• Tartalom

24/2019. (V. 23.) ORFK utasítás

24/2019. (V. 23.) ORFK utasítás

a műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv műanyag értékzáró plombával kapcsolatos tevékenységének egységes szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra;
b)1 a Készenléti Rendőrségre és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban együtt: területi szervek);
c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szervek)
[az a)–c) alpontok a továbbiakban együtt: rendőri szervek].

II. FEJEZET
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

2. A plomba felhasználása

2. A lezárt szállítmányokban megbújt személyek felfedése érdekében végrehajtott ellenőrzések során megbontott járművek rendőrségi zárral való lezárásához a rendőri szervek műanyag értékzáró plombát (a továbbiakban: plomba) alkalmaznak.

3. A lezárást követően a felbontásról felvett – az 1. melléklet szerinti – jegyzőkönyv megfelelő rovatában a plomba sorozatszámát fel kell tüntetni.

4. A 3. pont szerinti jegyzőkönyvet 2 példányban kell elkészíteni. Az 1. példány – aláírva és lepecsételve – a járművezető részére kerül átadásra, a 2. példányt az ellenőrzést végrehajtó személy beszámoltatása során átadja a szolgálati elöljárója részére. A jegyzőkönyv igazolja a felbontás tényét, illetve a plomba felhasználását.

3. A plomba beszerzése
5.2 A helyi szerveknek, valamint a területi szervek érintett szervezeti elemeinek – a szolgálati út betartásával – minden tárgyév november 30-ig kell igényelnie a plombákat a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettesénél, illetve a Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság igazgatójánál.

6. A területi szerveknek igényüket minden tárgyév december 31-ig kell felterjeszteniük vagy megküldeniük a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére.

7. A plombát a 2. melléklet szerint kell kialakítani. A plombák legyártásáért, beszerzéséért és az igényelt mennyiség kiadásáért a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes a felelős.

4. A plomba tárolása, nyilvántartása és elszámolása

8. A plombákat a szolgálatba kiadás helyén lemezszekrényben kell tárolni, a szigorú számadású okmányok elszámolása szerint külön nyilvántartott és felfektetett kiadási könyvben kell nyilvántartani, és vezetni kell a kiadást és a visszavételt.

9. Kiadáskor a szolgálati elöljárónak fel kell tüntetni a plomba átvevőjének nevét, rendfokozatát, jelvényszámát és a kiadott plombák sorozatszámát, visszavételkor a mennyiséget, továbbá – amennyiben a plomba felhasználásra került – a felhasznált plomba sorozatszámát és a jegyzőkönyv számát.

10. Az elkészített jegyzőkönyveket az Iratkezelési Szabályzat szerint a szolgálati elöljáró gyűjti, és a felhasznált plombákkal a jegyzőkönyvek alapján számol el. A fel nem használt plombák a szolgálatban átadás-átvétel tárgyát képezik.

11. A plombák felhasználásának jogszerűségét a nyilvántartást végző szervezeti elem vezetője havonta ellenőrzi.

5. A felhasználás jelentés rendje

12. A plombák felhasználását a helyi szerv vezetője, valamint a területi szerv érintett szervezeti elemének vezetője félévente ellenőrizteti a nyilvántartás alapján, és a felhasznált mennyiségről, valamint a bontások eredményességéről minden félévet követő hónap 5. napjáig jelentést tesz a területi szerv vezetőjének.

13. A területi szerv minden félévet követő hónap 10. napjáig az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály vezetője útján jelentést tesz a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére a plombák felhasználásáról és a bontások eredményességéről.

14. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály vezetője a 13. pont alapján felterjesztett jelentések alapján a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére félévente összesített jelentést tesz.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

16. A rendőri szervek vezetői intézkednek az érintett állománynak az utasításban foglaltak dokumentált módon történő oktatására, első alkalommal a hatálybalépést követő egy hónapon belül, majd ezt követően évente egy alkalommal.

17.3

1. melléklet a 24/2019. (V. 23.) ORFK utasításhoz

Jegyzőkönyv
Protocol of the examination of trucks/Protokoll über die Übersicht vom LKW/
Procès Verbal d’ouverture du camion
A Rendőrség a mai napon: 20…. év ...... hó ...... nap ....... óra ....... perctől
The Police today: ..... minutes ..... hour ..... day .... month 20.....
Die Polizei hat heute: ............. Minuten ........... Stunde ........... Monat im Jahr 20.....
La Police, à partir du ..... seconde ...... heure ..... jour ..... mois l’an 20.....
az alábbi, NEM a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámzárával ellátott jármű ellenőrzését hajtotta végre:
controlled the following vehicle not supplied with the customs seal of the National Tax and Customs Administration /hat den LKW ohne Zollplomben der Nationales Finanz- und Zollamt kontrolliert/la suivante camion, laquelle n’avait pas fermé par scellé douanier, a était ouvert par la Police
A jármű/vontatmány forgalmi rendszáma:
License plate number of the vehicle (tow)/Kennzeichen der Zugmaschine (Anhänger)/Numéro d´immatriculation du véhicule /de la remorque
A jármű honossága:
Country of origin of the vehicle/Herkunftsland des Fahrzeugs/Nationalité du véhicule
A szállítmányozó cég megnevezése, telephely címe:
Name of the forwarding agency, address of the premises/Name der Lieferungsfirma, Adresse des Standorts/Désigner de la compagnie expéditrice, adresse du domicile commercial
Az ellenőrzést végrehajtó neve/rendfokozata:
Name and rank of the controller/Name und Rang des Kontrolleurs/Nom et grade du contrôleur
A jármű vezetőjének neve:
Name of the driver/Name des Fahrers/Nom du conducteur
Állampolgársága:
Citizenship/Staatsbürgerschaft/Nationalité
Születési hely, idő:
Place and date of birth/Geburtsort und Datum/Lieu et date de naissance
Úti okmány száma, típusa:
Number and type of the travel document/Nummer und Typ des Reisedokuments/Numéro et type de document de voyage
A jármű a bontást követően, az eredeti állapotnak megfelelően helyre lett állítva, a bontás során károkozás nem történt.
Following the control of the vehicle it was restored to the original position and there was no damage caused during the examination.
Der LKW wurde nach der Kontrolle nach dem originalen Zustand zurückgelegt und kein Schaden wurde mit der Übersicht passiert.
Aprés avoir terminé l’ouverture du camion l’état original a était rétablie. Pendant la procédé la marchandise n’a pas subi du dommage.
A csomagolásban sérülés: keletkezett* nem keletkezett*
The packing: was damaged* not damaged*
In der Packung wurde Schaden* kein Schaden* passiert.
La marcandise/emballage: a subi de dommage* n’a pas subi de dommage*
Az ellenőrzést követően a jármű a …………… sorozatszámú rendőrségi műanyag értékzáró plombával lett lezárva.
Following the control the vehicle was closed with the plastic seal of the Police No. ……………
Nach der Kontrolle war das Fahrzeug mit der Plastikplombe der Polizei Nummer …………… abgeschlossen.
Aprés avoir terminé la contrôle a été fermé par le plomb plastique de la Police, No. ……………
A járművezető észrevétele:
Remarks of the driver:
Bemerkung des Fahrers:
Remarque du conducteur:
A bontással kapcsolatban kifogással: élek* nem élek*
I have objection against the control: yes* no*
Ich habe Klage gegen der Kontrolle: ja* nein*
Je fait opposition à ouverture de camion: oui* non*
* (A megfelelőt aláhúzni.)
* (Underline the adequate answer.)
* (Die betreffende Antwort unterstreichen.)
* (Souligner la réponse adéquate.)
A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, a bontás (ellenőrzés) kezdetétől, annak befejezéséig folyamatosan jelen voltam, a jegyzőkönyv egy példányát átvettem.
I agree with the protocol; I was present by the control from the beginning to its end and I received one copy of the protocol./Ich bin mit dem Protokoll einverstanden; ich war bei der Kontrolle vom Beginn bis zum Ende da und habe ein Exemplar des Protokolls übernommen./Je suis d’accord avec le PV, j’ai assisté á pendant tout le temps du contrôle, et une copie du présent document a été remise á moi.
P. H.
stamp
Stempel
cachet
Kelt: ..........................., ........ év ............ hó ........ nap
Date: ............................................ day ............. month ............... year
Datum: ......................................... Tag ............. Monat ............... Jahr
Fait le: ............................................ jour ............ mois .................. an

..................................................................
a járművezető aláírása
Signature of the driver
Unterschrift des Fahrers
Signature du conducteur

.........................................................
az ellenőrzést végrehajtó aláírása
Signature of the controller
Unterschrift des Kontrolleurs
Signature du contôleurKészült: 2 példányban /1 példány – .... lap/
Kapja: 1. számú példány járművezető

2. számú példány ügyeleti irattár

Done: 2 copies (1: driver, 2: archives)

Gemacht in 2 Exemplare (1: Fahrer, 2: Archiv)

Fait: 2 examples (1. ex. Conducteur, 2. ex. Archives)

2. melléklet a 24/2019. (V. 23.) ORFK utasításhoz

A plomba kialakítása

1. A plombán a „POLICE” felirat (WordArt, Times New Roman CE, 8 pt), a rendőrségi logó és egy sorozatszám (Times New Roman CE, Bold, 11 pt) szerepel.

2. Az 1. pont szerinti sorozatszám 11 karakterből áll: az első kettő Magyarország angol megnevezésének rövidítése (HU), a harmadik egy üres karakter, az utolsó nyolc a sorszámot alkotja.

3. Minta:

1

Az 1. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 157. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 157. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 17. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére