• Tartalom

22/2019. (VII. 31.) IM rendelet

22/2019. (VII. 31.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről1

2023.01.01.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,

a 2. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása (a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) és a területi, illetve fővárosi választási iroda (a továbbiakban együtt: TVI) vezetője, továbbá a választások lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért és az e rendelet szerinti feladat típusú pénzügyi elszámolásáért,

b) felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott tételek és normatívák,

b) a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodásokat az érintettek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig kötik meg.

(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát

a) a központi névjegyzék szavazást megelőző harmincharmadik napi,

b) megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék szavazásnapi

adatai szerint kell megállapítani.

(4) Megismételt szavazás esetén a 2. melléklet szerinti normatívákat a szavazásban érintett választási szervek részére, a megismételtetett szavazásban érintett szavazóköri, települési, területi adatok szerint kell biztosítani, szavazási naponként.

(5) Az NVI elnöke a (3) és (4) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. § (1)2 Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, vármegyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3) Az NVI a választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint számított

a) dologi kiadások normatíváinak összegét a szavazás napját megelőző huszadik napig,

b) személyi juttatások és munkaadót terhelő fizetési kötelezettség normatíváinak összegét a szavazás napját megelőző kilencedik napig

támogatási előlegként utalja át.

(4) A megismételtetett szavazás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint számított normatívák összegét az NVI támogatási előlegként utalja át a szavazás napját megelőző kilencedik napig.

(5) A választási iroda a választás kitűzését követően a fizetési számlája adatait felülvizsgálja, annak megtörténtét az informatikai rendszerben rögzíti. A választási iroda a fizetési számlája adatainak változását az informatikai rendszerben rögzíti.

4. § (1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladat típusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.

(2) A HVI vezetője a HVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak elfogadásáról. Az iroda tagja részére javasolt díj nem haladhatja meg a választásra vonatkozó mellékletben az iroda vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(3) A HVI vezetője személyi juttatásának kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének az elszámolások felterjesztésekor úgy, hogy a díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(4) A TVI vezetője a TVI vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt annak elfogadásáról; a javasolt díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét.

(5) A TVI és a HVI vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a TVI vezetője az elszámolásban a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.

(6) A választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az iroda vezetője az NVI elnökének az elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul intézkedik.

(7) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetésénél az NVI elnöke által elfogadott javaslattól nem lehet eltérni.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) az 1. és 2. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,

b) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok miatt,

c) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek miatt

lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási irodának el kell számolni.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI, a TVI rendkívüli, a rendelet mellékleteiben nem nevesített, többletkiadásainak és a (3) bekezdés szerinti esetben indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon a kérelmet elfogadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a szerv könyvviteli nyilvántartásában a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(2) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére bizonylatonként, jogcímenként – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el az informatikai rendszerben, melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(3) Az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a személyi kiadásokról név szerinti – elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

(4) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke utasításban állapítja meg.

7. § (1) A HVI vezetője az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításban meghatározott elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére a szavazás napját követő huszonöt napon belül. Az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasításban meghatározott

a) elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,

b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők és a saját elszámolása alapján.

(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül.

(4) Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (4) bekezdése szerinti utasítása határozza meg.

8. § (1) A HVI és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül.

(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke az elszámolások beérkezésétől – szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől – számított ötven napon belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.

(4) A HVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen ellenőrzi.

(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtásra kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI és a TVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján a 7. § (2) bekezdése szerinti határidőig felterjeszti az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján dönt.

(3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a HVI és a TVI, valamint az előirányzat-átadásról szóló megállapodás alapján az egyéb szerv részére.

(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének. Az egyéb szerv az előirányzat-átadásról szóló megállapodás alapján az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni előirányzat-átadási kötelezettségének.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)3

1. melléklet a 22/2019. (VII. 31.) IM rendelethez4

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően.

6.

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

3 000

7.

101021

Szavazóköri névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának névjegyzéke kapcsán, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,5

8.

101022

Szavazóköri névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának névjegyzéke kapcsán, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,5

9.

10103

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) és a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjai eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott bizottsági tagok részére.

1

13 000

10.

10106

Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján (laponként) települések részére.

1

25

11.

10109

Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként.

1

10 000

12.

10110

A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások fővárosi kerületek részére.

1

100 000

13.

102

Kiadások a szavazás napján.

14.

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként.

1

4 000

15.

10202

A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1

30 000

16.

10203

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

17.

103

Szavazással, eredménymegállapítással összefüggő költségek.

18.

10302

Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként.

1

2 000

19.

10304

Szavazatok, jegyzőkönyvek TVI-be történő szállításának költségei HVI részére.

1

20 000

20.

104

Étkezési ellátás költségei.

21.

10401

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB)] tagjainak és a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

1 800

22.

10402

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

23.

104021

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

6 400

24.

104022

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként.

540

25.

10403

A HVI tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

26.

104031

–8 000 választópolgárig

1

1 500

27.

104032

8 001–40 000 választópolgárig

1

3 000

28.

104033

40 001–80 000 választópolgárig

1

3 500

29.

104034

80 001–100 000 választópolgárig

1

6 000

30.

104035

100 001 választópolgártól

1

7 500

31.

10405

SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető étkezési normatívája alapján fizetendő ÁFA a 20202-es jogcímen igényelt létszám alapján.

1

300

32.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

33.

10501

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként.

1

10 000

34.

10502

Magyarországi címre kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok,
a Ve. 116. § (1) bekezdésében meghatározott naptól, HVI részére utólagos igénylés alapján, értesítőnként. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.

1

135

35.

10504

Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.

1

780

36.

10506

SZSZB-be a 208-as jogcímek szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

300

37.

10508

Szavazófülkék biztosítása, meglévő szavazófülkék karbantartása
a nemzetiségi választásokra tekintettel.

38.

105081

A normatíva tekintetében figyelembe vehető mennyiség – szavazóhelyiségenként, ha a nemzetiségi választópolgárok által leadható települési, területi, országos választás szavazatai száma összesen
(a továbbiakban: a nemzetiségi választópolgárok által leadható szavazatok száma) a szavazókörben nem haladja meg a 250-et, de a szavazókörben
a nemzetiségek száma meghaladja a 4-et.

1

38 000

39.

105082

A normatíva tekintetében figyelembe vehető mennyiség – szavazóhelyiségenként, ha a nemzetiségi választópolgárok által leadható szavazatok száma a szavazókörben 251–450 között van.

1

38 000

40.

105083

A normatíva tekintetében figyelembe vehető mennyiség – szavazóhelyiségenként, ha a nemzetiségi választópolgárok által leadható szavazatok száma a szavazókörben meghaladja a 450-et.

2

38 000

41.

10509

További jegyzőkönyvvezető ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA
a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.

1

300

42.

10510

A választópolgárok ajánlásával kapcsolatos adatigénylések megválaszolásával összefüggő költségek, adatigénylésenként.

1

200

43.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

44.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.

45.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja.

3

35 000

46.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

47.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

48.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

49.

20202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető személyi normatívája, figyelemmel a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választás többletfeladataira is, névjegyzék alapján leadható nemzetiségi szavazatok száma szerint.

50.

202021

51–250 leadható szavazatig

1

35 000

51.

202022

251–450 leadható szavazatig

2

35 000

52.

202023

451 leadható szavazattól

3

35 000

53.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).

54.

20301

–8 000 választópolgárig

5

50 000

55.

20302

8 001–40 000 választópolgárig

10

50 000

56.

20303

40 001–80 000 választópolgárig

15

50 000

57.

20304

80 001–100 000 választópolgárig

20

50 000

58.

20305

100 001 választópolgártól

25

50 000

59.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

60.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

1

50 000

61.

20402

A HVI tagjának szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő személyi normatívája fővárosi kerület részére.

5

50 000

62.

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája, figyelemmel a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választás feladataira is.

63.

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

35 000

64.

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, egyéni listás választási rendszer esetén.

3

40 000

65.

20503

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, vegyes választási rendszer esetén.

3

45 000

66.

20504

HVB tagjainak többlet normatívája települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként egy szavazókörös településen.

5

3 000

67.

20505

HVB tagjainak többlet normatívája települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként több szavazókörös településen.

3

3 000

68.

206

Étkezési ellátás költsége.

69.

20601

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

1

6 600

70.

20602

A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési ellátása a választási időszakban.

71.

206021

Választási ellátás költsége HVB-nként.

1

23 600

72.

206022

Választási ellátás többlet költsége HVB-nként, települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként.

1

2 000

73.

20603

HVI tagjainak ellátási költsége.

74.

206031

–8 000 választópolgárig

1

5 500

75.

206032

8 001–40 000 választópolgárig

1

11 000

76.

206033

40 001–80 000 választópolgárig

1

17 500

77.

206034

80 001–100 000 választópolgárig

1

22 000

78.

206035

100 001 választópolgártól

1

27 500

79.

20605

SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető étkezési normatívája
a 20202-es jogcímen igényelt létszám alapján.

1

1 100

80.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

81.

207011

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben, átjelentkező választópolgárok száma alapján,
1500 választópolgár felett 1 fő, majd minden további 1000 fő esetén 1 fő.

1

35 000

82.

207012

További jegyzőkönyvvezető étkezési ellátási költsége a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.

1

1 100

83.

20702

Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

84.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

85.

208

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján.

86.

20801

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
– 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár esetén 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
– 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig.

1

35 000

87.

20802

SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100

88.

20803

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 100 és 200 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 100 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben
a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg.

1

35 000

89.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

90.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

91.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.

92.

30102

Étkezési ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

93.

302

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

94.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

95.

30202

Étkezési ellátás utólagos igénye után fizetendő munkáltatói teher.

96.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

97.

1. DOLOGI KIADÁSOK

98.

111

Országgyűlési egyéni választókerületi székhely helyi választási iroda
(a továbbiakban: OEVI) folyamatos működésével összefüggő kiadások.

99.

11101

A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások
nem fővárosi OEVI részére országgyűlési egyéni választókerületek
(a továbbiakban: OEVK) száma alapján.

1

200 000

100.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

101.

212

Az OEVI tagjainak személyi normatívája.

102.

21201

Az OEVI tagjának szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő személyi normatívája OEVK-nként, nem fővárosi OEVI részére.

5

50 000

103.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

104.

311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

105.

31101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

106.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

107.

1. DOLOGI KIADÁSOK

108.

131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.

109.

13101

TVI dologi kiadásai vármegyénként.

1

200 000

110.

13102

A TVI oktatással összefüggő kiadásai, HVI-nként.

1

20 000

111.

13103

Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, vármegyénként.

1

150 000

112.

13104

Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján (laponként) vármegyék részére.

1

25

113.

132

A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése.

114.

13201

A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, vármegyénként.

1

350 000

115.

133

Étkezési ellátás költségei.

116.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

13 500

117.

13302

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA vármegyénként.

1

8 500

118.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

119.

13401

A TVI és TVB kiadásai vármegyénként.

1

50 000

120.

135

A választópolgárok ajánlásával kapcsolatos adatigénylések megválaszolásával összefüggő költségek.

121.

13501

A választópolgárok ajánlásával kapcsolatos adatigénylések megválaszolásával összefüggő költségek, adatigénylésenként.

1

200

122.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

123.

231

HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).

124.

23101

–8 000 választópolgárig

1

85 000

125.

23102

8 001–40 000 választópolgárig

1

110 000

126.

23103

40 001–80 000 választópolgárig

1

140 000

127.

23104

80 001–100 000 választópolgárig

1

170 000

128.

23105

100 001 választópolgártól

1

200 000

129.

232

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének
plusz díja.

130.

23201

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének
plusz díja kapcsolt településenként.

1

5 000

131.

234

TVI tagok és vezetők díja, legfeljebb 600 000 forint.

132.

23401

TVI vezető díja.

1

600 000

133.

23402

TVI vezető helyettesének díja.

1

300 000

134.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

1

300 000

135.

23404

TVI informatikai felelősének díja.

1

300 000

136.

23405

TVI további 5 tagjának díja.

5

160 000

137.

23406

További TVI tagok díja pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátására.
(Települések száma a vármegyében szorozva a szavazókörök számával, szorzatérték alapján sávosan.)

138.

2340601

–35 000

1

160 000

139.

2340602

35 001–75 000

2

160 000

140.

2340603

75 001–130 000

3

160 000

141.

2340604

130 001–200 000

4

160 000

142.

2340605

200 001–

5

160 000

143.

235

Étkezési ellátás költségei.

144.

23501

TVI ellátási költsége.

1

50 000

145.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai.

146.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

147.

23602

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége vármegyénként.

1

31 500

148.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

149.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség vármegyénél.

150.

33101

HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

151.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

152.

33104

TVI és TVB tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

153.

33105

TVI és TVB étkezési ellátás után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

154.

KÖZPONTI KIADÁSOK

155.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

156.

252

Az NVI tagjainak túlmunkájával kapcsolatos személyi kiadások.

157.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

158.

351

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI-nél.

159.

35105

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség NVI-nél.

2. melléklet a 22/2019. (VII. 31.) IM rendelethez5

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megismételt általános választásán

1.

Jogcím

Normatíva

2.

Kód

Név

Egység

Ft/egység

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően.

6.

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

3 000

7.

101021

Szavazóköri névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának névjegyzéke kapcsán, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,5

8.

101022

Szavazóköri névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának névjegyzéke kapcsán, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,5

9.

10103

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. Az SZSZB és a HVB tagjai eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott bizottsági tagok részére.

1

13 000

10.

10109

Szavazásnapi anyagok szállításával kapcsolatos kiadások HVI-nként.

1

10 000

11.

10110

A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások fővárosi kerületek részére.

1

20 000

12.

102

Kiadások a szavazás napján.

13.

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként.

1

4 000

14.

10202

A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1

30 000

15.

10203

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolt települések száma eggyel csökken
a támogatás megállapításánál.

1

6 000

16.

103

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

17.

10302

Jegyzőkönyvek szállításának költsége szavazókörönként.

1

2 000

18.

10304

Szavazatok, jegyzőkönyvek TVI-be történő szállításának költségei HVI részére.

1

20 000

19.

104

Étkezési ellátás költségei.

20.

10401

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB)] tagjainak és a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

1 800

21.

10402

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

22.

104021

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1 600

23.

10403

A HVI tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

24.

104031

–8 000 választópolgárig

1

1 500

25.

104032

8 001–40 000 választópolgárig

1

3 000

26.

104033

40 001–80 000 választópolgárig

1

3 500

27.

104034

80 001–100 000 választópolgárig

1

6 000

28.

104035

100 001 választópolgártól

1

7 500

29.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

30.

10501

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel szavazókörönként.

1

10 000

31.

10504

Magyarországi címre kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos feladatok, HVI részére utólagos igénylés alapján. Az igénylés alapja a Magyar Posta által kiállított számlában feltüntetett mennyiség.

1

780

32.

10506

SZSZB-be a 208-as jogcímek szerint bevont további póttagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

300

33.

10509

További jegyzőkönyvvezető ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA
a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.

1

300

34.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

35.

201

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.

36.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja.

3

35 000

37.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

2

35 000

38.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

39.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

40.

203

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).

41.

20301

–8 000 választópolgárig

5

50 000

42.

20302

8 001–40 000 választópolgárig

10

50 000

43.

20303

40 001–80 000 választópolgárig

15

50 000

44.

20304

80 001–100 000 választópolgárig

20

50 000

45.

20305

100 001 választópolgártól

25

50 000

46.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

47.

20401

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik. Amennyiben
a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolt települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.

1

50 000

48.

20402

A HVI tagjának szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő személyi normatívája fővárosi kerület részére.

2

50 000

49.

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája, figyelemmel a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választás feladataira is.

50.

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

35 000

51.

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, egyéni listás választási rendszer esetén.

3

40 000

52.

20503

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, vegyes választási rendszer esetén.

3

45 000

53.

20504

HVB tagjainak többlet normatívája települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként egy szavazókörös településen.

5

3 000

54.

20505

HVB tagjainak többlet normatívája települési nemzetiségi választás esetén, nemzetiségenként több szavazókörös településen.

3

3 000

55.

206

Étkezési ellátás költsége.

56.

20601

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

1

6 600

57.

20602

A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési ellátása a választási időszakban.

58.

206021

Választási ellátás költsége HVB-nként.

1

5 900

59.

20603

HVI tagjainak ellátási költsége.

60.

206031

–8 000 választópolgárig

1

5 500

61.

206032

8 001–40 000 választópolgárig

1

11 000

62.

206033

40 001–80 000 választópolgárig

1

17 500

63.

206034

80 001–100 000 választópolgárig

1

22 000

64.

206035

100 001 választópolgártól

1

27 500

65.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

66.

207011

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti szavazókörben, átjelentkező választópolgárok száma alapján,
1500 választópolgár felett 1 fő, majd minden további 1000 fő esetén 1 fő.

1

35 000

67.

207012

További jegyzőkönyvvezető étkezési ellátási költsége a 207011 jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.

1

1 100

68.

20702

Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

69.

20703

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

70.

208

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján.

71.

20801

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, átjelentkező választópolgárok száma alapján.
– 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár esetén 1 fő, majd minden további 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
– 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum mértékig.

1

35 000

72.

20802

SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100

73.

20803

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 100 és 200 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további 100 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben
a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg.

1

35 000

74.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

75.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

76.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után.

77.

30102

Étkezési ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

78.

302

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

79.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

80.

30202

Étkezési ellátás utólagos igénye után fizetendő munkáltatói teher.

81.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

82.

1. DOLOGI KIADÁSOK

83.

111

OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.

84.

11101

A szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő dologi kiadások nem fővárosi OEVI részére OEVK-k száma alapján.

1

20 000

85.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

86.

212

Az OEVI tagjainak személyi normatívája.

87.

21201

Az OEVI tagjának szállításokkal, logisztikai feladatokkal összefüggő személyi normatívája OEVK-nként, nem fővárosi OEVI részére.

2

50 000

88.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

89.

311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

90.

31101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.

91.

VÁRMEGYEI KIADÁSOK

92.

1. DOLOGI KIADÁSOK

93.

131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai.

94.

13101

TVI dologi kiadásai vármegyénként.

1

50 000

95.

13103

Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, vármegyénként.

1

50 000

96.

133

Étkezési ellátás költségei.

97.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

3 375

98.

13302

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA vármegyénként.

1

2 125

99.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

100.

13401

A TVI és TVB kiadásai vármegyénként.

1

10 000

101.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

102.

231

HVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).

103.

23101

–8 000 választópolgárig

1

85 000

104.

23102

8 001–40 000 választópolgárig

1

110 000

105.

23103

40 001–80 000 választópolgárig

1

140 000

106.

23104

80 001–100 000 választópolgárig

1

170 000

107.

23105

100 001 választópolgártól

1

200 000

108.

232

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja.

109.

23201

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének
plusz díja kapcsolt településenként. Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolt települések száma eggyel csökken
a támogatás megállapításánál.

1

5 000

110.

234

TVI tagok díja.

111.

23403

TVI pénzügyi felelősének díja.

1

50 000

112.

23405

TVI további 1 tagjának díja.

1

30 000

113.

235

Étkezési ellátás költségei.

114.

23501

TVI ellátási költsége.

1

12 500

115.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai.

116.

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

117.

23602

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége vármegyénként.

1

7 875

118.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

119.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség vármegyénél.

120.

33101

HVI vezetők díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

121.

33104

TVI és TVB tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

122.

33105

TVI és TVB étkezési ellátás után fizetendő munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

1

A rendeletet a 6/2024. (III. 12.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. március 13. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 13. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 13. § 2-11. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. melléklet a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 13. § 12-18. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére