• Tartalom
Oldalmenü

235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról

2021.06.10.

A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d)–i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § és a 3. melléklet tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. § és a 4. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)1 Ez a rendelet határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának, valamint a szálláshely-szolgáltatók és a tárhelyszolgáltató közötti adatfeldolgozási jogviszony, továbbá a tárhely működtetésének szabályait.

(2) A Kormány a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

(3) A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus tv.) 2. § 5. pontja szerinti ingatlanokat, vagyonelemeket, valamint ezek vagyonkezelőjét és a vagyonkezelés jellegét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) A Kormány a Turizmus tv. 9/H. § (3) bekezdése szerinti tárhelyszolgáltatóként (a továbbiakban: turisztikai tárhelyszolgáltató) az MTÜ-t jelöli ki.

(5)2 A turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörében – a tárhelyen tárolt adatok megismerése nélkül, az adatok titkosítása érdekében jogszabályban kijelölt adattitkosítási eljárást biztosító (kulcsszolgáltató) igénybevételével – az MTÜ ellátja a Turizmus tv. 9/H. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá biztosítja az arra jogosultak számára az adatokhoz való hozzáférés lehetőségét, azzal, hogy a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szolgáltatási szint biztosítása – szerződésben meghatározott pontos tartalommal – az érintett szakrendszerrel összefüggésben az arra jogszabályban kijelölt központi szolgáltató feladata.

(6)3 A tárhely kizárólag olyan adatcsomagokat fogad be, ahol a védendő adattartalmat az adatküldő fél a jogszabályban meghatározott titkosító kulcs használatával titkosította.

(7)4 A Kormány a (6) bekezdésben rögzített adattitkosítási eljárás biztosításának ellátására kulcsszolgáltatóként az MPF Felügyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.5 regisztrációs szám: a szálláshely-szolgáltató regisztrációja során a szálláshely nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási szám;

1a.6 rendelkezési nyilvántartás: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló jogszabály szerinti szolgáltatás;

2.7 szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 22., 39. és 40. pontjában meghatározott szálláshely, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása esetében a biztosított szállás;

3. szálláshely-szolgáltatás: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában meghatározott szolgáltatás;

4. szálláshely-szolgáltató: a Kertv. 2. § 23. és 24. pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, a tevékenységük okán adószámmal rendelkező magánszemélyeket, valamint az egyéni vállalkozókat is);

5.8 szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, amely tartalmazza az adatküldő modult, okmányolvasóval kialakított kapcsolattal rendelkezik, alkalmas a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, valamint a tárhely számára adatok továbbítására, továbbá a Turizmus tv. 9/I. § (2) bekezdése szerinti szoftver;

6. vendég: az a természetes személy, aki a szálláshely-szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi, és ideiglenesen a szálláshelyen elszállásolják, függetlenül a szálláshely-szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől;

7. vendégadat: a turisztikai tárhelyszolgáltató mint a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója által tárolt, a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti vendégre vonatkozó személyes adatok;

8. vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra;

9.9 okmányolvasó: a személyazonosság igazolására alkalmas okmányon feltüntetett, a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok gépi beolvasására alkalmas eszköz;

10.10 titkosító kulcs: a kulcsszolgáltató által előállított olyan karaktersorozat, amely lehetővé teszi a Turizmus tv. 9/H. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott elvárások támogatását aszimmetrikus titkosítási és álnévképzési művelet útján;

11.11 tárhely: a turisztikai tárhelyszolgáltató által a Turizmus tv. 9/H. §-ában és 9/I. §-ában meghatározott feladatok ellátása céljából üzemeltetett informatikai rendszer.

12.12 adatküldő modul: a turisztikai tárhelyszolgáltató által biztosított, a szálláshelykezelő szoftver részeként működő olyan informatikai programrész, amely titkosítja és továbbítja a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat a tárhely részére.

3. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetése

3. § (1) Az üzemeltetés során biztosítani kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

(2) A biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételek folyamatos biztosításának körében az üzemeltető

a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,

b) felméri az üzemeltetési hibából adódó károkat, és

c) gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról.

(3) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról – a karbantartás ideje alatt – tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

4. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője Felhasználói Szabályzatot alkot, amelyet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén közzé kell tenni, a működésének megkezdését megelőzően. A Felhasználói Szabályzat elérhetőségét üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének ideje alatt folyamatosan biztosítani.

(2) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban felhasználó a Felhasználói Szabályzatban meghatározott jogosultsággal rendelkező lehet.

4. A szálláshely-szolgáltató regisztrációja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba

5. § (1) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is –

a) a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen,

b) a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője vagy

c) a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy

köteles elvégezni.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a szálláshely-szolgáltató a rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.

(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó, a 2. mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a Turizmus tv.-ben meghatározott nyilvántartásokban ellenőriz.

(6)13 A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a szálláshely-szolgáltató üzemeltetése alá tartozó valamennyi szálláshely regisztrációját a szálláshelyre, a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt szálláshelykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén a szálláshelyhez kapcsolódó regisztrációs számot ad.

(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott szálláshelyhez további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.

(8) A (2) bekezdés szerinti személy jogosult a regisztráció során a szálláshely-szolgáltató, valamint a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatban megadott adatok módosítására. Ha a hiba az adat módosításával nem javítható, a (2) bekezdés szerinti személy és az üzemeltető közötti egyeztetés alapján a regisztráció törlésre kerül. Ebben az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti személynek meg kell ismételnie.

(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha

a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,

b) a regisztrálni kívánó szálláshely-szolgáltató adószáma megegyezik egy, már regisztrált szálláshely-szolgáltató adószámával.

6. § (1) Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.

(2) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a területileg illetékes jegyzőt az elektronikus felület által automatikusan generált elektronikus üzenetben 24 órán belül tájékoztatja a regisztrált, valamint az adataiban változást bejelentő szálláshely-szolgáltatókról.

(3) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő belépés során a jegyző, valamint a nevében eljáró önkormányzati tisztviselő (a továbbiakban együtt: önkormányzati felhasználó) azonosítása, valamint jogosultságának ellenőrzése az önkormányzati ASP rendszeren keresztül is történhet.

5. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje

7. § (1) A szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

(2) A szálláshely-szolgáltató regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott konfiguráció biztosítása érdekében a szálláshelykezelő szoftver gyártója az üzemeltetővel a szálláshelykezelő szoftver modul (5) bekezdésben foglalt paraméterei megfelelő működésének vizsgálata érdekében együttműködési megállapodást köthet.

(4) Az üzemeltető a szálláshelykezelő szoftver gyártója által kifejlesztett modul vonatkozásában a meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftver gyártója jogosult honlapján a szálláshelykezelő szoftvert, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a modul vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja.

(5) A szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket az üzemeltető az elektronikus felületen közzéteszi.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő szoftver a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a szálláshelykezelő szoftver automatikusan küldi

a) a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, a vendégre vonatkozóan személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat a tárgynapot követő 24 órán belül;

b) a tárgyhónapot követő hónap 5. napján a havi adatszolgáltatás körébe tartozó, a vendégre vonatkozóan személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai jellegű adatokat;

c) a szálláshelykezelő szoftverben a vendég adatainak rögzítését követően a vendég személyes adatait nem tartalmazó, statisztikai jellegű eseményvezérelt adatokat.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus felületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó tájékoztatóban teszi közzé.

(9) A napi és a havi adatszolgáltatás a nyilvántartásba vétel napja és a regisztráció megtörténtét követő időszakra vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással egyidejűleg teljesül.

(10) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell.

(11) Ha a szálláshely-szolgáltató a napi adatszolgáltatást az üzemetető felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, az üzemeltető a szálláshely-szolgáltató hatósági ellenőrzését kezdeményezi a szálláshely-szolgáltató felügyeletét ellátó jegyzőnél.

8. § A szálláshely-szolgáltató és az 5. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott szálláshely tevékenységére vonatkozó statisztikai adatokat, valamint az idegenforgalmi adó bevallásához szükséges – személyes adatot nem tartalmazó és az idegenforgalmi adó bevallásának tervezetének kialakításához felhasználható – adatokat az elektronikus felületen keresztül lekérdezheti.

6. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból történő regisztráció megszüntetése

9. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-regisztrációt megszünteti, ha a szálláshely-szolgáltató a tevékenység gyakorlására nem jogosult, vagy a szálláshely-szolgáltató megszűnt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-szolgáltató által az 5. § (5) bekezdésében foglalt adatok kezelésére az (1) bekezdés szerinti időponttól számított 10 évig jogosult.

7. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kapcsolata állami feladatot ellátó szervezetekkel

10. § (1) Az önkormányzati felhasználó azonosítását követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületére belépési jogosultsággal rendelkezik.

(2) Az önkormányzati felhasználó jogosult az illetékességi területükön működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatók regisztrált adatainak megtekintésére, illetve ellenőrzésére, valamint a tőlük érkezett vendégéjszaka- és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, továbbá az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére.

11. § A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a Turizmus tv. alapján az adatszolgáltatásra vonatkozóan együttműködési megállapodást köt, mely együttműködési megállapodásban a felek meghatározzák az adatszolgáltatás tartalmi, műszaki követelményeit.

12. § A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók által átadott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

13. § Az MTÜ jogosult a szálláshely-szolgáltatók által átadott adatokat a turizmusfejlesztést segítő kutatási, fejlesztési feladataihoz felhasználni, valamint a rendelkezésére álló adatokból szakmai összefoglalókat, helyzetjelentéseket, értékeléseket, valamint előrejelzéseket készíteni, és ezeket – azonosításra alkalmatlan formában – nyilvánosságra hozni.

8. A turisztikai tárhelyszolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok

14. § (1) A turisztikai tárhelyszolgáltató – a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozójaként –

a) a vendégadatokat kizárólag a szálláshely-szolgáltató utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag a Turizmus tv. és az e § szerinti műveleteket végezheti,

b) biztosítja azt, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörével kapcsolatos feladatot ellátó foglalkoztatottjai a vendégadatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak,

c) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot titkosítással garantálja, és ezáltal biztosítja, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltató vagy annak alkalmazottja a vendégadatokhoz nem fér hozzá,

d) a szálláshely-szolgáltató előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe,

e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a szálláshely-szolgáltatót abban, hogy az teljesíteni tudja az érintettet megillető jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló kötelezettségeit,

f) segíti a szálláshely-szolgáltatót – az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat is figyelembe véve – az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésében,

g) az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a vendégadatokkal és azok másolataival kapcsolatban a szálláshely-szolgáltató rendelkezése szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa számára a vendégadatok további tárolását írja elő,

h) a szálláshely-szolgáltató rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozói jogviszonyban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a szálláshely-szolgáltató által vagy az általa megbízott személy által végzett ellenőrzéseket, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is,

i) haladéktalanul tájékoztatja a szálláshely-szolgáltatót arról, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

(2) A turisztikai tárhelyszolgáltató által üzemeltetett informatikai rendszer a vendégadatokat titkosítottan tárolja.

8/A.14 A tárhely üzemeltetése

14/A. § (1) A turisztikai tárhelyszolgáltatónak az üzemeltetés során biztosítani kell a tárhelybe bekerült adatok megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.

(2) A biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételek folyamatos biztosításának körében a turisztikai tárhelyszolgáltató

a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,

b) felméri az üzemeltetési hibából adódó károkat, és

c) gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról.

(3) A turisztikai tárhelyszolgáltató a tárhely üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról – a karbantartás ideje alatt – tájékoztatást ad a rendőrség részére. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

8/B.15 A szálláshely-szolgáltató azonosítása

14/B. § (1) A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely azonosításához szükséges adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól átveszi.

(2) Az azonosításhoz szükséges további technikai tájékoztatót a turisztikai tárhelyszolgáltató az elektronikus felületén közzéteszi.

8/C.16 A tárhely részére történő adatszolgáltatás rendje

14/C. §17 (1) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával – az adatküldő modul közreműködésével – elektronikus formában és titkosítottan, szálláshelyenként továbbítja a tárhely részére.

(2) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftverben az okmányolvasón keresztül rögzíti. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése az okmányolvasón keresztül nem lehetséges, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.

(3) Az első adatszolgáltatást megelőzően a szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver és a tárhely közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját a turisztikai tárhelyszolgáltató elektronikus felületén közzétett tájékoztatónak megfelelően.

(4) A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshelykezelő szoftver megfelelő működéséről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftver gyártója jogosult honlapján a szálláshelykezelő szoftvert a tárhellyel való kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja. A turisztikai tárhelyszolgáltató az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverek listáját az elektronikus felületén közzéteszi.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő szoftver a tárhellyel automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

(6) A turisztikai tárhelyszolgáltató az adatküldő modul implementációs paramétereit az elektronikus felületen közzéteszi.

(7) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárultát követően haladéktalanul teljesíteni kell.

(8) Az adatküldő modult a turisztikai tárhelyszolgáltató díjmentesen biztosítja a szálláshelykezelő szoftver fejlesztők részére.

(9) Ha az okmányolvasó a személyazonosság igazolására alkalmas okmány adatai mellett az okmányról képi adatot is rögzít, a szálláshelykezelő szoftver az okmány képi adatát – a (2) bekezdés szerinti adatoknak a szálláshelykezelő szoftverbe történő rögzítését követően – haladéktalanul törli.

8/D.18 A Tárhely kapcsolata állami feladatot ellátó szervezetekkel

14/D. § A tárhelyszolgáltató által kezelt adatok tekintetében szükséges biztosítani az egyes adatbázisok és rendszerek közötti átjárhatóságot és kapcsolódást a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett.

9. Záró rendelkezések

15. § (1)19 Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § (3) bekezdése, a 18. § és a 3. melléklet 2019. december 1-jén lép hatályba.

(3)20 A 6. § (2) bekezdése, a 8. §, valamint a 10. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(4)21 A 19. § és a 4. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5)22 Az 1. § (4) és (5) bekezdése, a 2. § 7. pontja, valamint a 8. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.

16. § Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (3)–(6a) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket 2019. december 1-jét megelőzően jelentik be, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. december 1. és 2019. december 31. között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

17. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

18. §23

19. §24

20. §25

1. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez26

Egyéb kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlanok, vagyonelemek

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Ingatlan elnevezése

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan alapterülete

Ingatlan természetbeni elhelyezkedése

Kapcsolódó
vagyonelemekkel

Vagyonkezelő

Vagyonkezelés
jellege

2.

Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ

Budapest IX. Ker. belterület 37061/7

12 975 m²

1093 Budapest, Fővám tér 11–12. / 1093 Budapest, Közraktár utca 1.

igen

MTÜ

beruházó és
fenntartó

3.

Vitnyéd-Csermajor környezete

Hövej külterület 0124/5
Vitnyéd külterület 0322/2,
0325/1 c, f, h, k alrészletei,
0325/9,
0327/2,
0330,
0332,
0336,
0337,
0338,
0340,
0341,
0342,
0343,
0344,
0345,
0346,
0347,
0350,
0353,
0354/2

17,4187 ha,
6,4307 ha,
0,8074 ha,
0,2032 ha,
55,6249 ha,
0,5632 ha,
0,0960 ha,
8,5996 ha,
0,4377 ha,
8,1105 ha,
0,5359 ha,
2,4997 ha,
7,5458 ha,
0,6666 ha,
21,4155 ha,
1,0923 ha,
0,3122 ha,
24,3077 ha,
1,1686 ha,
0,1563 ha,
0,0604 ha

 

igen

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

fenntartó

4.

Budaörsi Repülőtér

Budapest,
XI. Budapest 1236/20

83 ha 1887 m2

Budapest, XI. kerület Kőérberki út

igen

MTÜ

beruházó és
fenntartó

2. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció során a szálláshely-szolgáltató a következő adatokat adja meg:
A szálláshely-szolgáltató
a) neve,
b) adószáma,
c) statisztikai számjele,
d) statisztikai főtevékenysége,
e) székhelye,
f) levelezési címe,
g) telefonszáma,
h) elektronikus levelezési címe,
i) szálláshely-szolgáltatási tevékenységének kezdőnapja.

3. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez27

4. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez28

1

Az 1. § (1) bekezdése a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (5) bekezdése a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (6) bekezdését a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (7) bekezdését a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § 1. pontja a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § 2. pontja a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § 5. pontja a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § 9. pontját a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § 10. pontját a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

11

A 2. § 11. pontját a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

12

A 2. § 12. pontját a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

13

Az 5. § (6) bekezdése a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

14

A 8/A. alcímet (14/A. §) a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

15

A 8/B. alcímet (14/B. §) a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

16

A 8/C. alcímet (14/C. §) a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

17

A 14/C. § a 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 8/D. alcímet (14/D. §) a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

19

A 15. § (1) bekezdése a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 15. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 201. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 15. § (4) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 201. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 15. § (5) bekezdését a 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 19. § a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 6. §-a alapján nem lép hatályba.

25

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 1. melléklet a 633/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

27

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 4. melléklet a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 6. §-a alapján nem lép hatályba.