• Tartalom

22/2019. (XII. 23.) PM rendelet

22/2019. (XII. 23.) PM rendelet

a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről

2021.12.29.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 4. pontjában, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. belső ellenőr: költségvetési szervnél vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (1)–(2) bekezdésének a hatálya alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságnál teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, vagy polgári jogi jogviszony keretében belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy;

2. e-learning: olyan számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a tanítási, tanulási folyamatot megszervezve hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot a továbbképzésre kötelezett számára hozzáférhetővé teszi;

3. Éves Továbbképzési Tájékoztató: az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az e rendeletben meghatározott továbbképzések vonatkozásában az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: Központ) és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett éves tájékoztató;

4. kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete;

5.1 központi költségvetésből támogatott képzés: költségvetési szervnél munkaviszonyban, politikai szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett részére a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez előírt képzés, amelynek az e-learning szolgáltatási költségét, továbbá – vizsgával záruló képzés esetén – a vizsga költségét a központi költségvetés finanszírozza;

6. térítési díj: az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közölt díj, amely mértékének meghatározása önköltségszámítás alapján történik; a térítési díj formái:

a) az e-learning szolgáltatás költsége, vizsgával záruló képzés esetén a vizsga költsége, továbbá a kontakt vagy tréning formában szervezett képzés esetén felmerülő díja,

b) az előzetes tudásszint-felmérő vizsga díja,

c) a szintvizsga díja, valamint

d) a pótvizsga díja;

7. hatósági jellegű képzés: a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott fogalom;

8. szintvizsga: a továbbképzési kötelezettséget elmulasztók számára biztosított választható tudásszint felmérő vizsga, amely az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési (a továbbiakban: ÁBPE) továbbképzés I. tananyagára épül;

9. továbbképzésre kötelezett: az a természetes személy, akinek a 12. § és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 12. § (1)–(3) bekezdése alapján továbbképzési kötelezettsége áll fenn.

2. A belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelmények

2. § (1) Költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet az végezhet, aki

a) alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai, egyetemi vagy annál magasabb végzettséggel, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy

b) gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettséggel, vagy

c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és

ca) okleveles pénzügyi revizori,

cb) pénzügyi-számviteli ügyintézői,

cc) pénzügyi-számviteli szakellenőri,

cd) ellenőrzési szakelőadói,

ce) okleveles könyvvizsgálói,

cf) költségvetési ellenőri,

cg) mérlegképes könyvelői,

ch) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),

ci) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),

cj) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,

ck) felsőfokú költségvetési,

cl) felsőfokú államháztartási,

cm) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,

cn) államháztartási ügyintézői,

co) elektronikus információbiztonsági vezetői,

cp) integritás tanácsadói vagy

cq) vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban

szakképesítéssel, és

az a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségének megfelelő vagy az adott költségvetési szerv, illetve gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(2) Ha a költségvetési szerv vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője, vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy részére felmentést adhat az (1) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlati feltétel alól. Ez esetben a költségvetési szerv vezetője, vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési szervezeti egység rendelkezzen mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.

(3) Ha a költségvetési szerv vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője, vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy részére felmentést adhat az (1) bekezdésben meghatározott szakmai végzettségre vonatkozó feltétel alól, amennyiben az adott személy szakmai végzettsége vagy tapasztalata révén olyan speciális szakértelmet biztosít a szervezeti egység számára, amely a belső ellenőrzés feladat ellátásához szükséges.

3. § (1) A belső ellenőrzési tevékenység végzésére irányuló szándékot a bejelentő a (2) bekezdés szerinti adattartalommal jelenti be az államháztartásért felelős miniszter részére, és a bejelentéshez csatolja a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti dokumentumokat. A bejelentés benyújtásával kapcsolatos tájékoztatót, nyomtatványokat, űrlapokat az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.

(2) A bejelentés tartalmazza

a) a bejelentő

aa) nevét,

ab) születési nevét,

ac) születési helyét,

ad) születési idejét,

ae) anyja születési nevét,

af) lakcímét,

ag) értesítési címét,

ah) telefonszámát,

ai) elektronikus elérhetőségét és

aj) nyilvántartási számát, ha már szerepel vagy korábban szerepelt a nyilvántartásban,

b) annak megjelölését, hogy a bejelentése a tevékenység megkezdésére, a nyilvántartott adataidban bekövetkezett adatváltozásra vagy a tevékenység megszüntetésére irányul,

c) annak megjelölését, hogy költségvetési szervnél, illetve köztulajdonban álló gazdasági társaságnál, vagy mindkettő esetében kíván belső ellenőrzési tevékenységet folytatni,

d) annak megjelölését, hogy a nevén és nyilvántartási számán kívül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (6) bekezdése szerint mely adatának – lakcím, értesítési cím, telefonszám vagy elektronikus elérhetőség – nyilvánossá tételéhez járul hozzá, és

e) annak megjelölését, hogy a kapcsolattartás módjaként az elektronikus vagy a papíralapú ügyintézést választja.

(3) A bejelentéshez csatolni kell

a) a miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,

b) a legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezői nyilatkozat vagy a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentumot és

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

(4) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott végzettség alóli felmentés esetén az államháztartásért felelős miniszter a felmentést adó költségvetési szervre, illetve gazdasági társaságra korlátozza a tevékenység folytatását.

(5) A belső ellenőr az Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) szereplő adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenti az államháztartásért felelős miniszternek. A bejelentéshez csatolja az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát.

4. §2 (1) A belső ellenőr haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül köteles írásban bejelenteni az államháztartásért felelős miniszternek, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának vagy megbízójának minden olyan okot vagy körülményt – az ezen okot igazoló dokumentumok benyújtásával egyidejűleg –, ami korlátozza vagy kizárja a tevékenysége végzését.

(2) A belső ellenőr vagy a képviseletében eljárni jogosult személy az (1) bekezdésben meghatározottak szerint haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül köteles bejelenteni, ha az Áht. 70. § (7b) bekezdése szerinti körülmény merül fel.

(3) A belső ellenőr halála esetén az államháztartásért felelős miniszter a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartást kezelő szerv igazolása alapján a belső ellenőrt a nyilvántartásból hivatalból, díjmentesen törli. A belső ellenőr halála esetén a nyilvántartásból való díjmentes törlést kérelemre a munkáltató vagy a megbízó is kezdeményezheti.

3. A belső ellenőrök nyilvántartásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj

5. § (1) A belső ellenőr a tevékenység megkezdésének, a nyilvántartott adataiban történt adatváltozásának, valamint a tevékenység megszüntetésének bejelentésére vonatkozó eljárásért a következő igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizeti:

a) a belső ellenőri tevékenység megkezdésének bejelentésre irányuló eljárás díja 8000 forint,

b) a kérelemre történő törlési eljárás díja 4600 forint,

c) a bejegyzett adatok módosítására irányuló bejelentés eljárása díjmentes.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjakat a 10032000-01460658-00000000 számú, Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díj a Pénzügyminisztérium működési bevétele.

(4) Ha a bejelentés és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a bejelentő a szükséges mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet a miniszter visszatéríti.

(5) A miniszter a többlet visszatérítését hivatalból rendeli el, és annak teljesítéséről a többlet megállapításától számított 30 napon belül a befizetés módjával megegyező módon intézkedik.

(6) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(7) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, valamint az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díj értendő.

(8)3 A 4. § (3) bekezdése szerinti kérelemre induló eljárásban a munkáltatót vagy a megbízót az (1) bekezdés b) pontja szerinti díjfizetési kötelezettség nem terheli.

4. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők, költségvetési szerv vezetők és gazdasági vezetők kötelező hatósági jellegű szakmai továbbképzésére vonatkozó közös szabályok

6. § (1) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők és a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői számára szervezett továbbképzésen (a továbbiakban együtt: kötelező továbbképzés) való részvétel feltétele a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet és a továbbképzésre kötelezett között megkötendő képzési szerződés, amelyet a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a térítési díj megfizetése, illetve térítésmentesség esetén a 7. § (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok beérkezését követően küld meg a továbbképzésre kötelezett részére.

(2) A továbbképzésre kötelezettek számára az e-learning tanfolyam térítésmentesen vehető igénybe, egyéb esetben térítési díjköteles, amelynek mértékét a miniszter az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban évente január 15-ig teszi közzé.

(3) A kötelező továbbképzés évében a továbbképzésre kötelezett részére a miniszter egy ÁBPE-továbbképzési program elvégzéséhez nyújt költségvetési támogatást.

7. § (1) A kötelező továbbképzés éves időszaka január 15-től december 15-ig tart.

(2) A továbbképzésre kötelezett az első félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát a kötelező továbbképzés évében február 28-ig, a második félévre meghirdetett kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát a kötelező továbbképzés évében legkésőbb augusztus 15-ig a Központ honlapján keresztül történő jelentkezés elküldésével jelzi a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezetnek.

(3) A továbbképzésre kötelezett a jelentkezéshez, valamint a térítésmentesség megállapításához az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett nyilatkozatokat a jelentkezést követő 10 napon belül kitölti, és megküldi a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére.

(4) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a jelentkezés befogadását a jelentkezést követő 30 napon belül megerősíti.

(5) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a képzésekre olyan költségvetési szervnél vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál dolgozó természetes személyek jelentkezését is elfogadhatja, akik nem tartoznak e rendelet hatálya alá. Ebben az esetben nem vizsgálja a képzési programban meghatározott bemeneti feltételek meglétét. A továbbképzésre nem kötelezettként teljesített képzések a későbbiekben nem számíthatók be a képzési kötelezettség teljesítésébe, kivéve a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben.

8. § (1) A kötelező továbbképzés – miniszter által jóváhagyott – képzési programjában meghatározott előzetes tudásszint-felmérésen (a továbbiakban: ETF) legalább 80%-os eredményt elérő továbbképzésre kötelezett az adott évben mentesül a kötelező továbbképzésen való részvételi és a vizsgatételi kötelezettség, valamint a térítési díj megfizetése alól.

(2) Az ETF-en az vehet részt, aki a jelentkezését a Központ honlapján keresztül benyújtotta, és a fizetési határidőig a térítési díjat megfizette.

(3) A sikeres ETF alapján kiállításra kerülő tanúsítványt a képzési szerződés beérkezését követő 30 napon belül a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet megküldi a továbbképzésre kötelezett részére. A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet az ETF eredményét hivatalból figyelembe veszi a képzési szerződés elkészítése során.

(4) A költségvetési támogatásban részesülő, az ETF-et sikeresen teljesítő továbbképzésre kötelezettek részére a térítési díjat a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet 30 napon belül visszautalja.

9. § (1) A továbbképzésre kötelezett a képzést írásban jogosult lemondani legkésőbb a képzés napját megelőző munkanapon. A jelentkezés lemondása esetén a továbbképzésre kötelezett részére az általa befizetett térítési díjat a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet 30 napon belül visszautalja.

(2) Ha a továbbképzésre kötelezett másik képzésre jelentkezik át, a lemondás mellett új jelentkezési lapot tölt ki a Központ honlapján. A korábban befizetett térítési díj az új jelentkezésnél beszámításra kerül.

(3) Ha a továbbképzésre kötelezett által megjelölt időpontban a választott képzésre nincs szabad hely, a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet új időpontot ajánl fel a rendelkezésre álló szabad képzési kapacitás terhére. Ha a továbbképzésre kötelezett az új időpontot nem fogadja el, kérheti az általa befizetett térítési díj visszafizetését.

10. § (1) A képzés a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részéről történő lemondására a képzést megelőzően legfeljebb 10 nappal kerülhet sor azzal, hogy egyidejűleg a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet új időpontot ajánl a lemondott képzésre a továbbképzésre kötelezett által választott képzési formának megfelelően.

(2) Ha a továbbképzésre kötelezett a felajánlott időpontot nem fogadja el, kizárólag az e-learning képzési formát választhatja, vagy kérheti az általa befizetett térítési díj visszafizetését. Ezekben az esetekben a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a térítési díj különbözetét, illetve a résztvevő által befizetett térítési díjat a továbbképzésre kötelezett részére visszautalja.

11. § (1) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a továbbképzést – ha a továbbképzéshez vizsga kapcsolódik, a sikeres vizsgát – követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 20-ig tanúsítványt állít ki a továbbképzésre kötelezett részére a szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről.

(2) Az egyedi azonosítóval ellátott tanúsítvány tartalmazza

a) a továbbképzésre kötelezett nevét,

b) a továbbképzésre kötelezett születési idejét,

c) a továbbképzésre kötelezett anyja nevét,

d) belső ellenőrök esetében a nyilvántartási számát,

e) a képzés idejét,

f) a képzési program megnevezését,

g) a képzés értékelését a következők szerint:

ga) háromfokozatú értékeléssel rendelkező program esetén a minősítés szintjét,

gb) kétfokozatú értékeléssel rendelkező program esetén a „Teljesítette” értékelést és

h) a kiállítás dátumát.

5. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők kötelező szakmai továbbképzése

12. § (1) A költségvetési szervnél továbbképzésre kötelezett belső ellenőr

a) legkorábban a bejelentést megelőző egy évben, legkésőbb a bejelentés évét követő évben ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére képzésen, és

b) az a) pontban meghatározott képzés sikeres elvégzését követően legalább kétévente egy alkalommal ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére képzéseken

vesz részt.

(2) A 15. § szerinti szintvizsgát követően a továbbképzésre kötelezett a továbbiakban az (1) bekezdés b) pontja szerint vesz részt az ÁBPE továbbképzést II. – belső ellenőrök részére képzéseken a szintvizsga sikeres letételétől számítva.

(3) Ha egy költségvetési szerv vezetője vagy gazdasági vezetője szerepel a belső ellenőrzést végzők nyilvántartásában, és emiatt továbbképzésre kötelezett, elegendő a belső ellenőrök részére meghirdetett képzéseken részt vennie, azzal teljesíti a költségvetési szerv vezetők vagy gazdasági vezetők számára előírt képzési kötelezettségét.

(4) A költségvetési szerv vezetők és gazdasági vezetők részére meghirdetett képzések nem fogadhatóak el a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők részére teljesítendő képzések kiváltására.

13. § (1) A továbbképzésre kötelezett a 12. § szerinti szakmai továbbképzési kötelezettséggel szemben kimentési kérelemmel élhet.

(2) A kimentési kérelmet a képzési kötelezettség fennállásának évében, december 15-ig lehet benyújtani a miniszternek. A kimentési kérelem tudomásulvételéről a miniszter határozatot hoz, amelyet a továbbképzésre kötelezett a következő évben mellékel a képzésre történő újbóli jelentkezéshez annak érdekében, hogy a 6. § (3) bekezdésében meghatározott térítésmentesség megállapítható legyen.

(3) A továbbképzésre kötelezett belső ellenőr a kimentési kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben pótlólag teljesíti a továbbképzési kötelezettségét. A pótlólag teljesített képzés esetén a továbbképzésre kötelezett belső ellenőr a díjfizetés tekintetében képzésre kötelezettnek minősül. A kimentési kérelemnek nincs halasztó hatálya a 12. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségekre.

(4) A (2) bekezdésben foglalt határozat meghozatalakor a miniszter mérlegelés nélkül dönt.

(5) Ha a továbbképzésre kötelezett a központi költségvetésből támogatott képzésben vesz részt, és

a) a megkezdett, kötelező továbbképzést a tárgyévben nem teljesíti,

b) a vizsgával záruló képzés esetén a vizsgán nem jelenik meg, vagy

c) a sikertelen vizsgáját nem javítja,

a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett központi költségvetési támogatás összegét utólag megfizeti.

14. § (1) Az ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére képzéshez vizsga kapcsolódik. Az ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére képzés programzáró vizsgájára az bocsátható, aki a képzés tananyagát teljes terjedelmében feldolgozta. A képzés tananyaga akkor tekinthető teljes terjedelmében feldolgozottnak, ha a továbbképzésre kötelezett

a) kontakt képzés esetén részt vett a képzéshez kapcsolódó előadások óráin és aláírta a jelenléti ívet,

b) e-learning képzés esetén sikeresen kitöltötte a tananyaghoz kapcsolódó önellenőrző tesztet.

(2) A vizsga eredményének minősítését a képzési program tartalmazza.

(3) A vizsgaeredménnyel kapcsolatos panasz kezelését a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet vizsgaszabályzata szabályozza, amely a Központ honlapján kerül közzétételre.

(4) Sikertelen vizsga esetén a tárgyév év december 15-ig legfeljebb 3 alkalommal van lehetőség pótvizsgát tenni. A pótvizsga térítési díjköteles.

(5) Az ÁBPE-továbbképzés II. – belső ellenőrök részére képzés zárásának feltétele

a) – kontakt képzés esetében – a belső ellenőrök részére szervezett képzésen való részvétel, és a programzáró önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése az e-learning keretrendszerben, legkésőbb a képzés zárónapjáig,

b) – e-learning képzési forma esetében – a programzáró önellenőrző teszt legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése legkésőbb a képzés zárónapjáig,

c) – tréning képzési forma esetében – a képzésen való részvétel.

(6) A 17. § (5) bekezdésében meghatározott más képző intézmény által szervezett képzésen való részvételt a továbbképzésre kötelezett belső ellenőr közvetlenül a miniszter felé igazolja a részvételt igazoló dokumentum megküldésével.

15. § (1) A továbbképzési kötelezettségének nem teljesítése esetén nem tiltható el a tevékenység gyakorlásától az a továbbképzésre kötelezett személy, aki a miniszter felszólítása alapján a kötelező továbbképzés képzési programjában meghatározott, az ÁBPE továbbképzés I. – belső ellenőrök részére képzés tananyagára épülő szintvizsgán legalább 80%-os eredményt ér el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesítés feltétele, hogy az érintett személy a szintvizsgán az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 6 hónapon belül részt vesz. A szintvizsgához nem biztosít tananyagot a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet. Aki a szintvizsgán akadályoztatása miatt nem tud részt venni, egy alkalommal lehetősége van a vizsga pótlására a meghatározott 6 hónapon belül. A sikertelen szintvizsga megismétlésére nincs lehetőség.

(3) A miniszter törli a nyilvántartásból azt a személyt, aki a szintvizsgán nem ér el legalább 80%-os eredményt.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szintvizsgára jelentkezni kizárólag a Központ honlapján lehetséges.

(5) A szintvizsga térítési díjköteles.

(6) A szintvizsga egyéb vizsgával nem váltható ki.

6. A költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzése

16. § (1) Az ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére kötelező szakmai továbbképzésen való részvétel a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetői számára a kinevezést vagy megbízást követő évben esedékes.

(2) A költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetői az (1) bekezdésben meghatározott képzés teljesítését követően legalább kétévente egy alkalommal ÁBPE-továbbképzés II. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére szakmai továbbképzéseken vesznek részt.

(3) A Bkr. 12. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölést a költségvetési szerv vezetője az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett formanyomtatványon jelenti be a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet felé.

(4) A (3) bekezdés alapján történő kijelölést tartalmazó formanyomtatványt és az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett, a kijelölt személyre vonatkozó nyilatkozatokat a továbbképzésre kötelezett a kötelező továbbképzésre történő jelentkezést követő 10 napon belül küldi meg a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére.

7. A Központ működésével kapcsolatos feladatok

17. § (1) A miniszter gondoskodik a Központ szakmai tevékenységének irányításáról, melynek keretében kialakítja az ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére, az ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére, és az ÁBPE-továbbképzés II. továbbképzések programjait.

(2) A miniszter kijelöli a Központ által felkérhető oktatókat.

(3) A (2) bekezdés alapján kijelölt oktatók részt vesznek az ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére, az ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére, és az ÁBPE-továbbképzés II. képzések témaköreiben a miniszter által – a miniszter által meghatározott körben és gyakorisággal – meghirdetett oktatói továbbképzésen. Annak az oktatónak, aki nem vett részt a meghirdetett képzésen, az adott évben és témakörben oktatási megbízás nem adható.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott kijelöléssel az oktatók mentesülnek a Bkr. 12. § (1) és (2) bekezdésében és az e rendelet 12. §-ában meghatározott továbbképzési kötelezettség alól.

(5) A Központ által meghirdetendő képzési programokat, illetve a más képző intézmény által szervezett – de a 12. § (1) bekezdés b) pontja vagy a 16. § (2) bekezdésében meghatározott kötelező továbbképzés teljesítésébe beszámítható – képzések listáját a miniszter minden évben az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban hirdeti meg.

18. § (1) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet továbbképzést kizárólag a miniszter által jóváhagyott képzési program alapján szervezhet. A képzési program megnevezését, típusát, célját és óraszámát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képzési program tartalmazza

a) a képzési program megnevezését,

b) a képzési program típusát,

c) a képzési program támogatását,

d) a képzési program célját

e) a képzési program célcsoportját,

f) a képzési programba való bekapcsolódás feltételeit,

g) a képzési programban való részvétel feltételeit,

h) a tervezett képzési időt,

i) a képzés formáját,

j) a csoport létszámát,

k) a képzési program témaköreit,

l) az értékelési rendszert,

m) a képzési program elvégzését igazoló irat megnevezését és

n) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját.

(3) A képzés formája lehet kontaktórás, e-learning vagy tréning.

19. § (1) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet minden év december 31-ig tájékoztatja a minisztert a képzésekről, ezzel igazolva a képzésen részt vett továbbképzésre kötelezett belső ellenőrök kötelezettségeinek teljesítését.

(2) A Központ a miniszter részére minden év január 31-ig összefoglalót készít az előző évben lebonyolított kötelező továbbképzésekről.

(3) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a képzés szervezése, lebonyolítása során alkalmazott jelentkezési lapot, munkáltatói, adatkezelői, kijelölési nyilatkozatot, képzési szerződést, haladási naplót, jelenléti ívet, a tanúsítvány hitelesített másolatát, kontaktképzés, illetve tréning esetén az oktató résztvevői értékelését és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program statisztikai célú adatszolgáltatását a képzés tárgyévét követő 10 évig az ÁBPE-továbbképzés térítési díj központi költségvetésből történő megtérítése jogszerűségének ellenőrzése céljából megőrizi.

8. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor köztulajdonú gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők számára a 3. §-ban meghatározott bejelentést legkésőbb 2020. március 31-ig kell megtenni.

21. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. §4

1. melléklet a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelethez

A kötelező továbbképzés keretében megvalósuló képzési programok

 

A

B

C

D

1

Képzés megnevezése

Képzés típusa

Képzési program célja

Óraszám
(1 tanóra
45 perc)

2

ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő általános áttekintést kapjon a magyar államháztartásról, annak rendszeréről és gazdálkodásáról, továbbá az Európai Unió költségvetéséről, az államháztartási kontrollokról, az államháztartási ellenőrzések típusairól. A képzés célja továbbá, hogy megismerje:
a külső ellenőrzéseket, az ellenőrzések módját, az azt végző szerveket, valamint vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a belső kontrollrendszerre, a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és elméleti alapokat, a nemzetközi és hazai standardokat, a belső ellenőrzés folyamatát és módszereit, továbbá a belső ellenőrzési tevékenységet támogató útmutatókat és azok főbb tartalmi elemeit.

21 tanóra és 120 óra
e-learning

3

ÁBPE-továbbképzés I. – belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő általános áttekintést kapjon a magyar államháztartásról, annak rendszeréről és gazdálkodásáról, továbbá az Európai Unió költségvetéséről, az államháztartási kontrollokról, az államháztartási ellenőrzések típusairól.
A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a külső ellenőrzéseket, az ellenőrzések módját,
az azt végző szerveket, valamint vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a belső kontrollrendszerre,
a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi és elméleti alapokat, a nemzetközi és hazai standardokat, a belső ellenőrzés folyamatát és módszereit, továbbá a belső ellenőrzési tevékenységet támogató útmutatókat és azok főbb tartalmi elemeit.

120 óra

4

ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási belső kontrollrendszerekről, annak elemeiről, jogi szabályozási és módszertani hátteréről; az ellenőrzési nyomvonal fogalmáról, céljáról, a szervezet működésében betöltött szerepéről és hasznáról, megismerje kialakításának feltételeit, módszerét és lépéseit; valamint elsajátítsa annak gyakorlati alkalmazását, illetve
a vezetők elszámoltathatóságának célját, helyét és szerepét a szervezet működésében és
a belső kontrollrendszerben. A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a kontrollkörnyezettel,
a kockázatkezelési tevékenységgel, a kontrolltevékenységekkel, az információs és kommunikációs rendszerrel, valamint a monitoring tevékenységgel kapcsolatos fogalmak tartalmát, gyakorlati használhatóságát; a kockázatok legfontosabb típusait és ennek alapján az integrált kockázatelemzés felépítésének lehetséges alapelveit, valamint a kockázatelemzés és -kezelés legfontosabb lépéseit; a COSO modell kialakításához vezető körülményeket; a COSO modell célját, fogalmát, összetevőit, összefüggését a felelős szervezetirányítással; a vezetés által kitűzött célok elérését veszélyeztető, illetve akadályozó szabálytalanságok fogalmát, azok csoportosításának lehetőségeit, előfordulásuk okait, valamint a szabálytalanságok kezelésének szervezeti megoldásait.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

5

ÁBPE-továbbképzés I.
– a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási belső kontrollrendszerekről, annak elemeiről, jogi szabályozási és módszertani hátteréről; az ellenőrzési nyomvonal fogalmáról, céljáról, a szervezet működésében betöltött szerepéről és hasznáról, megismerje kialakításának feltételeit, módszerét és lépéseit; valamint elsajátítsa annak gyakorlati alkalmazását, illetve
a vezetők elszámoltathatóságának célját, helyét és szerepét a szervezet működésében és a belső kontrollrendszerben. A képzés célja továbbá, hogy megismerje: a kockázatok legfontosabb típusait
és ennek alapján az integrált kockázatelemzés felépítésének lehetséges alapelveit, valamint
a kockázatelemzés és kezelés legfontosabb lépéseit, a kontrollkörnyezettel, a kockázatkezelési tevékenységgel, a kontrolltevékenységekkel, az információs és kommunikációs rendszerrel, valamint
a monitoring tevékenységgel kapcsolatos fogalmak tartalmát, gyakorlati használhatóságát;
a COSO modell kialakításához vezető körülményeket; a COSO modell célját, fogalmát, összetevőit, összefüggését a felelős szervezetirányítással; a vezetés által kitűzött célok elérését veszélyeztető, illetve akadályozó szabálytalanságok fogalmát, azok csoportosításának lehetőségeit, előfordulásuk okait, valamint a szabálytalanságok kezelésének szervezeti megoldásait.

60 óra

6

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási számvitel –
belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit, valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

7

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási számvitel –
belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit, valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

60 óra

8

ÁBPE-továbbképzés II.
– Informatikai ellenőrzés –
belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok alkalmazhatóságát.
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon kérheti.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

9

ÁBPE-továbbképzés II.
– Informatikai ellenőrzés –
belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok alkalmazhatóságát.
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon kérheti.

60 óra

10

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzési alapismeretek –
belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

11

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzési alapismeretek –
belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

60 óra

12

ÁBPE-továbbképzés II.
– Rendszerellenőrzés –
belső ellenőrök részére

Tréning és e-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje
a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

13

ÁBPE-továbbképzés II.
– Rendszerellenőrzés –
belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje
a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

60 óra

14

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítményellenőrzés –
belső ellenőrök részére

Tréning és e-learning képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét
az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés sajátosságairól és alkalmazási területeiről.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás lépéseit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

15

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítményellenőrzés –
belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét
az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét, azon belül az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés sajátosságairól és alkalmazási területeiről.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás lépéseit.

60 óra

16

ÁBPE-továbbképzés II.
– Uniós támogatások ellenőrzése –
belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

17

ÁBPE-továbbképzés II.
– Uniós támogatások ellenőrzése –
belső ellenőrök részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

60 óra

18

ÁBPE-továbbképzés II.
– Kockázatelemzésen alapuló tervezés –
belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és gyakorlati ismereteket a kockázatalapú stratégiai és éves ellenőrzési terv elkészítéséről.

14 tanóra

19

ÁBPE-továbbképzés II.
– Folyamatalapú integrált kockázatkezelés –
belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és gyakorlati ismereteket a folyamatok azonosítása és rendszerezése, a folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak készítése terén, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításáról és működtetéséről.

16 tanóra

20

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítménymenedzsment –
belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők elméleti és gyakorlati ismerteket szerezzenek a szervezet teljesítményének méréséhez szükséges rendszerek kialakításával és működtetésével kapcsolatban.
A képzés során a résztvevők megismerkednek a SMART célok kitűzésének és lebontásának,
a célokhoz rendelt mutatószámok kidolgozásának technikájával, a mérhetőség és számonkérhetőség biztosításának, a célok teljesítésének nyomon követésének, valamint a vezetői információs rendszer kialakításának jó gyakorlataival és lehetséges módjaival.

14 tanóra

21

ÁBPE-továbbképzés II.
– Ellenőrzési programtól az ellenőrzési jelentésig – belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és gyakorlati ismereteket egy konkrét belső ellenőrzés végrehajtásáról, fókuszban az ellenőrzési program összeállításával, az ellenőrzési megállapítások dokumentálásával és az ellenőrzési jelentés elkészítésével, javaslatok megfogalmazásával.

14 tanóra

22

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek – belső ellenőrök részére

Kontaktórás képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási gazdálkodás rendjéről, részletesen megismerje az államháztartási gazdálkodás elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit. A képzés keretében a résztvevők minden évben ismereteket szereznek az adott évben aktuális,
az államháztartási gazdálkodást és számvitelt érintő jogszabályi változásokról.

8 tanóra

23

ÁBPE-továbbképzés II.
– A kontrollkörnyezet értékalapú elemei – belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a résztvevők számára
a kontrollkörnyezet értékalapú elemeiről, azok kialakításáról, valamint arról a változásmenedzsment folyamatról, amelyek elősegítik az integráns működés kialakítását és a szervezeti kultúra fejlesztését.

14 tanóra

24

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzés ellenőrzése a gyakorlatban – belső ellenőrök részére

Tréning

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a résztvevők számára
a közbeszerzések ellenőrzéséről esetpéldákon keresztül.

14 tanóra

25

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási számvitel –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

26

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási számvitel –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartás számviteli rendjéről, és részletesen megismerje az államháztartási számvitel elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit, valamint az államháztartási számvitel ellenőrzésének szempontjait.

60 óra

27

ÁBPE-továbbképzés II.
– Államháztartási gazdálkodási és számviteli ismeretek – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az államháztartási gazdálkodás rendjéről, részletesen megismerje az államháztartási gazdálkodás elméleti alapjait, jogszabályi követelményeit. A képzés keretében a résztvevők minden évben ismereteket szereznek az adott évben aktuális,
az államháztartási gazdálkodást és számvitelt érintő jogszabályi változásokról.

8 tanóra

28

ÁBPE-továbbképzés II.
– Informatikai ellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok alkalmazhatóságát.
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon kérheti.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

29

ÁBPE-továbbképzés II.
– Informatikai ellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon azokról a jogszabályi előírásokról, illetve nemzetközi és hazai módszertanokról, amelyek a költségvetési szerveknél ellátandó informatikai ellenőrzést meghatározzák, megismerje az informatikai rendszerek ellenőrzésének szempontjait, valamint az informatikai biztonságra vonatkozó hazai kormányzati ajánlásokat és azok alkalmazhatóságát.
A program célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az informatikai rendszerek folyamatos működésével kapcsolatos kockázatok feltárásához, valamint a kockázatok csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazásához szükséges ismereteket, megismerje azokat a fogalmakat, amelyekkel a folyamatos működés elvárt szintje leírható, alkalmazni tudja a folyamatos működést biztosító kontrollok kialakításának módszerét, valamint megismerje azokat az intézkedéseket, amelyek végrehajtását – a folyamatos működés biztosítása érdekében – az ellenőrzött szervezettől számon kérheti.

60 óra

30

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzési alapismeretek –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

31

ÁBPE-továbbképzés II.
– Közbeszerzési alapismeretek –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevőt megismertesse a közbeszerzési eljárásokra irányadó joganyag kialakulásával, a jogfejlődés irányvonalát meghatározó tendenciákkal, a vonatkozó joganyaggal, valamint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben felmerülő fogalmak, intézmények, személyek feladatkörével, szerepével, jogosítványaival, valamint kötelezettségeikkel.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő elsajátítsa az alkalmazható eljárások típusait, illetve azok sajátosságait, valamint a közbeszerzés ellenőrzésének szempontjait és módszereit.

60 óra

32

ÁBPE-továbbképzés II.
– Rendszerirányítás –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Tréning

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje
a rendszerirányítás átfogó céljait, a rendszerirányítás kialakítását és működtetését.

14 tanóra

33

ÁBPE-továbbképzés II.
– Rendszerellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon a rendszerszemléletű megközelítés
lényegéről és módszeréről, valamint a belső kontrollrendszer elemeiről. A résztvevő megismerje
a rendszerellenőrzés átfogó céljait, a rendszerellenőrzés végrehajtásának folyamatát, módszereit.

60 óra

34

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítménymenedzsment –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők elméleti és gyakorlati ismerteket szerezzenek a szervezet teljesítményének méréséhez szükséges rendszerek kialakításával és működtetésével
kapcsolatban. A képzés során a résztvevők megismerkednek a SMART célok kitűzésének
és lebontásának, a célokhoz rendelt mutatószámok kidolgozásának technikájával,
a mérhetőség és számonkérhetőség biztosításának, a célok teljesítésének nyomon
követésének, valamint a vezetői információs rendszer kialakításának jó gyakorlataival
és lehetséges módjaival.

14 tanóra

35

ÁBPE-továbbképzés II.
– Teljesítményellenőrzés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés értelmezését, helyét
az ellenőrzés rendszerében, értelmezni tudja a teljesítményellenőrzés fogalmi rendszerét,
azon belül az egyes teljesítménykategóriákat, átfogó képet kapjon a teljesítményellenőrzés sajátosságairól és alkalmazási területeiről.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megismerje a teljesítményellenőrzés végrehajtása során alkalmazható módszereket, a teljesítményellenőrzés előkészítésének és a végrehajtás alapjául szolgáló ellenőrzési program elkészítésének teljes folyamatát, annak legfontosabb lépéseit, valamint értelmezni tudja a megismert technikákat, valamint elsajátítsa a helyszíni ellenőrzés és a jelentésírás lépéseit.

60 óra

36

ÁBPE-továbbképzés II.
– Uniós támogatások ellenőrzése –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Kontaktórás képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

8 tanóra és 60 óra
e-learning

37

ÁBPE-továbbképzés II.
– Uniós támogatások ellenőrzése –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

E-learning képzés

A program célja, hogy a résztvevő átfogó képet kapjon az uniós támogatások lebonyolítási rendszeréről, annak jogszabályi hátteréről és gyakorlatáról.
A program célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét, illetve az egyes szinteken végrehajtott ellenőrzések sajátosságait és technikáit.

60 óra

38

ÁBPE-továbbképzés II.
– Folyamatalapú integrált kockázatkezelés –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Tréning

A képzés célja, hogy a résztvevők egy esettanulmány megoldásával szerezzenek elméleti és gyakorlati ismereteket a folyamatok azonosítása és rendszerezése, a folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak készítése terén, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításáról és működtetéséről.

16 tanóra

39

ÁBPE-továbbképzés II.
– A kontrollkörnyezet értékalapú elemei –
a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

Tréning

A képzés célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a résztvevők számára
a kontrollkörnyezet értékalapú elemeiről, azok kialakításáról, valamint arról a változásmenedzsment folyamatról, amelyek elősegíti az integráns működés kialakítását és a szervezeti kultúra fejlesztését.

14 tanóra

1

Az 1. § 5. pontja a 21/2020. (XII. 30.) PM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 4. § a 20/2021. (XII. 28.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (8) bekezdését a 20/2021. (XII. 28.) PM rendelet 2. §-a iktatta be.

4

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére