• Tartalom

24/2019. (VI. 7.) BM rendelet

24/2019. (VI. 7.) BM rendelet

a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról

2023.09.06.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja, hogy – a magyarországi roma nemzetiséggel, illetve roma nemzetiségi közösséggel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében – felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesítse a roma nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, középiskolai tanulókat.

(2) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 151. §-a tekintetében a roma nemzetiség vonatkozásában a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által nyújtott ösztöndíj forrása a XIV. Belügyminisztérium fejezetben lévő Roma Tanulmányi Ösztöndíjak biztosításához szükséges fejezeti kezelésű előirányzat.

(3) Az ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint, mely összeg a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben a tanítási év végéig kerül folyósításra.

2. § (1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter – legkésőbb minden tanév utolsó napjáig – közzéteszi a honlapján.

(2)1 A pályázati felhívás tartalmazza a pályázaton részvételre jogosult roma nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató vagy roma népismereti oktatással rendelkező, illetve érettségi megszerzésére irányuló képzést szervező középfokú iskolák felsorolását, az ösztöndíj megállapításának és folyósításának e rendeletben meghatározott feltételeit, a pályázat kötelező tartalmát, a benyújtás, továbbá a szerződéskötés határidejét. A pályázat benyújtásának határideje a meghirdetést követő harmincadik nap.

(3) A pályázaton kizárólag azok a pályázati felhívásban szereplő roma nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák vehetnek részt, amelyek

a)2 roma nemzetiségi anyanyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást,

b) a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű középfokú nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében roma nemzetiségi lovári és beás nyelvoktató vagy roma népismereti oktatást

folytatnak.

(4) A középfokú iskola az általa kiválasztott – és sorrendbe állítással ajánlott –, legalább két, az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamot megelőző évfolyamát végző tanulóval együttesen terjeszti fel pályázatát.

(5)3 A pályázaton az a magyar és külföldi állampolgár tanuló vehet részt,

a) aki nyilatkozata szerint a roma nemzetiséghez tartozik,

b) akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén a 4,00 tanulmányi átlageredményt eléri,

c)4 aki más forrásból azonos időszakra és azonos célra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,

d) aki – törvényes képviselőjével egyetemben – a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges személyes adatainak kezeléséhez.

(6) A benyújtott pályázati anyag a határidőt követő nyolc napos hiánypótlási határidőn belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

(7) Az ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki

a) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül benyújtotta, és

b) az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel.

(8) Több pályázó esetén az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, és ezt a pályázathoz csatolt dokumentummal igazolja.

(9) A tanuló a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző két tanévben részesül ösztöndíjban.

(10)5 Ösztöndíjban a 4,00 tanulmányi átlageredményt elérő roma nemzetiségű tanuló részesülhet.

3. § (1) A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséről.

(2) A pályázatokat a miniszterhez címezve kell benyújtani a minisztérium honlapján közzétett formátumú, egy példányban kitöltött, papíralapú formanyomtatványon, a következő mellékletekkel:

a) a tanuló önéletrajza, melynek része a tanuló részletes – maximum 3 gépelt oldal terjedelmű – továbbtanulási terve;

b)6 tankötelezettségének megszűnését követően középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetében nyilatkozatát, amely tartalmazza az érvényes diákigazolványa számát, valamint azt, hogy mely oktatási intézménnyel áll jogviszonyban;

c) a középfokú iskola szándéknyilatkozata arról, hogy szerződésben vállalja az ösztöndíj folyósításában történő együttműködést;

d) a középiskolának a 2. § (4) bekezdése szerinti ajánlása, és

e) a tanuló vagy törvényes képviselője nyilatkozata arról, hogy más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.

(3) Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele – a (2) bekezdésben felsorolt mellékleteken kívül – a tanuló törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való részvételéhez, továbbá a 2. § (5) bekezdés c) pontja szerinti nemleges tartalmú nyilatkozattétele.

4. § (1) Az ösztöndíj csak a pályázatot elnyert tanuló (a továbbiakban: ösztöndíjas), a középfokú iskola és a miniszter tevékenységét segítő minisztérium közötti, az ösztöndíj folyósításával összefüggő jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szerződés megkötését követően folyósítható.

(2) Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az ösztöndíjas és a középfokú iskola az ösztöndíj megállapítását követő első tanév végén, valamint az ösztöndíj támogatással érintett második tanév befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – közös, időarányos beszámolót készít és nyújt be a miniszternek a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részletes továbbtanulási tervben foglaltak teljesítéséről. A beszámoló része a teljesítés dokumentálása, illetve igazolása.

(4) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha az ösztöndíjas

a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,

b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét,

c) az ösztöndíjról lemond,

d) tanulmányi átlaga a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát közvetlenül megelőző 2 évfolyam bármelyikének végén a 4,00 tanulmányi átlagot nem éri el, illetve az ösztöndíjjal érintett időszak féléves tanulmányi átlageredménye a 3,5 átlag alá csökken, vagy

e) olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

(5) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint – a miniszter a támogatási szerződést felmondja.

(6) A megüresedett ösztöndíjas helyre pályázat nem írható ki.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

6. §7

1

A 2. § (2) bekezdése a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (5) bekezdés c) pontja a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 12. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (10) bekezdése a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 36/2023. (IX. 5.) BM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére