• Tartalom

231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról

2023.01.01.

A Kormány

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5–16. alcímek tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17–18. alcímek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A BEJEGYZETT EGYHÁZ, A NYILVÁNTARTÁSBA VETT EGYHÁZ ÉS A VALLÁSI EGYESÜLET NYILVÁNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. A kérelem benyújtása

1. § (1) A bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház, a vallási egyesület (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: szervezet), ezek belső egyházi jogi személye és a vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egységének nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell a Fővárosi Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) benyújtani.

(2) A kérelem benyújtására rendszeresített adatlapot elektronikusan, vagy – amennyiben a szervezet nem jogi képviselővel jár el, vagy nem közhasznú jogállású – papír alapon is be lehet nyújtani.

(3) Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) az (1) bekezdésben nem szereplő kérelmek előterjesztésére mind papíralapú, mind elektronikus nyomtatványt rendszeresít, amit a bíróságok központi internetes honlapján (e § alkalmazásában a továbbiakban: honlap) tesz közzé.

(4) A honlapon fel kell tüntetni a nyomtatványok közzétételének időpontját, és azt, hogy a közzététel időpontjától a nyomtatvány alkalmazása kötelező. Az OBH a honlapon szereplő tájékoztatásokat úgy alakítja ki, hogy egyértelműen kitűnjön belőlük, hogy a nyomtatvány igénybevétele kötelező. A nyomtatványt el kell látni az egyes kérelmek joghatásaira és késedelmes előterjesztésük jogkövetkezményeire, valamint a kitöltés módjára vonatkozó tájékoztatással. A papíralapú nyomtatvány adattartalma megegyezik az elektronikus űrlap adattartalmával.

2. § (1) A kérelemhez csatolni kell

a) a szervezet létesítő okiratát,

b) a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolatát,

c) jogi képviselő igénybevétele esetén a jogi képviselő meghatalmazását,

d) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 20/A. § (2)–(3) bekezdése szerinti, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség névhasználathoz történő hozzájárulását.

(2) Ha több kérelmező vagy a kérelmező – jogi képviselőnek nem minősülő – megbízottja a kérelmet elektronikus úton nyújtja be, a kérelemhez csatolni kell valamennyi kérelmező nyilatkozatának másolatát arról, hogy

a) hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmet a megbízott elektronikus úton nyújtja be,

b) tudomásul veszi, hogy szabályszerű kézbesítésnek minősül a bírósági iratnak a benyújtó személy részére történő elektronikus kézbesítése.

2. Vallási egyesület nyilvántartásba vétele

3. § A vallási egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelme a 2. §-ban foglalt iratokon túl az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

a) a létesítő okirat alábbiak szerinti rendelkezését:

aa) a tagok közös főbb hitelveinek és az egyesület tevékenységeinek, ennek körében a végezni kívánt vallási tevékenységeknek a felsorolását, a rítus és a szertartásrend leírását,

ab) a végezni kívánt kiegészítő tevékenységek felsorolását,

ac) ha a szervezet ilyennel rendelkezik, a címer, illetve logó képi ábrázolását, valamint szöveges tartalmi leírását,

b) a képviselő nyilatkozatát arról, hogy az alapítás vallási tevékenység végzése céljából történt, és ez az alapszabályból megállapítható,

c) ha alakuló ülést tartanak, az egyesület alakuló ülésének jegyzőkönyvét és jelenléti ívet, valamint az alapító tagok nevével, lakóhelyével és aláírásával ellátott, az alapszabály – nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt – mellékletét képező tagjegyzéket, vagy

d) ha alakuló ülést nem tartanak, az alapító tagoknak az alapszabályt elfogadó egybehangzó akaratnyilatkozatát tartalmazó okiratot és az alapszabály – nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt – mellékletét képező tagjegyzéket,

e) a jogi képviselő meghatalmazását, szükség szerint a kézbesítési megbízott esetén a megbízás alapjául szolgáló kérelmezői nyilatkozat másolatát.

3. A nyilvántartásba vett egyházzá és a bejegyzett egyházzá minősítés

4. § (1) A nyilvántartásba vett egyházzá és a bejegyzett egyházzá minősítés iránti kérelemhez az általános rendelkezésekben előírtakon túl csatolni szükséges:

a) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezet elsődlegesen vallási tevékenységet végez, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 28. §-a szerinti utolsó éves beszámolót, vagy olyan okiratot, amellyel az elmúlt lezárt üzleti évben végzett konkrét tevékenysége igazolható,

b) az Ehtv. 36. § (7) bekezdése hatálya alá tartozó szervezetek kivételével az állami adóhatóság igazolását az Ehtv. 9/D. § (1) bekezdés a) pontja, a 9/E. § (1) bekezdés a) pontja, 35. § (4) bekezdése vagy a 36. § (4) bekezdése szerinti feltétel teljesüléséről,

c) amennyiben a szervezet az Ehtv. 9/D. § (2) bekezdése, illetve a 9/E. § (3)–(4) bekezdése alapján kéri nyilvántartásba vett egyházzá vagy bejegyzett egyházzá történő minősítését, a szervezet tagnyilvántartását, amely tartalmazza a tagok nevét és jelenlegi lakó-, illetve tartózkodási helyét is,

d) az Ehtv. 9/D. § (3) bekezdése, illetve a 9/E. § (5) bekezdése szerinti igazolásokat, azok hiteles fordításait, valamint az igazolásokat kiállító szervezetek létezését, személyes joga szerinti egyházi státuszát, egyházak, tagegyházak szövetségi jellegét, világegyházi jellegét és a képviselő képviseleti jogosultságát igazoló okiratokat és azok hiteles fordításait,

e) a kérelmező képviselőjének nyilatkozatát a folyamatos működés időtartamáról, továbbá az Ehtv. 9/D. § (2) bekezdés c) pontja, a 9/E. § (3) bekezdés c) pontja vagy a 9/E. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségvállalásról,

f) a nyilvántartásba vett vagy bejegyzett egyházzá alakulásáról szóló döntéshozó szerv által elfogadott határozatot, valamint a határozatot elfogadó döntéshozó szervi ülés jegyzőkönyvét és jelenléti ívét.

(2) A bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház bejegyzése iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az arról szóló nyilatkozatot, hogy

a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül számviteli és gazdálkodási szabályok ismételt megsértése miatt vele szemben joghátrány nem került alkalmazásra, valamint ilyen eljárás nincs folyamatban,

b) vele szemben a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül jogerős döntéssel büntető intézkedés nem történt, és erre vonatkozó eljárás nincs folyamatban.

4. A nyilvántartásba vett egyház, valamint a bejegyzett egyház belső egyházi jogi személyének, és a vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egységének a nyilvántartásba vétele

5. § A nyilvántartásba vett egyház, valamint a bejegyzett egyház belső egyházi jogi személyének, a vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egysége nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez a 2. §-ban foglaltakon túl csatolni szükséges:

a) belső egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház nyilvántartásba vételi kérelme alapjául szolgáló belső szabályát vagy döntését,

b) a belső egyházi jogi személy vagy a vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egység képviselőjének képviseleti jogosultságát igazoló okirat hiteles másolatát.

5. A nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása

6. § (1) A 2. melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített űrlapon kell benyújtani a szervezet változásbejegyzési eljárás iránti kérelmét. A kérelem benyújtására rendszeresített adatlapot elektronikusan vagy – amennyiben a szervezet nem jogi képviselővel jár el, vagy nem közhasznú jogállású – papír alapon is be lehet nyújtani.

(2) A változásbejegyzés iránti kérelemhez csatolni kell a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat módosítását, illetőleg minden olyan iratot, mely hitelesen tanúsítja a nyilvántartásban szereplő adat megváltozásának alapjául szolgáló körülményeket.

6. A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

7. § A nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet – ha a szervezet jogutód nélküli megszűnését határozta el – a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell a bírósághoz benyújtani. A kérelem benyújtására rendszeresített adatlapot elektronikusan vagy – amennyiben a szervezet nem jogi képviselővel jár el, vagy nem közhasznú jogállású – papír alapon is be lehet nyújtani.

7. Vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egysége, a nyilvántartásba vett egyház és a bejegyzett egyház belső egyházi jogi személye törlése

8. § (1) A vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egységének, a nyilvántartásba vett egyház és bejegyzett egyház belső egyházi jogi személyének a nyilvántartásból való törlése a 6. § szerinti változásbejegyzési kérelem benyújtásával kérhető.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) a szervezeti egység vagy a belső egyházi jogi személy megszűnéséről szóló döntést, valamint

b) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a belső egyházi jogi személy jogi személyisége a nyilvántartáson kívül fennmarad-e.

(3) Ha a szervezeti egység, illetve a belső egyházi jogi személy jogi személyisége is megszűnik, csatolni kell a kérelemhez a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:33. § (2) bekezdése szerinti közlemény szövegét is. A közlemény közzétételére a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 18/A. §-a irányadó.

8. Vallási egyesület jogutód nélküli megszűnése

9. § Vallási egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a nyilvántartásból való törlést megelőzően az Ectv. szerinti végelszámolást, kényszer-végelszámolást vagy egyszerűsített törlési eljárást kell lefolytatni, a törvényben meghatározott esetekben és módon.

9. Egyesülés és szétválás

10. § A vallási közösségek egyesülésére és szétválására vallási egyesület esetében az Ectv., a nyilvántartásba vett és a bejegyzett egyház esetében a Ptk.-nak a jogi személy átalakulására, egyesülésére, szétválására vonatkozó szabályait, valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A hitelezői felhívás közzétételére a Cnytv. 18/A. §-a irányadó.

II. Fejezet

A BEVETT EGYHÁZ ÉS BELSŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEI NYILVÁNTARTÁSA

10. A nyilvántartás-vezetés általános szabályai

11. § (1) A bevett egyház nyilvántartásba vétele hivatalból indul. A bevett egyház belső egyházi jogi személye nyilvántartásba vétele az Ehtv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott képviselője kérelmére indul.

(2) A kérelmet az e rendeletben meghatározott módon írásban lehet az egyházi kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter) előterjeszteni.

12. § (1) Az eljárásban a bevett egyház az ügyfelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján megillető jogok gyakorlására jogosult, és az ügyfelet terhelő kötelezettségek teljesítésére köteles. A miniszter gondoskodik arról, hogy az eljárásban az Ákr. alapelvei érvényesüljenek.

(2) Az eljárás során felmerült költségeket a miniszter előlegezi és viseli.

(3) Az eljárásban papíralapú a kapcsolattartás.

(4) A miniszter legfeljebb negyvenöt napos határidővel, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett legfeljebb két alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.

(5) A nyilvántartás-vezetési eljárások során hozott döntést a hatóság írásban közli.

13. § A bevett egyházak és belső egyházi jogi személyeik nyilvántartásba bejegyzett adatai a Miniszterelnökség honlapján (a továbbiakban: honlapon) ingyenesen és bárki számára korlátozásmentesen hozzáférhetőek, és a bevett egyház neve, nyilvántartási száma szerint kereshetőek.

14. § Az Ehtv. 14/C. § (2) bekezdése szerinti, a bíróságtól kapott határozatok alapján a bevett egyházakon kívüli jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek adatai (elnevezés, cím, képviselő neve) a honlapon ingyenesen bárki számára korlátozásmentesen hozzáférhetőek.

11. A bevett egyház nyilvántartásba vétele

15. § (1) A bevett egyház nyilvántartásba vételére irányuló eljárás ügyintézési határideje a miniszter (2) bekezdés szerinti felhívásának megtételével indul.

(2) A bevett egyháznak a miniszter felhívására a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül a miniszternek az e célra rendszeresített és a honlapon közzétett nyomtatványon írásban kell kérnie a nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok bejegyzését.

(3) A kérelem tartalmazza a bevett egyház

a) nevét, ha azzal rendelkezik, rövidített nevét és a köznyelvben meghonosodott elnevezését,

b) székhelyét,

c)1 képviselőjének hivatalos nevét – továbbá, ha rendelkezik ilyennel és kéri, az egyházi nevét is –, lakóhelyét és a képviselet gyakorlásának módját, továbbá

d) ha azzal rendelkezik, címerének és logójának tartalmi leírását.

(4) A kérelemhez csatolni kell a bevett egyház

a) tanításának lényegét tartalmazó hitvallását vagy legfőbb vallási tanainak összefoglalását,

b) a belső törvényét, szervezeti és működési szabályzatát vagy azoknak megfelelő más szabályzatát,

c) a székhely használatának jogcímét igazoló okirat egyszerű másolatát,

d) a képviselője képviseleti jogosultságának igazolására alkalmas okirat hiteles másolatát,

e) képviselőjének aláírásmintáját tartalmazó okirat hiteles másolatát, és

f) ha azzal rendelkezik, címerének és logójának képi megjelenítését.

(5) A (4) bekezdés szerinti dokumentumokat nem kell benyújtani, ha a bevett egyház belső szabálya alapján az a bevett egyház tekintetében nem értelmezhető.

(6) A bevett egyház a nyilvántartásba vétel során kilencjegyű nyilvántartási számot kap, amelyben az első öt jegy a nyilvántartásba vétel sorszámát jelenti, amelyhez perjellel a nyilvántartásba vétel éve kapcsolódik.

12. A bevett egyház belső egyházi jogi személye nyilvántartásba vétele

16. § (1) A bevett egyház belső egyházi jogi személye nyilvántartásba vétele a bevett egyház egészének, legfőbb szervének képviselője vagy közvetlen felettes szervének képviselője kezdeményezésére az e célra rendszeresített és a honlapon közzétett nyomtatványon benyújtott írásbeli kérelemmel indul.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem

a) a bevett egyház nevét, rövidített elnevezését vagy köznyelvben meghonosodott elnevezését és nyilvántartási számát, valamint

b) a belső egyházi jogi személy tekintetében a 15. § (3) bekezdése szerinti adatokat

tartalmazza.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a) a bevett egyház olyan belső szabályát, amely alapján az Ehtv. 18. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személy kérelmének jogalapja megállapítható, és

b) a bevett egyház belső egyházi jogi személye képviselőjének aláírásmintáját tartalmazó okirat hiteles másolatát.

(4) A bevett egyház belső egyházi jogi személye a bevett egyház nyilvántartási száma alatt, alszámként feltüntetve kap nyilvántartási számot, amelynek első öt jegyét a bevett egyháznyilvántartásba vételi sorszáma képezi, amelyhez perjellel a bevett egyház nyilvántartásba vételének éve, kötőjellel a bevett egyház belső egyházi jogi személye háromjegyű nyilvántartási sorszáma kapcsolódik.

13. A nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása

17. § (1) A bevett egyház és belső egyházi jogi személye nyilvántartásba vett adatainak módosítása az Ehtv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személy írásbeli kérelme alapján indul.

(2) A változás átvezetésére vonatkozó kérelem,

a) ha a változás a bevett egyház nyilvántartásban szereplő adatait érinti, a bevett egyház az Ehtv. 16/A. §-ában meghatározott adatai mellett, a bevett egyház

aa) nyilvántartási számát és

ab) létesítő okiratának keltét,

b) ha a változás a bevett egyház belső egyházi jogi személye nyilvántartásban szereplő adatait érinti, a bevett egyház belső egyházi jogi személye az Ehtv. 18. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait, valamint ezen adatok módosítására történő utalást

tartalmazza.

(3) Amennyiben a bevett egyház vagy belső egyházi jogi személye képviselője változik, akkor a változás átvezetésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell az új képviselő aláírásmintáját tartalmazó okirat hiteles másolatát.

(4) A változás átvezetésére vonatkozó kérelemhez az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumokat kell csatolni.

(5) A változás átvezetésére vonatkozó kérelemhez nem kell csatolni azokat a dokumentumokat, amelyeket a nyilvántartásba vételi eljárásban benyújtottak, és amelyek a kérelem adatai alapján megállapíthatóan nem módosulnak.

18. § (1) A létesítő okirat módosítása esetén a változás átvezetésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a létesítő okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is.

(2) Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton az Ehtv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személy igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű létesítő okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot.

19. § Ha a változás átvezetésére vonatkozó kérelem olyan adatot érint, amelyre vonatkozóan változás bejelentési eljárás van folyamatban, annak jogerős befejezésekor kezdődik az újabb változás bejelentési eljárás ügyintézési határideje.

14. A nyilvántartásból történő adatszolgáltatás

20. § (1) A bevett egyház és belső egyházi jogi személye nyilvántartásban szereplő adatairól a miniszter által e célra rendszeresített nyomtatványon lehet kivonatot igényelni.

(2) A kivonat tartalmazza

a) a miniszter megnevezését, az ügy számát és az ügyintéző nevét,

b) a bevett egyház tekintetében a bevett egyház nyilvántartási számát és a 15. § (3) bekezdésében, a belső egyházi jogi személy tekintetében a 16. § (2) bekezdésében meghatározott, a bevett egyháznak vagy belső egyházi jogi személyének a kivonat kiállításának időpontjában fennálló adatait, valamint

c) a kivonat kiállításának helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, és ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását.

(3) A kivonatot a miniszter a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő adattartalommal állítja ki.

(4) Ha a miniszter a kivonat kiállítását követően megállapítja, hogy a kivonat tartalma valótlan, a kivonatot az Ákr. kijavításra, kiegészítésre, visszavonásra vagy módosításra vonatkozó szabályai szerint kijavítja, kiegészíti, visszavonja vagy módosítja.

III. Fejezet

A BEVETT EGYHÁZ ÉS BELSŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYE MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI

15. A bevett egyház megszűnése

21. § (1) Ha a bevett egyház legfőbb szerve a bevett egyház feloszlásáról határoz, az erről szóló döntés meghozatalát követően nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet nyújt be a miniszternek az e célra rendszeresített nyomtatványon.

(2) A nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez a bevett egyház csatolja

a) legfőbb szervének a bevett egyház megszűnését elhatározó üléséről készített jegyzőkönyvét, és az azon részt vevő személyek nevét, lakcímét és aláírását tartalmazó jelenléti ívet,

b) a bevett egyház vagyoni ügyeinek lezárását bizonyító, a számvitelről szóló törvénynek megfelelően elkészített záró beszámolót és végleges vagyonmérleget és

c) azokat az okiratokat, nyilatkozatokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a bevett egyház nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek.

22. § A bevett egyház jogutódlással való megszűnésének nyilvántartásban történő átvezetésére e rendelet 17–18. §-át kell alkalmazni azzal, hogy a változás átvezetésére vonatkozó kérelemben meg kell jelölni a jogutódlás Ehtv. 28. § (2) bekezdésében meghatározott módját is.

23. § (1) Ha a bevett egyház

a) tevékenységével felhagy, és vagyonáról nem rendelkezik,

b) tevékenysége az Alkotmánybíróság elvi véleménye alapján az Alaptörvénybe ütközik, vagy

c) ilyen jogállását egyébként elveszti,

a miniszter a bevett egyházat a bevett egyháznak az Ehtv. mellékletéből való törlésének, egyesülés vagy különválás esetén az Ehtv. melléklete módosításának hatálybalépését követő 15 napon belül hivatalból törli a nyilvántartásból.

(2) Ha a bevett egyház ilyen jogállásának bármely okból történő elvesztését követően az Ehtv. alapján egyéb jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségként működik tovább, a miniszter e tényről és az ezzel összefüggő körülményekről a bevett egyházon kívüli jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek nyilvántartásba vételére kizárólagosan illetékes bíróságot értesíti.

24. § A bevett egyház adatainak nyilvántartásból való törlését oly módon kell végrehajtani, hogy azok a nyilvántartásból továbbra is megállapíthatóak legyenek.

16. A belső egyházi jogi személy megszűnése

25. § A belső egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlésére a 21. §-t, a 22. §-t és a 24. §-t kell alkalmazni a következő eltérésekkel:

a) az eljárás a 16. § (1) bekezdése szerinti kérelemmel indul,

b) a belső egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlése a bevett egyház egészének, legfőbb szervének vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a kérelme alapján a belső egyházi jogi személy megszűnése nélkül is megvalósulhat,

c) a nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez

ca) a 17. § (4) bekezdése szerinti dokumentumokat, és

cb) a b) pontban foglalt eset kivételével a megszűnő belső egyházi jogi személy vagyoni viszonyai az Ehtv. 30. § (2) bekezdésének megfelelően való rendezésére vonatkozó nyilatkozatot

kell csatolni.

26. § A bevett egyház nyilvántartásból való törlése esetén a miniszter a bevett egyház belső egyházi jogi személyét is törli a nyilvántartásból.

IV. Fejezet

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES SZABÁLYOK

17. Az egyházi céltámogatások nyújtásának szabályai

27. § (1) A központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások előirányzat alá besorolt egyházi céltámogatásként meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatból egyházi jogi személy számára nyújtott költségvetési támogatásra (a továbbiakban: egyházi céltámogatás), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 66–70. §-át, 72. § (2) bekezdését, 75. § (3) bekezdését, 90. §-át és 93. §-át nem kell alkalmazni.

(2) Az egyházi céltámogatásokat támogatói okirattal adják át.

28. § (1)2 Egyházi céltámogatásként kell tervezni

a) az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatását,

b)3 az egyházi jogi személy által

ba)4 az óvodások, valamint a köznevelési és szakképző intézmények nem felnőttoktatásban, -képzésben részt vevő tanulói részére szervezett fakultatív hittanoktatás támogatását, ideértve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 35. § (1) bekezdése szerinti fakultatív hitoktatást is, ide nem értve az Nktv. 35/A. §-a szerinti hit- és erkölcstanoktatást, továbbá a mindenkori költségvetési törvény szerinti hittanoktatáshoz kapcsolódó átlagbéralapú támogatást,

bb) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban szervezett fakultatív hittanoktatást, ha annak feltételeiről a fenntartó alapítvány és az egyházi jogi személy között megkötött megállapodás rendelkezik [a ba) és bb) alpont a továbbiakban együtt: fakultatív hittanoktatás],

c)5 azt a támogatást, amely

ca) a szolgálati helynek minősülő magyarországi településen hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek – külön megállapodásban meghatározott, az egyház belső szabályai szerint felosztható és az egyház belső szabályai szerint kifizethető – jövedelempótlékához kapcsolódik,

cb) a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásához, a nem a zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásához és a használatban lévő zsidó temetők felújításához kapcsolódik,

cc) a jelentős zsidó múlttal rendelkező Budapest közigazgatási területén kívüli magyarországi (a továbbiakban: magyarországi vidéki) és külhoni magyar közösséggel rendelkező települések zsidó kulturális életének reorganizációjához kapcsolódik,

[a ca)–cc) alpont szerintiek a továbbiakban együtt: egyházi személyek jövedelempótléka és zsidó örökség ápolása céltámogatás],

d)6 a külhoni magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatást,

e) a kórházlelkészi szolgálat támogatását és

f) a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatását.

(2)7

(3)8

(3a)9

(3b)10

(4)11

28/A. §12 (1) A 28. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a levéltárat, könyvtárat, muzeális intézményt és más gyűjteményt közvetlenül vagy belső egyházi jogi személyei által fenntartó bevett egyházak között a 4. mellékletben meghatározott arányban kell felosztani. Az Ehtv. 9/D. § (5) bekezdése vagy 9/F. § (1) bekezdése szerint, a Kormánnyal kötött, a gyűjtemények vagy a közművelődési intézmények támogatására is kiterjedő megállapodással (a továbbiakban: egyedi megállapodás) rendelkező nyilvántartásba vett egyház és bejegyzett egyház részére a támogatást az egyedi megállapodásban foglaltak szerint kell biztosítani.

(2) A 28. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást négy egyenlő részletben, negyedévenként, minden negyedév második hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben március 31-éig támogatási előlegként kell kifizetni.

(3) A 28. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatással a kedvezményezett a 6. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában számol el.

28/B. §13 (1) A 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti támogatásra a bevett egyház az általa közvetlenül vagy belső egyházi jogi személyei által szervezett fakultatív hittanoktatás támogatásához a fakultatív hittanoktatásban részt vevő tanulók és csoportok száma alapján az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7. § (2) bekezdése szerint jogosult. A támogatás mértékét a bevett egyház adatszolgáltatása alapján úgy kell meghatározni, hogy a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti fakultatív hittanoktatás támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50%-át a fakultatív hittancsoportok száma, 50%-át a fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma szerint kell felosztani, azzal, hogy egy csoport minimális létszáma a csoportszámalapú támogatás kiszámítása szempontjából átlagosan nem lehet kevesebb, mint hét fő. A bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház által végzett fakultatív hittanoktatás támogatásáról az Ehtv. 9/D. § (5) bekezdése vagy az Ehtv. 9/F. § (1) bekezdése szerinti, a Kormánnyal kötött megállapodás rendelkezik.

(2) A 28. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti támogatásra a bevett egyház az általa közvetlenül vagy belső egyházi jogi személyei által szervezett fakultatív hittanoktatás támogatásához a fakultatív hittanoktatásban részt vevő tanulók és csoportok száma alapján az Eftv. 7. § (2) bekezdése szerint jogosult. A támogatás mértékét a bevett egyház adatszolgáltatása alapján úgy kell meghatározni, hogy a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a 28. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti fakultatív hittanoktatás támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50%-át a fakultatív hittancsoportok száma, 50%-át a fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma szerint kell felosztani, azzal, hogy egy csoport minimális létszáma a csoportszámalapú támogatás kiszámítása szempontjából átlagosan nem lehet kevesebb, mint hét fő. A bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház által végzett fakultatív hittanoktatás támogatásáról az Ehtv. 9/D. § (5) bekezdése vagy az Ehtv. 9/F. § (1) bekezdése szerinti, a Kormánnyal kötött megállapodás rendelkezik.

(3) A 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatást az egyházi jogi személy a fakultatív hittanoktatással összefüggő bérre, járulékra, díjazásra és a fakultatív hittanoktatással összefüggésben felmerülő dologi kiadásaira (különösen kis értékű eszközbeszerzésre, anyagköltségre, igénybe vett szolgáltatásokra) fordíthatja.

(4) A 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást a tanév rendjéhez igazodóan

a) a tárgyév első nyolc hónapjára alkalmazandó adatok tekintetében – a tárgyév január 1-jei állapot szerint – a tárgyév január 31-éig,

b) a tárgyév utolsó négy hónapjára alkalmazandó adatok tekintetében – a tárgyév szeptember 1-jei állapot szerint – a tárgyév október 20-áig

teljesíti a 6. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal.

(5) A támogatást

a) a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján három egyenlő részletben, negyedévenként, a negyedév második hónapjának 15-éig, az első negyedévben legkésőbb március 31-éig,

b) a (4) bekezdés b) pontja szerinti igénylés alapján november 30-áig

támogatási előlegként kell kifizetni.

(6) A 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatáshoz kapcsolódó beszámolót a kedvezményezett a 6. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal teszi meg.

28/C. §14 (1) A 28. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatást az 5. mellékletben meghatározottak szerint kell felosztani.

(2) A 28. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatást negyedévente négy egyenlő részletben, minden negyedév második hónapjának 15-éig, az első negyedévben legkésőbb március 31-éig támogatási előlegként kell kifizetni.

(3) A 28. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti támogatás legalább 50%-át a teljes egészében lezárt zsidó temetők, a nem a zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők és a használatban lévő zsidó temetők fejlesztésére kell fordítani.

(4) A 28. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti támogatás legalább 50%-át a magyarországi vidéki és a külhoni, magyar közösséggel rendelkező zsidó egyházközségek ingatlanjaival kapcsolatos fejlesztésére kell fordítani.

(5) A 28. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatással

a) a 28. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti támogatásra vonatkozóan a 6. melléklet 3. pontja,

b) a 28. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti támogatásra vonatkozóan a 6. melléklet 4. pontja,

c) a 28. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti támogatásra vonatkozóan a 6. melléklet 5. pontja

szerinti adattartalommal elkészített beszámolóval számol el.

28/D. §15 (1) A 28. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást – a tárgyév február 28-áig benyújtott kérelem alapján – a támogatás éve június 30-áig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) A 28. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást a külhoni egyházi jogi személy vagy egyházi szervezet, illetve a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye (1) bekezdés szerinti kérelme alapján egyedi döntés alapján kell biztosítani.

(3) A 28. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást

szerinti kérelem alapján meghozott egyedi döntés szerint kell kifizetni.

(4) A kedvezményezett a 28. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás vonatkozásában

szerinti adattartalommal elkészített beszámolójával számol el.

(5) A beszámolóban foglaltak alátámasztására a támogató mintavételszerűen a támogatásban részesülő egyházi személyek részére történő kifizetésekhez kapcsolódó dokumentumok benyújtását is előírhatja.

28/E. §16 (1) A 28. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatást – a tárgyév február 28-áig benyújtott kérelem alapján – a támogatás éve április 30-áig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) A 28. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás a kórházlelkészi szolgálat teljesítésében részt vevő, kórházlelkészek bérére, járulékára, díjazására és a kórházlelkészi tevékenységgel összefüggésben felmerülő dologi kiadásaira (különösen kis értékű eszközbeszerzésre, anyagköltségre, igénybe vett szolgáltatásokra), valamint – legfeljebb a támogatás 25%-áig – a kórházakban hitéleti tevékenység folytatására szolgáló helyiség kialakítására és felújítására fordítható. A támogatott tevékenység megvalósításába a kedvezményezett közreműködőt bevonhat.

(3) A 28. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás a bevett egyház (1) bekezdés szerinti kérelme alapján egyedi döntés alapján biztosítható.

(4) A 28. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatással kapcsolatos kérelmet a 6. melléklet 10. pontja szerinti adattartalommal kell benyújtani.

(5) A kedvezményezett a 28. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás vonatkozásában a 6. melléklet 11. pontja szerinti adattartalommal elkészített beszámolójával számol el.

(6) A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról elsősorban a beszámoló alapján kell meggyőződni. A beszámolóban foglaltak alátámasztására a támogató mintavételszerűen a beszámoló által érintett időszakban felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli és egyéb bizonylatok benyújtását is előírhatja.

28/F. §17 (1) A 28. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatást – a tárgyév február 28-áig benyújtott kérelem alapján – a támogatás éve április 30-ig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) A 28. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatás a külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása, valamint kultúrája megőrzésére és fejlesztésére irányuló, hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciómegtartó és -ápoló tevékenységre fordítható.

(3) A 28. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatás a bevett egyház (1) bekezdés szerinti kérelme alapján egyedi döntés alapján kell biztosítható.

(4) A 28. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatással kapcsolatos kérelmet a 6. melléklet 12. pontja szerinti adattartalommal kell benyújtani.

(5) A kedvezményezett a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása vonatkozásában a 6. melléklet 13. pontja szerinti adattartalommal elkészített beszámolóval számol el.

(6) A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról elsősorban a beszámoló alapján kell meggyőződni. A beszámolóban foglaltak alátámasztására a támogató mintavételszerűen a beszámoló által érintett időszakban felmerült, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli és egyéb bizonylatok benyújtását is előírhatja.

28/G. §18 (1) A kedvezményezett a 28. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti a támogatás összegével a támogatással érintett évet követő év február 28-áig számol el.

(2) A miniszter a 28. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti a támogatásokkal kapcsolatos, a 6. melléklet szerinti beszámoló, adatszolgáltatás, kérelem formanyomtatványát a kormányzati honlapon közzéteszi.

29. § Az egyházi jogi személy a 28. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti támogatás felhasználásáról a jogszabályok keretei között és a megállapodásokban foglaltak szerint, a belső szabályában meghatározott módon önállóan dönt, a támogatás céljának megfelelően.

18. Egyéb költségvetési támogatások nyújtásának szabályai

30. § (1) A központi költségvetésről szóló törvénynek a miniszter irányító szervi hatáskörébe tartozó egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások előirányzat alá besorolt, nem egyházi céltámogatásként meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatból egyházi jogi személy számára nyújtott költségvetési támogatásra – ha a támogatói okirat, támogatási szerződés másként nem rendelkezik – az Ávr. 70. §-át, 71. § (1) bekezdését és 86. §-át nem kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdést az Eftv. 3. §-a és 4. §-a szerinti költségvetési támogatásra nem lehet alkalmazni.

(3)19

(4)20 A bevett egyház és belső egyházi jogi személye számára a központi költségvetésről szóló törvénynek a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből a hit- és erkölcstanoktatás hat főt meg nem haladó csoportja után nyújtott költségvetési támogatásra az Ávr. 93. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(5)21 Az (1) bekezdés szerinti támogatás esetén, amennyiben a támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől az Ávr. 84. § (1) bekezdése alapján nem tekint el, úgy az Ávr. 85. §-ától eltérően a fenntartási időszakra biztosítékként kizárólag a kedvezményezett – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata írható elő, a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

31. § (1) Az Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően az egyedi támogatásra vonatkozó támogatási kérelemnek kiemelt előirányzati bontásban meghatározott költségtervet kell tartalmaznia. A részletes költségterv benyújtása a támogatási jogviszony létrehozásának feltétele.

(2) Ha a kedvezményezett több alkalommal nyújt be támogatási kérelmet ugyanahhoz a támogatóhoz, és az Ávr. 75. § (3) bekezdésében meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, az okiratokat a legkorábban benyújtott támogatási kérelemhez kell csatolni, a további kérelmekben pedig nyilatkozni arról, hogy az okiratokban adatváltozás nem történt.

(3) Az e rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtó kedvezményezettnek, amennyiben önerőt nem írnak elő, az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot nem kell megtennie.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben az Ávr. 75. § (5) bekezdésétől eltérően elegendő, ha a kedvezményezett arról nyilatkozik, hogy az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése szerinti dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap.

(5) Amennyiben az e rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtók szerepelnek az Ehtv. 16. §-ában, vagy 18. § (1) bekezdésében meghatározott, a miniszter által vezetett nyilvántartásban, nem kötelesek benyújtani az Ávr. 75. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot, feltéve, hogy az adatokban nem történt változás.

(6) Az e rendelet alapján biztosított költségvetési támogatások esetében – az Ávr. 70. § (3) bekezdésétől eltérően – az eljárás során hiánypótlásra több alkalommal is lehetőség van.

31/A. §22

19. A tábori lelkészi szolgálat végzése

32. § (1) A bevett egyház a honvédelmi szervezeten, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményen és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) belüli csoportos és egyéni vallásgyakorlás, valamint lelki gondozás biztosítása érdekében végezhet tábori lelkészi szolgálatot. A tábori lelkészi szolgálat működése a katonai tevékenységet, a kiképzés rendjét nem zavarhatja.

(2) A tábori lelkészi szolgálat igénybevétele vagy annak mellőzése a Magyar Honvédség személyi állománya és a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos (a továbbiakban együtt: személyi állomány) kizárólagos joga. A tábori lelkészi szolgálat igénybevétele vagy az attól való tartózkodás miatt megkülönböztetés a személyi állománnyal szemben nem alkalmazható.

(3) A tábori lelkész és a honvédelmi szervezet vezetője a honvédelmi szervezet és a tábori lelkészi szolgálat feladatainak zavartalan megvalósítása érdekében együttműködik.

(4) A honvédelmi szervezet vezetője a hitéleti tevékenységre vonatkozó döntést nem hozhat, a működésre vonatkozó intézkedést – a szolgálati renddel történő összhang biztosításának kivételével – nem tehet.

(5) A honvédelmi szervezet vezetője és a tábori lelkészi szolgálat tagjai kötelesek elősegíteni, hogy a vallási közösségek vallásgyakorlási és lelkigondozási jogosultsága a személyi állomány igényei szerint érvényesüljön.

33. § (1) A tábori lelkészi szolgálat a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó, a bevett egyházakkal erre vonatkozóan kötött megállapodásokban foglaltak alapján működő egységes szervezet, amely három, egymással azonos jogállású szolgálati ágra tagozódik.

(2) A szolgálati ágakat a bevett egyházak vezetik.

(3) A szolgálati ág a bevett egyház belső szabálya szerint eljárni jogosult egyházi elöljáró egyetértésével, a honvédelemért felelős miniszter által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi a tevékenységét.

(4) A tábori lelkészi szolgálat felállításának és működésének költségei a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét az igénybevétel szerint terhelik.

34. § A tábori lelkészi szolgálat főbb feladata

a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása,

b) az egyéni és közösségi lelki gondozás,

c) az életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés,

d) a szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben,

e) a bizalmi fórum biztosítása a katonák számára,

f) a személyi állomány ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal,

g) a személyi állomány részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon,

h) a személyi állomány és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat.

35. § (1) Tábori lelkész az a lelkész lehet, aki rendelkezik egyházi (felekezeti) elöljárója ajánlásával, és a kisegítő tábori lelkész kivételével megfelel a katonákra vonatkozó jogszabályokban előírt életkori, egészségügyi alkalmassági, végzettségi és egyéb követelményeknek.

(2) A tábori lelkészi szolgálat állományába tartoznak a tényleges katonai szolgálatot teljesítő tábori lelkészek. A tábori lelkészi szolgálat tényleges katonai szolgálatot teljesítő tagja a Magyar Honvédség rendfokozatai állományviszony-csoportjainak megfelelően a Magyar Honvédség tisztje és tábornoka.

(3) A tábori lelkészi szolgálatnál kisegítő tábori lelkészek is működhetnek. A kisegítő tábori lelkész a helyi egyházközség, hitközség lelkésze, aki felkérésre a helyőrségekben állomásozó katonai szervezetek lelkipásztori feladatait látja el. A kisegítő tábori lelkész e tevékenységéért díjazásban részesíthető.

(4) A tábori lelkész, a tábori püspök és a vezető tábori rabbi kinevezése és alkalmazása a bevett egyházzal kötött megállapodásban foglaltak szerint történik.

(5) A tábori lelkész lelkészi tevékenysége kizárólag a bevett egyház vagy belső egyházi jogi személye irányítása, felügyelete alatt áll.

36. § (1) A tábori lelkészi szolgálat állományába tartozó hivatásos lelkészek számát úgy kell megállapítani, hogy békében a Magyar Honvédség minden ezer katonájára egy tábori lelkész jusson. Háborúban minden dandárhoz és minden ezredhez tisztként legalább egy lelkészt kell biztosítani.

(2) A tábori lelkész munkáját ökumenikus szellemben, a felekezeti önállóság tiszteletben tartásával végzi.

(3) A tábori lelkész a háború áldozatairól szóló Genfi Egyezménynek megfelelően harcba nem vethető személy, akit minden körülmény között kíméletben és védelemben kell részesíteni.

(4) A tábori lelkész köteles betartani a rendfokozatára, a beosztására, valamint a katonai szervezet működési rendjére vonatkozó szabályokat. Ezek megsértése esetén a katonákra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint felelősségre vonható.

20. A kórházlelkészi, kórházi lelkigondozói tevékenység

37. § Ezen alcím alkalmazásában

1. beteg: aki az egészségügyi szakellátást kórházban veszi igénybe

2. kivételes sürgősséget igénylő eset: haldokló beteg lelkipásztori ellátása érdekében végzett kórházlelkészi tevékenység,

3. kórház: fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,

4. kórházlelkész: a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség belső szabályaiban meghatározott szerv vagy személy által e feladattal megbízott egyházi személy vagy más személy, aki jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséggel egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy az előzőekben felsorolt jogviszony nélkül kórházlelkészi vagy kórházi lelkigondozói szolgálat körébe tartozó tevékenységet rendszeres vagy alkalmi jelleggel végez,

5. kórházlelkészi szolgálat: a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség által a kórházakban a betegek közösségi és egyéni vallásgyakorlásának, valamint lelki gondozásának biztosítása érdekében végzett hitéleti szolgálat,

6. önkéntes segítő: az a személy, aki a kórházlelkészi, kórházi lelkigondozói szolgálatot segítő tevékenységet önkéntes jelleggel végzi.

38. § (1) A kórházlelkészi szolgálat feladata a közösségi és egyéni vallásgyakorlás biztosítása, a szentségek kiszolgáltatása, szentmise, istentisztelet, imaóra tartása, a betegek egyéni lelki gondozása és egyéb egyházi szolgálat elvégzése.

(2) A kórházlelkészi szolgálat igénybevétele önkéntes.

(3) Ezen alcím vonatkozásában a kórházi lelkigondozóra is a kórházlelkészre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

39. § A kórházlelkészi szolgálat ellátása érdekében az azt végző jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, valamint a kórház együttműködik.

40. § (1) A kórházlelkészi szolgálatot a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség vagy belső egyházi jogi személy szervezi, irányítja és felügyeli.

(2) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a 37. § 4. pontjában foglalt jogviszonyok létesítésével, vagy önkéntes segítők bevonásával gondoskodik a kórházlelkészi szolgálat ellátásáról.

41. § (1) A kórház az Ehtv. 9. § (2) bekezdésében foglalt feltételek figyelembevételével gondoskodik a vallási szertartáshoz szükséges vallási kellékek kivételével a kórházlelkészi szolgálat ellátásához szükséges feltételek biztosításáról, így különösen

a) a vallási szertartáshoz és az egyéni lelki gondozáshoz szükséges megfelelő helyiségekről,

b) a vallási szertartások időpontjának, valamint a vallásgyakorlás és lelki gondozás egyéb lehetőségeinek a betegekkel, hozzátartozóikkal és az egészségügyi dolgozókkal történő megismertetéséről,

c) a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség írásbeli felhatalmazásával rendelkező kórházlelkész és az önkéntes segítő kórházba történő bejutásáról, szükség esetén belépésre jogosító engedély kiadásáról.

(2) A kórház vezetője a kórházlelkészi szolgálat zavartalan működése érdekében együttműködik a szolgálatot végző jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséggel, egyházi jogi személlyel és a szolgálatot ellátó személyekkel. A kórházlelkészi szolgálat működéséről a kórház a dolgozóit tájékoztatja.

(3) A kórház vezetője a hitéleti tevékenységre, a kórházlelkészi szolgálat ellátására vonatkozó, az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túlmenő intézkedést nem tehet.

42. § A kórházlelkészi szolgálat ellátásához a Kormány az Ehtv. 9. § (2) bekezdésében foglalt feltételek figyelembevételével vagy külön megállapodás alapján, az éves költségvetési törvényben meghatározott forrás felhasználását biztosítja, a hivatkozott törvényhelyben meghatározott feltételeknek megfelelő, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek számára. A támogatás részletes szabályait az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló rendelet határozza meg.

43. § (1) A kórházlelkész és az önkéntes segítő tevékenységét egyháza belső szabályai szerint, más vallási közösségek önállóságának, a betegek lelkiismereti szabadságának tiszteletben tartásával végzi. Tevékenysége kizárólag egyházi irányítás és felügyelet alatt áll.

(2) A kórházlelkész és az önkéntes segítő számára a kórház területére való belépést és annak betegellátást végző egységeiben való tartózkodást látogatási időn kívül is biztosítani kell. A kivételes sürgősséget igénylő eseteket kivéve, a kórházlelkész és az önkéntes segítő tevékenységét a betegellátás rendjéhez igazodva végzi.

(3) Kivételes sürgősséget igénylő esetben a kórházlelkész belépését napszaktól függetlenül biztosítja a kórház.

V. Fejezet

21. A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségekkel való megállapodások megkötésének szabályai

44. § Az Ehtv. 9/C. § (1) bekezdése, 9/D. § (5) bekezdése, valamint 9/F. § (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötése iránti kérelmet a miniszterhez kell benyújtani. A miniszter a megállapodás megkötése előtt beszerzi az érintett miniszter és az államháztartásért, valamint az igazságügyért felelős miniszter álláspontját. A megállapodás csak a Kormány egyetértése esetén lép hatályba.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 27–31. §, valamint a 4. és 5. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 48. § (2) bekezdése 2019. december 31-én lép hatályba.

46. § E rendelet rendelkezéseit – a 47. §-ban meghatározott kivétellel – a hatálybalépése előtt benyújtott kérelemre indult vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház és a bejegyzett egyház nyilvántartásba vételére, valamint a változásbejegyzésre és törlésre irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.

47. § E rendelet 11–19. §-át csak az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

48. §23 E rendeletnek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 28. § (1) bekezdés d) pontját, 30. § (4) bekezdését, valamint megállapított 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontját és c) pontját, 28/A–28/G. §-át, 30. § (5) bekezdését és 6. mellékletét a Módr. hatálybalépését24 követően nyújtott támogatások vonatkozásában kell alkalmazni.

1. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez

A bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház, a vallási egyesület (a továbbiakban: szervezet), ezek belső egyházi jogi személye, és a vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egységének nyilvántartásba vételére irányuló eljárás adattartalma

1. Az eljáró bíróság megjelölése, hiánypótlás esetén az eljárás és a hiánypótlásra felhívó határozat száma

2. Annak jelölése, hogy elektronikus vagy papír alapon küldi be a kérelmet

2.1. Elektronikus beküldés esetén a beküldő adatai

2.1.1. Viselt név

2.1.2. Születési név

2.1.3. Anyja születési neve

2.1.4. Születési helye, ideje

3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok

3.1. A kérelmező típusa

3.2. Neve

3.3. Lakcíme vagy székhelye

4. Képviselő esetén

4.1. Személyének típusa

4.2. Neve

4.3. Címe

5. A nyilvántartásba vétel iránti határozott kérelem

6. A kérelem beadásának időpontja

7. A szervezettel kapcsolatos kötelező adatok

7.1. Vallási közösség típusa

7.2. Neve

7.3. Székhelye

7.4. Szervezet képviselőjének

7.4.1. Neve

7.4.2. Címe

7.4.3. A képviselet terjedelme

7.4.4. A képviselet gyakorlásának módja

7.4.5. A képviseleti jog időtartama, kezdő időpontja, megszűnésének időpontja

8. A szervezettel kapcsolatos szükség szerint kötelező adatok

8.1. Ha rendelkezik ilyennel, rövidített neve

8.2. Ha rendelkezik ilyennel, köznyelvben meghonosodott elnevezése

8.3. Létesítő okiratának kelte/módosításának kelte

8.4. A vallási közösség célja, elsődleges célja szerinti besorolása

8.5. Címerének tartalmi leírása

8.6. Logójának tartalmi leírása

8.7. Jogelőd közösség neve és nyilvántartási száma

8.8. Belső egyházi jogi személlyé nyilvánítás esetén

8.8.1. Belső egyházi jogi személy neve

8.8.2. Ha rendelkezik ilyennel, a belső egyházi jogi személy rövidített neve

8.8.3. Ha rendelkezik ilyennel, a belső egyházi jogi személy köznyelvben meghonosodott elnevezése

8.8.4. Belső egyházi jogi személy székhelye

8.8.5. Belső egyházi jogi személy képviselőjének neve, anyja születési neve

8.8.6. Belső egyházi jogi személy képviselőjének lakcíme

8.8.7. A képviseleti jog terjedelme

8.8.8. A képviselet gyakorlásának módja

8.8.9. Ha rendelkezik ilyennel, a belső egyházi jogi személy címerének tartalmi leírása

8.8.10. Ha rendelkezik ilyennel, a belső egyházi jogi személy logójának tartalmi leírása

8.9. Vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egysége esetén

8.9.1. A jogi személyiségű szervezeti egység neve

8.9.2. A jogi személyiségű szervezeti egység székhelye

8.9.3. A jogi személyiségű szervezeti egység ügyintéző és képviseleti szervének neve

8.9.4. A jogi személyiségű szervezeti egység képviselőjének neve, lakcíme

9. A kérelmező választása szerint megadható adatok

9.1. A szervezet főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei, beleértve a kiegészítő jelleggel végzett gazdasági tevékenységet is, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

9.2. A szervezet gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

9.3. A belső egyházi jogi személy, vagy a jogi személyiségű szervezeti egység főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

9.4. A belső egyházi jogi személy vagy a jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

9.5. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat

9.6. A szervezet képviselőjének adóazonosító jele

9.7. A belső egyházi jogi személy vagy a jogi személyiségű szervezeti egység képviselőjének adóazonosító jele

9.8. Kérelmező hivatkozási száma

9.9. Képviselő hivatkozási száma

9.10. Kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe

9.11. Képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe

10. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése

11. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések

11.1. A kérelemhez csatolandó iratok

2. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez

A bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház, a vallási egyesület (a továbbiakban: szervezet), ezek belső egyházi jogi személye és a vallási egyesület jogi személyiségű szervezeti egységének változásbejegyzése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma

1. A nyilvántartást vezető bíróság megjelölése.

2. A szervezet:

2.1. neve

2.2. székhelye

2.3. nyilvántartási száma

3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. neve

3.2. lakóhelye/székhelye

4. Képviselő esetében:

4.1. neve

4.2. címe

4.3. képviselő személyének típusa

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:

5.1. a kérelmező hivatkozási száma

5.2. a képviselő hivatkozási száma

5.3. kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe

5.4. a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe

6. A bíróság eljárása iránti határozott kérelem.

7. A változásbejegyzési kérelemmel érintett nyilvántartásba bejegyzett adat.

8. A bejelentett:

8.1. új nyilvántartási adat

8.2. törölni kért adat

8.3. változott adat

8.4. – ha a bejelentett új nyilvántartási adat a szervezet vagy a szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége új képviselőjének nyilvántartásba vételére irányul, és a szervezet vagy a szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége adószámmal és statisztikai számjellel rendelkezik – az új képviselő adóazonosító száma

9. A változásbejegyzési kérelemmel érintett adat:

9.1. típusa

9.2. megjelölése

10. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése

11. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

11.1. a kérelemhez csatolandó iratok

11.2. az űrlap kitöltésének módja

12. A kérelmező választása szerint megadandó adatok – ha adószám, statisztikai számjel megállapítása vagy beszerzése iránti kérelmet is előterjeszt –:

12.1. a szervezet kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

12.2. a szervezet gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

12.3. a jogi személyiségű szervezeti egység kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenysége és ténylegesen végzett tevékenységi körei azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével

12.4. a jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodási formája (GFO kód szerint)

12.5. az általános forgalmi adó alanyának az Art. 16. § (2) bekezdése szerinti, az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozata

12.6. a szervezet képviselőjének adóazonosító száma

12.7. a jogi személyiségű szervezeti egység képviselőjének adóazonosító száma

13. A kérelmező választása szerint megadandó adatok – ha adószám törlése iránti kérelmet is előterjeszt – a szervezet adóköteles tevékenysége megszüntetésének bejelentése és a szervezet adószáma törlése iránti kérelem

– jogi személyiségű szervezeti egység esetében – a jogi személyiségű szervezeti egység adóköteles

tevékenysége megszüntetésének bejelentése és a jogi személyiségű szervezeti egység adószáma törlése

iránti kérelem

3. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez

A bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház, a vallási egyesület (a továbbiakban: szervezet) törlése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. A nyilvántartást vezető bíróság megjelölése.

2. A szervezet:

2.1. neve

2.2. székhelye

2.3. nyilvántartási száma

3. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adat:

3.1. neve

3.2. lakóhelye/székhelye

4. A kérelmező képviselőjével kapcsolatos kötelező adat:

4.1. neve

4.2. címe

4.3. személyének típusa

5. A kérelmező választása szerint megadható adat:

5.1. a kérelmező hivatkozási száma

5.2. a képviselő hivatkozási száma

5.3. kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe

5.4. a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail-címe

6. Az arra való utalás, hogy a szervezet nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek.

7. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.

8. A nyilvántartásból való törlés iránti határozott kérelem.

9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

9.1. a kérelemhez csatolandó iratok

9.2. az űrlap kitöltésének módja

4. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez

Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása felosztásának arányai

A

B

1

Egyház neve

Támogatási arány

2

Magyar Katolikus Egyház

52,7%

3

Magyarországi Református Egyház

29,5%

4

Magyarországi Evangélikus Egyház

7,1%

5

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

5,6%

6

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

2,1%

7

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus
– Magyarországi Ortodox Exarchátus

0,4%

8

Magyarországi Román Ortodox Egyház

0,5%

9

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje
(Moszkvai Patriarchátus)

0,4%

10

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
(Magyarországi Unitárius Egyház)

0,5%

11

Magyarországi Baptista Egyház

0,7%

12

Magyarországi Metodista Egyház

0,1%

13

Hetednapi Adventista Egyház

0,2%

14

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

0,1%

15

Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség

0,1%

5. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez25

Hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

A

B

Egyház jogi személy neve

Támogatási arány (%)

1

Magyar Katolikus Egyház

71,9274

2

Magyarországi Református Egyház

20,0549

3

Magyarországi Evangélikus Egyház

3,3984

4

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

1,5908

5

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

0,1068

6

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

0,0285

7

Magyarországi Román Ortodox Egyház

0,1495

8

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház)

0,0285

9

Magyarországi Baptista Egyház

0,3773

10

Magyar Pünkösdi Egyház

0,3189

11

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)

0,9524

12

Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség

0,0952

13

Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület

0,9714

6. melléklet a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelethez26

1. Az egyházi gyűjtemények és kulturális intézmények támogatása előirányzat felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. A költségvetési támogatásban részesült egyház neve

3. Az egyház levelezési címe

4. Az egyház képviselőjének neve

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

6. Pénzügyi beszámoló

6.1. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás

7. A tárgyévben egyház által felhasznált (kifizetett) költségvetési támogatás összesen

ebből

7.1. levéltárak támogatása összesen

7.2. könyvtárak támogatása összesen

7.3. múzeum és egyéb gyűjtemények támogatása összesen

8. A támogatás felhasználása költségnemenként

8.1. személyi jellegű kiadások

8.2. dologi kiadások

8.3. tárgyi eszköz beszerzések

8.4. állománygyarapítás

8.5. restaurálás

8.6. felújítás

8.7. egyéb

9. Szakmai beszámoló

9.1. Levéltárak esetén

9.1.1. a levéltár megnevezése

9.1.2. a levéltár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb)

9.1.3. az őrzött iratanyag mennyisége (iratfolyóméter) és évköre

9.1.4. levéltári fondok száma

9.1.5. Mohács előtti oklevelek száma

9.1.6. segédletek megnevezése

9.1.7. a levéltár kutató forgalma (kutatók száma és kutatási esetek száma)

9.1.8. a restaurálandó iratok mennyisége

9.2. Könyvtárak esetén

9.2.1. a könyvtár megnevezése

9.2.2. a könyvtár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb)

9.2.3. az állomány nagysága darabszám szerint (könyv, időszaki kiadvány, egyéb dokumentum)

9.2.4. az állomány gyarapodása a tárgyévben darabszám szerint (könyv, időszaki kiadvány, egyéb dokumentum)

9.2.5. muzeális dokumentumok száma

9.2.6. állományfeltáró eszközök, amelyekkel rendelkeznek

9.2.7. a könyvtár használóinak száma a tárgyévben

9.2.8. olvasótermi férőhelyek száma

9.3. Múzeum és egyéb gyűjtemény esetén

9.3.1. a muzeális gyűjtemény megnevezése

9.3.2. a gyűjtemény alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb)

9.3.3. a gyűjteményben őrzött műtárgyak száma darabszám szerint (leltározott és leltározatlan) (restaurált és restaurálatlan)

9.3.4. a gyűjtemény anyagának gyarapodása darabszám szerint (előző évhez viszonyított)

9.3.5. a gyűjteményi anyag megoszlása

9.3.5.1. általános történet

9.3.5.2. egyháztörténet

9.3.5.3. egyházművészet

9.3.5.4. általános képző- és iparművészet

9.3.5.5. régészet

9.3.5.6. néprajz

9.3.5.7. egyéb

9.3.6. látogatók száma az adott évben

2. A fakultatív hittanoktatás támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatás és beszámoló adattartalma

1. Adatszolgáltatási, beszámolási időszak

2. Az egyház megnevezése

3. Az egyház székhelye

4. Az egyház levelezési címe

5. Az egyház képviselőjének neve

6. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

7. Az adatszolgáltatással, elszámolással érintett év

8. Egyházi szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló hitoktatók létszáma összesen: (8.1., 8.2. és 8.3. alpontban megadott létszám összesen)

ebből

8.1. egyházi szolgálati jogviszonyban állók száma

8.1.1. ebből egyházi személyek száma

8.2. munkaviszonyban állók száma

8.2.1. ebből egyházi személyek száma

8.3. megbízási jogviszonyban állók száma

8.3.1. ebből egyházi személyek száma

9. Fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma (teljes létszám)

ebből

9.1. a 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti részt vevők száma (9.1.1–9.1.3. pontban megadott létszámok összege), amelyből

9.1.1. óvodai fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma

9.1.2. iskolán kívüli fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma

9.1.3. iskolai fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma

9.2.1. iskolai fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma

(A 9.1. és a 9.2. alpontban megadott létszámok összege legfeljebb a 9. pontban megadott létszám lehet.)

10. Fakultatív hittancsoportok száma összesen

ebből

10.1. a 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti átlaglétszám alapján figyelembe vehető csoportszám, amelyből

10.1.1. óvodai fakultatív hittancsoportok száma

10.1.2. iskolán kívüli fakultatív hittancsoportok száma

10.1.3. iskolai fakultatív hittancsoportok száma

10.2. a 28. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti átlaglétszám alapján figyelembe vehető csoportszám

10.2.1. iskolai fakultatív hittancsoportok száma

(A 10.1. és a 10.2. alpontban megadott csoportszámok összege legfeljebb a 10. pontban megadott csoportszám lehet.)

3. Magyarországi egyházi személyek jövedelempótléka és zsidó örökség ápolása céltámogatás a 28. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti támogatás beszámolójának adattartalma

1. A kedvezményezett megnevezése

2. A kedvezményezett székhelye

3. A kedvezményezett levelezési címe

4. A kedvezményezett képviselőjének neve

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

6. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege (forintban)

7. A felhasznált támogatás összesen (forintban), ebből

7.1. 5000 lakos alatti településen szolgálatot ellátó egyházi személyeknek, illetve vallási egyesület esetén a vallásos szertartást hivatásszerűen végző személyeknek – az egyház belső szabályai szerint – kifizetett összeg

7.2. 5000 lakosságszámot elérő településen szolgálatot ellátó egyházi személyeknek, illetve vallási egyesület esetén a vallásos szertartást hivatásszerűen végző személyeknek – az egyház belső szabályai szerint – kifizetett összeg

8. Támogatásban – az egyház belső szabályai szerint – részesülő egyházi személyek, illetve vallási egyesület esetén a vallásos szertartást hivatásszerűen végző személyek száma összesen (fő)

ebből (a vegyes tevékenységet végző egyházi személyeket a fő tevékenység alapján szükséges besorolni)

8.1. pap, lelkész, diakónus, szerzetes, rabbi (fő)

8.2. hitoktató, rabbioktató (fő)

8.3. egyéb hitéleti szolgálatot ellátó egyházi személy (fő)

(A 8.1., 8.2. és 8.3. alpont összesen darabszáma azonos 8. pont összesen létszámmal.)

9. Támogatásban – az egyház belső szabályai szerint – részesülő egyházi személyek, illetve vallási egyesület esetén a vallásos szertartást hivatásszerűen végző személyek által ellátott települések száma összesen (db)

ebből

9.1. az 5000 lakosnál kisebb települések száma

9.2. az 5000 lakost elérő települések száma

(A 9.1. és 9.2. alpont összesen darabszáma azonos 9. pont összesen darabszámmal.)

4. Magyarországi egyházi személyek jövedelempótlék és zsidó örökség ápolása céltámogatás a 28. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti támogatás beszámolójának adattartalma

1. Az egyház megnevezése

2. Az egyház székhelye

3. Az egyház levelezési címe

4. Az egyház képviselőjének neve

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

6. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege

7. Az egyház által felhasznált támogatás összesen

ebből

7.1. Személyi jellegű kifizetések összesen

7.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg

7.3. Anyagköltségre fordított összeg

7.4. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg

7.5. Fejlesztésre (ezen belül felújításra) fordított összeg

7.6. Fejlesztések (felújítások) aránya a teljes támogatáshoz képest

8. Szöveges beszámoló az 7.4. alponthoz kapcsolódóan (megvalósított és folyamatban lévő beruházások felsorolása részösszeggel)

5. Magyarországi egyházi személyek jövedelempótlék és zsidó örökség ápolása céltámogatás 28. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti támogatás beszámolójának adattartalma

1. Az egyház megnevezése

2. Az egyház székhelye

3. Az egyház levelezési címe

4. Az egyház képviselőjének neve

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

6. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege

7. Az egyház által felhasznált támogatás összesen

ebből

7.1. Személyi jellegű kifizetések összesen

7.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg

7.3. Anyagköltségre fordított összeg

7.4. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg

7.5. Építési beruházások megvalósításával kapcsolatos fejlesztésekre fordított összeg

7.6. Építési beruházások megvalósításával kapcsolatos fejlesztések aránya a teljes támogatáshoz képest

8. Szöveges beszámoló a 7.5. alponthoz kapcsolódóan (megvalósított és folyamatban lévő beruházások felsorolása részösszeggel)

6. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – támogatásra vonatkozó kérelem adattartalma

1. Egyházmegye, egyházkerület megnevezése

2. A támogatást igénylő egyházi szervezet neve

3. A támogatást igénylő egyházi szervezet székhelye

4. A támogatást igénylő egyházi szervezet levelezési címe

5. A támogatást igénylő egyházi szervezet képviselőjének neve

6. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

7. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma

8. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma

9. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma

10. Támogatási igény összege

7. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – magyarországi egyházon keresztül nyújtott támogatásra vonatkozó kérelem adattartalma

1. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet neve

2. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet székhelye

3. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet levelezési címe

4. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének neve

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

6. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma összesen

6.1. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma országonként

7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma összesen

7.1. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma országonként

8. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma összesen

8.1. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma országonként

9. Támogatási igény összege országonként

8. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – támogatás felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. Egyházmegye, egyházkerület megnevezése

2. A kedvezményezett megnevezése

3. A kedvezményezett székhelye

4. A kedvezményezett levelezési címe

5. A kedvezményezett képviselőjének neve

6. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

7. Támogatásban részesült egyházi személyek száma

8. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma

9. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma

10. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege

11. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege

9. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – magyarországi egyházon keresztül nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet neve

2. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet székhelye

3. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet levelezési címe

4. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének neve

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

6. Támogatásban részesült egyházi személyek száma összesen

6.1. Támogatásban részesült egyházi személyek száma országonként

7. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma összesen

7.1. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma országonként

8. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma összesen

8.1. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma országonként

9. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege

10. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege

11. Az egyes országokban felhasznált támogatási részösszegek

10. A kórházlelkészi szolgálat támogatására vonatkozó kérelem adattartalma

1. Az egyház megnevezése

2. Az egyház székhelye

3. Az egyház levelezési címe

4. Az egyház képviselőjének neve

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

6. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek száma

7. Kórházlelkészi támogatásból fedezni kívánt kórházlelkészi státuszok foglalkoztatotti statisztikai átlaglétszáma

8. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek által ellátott kórházak száma

9. Támogatási igény összege

11. A kórházlelkész szolgálat támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. Az egyház megnevezése

2. Az egyház székhelye

3. Az egyház levelezési címe

4. Az egyház képviselőjének neve

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

6. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek száma

7. Kórházlelkészi támogatásból fedezett kórházlelkészi státuszok foglalkoztatotti statisztikai átlaglétszáma

8. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek által ellátott kórházak száma

9. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege

10. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege összesen

ebből

10.1. Személyi jellegű kifizetések összege

10.2. Kis értékű eszközbeszerzésre fordított összeg

10.3. Anyagköltségre fordított összeg

10.4. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg

10.5. Kórházakban hitéleti tevékenység folytatására szolgáló helyiség kialakítására és felújítására fordított összeg (legfeljebb a teljes támogatás 25%-ának erejéig)

11. Szöveges beszámoló a 10.5. alponthoz kapcsolódóan (megvalósított és folyamatban lévő beruházások felsorolása részösszeggel)

12. A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatására vonatkozó kérelem adattartalma

1. Az egyház megnevezése

2. Az egyház székhelye

3. Az egyház levelezési címe

4. Az egyház képviselőjének neve

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

6. Támogatásban részesülő személyek száma

ebből

6.1. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma

6.2. Támogatásban részesülő egyéb személyek száma

7. Támogatásból ellátott földrajzi terület (ország) megnevezése

8. Támogatási igény összege

9. Szakmai program rövid leírása

13. A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. Az egyház megnevezése

2. Az egyház székhelye

3. Az egyház levelezési címe

4. Az egyház képviselőjének neve

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége

6. Támogatásban részesülő személyek száma

ebből

6.1. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma

6.2. Támogatásban részesülő egyéb személyek száma

7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott földrajzi terület (ország) megnevezése és az egyes országokba irányuló támogatás részösszege

8. A programokkal elért magyarok becsült létszáma

9. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege

10. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege összesen

ebből

10.1. Személyi jellegű kifizetések összesen

10.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg

10.3. Anyagköltségre fordított összeg

10.4. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg

10.5. Felújításra, beruházásra fordított összeg

11. Megvalósított szakmai program részletes kifejtése (országonként bemutatva az elvégzett tevékenységeket, különösen a felújításokat és beruházásokat)

1

A 15. § (3) bekezdés c) pontja a 653/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 28. § (1) bekezdése a 325/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 28. § (1) bekezdés b) pontja a 497/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 28. § (1) bekezdés c) pontja az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 28. § (1) bekezdés d) pontja az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 28. § (2) bekezdését az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 28. § (3) bekezdését az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 28. § (3a) bekezdését a 497/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 28. § (3b) bekezdését a 497/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 28. § (4) bekezdését az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 28/A. §-t az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

13

A 28/B. §-t az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

14

A 28/C. §-t az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

15

A 28/D. §-t az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

16

A 28/E. §-t az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

17

A 28/F. §-t az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

18

A 28/G. §-t az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

19

A 30. § (3) bekezdését az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 30. § (4) bekezdése az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 30. § (5) bekezdését az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

22

A 31/A. §-t az 534/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 3. §.

23

A 48. §-t az 534/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2023. január 1.

25

Az 5. melléklet a 653/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

26

A 6. mellékletet az 516/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére