• Tartalom

22/2019. (V. 31.) AM rendelet

22/2019. (V. 31.) AM rendelet

a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról

2020.06.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe;

b) intézkedésbe vont terület: a támogatási kérelemben feltüntetett, beazonosítható, összefüggő terület;

c) kompenzációs felár megtéríttetésére jogosult: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 197–204. §-a alapján jogosult, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany;

d) mezőgazdasági káresemény: a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföldön a káreseménnyel érintett területen a termesztett növénykultúra 30%-ot meghaladó mértékű várható hozamcsökkenését okozó aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, fagykár vagy viharkár;

e) nullás szüreti jelentés: adott borpiaci évre vonatkozó, igazolt termés nélküli szüreti jelentés, melyet a hegybíró a Hegyközségi Információs Rendszerben (a továbbiakban: HEGYIR) rögzít, és a bejelentő részére arról igazolást állít ki;

f)1 összefüggő terület: a kérelmező használatában lévő, akár több szomszédos földrészlet, amelyet út, csatorna, árok kivételével a zöldszürettel nem érintett más terület vagy másik gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg;

g)2 támogatható területnagyság: a kérelemben megjelölt, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján megállapított összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 hektárt;

h) zöldszüret: a még éretlen állapotban lévő szőlőfürtök teljes eltávolításával az érintett terület terméshozamának nullára való csökkentése.

2. § (1) Támogatás a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre igényelhető.

(2) A szőlőültetvényekben végzett zöldszüret keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítására, valamint az eltávolításból adódó bevételkiesésre vonatkozó – összesített – támogatási átalányösszegeket az 1. melléklet tartalmazza.

(3)3 A támogatás tényleges összegét a 2017., 2018. és 2019. évben (a továbbiakban: referenciaidőszak) szüretelt szőlő mennyiségének átlaga és a támogatható területnagyság hányadosa (a továbbiakban: területi referenciahozam) alapján az 1. melléklet szerinti támogatási átalányösszeggel összefüggő területenként kell meghatározni.

(4)4 A területi referenciahozam kiszámításakor nem vehető figyelembe azon év termésmennyisége, amelyben az adott területre vonatkozóan nullás szüreti jelentést adtak le. A nullás szüreti jelentéssel érintett év termésmennyisége helyett az adott évre vonatkozóan a 2. melléklet szerinti referenciahozamot kell alapul venni. Ha az ültetvény használója a referenciaidőszak valamely évében minőségi borszőlőültetvény (ULT19 hasznosítási kód) vagy egyéb borszőlőültetvény (ULT20 hasznosítási kód) kultúrák vonatkozásában kárenyhítő juttatásban részesült, a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti, valamint a 2. mellékletben meghatározott értékek közül a magasabbat kell a területi referenciahozam kiszámításához alapul venni.

(5) A területi referenciahozam kiszámításához az aszúszemek mennyiségét a gazdasági aktát vezető hegybíró huszonnégyszeres szorzóval állapítja meg.

(6)5 Ha az összefüggő terület vonatkozásában a területi referenciahozam nem éri el a hektáronkénti 100 mázsát, az átalányösszeg az összefüggő területről származó, 2017., 2018. és 2019. évi szüret HEGYIR-ben nyilvántartott, térfogatszázalékban kifejezett potenciális alkoholtartalmának termésmennyiséggel súlyozott átlaga (a továbbiakban: területi referencia cukortartalom) alapján többlettámogatással egészíthető ki. A többlettámogatás mértéke a 11,34 térfogatszázalékot meghaladó területi referencia cukortartalom esetén a 11,34 térfogatszázalékot meghaladó minden 0,1 térfogatszázalék után 12 000 Ft/ha. Az e bekezdés szerinti többlettámogatással kiegészített támogatási összeg nem haladhatja meg a hektáronkénti 1 500 000 forintot.

(7)6 Ha az összefüggő terület vonatkozásában a területi referenciahozam értéke hektáronként 100 és 139,99 mázsa között van, az átalányösszeg a 11,34 térfogatszázalékot meghaladó területi referencia cukortartalom esetén a 11,34 térfogatszázalékot meghaladó minden 0,1 térfogatszázalék után 11 000 Ft/ha többlettámogatással egészül ki. A (6) és az e bekezdés szerinti többlettámogatással kiegészített támogatási összeg nem haladhatja meg a hektáronkénti 900 000 forintot.

(8)7 A területi referencia cukortartalom kiszámításakor nem vehető figyelembe azon év szürete, amelyben az adott területre vonatkozóan nullás szüreti jelentést adtak le. A nullás szüreti jelentéssel érintett év potenciális alkoholtartalma helyett az adott évre vonatkozóan a 3. melléklet szerinti referencia cukortartalmat kell alapul venni. Ha az ültetvény használója a referenciaidőszak valamely évében minőségi borszőlőültetvény (ULT19 hasznosítási kód) vagy egyéb borszőlőültetvény (ULT20 hasznosítási kód) kultúrák vonatkozásában kárenyhítő juttatásban részesült, a (6) bekezdésben meghatározottak szerinti, valamint a 3. mellékletben meghatározott értékek közül a magasabbat kell a területi referencia cukortartalom kiszámításához alapul venni.

(9)8 Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 3. § (1) bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

3. §9 A támogatási keretösszeg 2020-ban 5,1 milliárd forint.

4. § (1) Támogatásra a magyarországi szőlőterülete után az a hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett jogosult, aki szőlővel beültetett területének jogszerű használója.

(2)10 Az intézkedésbe vont terület akkor tekinthető támogatásra jogosultnak, ha

a) rendelkezik a 2017., 2018. és 2019. évek esetében szüreti jelentéssel, amelyekből legalább az egyik nem nullás szüreti jelentés, vagy olyan nullás szüreti jelentés, amely igazoltan mezőgazdasági káreseményből, illetve zöldszüreti intézkedés végrehajtásából adódóan nullás szüreti jelentés;

b) a terület a 2017., 2018. és 2019. évben termő ültetvényként volt nyilvántartva a HEGYIR-ben; és

c) a 2020. évben a támogatással érintett területen a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték.

5. §11 (1)12 A támogatási kérelem 2020. június 22-től az (EU) 2017/892, az (EU) 2016/1150, a 615/2014/EU, az (EU) 2015/1368 és az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelettől a COVID-19-világjárvány okozta válság kezelésére irányuló egyes intézkedések tekintetében való eltérésről szóló, 2020. április 30-i 2020/600/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig elektronikus úton nyújtható be a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) foglaltaknak megfelelően a Kincstárhoz, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

(2) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(3) A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel – a bírósági felülvizsgálati és a felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek kivételével – minden dokumentumot, így a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány az eljárás során nem vehető figyelembe.

(4) Ha a támogatási kérelem és a zöldszüret elvégzésének bejelentése elektronikus úton történő benyújtása során a kérelmező helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott, valamint a vélelmezett örökös útján történő eljárásra a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvénynek (a továbbiakban: Támogatási törvény) a meghatalmazottra, valamint a vélelmezett örökösre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Egy kérelmező a benyújtási időszakban kizárólag egy kérelmet nyújthat be.

(6) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat:

aa) ügyfél-azonosító,

ab) név,

ac) kapcsolattartási adatok,

ad)13 adószám,

ae) HEGYIR gazdasági akta száma;

b) az intézkedésbe vont terület beazonosításához szükséges adatokat:

ba) borrégió és borvidék megjelölését,

bb) az intézkedésbe vont terület fekvése szerinti település, helyrajzi szám, HEGYIR ültetvény azonosító;

c) az intézkedésbe vont terület nagyságát hektárban kifejezve 4 tizedes pontossággal;

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

da) az intézkedésbe vont terület vonatkozásában ő a terület használója,

db) az intézkedésbe vont terület 2020. január 1. után a kérelem benyújtásáig mezőgazdasági káresemény, illetve egyéb vis maior esemény következtében kárt nem szenvedett,

dc) amennyiben a kérelem benyújtását követően a zöldszüret elvégzéséig az intézkedésbe vont terület mezőgazdasági káresemény következtében kárt szenved, arról a Kincstárt haladéktalanul tájékoztatja a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszeren (MKR) tett kárbejelentésen keresztül, a kárenyhítésben irányadó szabályoknak megfelelően, illetve egyéb nem várt esemény miatt előálló ültetvényt érő károsodás esetén bejelentést tesz a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken,

dd) kompenzációs felár megtéríttetésére jogosult-e.

(7) A kérelemhez mellékelni kell az intézkedésbe vont területre vonatkozó helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni az intézkedésbe vont terület elhelyezkedését, a szőlőültetvényt határoló területeket (út, csatorna, árok, erdő), a szőlőültetvény sorainak számát, a sorok irányát, valamint a jellegzetes tereptárgyakat.

(8) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján, a Kincstár részére adatot szolgáltat

a) az intézkedésbe vont terület HEGYIR-ben nyilvántartott területéről;

b) az intézkedésbe vont területen a 2017., 2018. és 2019. szüreti évben szüretelt szőlőmennyiség – nullás szüreti jelentés esetén a nem nullás évben szüretelt szőlőmennyiség – mázsában kifejezett értékéről;

c) az intézkedésbe vont területen a 2017., 2018. és 2019. szüreti évben szüretelt szőlő-, nullás szüreti jelentés esetén a nem nullás évben szüretelt szőlő térfogatszázalékban kifejezett potenciális alkoholtartalmáról;

d) arról, hogy

da) a kérelmező az intézkedésbe vont terület jogszerű használója-e;

db) a kérelmező hegyközségi tagnak vagy adatszolgáltatásra kötelezettnek hegyközségi járulék tartozása fennáll-e;

dc) az intézkedésbe vont terület a 2017., 2018. és 2019. szüreti évben termő ültetvényként volt-e nyilvántartva.

(9) A HNT csak arról a kérelemről köteles adatot szolgáltatni, amelynek benyújtója a hegyközségi járulékot megfizette, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

6. §14 (1) Támogatás csak az intézkedésbe vont, HEGYIR ültetvény azonosítóval rendelkező, összefüggő terület HEGYIR-ben rögzített teljes, szőlővel betelepített területének zöldszüretére igényelhető.

(2) A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség.

(3) A kérelmező a kérelmet egészében vagy összefüggő területenként részben, írásban visszavonhatja az E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelően a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

7. § (1) A Kincstár a kérelmet részben vagy egészben elutasítja, ha

a) a kérelmező nem az ültetvény használója;

b)15 a kérelmező vagy az intézkedésbe vont terület a HNT adatszolgáltatása alapján támogatásra nem jogosult;

c) a helyszíni ellenőrzésen megállapításra került, hogy az intézkedésbe vont terület nem felel meg a zöldszüretre vonatkozó támogatás feltételeinek;

d) a támogatható területnagyság nem éri el a 0,2 hektárt;

e) a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel nem teljesül;

f)16 megállapítja, hogy a területre 2020. január 1. után a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszeren (MKR) keresztül kárbejelentést tettek, illetve a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken, ügyfélkapun keresztül az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vis maior eseményt jelentettek be;

g)17 a helyszíni ellenőrzésen megállapítása szerint a zöldszüretet a támogatható területen nem végezték el maradéktalanul; vagy

h)18 a kérelmező a zöldszüret elvégzésének tényét nem, vagy 2020. július 21. után jelenti be;

i)19 a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezőnek hegyközségi járuléktartozása áll fenn, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

(2) A Kincstár a kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(3) A támogatási keret túligénylése esetén, a (2) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján beérkezett kérelmek közötti sorrend a kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos.

(4)20

8. § (1)21 A zöldszüretet a kérelmező a teljes intézkedésbe vont területen 2020. július 1. és 2020. július 20. között köteles kézi szüreteléssel elvégezni. A zöldszüret közben levágott fürtöket az intézkedés utólagos ellenőrzésének időpontjáig az ültetvényben kell hagyni, azonban a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkák elvégzését elsődlegesnek kell tekinteni.

(2)22 A kérelmezőnek a zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként az elvégzést követően egy napon belül, de legkésőbb 2020. július 21-ig be kell jelentenie a hegybíró, valamint a Kincstár közleményében meghatározott módon a Kincstár részére.

(3) A hegybíró a zöldszürettel érintett területek vonatkozásában nullás szüreti jelentést állít ki.

9. § (1)23 A Kincstárnak a HNT adatszolgáltatásával érintett kérelmek legalább 10%-a, de legfeljebb 400 összefüggő terület vonatkozásában az intézkedésbe vont területen 2020. július 6-áig előzetes helyszíni ellenőrzést kell tartania.

(2)24 Az (1) bekezdés szerinti előzetes ellenőrzés elvégzésére a Támogatási törvény 16. §-a szerinti szerződést köthet.

(3) Az előzetes helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, hogy

a) az intézkedésbe vont területen lévő ültetvény zöldszürete támogatható-e, valamint

b) a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel teljesül-e.

(4)25 A Kincstár döntést hoz a 4. §-ban foglalt jogosultsági feltételek teljesítéséről, az intézkedésbe vont területek előzetes támogathatóságáról.

(5)26 Az intézkedésbe vont minden terület vonatkozásában a támogatható területnagyság mérését és az intézkedésbe vont terület utólagos ellenőrzését a Kincstár legkésőbb 2020. augusztus 31-ig elvégzi.

(6)27 Az (1) és (5) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés a kérelmező jelenléte nélkül is lefolytatható.

10. § (1) A támogatás összegét a megállapított támogatható területnagyság és a 2. § alapján a Kincstár határozza meg.

(2)28 A támogatást – a 2. § (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – 2020. október 15-éig kell kifizetni.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1308/2013/EU rendeletének 47. cikke;

b) a Bizottság az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének II. fejezet 3. szakasza; valamint

c) a Bizottság a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló 2016/1150/EU végrehajtási rendeletének II. fejezet 3. szakasza;

d)29 a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i 2020/592/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke,

e)30 az (EU) 2017/892, az (EU) 2016/1150, a 615/2014/EU, az (EU) 2015/1368 és az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelettől a COVID-19-világjárvány okozta válság kezelésére irányuló egyes intézkedések tekintetében való eltérésről szóló, 2020/600/EU végrehajtáson alapuló rendelet 2. cikk (2) bekezdése.

13. §31 E rendeletnek az egyes szőlő-bor ágazati agrártámogatásokkal összefüggő rendeletek módosításáról szóló 34/2020. (VI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban: 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet] megállapított 5. § (6) bekezdés a) pont d) alpontját a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor32 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 22/2019. (V. 31.) AM rendelethez33

Támogatásátalányok a területi referenciahozamok függvényében (Ft/ha)

A

B

C

D

1.

területi referenciahozam (q/ha)

referenciaár
(Ft/kg)

átalányösszeg kompenzációs felár megtéríttetésére jogosult igénylő esetében (Ft/ha)

átalányösszeg kompenzációs felár megtéríttetésére
nem jogosult igénylő esetében (Ft/ha)

2.

80 alatt

97,73

492 000

439 200

3.

80–89,99

558 000

498 000

4.

90–99,99

624 000

556 800

5.

100–109,99

690 000

615 600

6.

110–119,99

754 800

674 400

7.

120–129,99

820 800

733 200

8.

130–139,99

886 800

792 000

9.

140–149,99

952 800

850 800

10.

150–159,99

1 017 600

908 400

11.

160 vagy felette

1 083 630

967 527

2. melléklet a 22/2019. (V. 31.) AM rendelethez34

A területi referenciahozam 2. § (4) bekezdésében meghatározott alternatív értékei

A

B

1.

Borrégió

Területi referenciahozam (q/ha)

2.

Balaton borrégió

88,67

3.

Duna borrégió

103,66

4.

Felső-Magyarország borrégió

78,36

5.

Felső-Pannon borrégió

82,03

6.

Pannon borrégió

79,11

7.

Tokaji Borvidék

65,47

3. melléklet a 22/2019. (V. 31.) AM rendelethez35

A területi referencia cukortartalom 2. § (6) bekezdésében meghatározott alternatív értékei

A

B

1.

Borrégió

Területi referencia cukortartalom (%vol)

2.

Balaton borrégió

11,92

3.

Duna borrégió

11,56

4.

Felső-Magyarország borrégió

11,84

5.

Felső-Pannon borrégió

11,62

6.

Pannon borrégió

12,21

7.

Tokaji Borvidék

13,63

1

Az 1. § f) pontja a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § g) pontja a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdése a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (6) bekezdését a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (7) bekezdését a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (8) bekezdését a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § (9) bekezdését a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § (2) bekezdése a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (6) bekezdés a) pont ad) alpontja a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 8. § c) pontjával megállapított szöveg.

14

A 6. § a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. § (1) bekezdés f) pontja a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. § (1) bekezdés g) pontja a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7. § (1) bekezdés h) pontja a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 7. § (1) bekezdés i) pontját a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (9) bekezdése iktatta be.

20

A 7. § (4) bekezdését a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 8. § (1) bekezdése a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 8. § (2) bekezdése a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 9. § (1) bekezdése a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

24

A 9. § (2) bekezdése a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 9. § (4) bekezdése a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 9. § (5) bekezdése a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 9. § (6) bekezdése a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 10. § (2) bekezdése a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

29

A 12. § d) pontját a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 5. §-a iktatta be.

30

A 12. § e) pontját a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 5. §-a iktatta be.

31

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 6. §-a iktatta be.

32

A hatálybalépés időpontja 2020. június 30.

33

Az 1. melléklet a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (14) bekezdésével megállapított, a 34/2020. (VI. 29.) AM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

34

A 2. melléklet a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet 17. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére