltatások működési ideje;

m) vám-, bevándorlási, egészségügyi szolgáltatások;

n) tiltott, korlátozott, veszélyes légterek, navigációs veszélyek, katonai gyakorlatok és légijárművek tömeges mozgása.

Az a)–n) pontokban meghatározott tájékoztatásokat a hatálybalépést követő 28 napig nem lehet megváltoztatni, kivéve, ha a közzétett változás ideiglenes jellegű és érvényességének időtartama nem tart a 28 napos időszak végéig.

(2)53

(3) Ha az AIRAC rendszer által meghatározott időpontra nem kerül kiadásra tájékoztatás, az AIS egy NIL tartalmú értesítést NOTAM formájában oszt szét legalább 28 nappal az AIRAC rendszer által meghatározott hatálybalépési dátum előtt.

(4) Nem alkalmazható az AIRAC rendszer által meghatározott hatálybalépési dátumtól eltérő bevezetési dátum az olyan tervezett, üzemeltetést érintő változás esetén, amely térképészeti munkát igényel vagy navigációs adatbázis frissítésével jár.

(5)54

(6)55 A légiforgalmi adatbázisnak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatások vonatkozásában történő frissítésekor a hatálybalépés időpontja megegyezik az AIRAC rendszer által meghatározott hatálybalépési időponttal.

(7)56 Az (1) bekezdésben meghatározott, elektronikus eszközökkel biztosított tájékoztatásokat az AIS oly módon – legalább 42 nappal az AIRAC rendszer által meghatározott hatálybalépési dátum előtt – teszi közzé, hogy a tájékoztatás legalább 28 nappal a hatálybalépési dátum előtt eljusson a címzettekhez.

(8)57 Az AIS legalább a hatálybalépési dátum előtt 56 nappal teszi közzé a következő előzetes értesítést igénylő, elektronikus eszközökkel biztosított tájékoztatásokat:

a) IFR szabályok szerint üzemelő új nemzetközi repülőtér;

b) IFR szabályok szerint üzemelő nemzetközi repülőterek új futópályái;

c) ATS útvonalhálózat kialakítása és felépítése;

d) a bevezető és repülőtéri irányító szolgálat eljárásainak kialakítása és felépítése, beleértve az eljárás mágneses eltérés miatti változását;

e) az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatások, ha Magyarország légiközlekedését vagy annak jelentős részét befolyásolják, vagy nemzetközi koordinációra van szükség.

26. §58 Az AIS gondoskodik a légiforgalmi adatok és tájékoztatások naprakészen tartásáról.

12. Az AIS ellátásának általános követelményei

27. § (1)59

(2) Az AIS a repülés előtti tájékoztatás ellátása, valamint a repülés közbeni tájékoztatás nyújtása céljából beszerzi a szükséges légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat

a) más államok AIS-eitől vagy

b) egyéb rendelkezésre álló forrásokból, így különösen az érintett légiforgalmi adat és tájékoztatás vonatkozásában kijelölt adatszolgáltatóktól és adatlétrehozóktól.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az AIS a légiforgalmi adatban és tájékoztatásban az információ forrását is megjelöli.

(4) Az AIS a (2) bekezdés b) pontja szerint beszerzett légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat szétosztásuk előtt ellenőrzi. Ha az ellenőrzés nem lehetséges, annak tényét az AIS a tájékoztatás szétosztásakor egyértelműen jelzi.

(5) Más állam AIS-ének kérésére a légiforgalom biztonságos, rendszeres és hatékony áramlása szempontjából szükséges légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat az AIS megadja.

(6)60 Az AIS fogadja a légiforgalmi tájékoztató termék más államoktól származó valamennyi elemét, és más államok kérésére, a kérésben meghatározott formában megadja az illetékességi területén keletkezett légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat. Ennek érdekében az AIS minden szükséges intézkedést megtesz, beleértve megállapodások kötését, valamint közvetlen kapcsolat létrehozását is.

(7)61 Az AIS az ICAO tagállamok AIS-ei részére a következő légiforgalmi tájékoztató termék egy példányát térítésmentesen biztosítja:

a) az AIP, AIP módosítása és kiegészítése;

b) légiforgalmi tájékoztató körlevél;

c) NOTAM és

d) légiforgalmi térképek.

(8)62 Az AIS az adatkészletek más államok AIS-e részére történő rendelkezésre bocsátásához átjárható légiforgalmi adat- és légiforgalmi tájékoztatáscsere-modelleket használ.

(9) Az AIS folyamatos 24 órás tájékoztatásnyújtást biztosít.

(10)63 A légiforgalmi tájékoztató termék digitális adatkészletek formában történő szolgáltatásához az AIS-nek együttműködési megállapodást kell kötnie.

13. Minőségirányítási rendszer és adatminőségi követelmények biztosítása

28. § (1) Az AIS rendelkezik minőségirányítási rendszerrel és ezzel összefüggésben ISO 9000-es sorozatra vagy azzal egyenértékű műszaki megoldásra vonatkozó tanúsítással.

(2) Az AIS biztosítja a minőségbiztosított légiforgalmi adatok és tájékoztatások időben történő begyűjtését, fogadását, egyeztetését vagy összeállítását, feldolgozását, szerkesztését, integrációját, közzétételét, tárolását és szétosztását.

(3) Az AIS az általa alkalmazott adatellenőrzési és adatérvényesítési eljárásokkal biztosítja a légiforgalmi adatok és tájékoztatások e rendeletben meghatározott adatminőségi követelményeknek történő megfelelését.

28/A. §64 (1) A légiforgalmi adatok pontosságának összhangban kell állnia a tervezett felhasználással.

(2) A légiforgalmi adatok felbontásának összhangban kell állnia az adatok tényleges pontosságával.

(3) A légiforgalmi adatok integritását meg kell őrizni a teljes adatláncban, a létrehozástól a következő tervezett felhasználónak történő terjesztésig.

(4) Az alkalmazandó integritási osztályozás alapján eljárásokat kell bevezetni a következők érdekében:

a) rutinadatok esetén sérülés elkerülése az adatfeldolgozás teljes folyamata során;

b) lényeges adatok esetén

ba) sérülés elkerülése a teljes folyamat során, és

bb) szükség esetén további eljárások bevonása az esetleges kockázatok kezelésére a rendszer teljes struktúrájában, az adatok megbízhatóságának biztosítása érdekében;

c) a kritikus adatok esetén

ca) sérülés elkerülése a teljes folyamat során, és

cb) további, integritást biztosító eljárások bevonása a rendszer teljes struktúrájának alapos elemzése során, az esetleges adatmegbízhatósági kockázatként azonosított hibák hatásainak teljes körű mérséklése érdekében.

(5) A légiforgalmi adatok nyomonkövethetőségét mindaddig biztosítani kell, amíg az adatokat használják.

(6) Biztosítani kell a légiforgalmi adatok időszerűségét, beleértve az adatok érvényességi idejének korlátozásait, amely korlátozások az egyes adatelemekkel vagy adatkészletekkel társíthatók. Ha az adatkészletnél a hatályosság időszaka meg van határozva, az minden egyes adatelem hatálybalépésének dátumára vonatkozik.

(7) Biztosítani kell a légiforgalmi adatok teljességét a rendeltetésszerű felhasználás támogatása érdekében.

(8) Az adatokat olyan formátumban kell szolgáltatni, amely biztosítja az adatok tervezett felhasználásával összhangban történő értelmezését.

28/B. §65 (1) A légiforgalmi információs termék részeként kibocsátandó anyagot az AIS-hez történő továbbítás előtt ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy minden szükséges információt tartalmazzon, valamint hogy a részletek pontosak legyenek.

(2) Az AIS olyan ellenőrzési és érvényesítési eljárásokat dolgoz ki, amelyek biztosítják, hogy a légiforgalmi adatok és információk kézhezvételekor a minőségi követelmények teljesüljenek.

28/C. §66 (1) A légiforgalmi adatok és digitális adatkészletek továbbítása vagy tárolása során digitális adathiba-észlelési technikákat kell használni.

(3) Digitális adathiba-észlelési technikákat kell alkalmazni a 28/A. § (4) bekezdésében meghatározott integritási szintek fenntartása érdekében.

28/D. §67 Az AIS szervezésében, valamint a légiforgalmi adatok és tájékoztatások tervezése, tartalmának kialakítása, feldolgozása és terjesztése során a légiforgalmi adatok és tájékoztatások optimális felhasználása érdekében figyelembe kell venni az emberi tényezők alapelveit. Emberi beavatkozást igénylő folyamatoknál megfelelő figyelmet kell fordítani az információk integritására, és kockázatmérséklő intézkedéseket kell hozni.

14. A légiforgalmi tájékoztatás automatizálása

29. § (1) A légiforgalmi tájékoztatás területén az e rendelet hatálya alá tartozó felek a feldolgozási sebesség, a pontosság, a minőség, a hatékonyság és a költség-hatékonyság javítása érdekében automatizálást alkalmaznak az alábbi rendszer követelményekre figyelemmel.

(2) Ha a légiforgalmi adatok és tájékoztatások különböző formában kerülnek közzétételre, az alkalmazott folyamatoknak biztosítaniuk kell az adatok különböző formátumok közötti állandóságát.

(3) Az adatminőségi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében az automatizálásnak

a) lehetővé kell tennie a légiforgalmi adatok digitális cseréjét az adatkezelési láncban szereplők között,

b) biztosítania kell az átjárható légiforgalmi információ- és adatcsere rendszerek alkalmazását.

(4)68 Az automatizált folyamatok végrehajtásakor biztosítani kell az adatok és tájékoztatások integritását, és a kockázatok azonosítása esetén meg kell tenni a kockázatmérséklő lépéseket.

(5)69

(6)70

15. A repülés előtti tájékoztatás

30. §71 (1) Az AIS a repülési tevékenységet végzők – beleértve a hajózó személyzetet és a repülés előtti tájékoztatásért felelős szolgálatokat – rendelkezésére bocsátja az adott repülőtérről induló repülési útvonalszakaszokra vonatkozó légiforgalmi tájékoztatásokat.

(2) A repülés előtti felkészülés biztosítása érdekében a repülés előtti tájékoztatásért felelős szolgálat hozzáférést biztosít az üzemeltetési szempontból jelentős és érvényes tájékoztatásokhoz.

31. §72

32. §73

16.74

33. §

34. §

35. §

17. Repülés utáni tájékoztatás

36. §75 A nemzetközi repülőtér üzembentartója gondoskodik a légijárművek személyzetétől kapott, a léginavigációs berendezések vagy szolgáltatások állapotáról és működéséről, valamint vadon élő állatok jelenlétéből eredő veszélyekkel kapcsolatos tájékoztatások átvételéről, továbbá arról, hogy ezek a tájékoztatások a repülésbejelentő és tájékoztató szolgálat rendelkezésére álljanak.

18. Távközlési követelmények

37. §76 Az AIS gondoskodik az AFS-en továbbított NOTAM kiadásához és átvételéhez szükséges üzemelési feltételekről.

18/A. 77 Digitális adatkészletek

37/A. § (1) A következő adatkészletek digitális formában is biztosíthatóak:

a) AIP adatkészlet;

b) domborzati adatkészlet;

c) akadály-adatkészlet;

d) repülőtér térképészeti adatkészlet;

e) műszeres repülési eljárási adatkészlet.

(2) Minden digitális adatkészletet – a metaadatok olyan minimális készletével, amely biztosítja a nyomonkövethetőséget – meg kell adni a következő felhasználónak.

(3) A felhasználók számára rendszeresen rendelkezésre kell bocsátani az érvényes digitális adatkészletek ellenőrző listáját.

37/B. § (1) Az AIP digitális adatkészletek szolgáltatása esetén a digitális adatkészletnek le kell fednie az AIP-ben szereplő információk körét. Ha nem áll rendelkezésre teljes AIP digitális adatkészlet, a rendelkezésre álló adatkészletet kell szolgáltatni.

(2) Az AIP digitális adatkészletnek tartalmaznia kell a légiforgalmi szolgáltatás szempontjából nélkülözhetetlen tartós légiforgalmi tájékoztatásokat.

37/C. § (1) A digitális domborzati és akadályadatokat az adatgyűjtési területre a (2)–(9) bekezdésben meghatározottak szerint kell szolgáltatni. Ha a domborzat a futópálya küszöbétől 900 m-nél (3000 lábnál) távolabbi hegyvidéki vagy az elhatározási magasság meghatározása szempontjából jelentős terület, a 4. terület hosszát ki kell terjeszteni a futópálya küszöbétől legfeljebb 2000 m (6500 láb) távolságra.

(2) A domborzati digitális adatkészletek tartalmazzák a domborzati felszín digitális megjelenítését folyamatos magassági értékek formájában, egy meghatározott háló minden egyes metszéspontjában, egy adott vonatkozási magassági referencia rendszerben.

(3) A domborzat digitális adatait az 1. területre vonatkozóan meg kell adni. Az AIP AD 2. alpontjában szereplő repülőterek esetében a domborzati digitális adatait a következő területekre kell megadni:

a) 2a. terület,

b) a felszállási repülési útvonal terület,

c) a repülőtéri akadálykorlátozási felületek oldalirányú kiterjedése által határolt terület vagy annak részei,

d) a repülőtér vonatkozási pontjától mért 10 km-es sugarú körzet,

e) a repülőtér vonatkozási pontjától mért 10 km-es sugarú kör és a TMA határ vagy a repülőtér vonatkozási pontjától mért 45 km-es sugarú kör – attól függően, hogy melyik a kisebb – közötti terület, ahol a terep metszi a vízszintes domborzati adatgyűjtési felületet, amelyet 120 m-rel határoztak meg a legalacsonyabb futópálya-magasság felett,

f) 3. terület,

g) 4. területre vonatkozóan minden olyan futópálya vonatkozásában, amelyen II. vagy III. kategóriás precíziós megközelítési műveleteket határoztak meg, és ahol az üzembentartók a domborzattal kapcsolatos részletes tájékoztatást igényelnek annak érdekében, hogy megállapítsák a domborzat által az elhatározási magasság rádió-magasságmérővel végzett meghatározására gyakorolt hatást.

(4) Magyarország államhatára közelében elhelyezkedő nemzetközi repülőtér esetében a domborzati digitális adatokat a szomszédos állam kérésére meg kell osztani az érintett állammal. Az államhatár közelében lévő nemzetközi repülőtér és az államhatár közelében lévő szomszédos ország nemzetközi repülőterének domborzati digitális adatait össze lehet hangolni, amennyiben azok lefedettségi területei átfedésben vannak, annak biztosítása érdekében, hogy ugyanazon domborzatra vonatkozó adatok helyesek legyenek.

(5) Ahol a (2)–(4) bekezdésben meghatározottakon kívül domborzati digitális adatok állnak rendelkezésre egyéb légiforgalmi tájékoztatásra vonatkozó követelmények teljesítése érdekében, a domborzati digitális adatkészleteket ki kell terjeszteni ezekre a kiegészítő adatokra.

(6) A digitális akadály-adatkészletek az akadályok függőleges és vízszintes kiterjedésének digitális megjelenítését tartalmazzák. A digitális akadályadatok a digitális domborzati adatkészletbe nem foglalhatók bele.

(7) A digitális akadályadatokat az 1. területen lévő, legalább 100 m föld feletti magasságú akadályok esetében kell szolgáltatni.

(8) Az AIP AD 2. alpontjában szereplő repülőterek esetében a következő akadályok vonatkozásában kell digitális akadályadatokat szolgáltatni:

a) a 2a. területen azokra az akadályokra, amelyek metszenek egy olyan akadály-adatgyűjtési felületet, amelyet a futópálya körül egy téglalap alakú, a futópálya sávját és bármely létező biztonsági felszálló területet magába foglaló terület határol; a 2a. terület akadálygyűjtési felülete a futópálya középvonala mentén mért legközelebbi futópálya-magasság feletti 3 m, a biztonsági felszálló területhez kapcsolódó részek tekintetében – ha van ilyen terület – a legközelebbi futópályavég magassága feletti 3 m;

b) a felszállási repülési útvonal területén lévő tárgyak, amelyek kinyúlnak az 1,2%-os lejtéssel rendelkező, a felszállási repülési útvonal területtel azonos eredetű sík felületből;

c) a repülőtéri akadálykorlátozási felületek áttörései;

d) a 2b., 2c. és 2d. területre vonatkozóan azon akadályok esetében, amelyek áthatolnak az akadályok adatgyűjtési felületén, az alábbiak szerint:

da) a 2b. terület akadálygyűjtő felületének lejtése 1,2%-os a 2a. terület végeitől az indulási irányban a futópálya magasságában, amelynek hossza 10 km, 15%-os széttartással mindkét oldalon; nem szükséges digitális adatokat gyűjteni azokról az akadályokról, amelyek legfeljebb 3 m magasságban vannak a földfelszín felett;

db) a 2c. terület akadálygyűjtő felületének 1,2%-os lejtője a 2a. és a 2b. terület kívül esik, legfeljebb 10 km-re a 2a. terület határától; a 2c. terület kezdeti magassága megegyezik a 2a. terület azon pontjának magasságával, amelyen az indul; nem szükséges digitális adatokat gyűjteni azokról az akadályokról, amelyek legfeljebb 15 m magasságban vannak a földfelszín felett;

dc) a 2d. terület akadálygyűjtő felületének magassága 100 m a talaj felett;

e) a 3. területen azokra az akadályokra, amelyek az adott akadályok adatgyűjtési felületén áthaladnak, és a repülőtér munkaterületének legközelebbi pontján áthaladó vízszintes sík felett 0,5 m-re található vízszintes síkot metszik;

f) a 4. területre minden olyan futópálya esetében, amelyre II. vagy III. kategóriás precíziós megközelítési műveleteket határoztak meg.

(9) A (4)–(5) bekezdésben meghatározottakat a digitális akadályadatokra is alkalmazni kell.

37/D. § A digitális repülőtéri térképészeti adatkészletek a repülőtéri objektumok digitális megjelenítését tartalmazzák, amelyeket a nemzetközi repülőterek szolgáltatnak.

37/E. § A digitális műszeres repülési eljárások adatkészletei a műszeres repülési eljárások digitális megjelenítését tartalmazzák, amelyeket nemzetközi repülőtér vagy a nemzetközi repülőtér légterében légiforgalmi navigációs szolgálat ellátására kijelölt szervezet szolgáltatja.

19. A légiforgalmi adatokra és tájékoztatásokra vonatkozó követelmények

38. § (1)78 A 73/2010/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében és IV. melléklet A. részében meghatározott adatminőségi követelmények teljesítése érdekében a légiforgalmi tájékoztató termék AIC-n kívüli elemeiben közzétett légiforgalmi adatok és tájékoztatások, Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának elektronikus terep és akadály adatai, valamint a repülőtéri térképészeti adatok minősége megfelel a PANS AIM Doc 10066 dokumentumban foglalt követelményeknek. A PANS AIM Doc 10066 dokumentumot a közlekedésért felelős miniszter közlemény formájában közzéteszi a Hivatalos Értesítőben.

(2)79 Az adat létrehozásától a várható következő felhasználó részére történő továbbításig tartó teljes folyamat során a légiforgalmi adatok és a légiforgalmi tájékoztatások létrehozásában, előállításában, tárolásában, kezelésében, feldolgozásában, továbbításában és elosztásában részt vevő, e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi kötelezett gondoskodik arról, hogy a légiforgalmi tájékoztató termék AIC-n kívüli elemeiben közzétett légiforgalmi adatok és tájékoztatások, Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának elektronikus terep és akadály adatai, valamint a repülőtéri térképészeti adatok megfelelnek a PANS AIM Doc 10066 dokumentum a pontosságra, felbontóképességre és integritásra vonatkozóan meghatározott adatminőségi követelményeknek.

(3)80 Azokat a földrajzi koordinátákat, amelyeket WGS-84 rendszerű koordinátákká alakítottak át, de a felmérésük pontossága nem felel meg a PANS AIM Doc 10066 dokumentumban meghatározott követelményeknek, az AIS közzétételkor csillaggal jelöli meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felek adatellenőrzési és adatérvényesítési eljárásai az egyes integritási osztályok vonatkozásában a következőkre terjednek ki:

a) rutin adatok esetén az adatok feldolgozás során történő sérülésének elkerülése,

b) alapvető adatok esetén annak biztosítása, hogy az adatok nem sérülnek a teljes feldolgozási folyamat egyes szakaszaiban, továbbá tartalmazhatnak kiegészítő eljárásokat a lehetséges kockázatok kezelésére a teljes rendszerszerkezetben az integritási osztály megőrzésének jövőbeni biztosítására,

c) kritikus adatok esetén annak biztosítása, hogy az adatok nem sérülnek a teljes feldolgozási folyamat egyes szakaszaiban, továbbá kiegészítő, integritást biztosító eljárások a teljes rendszerszerkezet mint integritási kockázat alapos elemzése által azonosított hibák hatásainak teljes csökkentésére.

(5) A térképeken ábrázolt adatok és tájékoztatások felbontóképességére és integritási osztályba sorolására vonatkozó követelményeket a repülőtér akadálykorlátozási felületeinek kijelöléséről, a légiközlekedési akadályok jelölésének részletes szabályairól, valamint Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásáról és fenntartásáról szóló kormányrendelet tartalmazza.

39. §81 A 73/2010/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében és IV. melléklet B. részében meghatározott bizonyíthatósági követelményeknek való megfelelés érdekében alkalmazandóak az EUROCONTROL-nak az Adat Biztosíték Szintjének leírásáról szóló, Specfication for Data Assurance Level elnevezésű dokumentumában foglaltak, amelyet a közlekedésért felelős miniszter közlemény formájában tesz közzé a Hivatalos Értesítőben.

40. §82 A 73/2010/EU bizottsági rendelet 6. cikk (4) bekezdésében és IV. melléklet D. részében az adatlétrehozással kapcsolatban meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében alkalmazandóak az EUROCONTROL-nak a Léginavigációs Adat Létrehozója részére készült leírásáról szóló, Specification for the Originator of Aeronautical Data elnevezésű dokumentumában foglaltak, amelyet a közlekedésért felelős miniszter közlemény formájában tesz közzé a Hivatalos Értesítőben.

41. § (1)83 A 73/2010/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott felek – a 4. cikkben, az I. melléklet A. Részében és az I. melléklet C. Részében meghatározott adatkészlet leírásokra, valamint az 5. cikk (2) bekezdésében, (4) bekezdés c) pontjában és a II. melléklet A. Részében meghatározott adatcsere formátumra meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében – alkalmazzák az EUROCONTROL-nak a Léginavigációs Adatok Cseréjére vonatkozó követelmények leírásáról szóló, Specification for Aeronautical Information Exchange elnevezésű dokumentumában foglaltakat, amelyet a közlekedésért felelős miniszter közlemény formájában tesz közzé a Hivatalos Értesítőben.

(2) A digitális NOTAM-ok esetében az adatcsere formátumra vonatkozóan a 73/2010/EU bizottsági rendeletben és az (1) bekezdésben említett előírások nem alkalmazandók.

42. § Az 1. §-ban meghatározott, az adat létrehozásától a várható következő felhasználó részére történő továbbításig tartó teljes folyamat során a légiforgalmi adatok és a légiforgalmi tájékoztatások létrehozásában, előállításában, tárolásában, kezelésében, feldolgozásában, továbbításában és elosztásában részt vevő valamennyi fél gyűjti a 73/2010/EU bizottsági rendeletben meghatározott metaadatokat.

43. § (1)84 Azoknál a földrajzi helyzetet megadó adatoknál, amelyeknél a Földi Gravitációs Modell–1996 (a továbbiakban: EGM-96) pontossága nincs összhangban a közepes tengerszinthez viszonyított magasságra és a geoidundulációra vonatkozóan a PANS AIM Doc 10066 dokumentumban meghatározott pontossági követelményekkel, az e rendelet hatálya alá tartozó felek regionális vagy helyi nagy felbontású gravitációs mező adatokat tartalmazó modellt alkalmaznak. Ebben az esetben az alkalmazott modell leírását és a magassági értékeknek az alkalmazott modell és az EGM-96 rendszer közötti átváltására vonatkozó szabályokat az AIS az AIP-ben teszi közzé.

(2) A terepen felvett, a légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, a légiforgalmi tájékoztató kiadvány formai követelményeiként meghatározott, a geoidunduláció megjelölését is tartalmazó pontokra vonatkozóan a közepes tengerszinthez viszonyított magasságon kívül az AIS a geoidundulációt is közzéteszi.

44. § Ha egyes rendszerek nem az egyeztetett világidőt (UTC) jelenítik meg, az eltérés tulajdonságait leíró jegyzék vagy az alkalmazási sémával vagy adatkészlettel összefüggő metaadatok tartalmazzák az eltérésre vonatkozó vonatkoztatási rendszer leírását.

45. §85 A légiforgalmi tájékoztató termék bármely elemében közzéteendő tájékoztatások AIS-nek történő átadását megelőzően az átadó megbizonyosodik arról, hogy az átadandó tájékoztatás minden közzéteendő adatot és információt tartalmaz, és azok megfelelnek e rendelet előírásainak.

45/A. §86 A légiforgalmi adatok meghatározásának és jelentésének összhangban kell lennie a légiforgalmi adatok végfelhasználója igényeinek kielégítéséhez szükséges pontossági és integritási osztályozással.

45/B. §87 (1) Az adatkészleteket a naprakészség fenntartásához szükséges rendszeres időközönként módosítani kell, vagy újra ki kell adni.

(2) A digitális adatként kiadott állandó érvényű változtatásokat és a hosszú időtartamra – három hónapra vagy még tovább – szóló átmeneti változtatásokat teljes adatkészlet vagy a korábban kiadott teljes adatkészlettől való eltéréseket tartalmazó adatkészlet formájában kell kiadni.

(3) Ha a rövid ideig tartó ideiglenes változtatásokat digitális adatként (digitális NOTAM) bocsátják rendelkezésre, ugyanazt a légiforgalmi információs modellt kell használni, mint a teljes adatkészletre.

(4) Az AIP és a digitális adatkészletek frissítéseit szinkronizálni kell.

20. Záró rendelkezések

46. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

47. § A 2013. július 1-je előtt közzétett és nem módosított légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások e rendeletnek való megfeleléséről legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 5 napon belül kell gondoskodnia az adat vagy tájékoztatás közzétételének kérelmezéséért felelős szervezetnek.

48. § Ez a rendelet a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról szóló 73/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendeletet a 6/2022. (VII. 27.) TIM rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte 2022. augusztus 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés 5a. pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 15. § (1) bekezdése iktatta be.

3

Az 1. § (1) bekezdés 5b. pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 15. § (1) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (1) bekezdés 6a. pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (1) bekezdés 10. pontja az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdés 10a. pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 15. § (4) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § (1) bekezdés 10b. pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 15. § (4) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § (1) bekezdés 13. pontja az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. § (1) bekezdés 14. pontja az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1. § (1) bekezdés 15. pontja az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1. § (1) bekezdés 16. pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1/A. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 16. §-a iktatta be.

13

A 2. alcím címe az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 39. § a) pontjával megállapított szöveg.

14

A 2. § az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

15

A 3. § (1) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 39. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (3) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (4) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 3. alcím címe az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (1) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

20

A 4. § (2) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 4. § (3) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 39. § c) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

23

A 7. § (2) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 7. § (3) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 7. § (4) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 7. § (5) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § e) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 8. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 9. § (2) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 39. § d) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 9. § (3) bekezdés 3. pontja az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 9. § (3) bekezdés 25. pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 21. § (2) bekezdése iktatta be.

31

A 9. § (3) bekezdés 26. pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 21. § (2) bekezdése iktatta be.

32

A 9. § (4) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 21. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 11. § i) pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 22. §-a iktatta be.

34

A 11. § j) pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 22. §-a iktatta be.

35

A 11. § k) pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 22. §-a iktatta be.

36

A 11. § l) pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 22. §-a iktatta be.

37

A 11. § m) pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 22. §-a iktatta be.

38

A 11. § n) pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 22. §-a iktatta be.

39

A 11. § o) pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 22. §-a iktatta be.

40

A 11. § p) pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 22. §-a iktatta be.

41

A 11. § q) pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 22. §-a iktatta be.

42

A 11. § r) pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 22. §-a iktatta be.

43

A 11. § s) pontját az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 22. §-a iktatta be.

44

A 12. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 13. § az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

46

A 6. alcímet (14–18. §) az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 18. § (1) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

48

A 19. § (2) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 19. § (3) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 20. § az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

51

A 21. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 25. § (1) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 25. § (2) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 25. § (5) bekezdését a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 66. §-a hatályon kívül helyezte.

55

A 25. § (6) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 25. § (7) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 25. § (8) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 26. §-t a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 66. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 27. §-a iktatta be.

59

A 27. § (1) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 27. § (6) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 27. § (7) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 27. § (8) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 27. § (10) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 28. § (2) bekezdése iktatta be.

64

A 28/A. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 29. §-a iktatta be.

65

A 28/B. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 29. §-a iktatta be.

66

A 28/C. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 29. §-a iktatta be.

67

A 28/D. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 29. §-a iktatta be.

68

A 29. § (4) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

69

A 29. § (5) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

70

A 29. § (6) bekezdését az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

71

A 30. § az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 31. §-ával megállapított szöveg.

72

A 31. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 32. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § n) pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 16. alcímet (33–35. §) az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 40. § o) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 36. § az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

76

A 37. § az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 33. §-ával megállapított szöveg. [Ugyanezen módosító rendelet 40. § p) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint hatályát veszti a 37. § (2) és (3) bekezdése, nem vezethető át.]

77

A 18/A. alcímet (37/A–37/E. §) az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 34. §-a iktatta be.

78

A 38. § (1) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

79

A 38. § (2) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

80

A 38. § (3) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

81

A 39. § a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 65. § a) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 40. § a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 65. § b) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 41. § (1) bekezdése a 33/2020. (X. 5.) ITM rendelet 64. §-ával megállapított szöveg.

84

A 43. § (1) bekezdése az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

85

A 45. § az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

86

A 45/A. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 38. §-a iktatta be.

87

A 45/B. §-t az 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 38. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére