• Tartalom

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

27/2019. (VI. 14.) AM rendelet

a baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról

2019.09.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. általános csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtott támogatás;

2. baromfitartó: az a vállalkozás, aki vagy amely a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a 2018. évre támogatási kérelmet nyújtott be;

3. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás;

4. foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: a Központi Statisztikai Hivatal által a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott, a 2018. év első napján hatályos kiadvány szerinti éves szinten számított statisztikai állományi létszám, azzal, hogy a kölcsönvett munkaerő a kölcsönvevőnél figyelembe vehető, amennyiben a kölcsönadó e létszámot a kölcsönadott munkaerő nélkül számítja fel, továbbá azzal, hogy a számításnál az egyéni vállalkozó és az őstermelő esetében a munkavállalók között figyelembe kell venni az önfoglalkoztatást is;

5. sertéstartó: az a vállalkozás, aki vagy amely a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a 2018. évre támogatási kérelmet nyújtott be;

6. támogatott tevékenység: az 1. mellékletben meghatározott TEÁOR kódnak megfelelő tevékenység.

2. § (1) E rendelet alapján – a támogatott tevékenység keretében foglalkoztatott állománya után – jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult az a baromfi- vagy sertéstartó, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás (a továbbiakban: igénylő), aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;

b) az e rendelet szerinti jövedelempótló támogatás iránti kérelem (a továbbiakban: támogatási kérelem) benyújtásakor

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek;

c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) a folyó üzleti évben és az e rendelet szerinti támogatási kérelmének benyújtását megelőző két üzleti évben saját jogán és a vele egy és ugyanazon vállalkozás jogán igénybe vett általános csekély összegű támogatás összegéről,

cb) a számviteli bizonylatok alapján a támogatott tevékenységből származó 2018. évi árbevételének és a 2018. évi teljes árbevételének hányadosáról,

cc) az általa a 2018. évben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámáról,

cd) arról, hogy tevékenységei között mely támogatott tevékenységet folytatja, és

ce) a b) pontban foglaltakról; valamint

d) a támogatási kérelméhez csatolja az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat.

(2) Az igénylő jogutódja az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére nem jogosult.

3. § (1) A támogatási kérelem 2019. június 24. és július 5. között, papír alapon nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

(2) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár az igénylőt – nyolcnapos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel.

4. § (1) A támogatás alapja az igénylő támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, amelyet a 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti hányados és az igénylő által a 2018. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának szorzata alapján kell meghatározni.

(2) A támogatás összegét az igénylő és a vele egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű támogatási keret alapján kell megállapítani.

(3)1 A támogatás mértéke – a támogatás alapját képező állományba tartozó – foglalkoztatottanként legfeljebb 500 000 forint, figyelemmel az igénylő számára rendelkezésre álló, szabad, általános csekély összegű támogatási keretre.

(4) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(5) Ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja az 5. § (1) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére megállapítható legmagasabb támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

(6) Az általános csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(7) Az általános csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, ha a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén az igénylő biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelési tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

5. § (1)2 Az e rendelet szerinti támogatás finanszírozására 2019. évben 2,4 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre.

(2) A Kincstár a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás folyósításáról.

(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

8. §3

1. melléklet a 27/2019. (VI. 14.) AM rendelethez

A támogatott tevékenység TEÁOR kód szerinti felsorolása

 

A

B

1.

TEÁOR kód

Tevékenység

2.

1011

Húsfeldolgozás, tartósítás

3.

1012

Baromfihús feldolgozás, tartósítás

4.

1013

Hús, baromfihús, húskészítmény gyártás

5.

4632

Hús-, húskészítmény nagykereskedelem

6.

4722

Hús-húsáru kiskereskedelem

7.

4621

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

8.

4623

Élőállat nagykereskedelme

9.

4611

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

10.

1085

Készétel gyártás

11.

1091

Haszonállat-eledel gyártása

12.

1092

Hobbiállat-eledel gyártás

1

A 4. § (3) bekezdése a 38/2019. (VIII. 10.) AM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § (1) bekezdése a 43/2019. (IX. 20.) AM rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére