• Tartalom

27/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

27/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet

a Nemzeti Hozzáférési Pontról és a közúti közlekedési információs szolgáltatásokról

2020.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 52. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed

a) a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetőjére,

b) a Nemzeti Szervre,

c) az adatgazdára.

(2) Ez a rendelet

a) az Európai Bizottságnak az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a teher- és haszongépjárművekkel igénybe vehető biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatásnyújtás tekintetében történő kiegészítéséről szóló 885/2013/EU rendeletében előírtak esetében a TEN-T hálózatra,

b) az Európai Bizottságnak a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről szóló 886/2013/EU rendeletében előírtak esetében a TEN-T hálózatra,

c) az Európai Bizottságnak a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/962 rendeletében előírtak esetében a gyorsforgalmi úthálózatra,

d) az Európai Bizottságnak a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017/1926 rendeletében előírtak esetében a teljes közlekedési hálózatra

alkalmazandó.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatgazda: a Nemzeti Hozzáférési Pont részére az 1. § (2) bekezdés szerinti uniós jogi aktusok alapján adatot szolgáltatni köteles jogalany,

2. biztonságos és védett parkolóhely: a Bizottság 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott fogalom,

3. DATEX II: az Európai Szabványügyi Bizottság által kiadott CEN/TS 16157 azonosító jelzetű műszaki specifikáció szerinti adatátviteli rendszer és annak továbbfejlesztett verziói,

4. ITS irányelv: az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

5. Nemzeti Hozzáférési Pont: a Bizottság (EU) 2015/962, (EU) 2017/1926, 885/2013/EU és 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeleteiben meghatározott nemzeti hozzáférési pont feladatait ellátó szerv.

6. Nemzeti Szerv: A Bizottság 885/2013/EU és 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeleteiben meghatározott, az intelligens közlekedési rendszerek üzemeltetésével és a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetésével kapcsolatos követelmények teljesítésének értékelését ellátó szerv,

7. TEN-T hálózat: az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott transzeurópai közlekedési hálózat magyarországi elemei.

2. Nemzeti Hozzáférési Pont

3. § (1) A Nemzeti Hozzáférési Pont működtetését a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság az ÚTINFORM útján látja el.

(2) Az 1. § (2) bekezdése szerinti uniós jogi aktusok alapján szolgáltatott adatok megjelenítésére a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője térítésmentesen biztosítja a felületet.

(3) Az adatszolgáltatás módjáról a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője megállapodást köt az adatgazdákkal. A megállapodás tartalmazza

a) az adatköröket,

b) az adatok területi lehatárolását és időbeli érvényességét,

c) az átadás módját, rendszerességét,

d) a rendelkezésre állást, a hibakezelést,

e) az adatok megbízhatóságának, valódiságának felelősségi határait,

f) a szolgáltatás megszűnésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget,

g) az adatok harmadik félnek történő átadásának feltételeit és

h) az elsődleges adatok feldolgozásának és továbbhasznosításának lehetőségeit.

(4) A Nemzeti Hozzáférési Ponton keresztül történő adatszolgáltatás a DATEX II felhasználásával, vagy más, a DATEX II-vel kompatibilis nemzetközi, gépi úton feldolgozható formátumban történik az adatgazdák és a Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője között interfészen keresztül.

(5) A Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője a rendelkezésre álló információkat (ideértve a statikus és dinamikus útadatokat, a meteorológiai és forgalmi adatokat) a felhasználók számára valós idejű módon hozzáférhetővé teszi.

(6) A Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője a rendelkezésre álló közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális forgalmi információkat az ITS irányelv felhatalmazáson alapuló jogi aktusaival összhangban, minden felhasználó számára, megkülönböztetés nélkül, térítésmentesen szolgáltatja.

(7) A Nemzeti Hozzáférési Pont működtetője a Nemzeti Hozzáférési Pont működéséről évente – a tárgyévet követő március 31-ig – beszámolót készít, és a beszámolót vagy annak digitális másolatát a honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

(8) A Nemzeti Szerv a Nemzeti Hozzáférési Pont működését folyamatosan ellenőrzi. A tárgyévet követő minden év augusztus 31-ig jelentést készít az Európai Bizottság részére

a) az ellenőrzések eredményéről,

b) a Nemzeti Hozzáférési Pont működéséről és a tárgyévben végrehajtott módosításokról.

(9) Az adatgazda a Nemzeti Hozzáférési Pontnak az adatszolgáltatást a hely meghatározására alkalmas formában,

a) közúti azonosítójának (út megjelölése, szelvényszáma) és

b) EOV vagy WGS koordinátáknak

kölcsönösen egyértelmű megadásával teljesíti.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

5. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött koncessziós szerződés alapján működtetett közutak tekintetében e rendelet annyiban alkalmazandó, amennyiben a koncessziós szerződés eltérően nem rendelkezik, feltéve, hogy azt az 1. § (2) bekezdésében megjelölt uniós jogi aktusok nem zárják ki.

6. § Ez a rendelet

a) az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a teher- és haszongépjárművekkel igénybe vehető biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatásnyújtás tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. május 15-i 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

b) a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2013. május 15-i 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 18-i (EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

d) a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. május 31-i (EU) 2017/1926 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére