• Tartalom

2019. évi XXII. törvény

2019. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről1

2022.05.25.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 Az Egyezmény hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:


„Egyezmény
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: a Felek)
törekedve az oktatás és a tudomány terén a kapcsolatok fejlesztésére Magyarország és az Oroszországi Föderáció között,
a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban szerzett végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok kölcsönös elismerésének megkönnyítését szorgalmazva,
a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt egyezmény (a továbbiakban: Lisszaboni Egyezmény) rendelkezéseire támaszkodva,
figyelembe véve, hogy mindkét Fél állama a bolognai folyamat keretében az Európai Felsőoktatási Térségbe tartozik,
kiindulva a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló, Moszkvában, 1993. szeptember 20-án aláírt egyezményből,
figyelembe véve, hogy a munkaerőpiacra való belépés és különösen a Magyarországon szabályozott szakmákhoz való hozzáférés feltételeit, valamint a szakmai tevékenység folytatását a Felek államainak vonatkozó jogszabályai szabályozzák, továbbá tekintettel Magyarországnak az Európai Unióban való tagságára,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

1. A jelen Egyezménynek az a célja, hogy a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban szerzett végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok kölcsönös elismerésével megkönnyítse a Felek államai jogszabályainak megfelelően a továbbtanulást és a szakmai tevékenység folytatását a Felek államaiban.
2. A jelen Egyezmény azokra a végzettségekre és képesítésekre terjed ki, amelyeket Magyarországon államilag elismert képzésen folytatott tanulmányok eredményeként szereztek, illetve amelyeket oktatási és tudományos intézményekben szereztek az Oroszországi Föderációban akkreditációval rendelkező tanulmányi programokon, valamint azokra a tudományos fokozatokra, amelyeket a Felek jogszabályai által előírt módon szereztek.
3. A jelen Egyezmény a jelen Egyezményben tárgyalt azon végzettségekre, képesítésekre és tudományos fokozatokra is kiterjed, amelyeket a jelen Egyezmény hatálybalépése előtt szereztek meg a Felek államai oktatási és tudományos intézményeiben.

2. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett, érettségi bizonyítvánnyal tanúsított érettségi végzettséget és szakmai érettségi végzettséget, valamint az Oroszországi Föderációban szerzett, Attyesztat o szrednyem obscsem obrazovanyii okirattal vagy Gyiplom o szrednyem professzionalnom obrazovanyii okirattal tanúsított általános középfokú végzettséget és szakmai középfokú végzettséget összevethetőnek ismerik el.
2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott végzettséggel rendelkező személyek jogosultak Magyarországon felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és osztatlan mesterképzésben, az Oroszországi Föderációban pedig középfokú szakképzési és felsőoktatási (bakalavriat és szpecialityet) tanulmányi programokon való továbbtanulásra jelentkezni.
3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott szakmai érettségi végzettség és szakmai középfokú végzettség a Felek államai jogszabályainak megfelelően jogosítja fel birtokosát szakmai tevékenység folytatására Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

3. cikk

A Felek a tanulmányok folytatásáról vagy a résztanulmányokról szóló igazolással tanúsított, részlegesen elvégzett tanulmányi programokat elismerik azzal a céllal, hogy a megfelelő dokumentumok birtokosai jelentkezhessenek Magyarország és az Oroszországi Föderáció oktatási és tudományos intézményeinek tanulmányi programjain való továbbtanulásra az elvégzett tanulmányaik tartalmának figyelembevételével, a Felek államai jogszabályainak megfelelően.

4. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett, alapfokozatot tanúsító oklevéllel és főiskolai végzettséget tanúsító oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget és az Oroszországi Föderációban szerzett, bakalavr oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget összevethetőnek ismerik el.
2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek jogosultak Magyarországon mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben, az Oroszországi Föderációban pedig felsőoktatási (magisztratura) tanulmányi programokon való továbbtanulásra jelentkezni.
3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség a Felek államai jogszabályainak megfelelően jogosítja fel birtokosát szakmai tevékenység folytatására Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

5. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett, mesterfokozatot tanúsító oklevéllel és egyetemi végzettséget tanúsító oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget és az Oroszországi Föderációban szerzett, szpecialiszt oklevéllel vagy magisztr oklevéllel tanúsított felsőfokú végzettséget összevethetőnek ismerik el.
2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek jogosultak Magyarországon doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben, az Oroszországi Föderációban pedig felsőoktatási tanulmányi programokon: az aszpirantura (adjunktura) keretében tudományos-pedagógiai szakemberek képzésére irányuló tanulmányi programokon, az orgyinatura, valamint az asszisztentura-sztazsirovka tanulmányi programokon való továbbtanulásra jelentkezni.
3. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség a Felek államai jogszabályainak megfelelően jogosítja fel birtokosát szakmai tevékenység folytatására az Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

6. cikk

1. A Felek a Magyarországon szerzett tudomány(ok) kandidátusa, a Doctor of Philosophy (PhD) és a Doctor of Liberal Arts (DLA) tudományos fokozatot és az Oroszországi Föderációban szerzett, a tudományos minősítés állami rendszere szerinti tudományok kandidátusa tudományos fokozatot összevethetőnek ismerik el.
2. A Felek a Magyarországon szerzett tudomány(ok) doktora tudományos fokozatot és az Oroszországi Föderációban szerzett, a tudományos minősítés állami rendszere szerinti tudományok doktora tudományos fokozatot összevethetőnek ismerik el.
3. A jelen cikk 1. és 2. pontjában meghatározott tudományos fokozatok a Felek államai jogszabályainak megfelelően jogosítják fel birtokosukat szakmai tevékenység folytatására Magyarországon, illetve az Oroszországi Föderációban.

7. cikk

A végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok jelen Egyezmény szerinti elismerése nem mentesíti birtokosukat azon követelmények teljesítésének a kötelezettsége alól, amelyeket az oktatási és tudományos intézményekbe való felvételnél és a szakmai tevékenység folytatásához a Felek államainak jogszabályai támasztanak.

8. cikk

1. A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Felek tájékoztatják egymást a Felek államainak oktatási rendszeréről és a jelen Egyezmény szerinti végzettségek és képesítések megszerzésének, valamint a tudományos fokozatok odaítélésének feltételeiről.
2. A jelen cikk 1. pontjában meghatározott információt a Felek államainak a Lisszaboni Egyezmény IX.2. cikke szerinti nemzeti információs központjai nyújtják.

9. cikk

1. A Felek az oktatás és tudomány terén irányítást végző szerveiken keresztül szakértői bizottság felállítását kezdeményezhetik abban az esetben, ha a jelen Egyezmény értelmezése kapcsán felmerülő kérdések megoldása kiegészítő ajánlások kidolgozását teszi szükségessé.
2. A szakértői bizottság mindkét Fél részéről legfeljebb négy-négy szakértőből állhat. A Felek szakértői bizottságbeli képviselőiről írásos formában, diplomáciai úton kell tájékoztatást adni.

10. cikk

A Felek írásbeli megállapodása esetén a jelen Egyezmény bármikor módosítható és kiegészíthető.

11. cikk

A jelen Egyezmény értelmezését és alkalmazását érintő valamennyi vitát a Felek egymással való konzultációk és tárgyalások útján oldják meg.

12. cikk

1. A jelen Egyezmény határozatlan időre szól és a hatálybalépéséhez szükséges, államon belüli eljárások Felek által történt lefolytatásáról szóló, diplomáciai úton megküldött, utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének időpontjától számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.
2. Mindkét Félnek jogában áll a jelen Egyezmény hatályát megszüntetni, diplomáciai úton megküldve az erről szóló írásbeli értesítést a másik Félnek. Az Egyezmény az értesítés másik Fél által történt kézhezvétele után 12 hónappal veszti hatályát.
3. A jelen Egyezmény hatályának megszűnése nem érinti a végzettségek, képesítések és tudományos fokozatok elismeréséről az Egyezmény hatályvesztésének időpontja előtt meghozott döntéseket.
4. A jelen Egyezmény rendelkezései vonatkozni fognak azokra a végzettségekre, képesítésekre és tudományos fokozatokra is, amelyeket olyan személyek szereztek, akik a jelen Egyezmény hatályvesztése előtt kezdték meg tanulmányaikat Magyarország, illetve az Oroszországi Föderáció oktatási és tudományos intézményeiben, vagy nyújtottak be tudományos fokozat megvédésére irányuló disszertációt, a Felek hatályos jogszabályainak megfelelően.

13. cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésének napjától Magyarország és az Oroszországi Föderáció viszonylatában hatályát veszti a Magyar Népköztársaságban és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Moszkvában 1974. évi október hó 11. napján aláírt megállapodás.
A jelen Egyezményt aláírták 2018. november 22-én, Budapesten, két példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország
Kormánya részéről
Az Oroszországi Föderáció
Kormánya részéről”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 12. cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.4

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.5

5. §6 Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelésért felelős miniszter és a felsőoktatásért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. március 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. március 27.

2

A 2. § a 4. § (2) bekezdése alapján az Egyezmény 12. cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. A 36/2019. (VI. 13.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2019. június 26.

3

A 3. § a 4. § (2) bekezdése alapján az Egyezmény 12. cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba. A 36/2019. (VI. 13.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2019. június 26.

4

A 36/2019. (VI. 13.) KKM közlemény alapján a hatálybalépés időpontja 2019. június 26.

6

Az 5. § a 2022: IV. törvény 209. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére