• Tartalom

23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet

23/2019. (X. 15.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

2019.10.20.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés d) pontja szerinti csatlakozásra köteles egyéb szervezet az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá nem tartozó, orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató.”

2. § (1) Az R. 22. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét)

f) a 2. § (1a) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató 2020. január 1-jéig”

(köteles teljesíteni.)

(2) Az R. 22. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A 2. § (1a) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb 2020. június 1. napjától köteles teljesíteni.”

3. § Az R.

a) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A csatlakozás” szövegrész helyébe az „Az EESZT adatszolgáltatás megkezdésének” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a „követő tizenöt napon belül” szövegrész helyébe a „követően” szöveg, a „benyújtásának működtető általi visszaigazolásával kezdődik” szövegrész helyébe a „benyújtásával teljesül” szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében az „a csatlakozással kapcsolatban vállalt” szövegrész helyébe az „az EESZT adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges” szöveg,

d) 3. § (6) bekezdésében az „a csatlakozás nem jöhet létre” szövegrész helyébe az „az EESZT adatszolgáltatás nem kezdhető meg” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére